Instruccions


Els departaments, centres, instituts, grups d'investigació i altres entitats vinculades poden sol·licitar espai als servidors centrals de la Universitat per a albergar les seues pàgines web. Podeu consultar els Criteris de cessió d'espais cedits Web i després seguir aquestes instruccions.

 

AVIS important:

 1. Cada espai disposarà de 2GB inicialment,encara que es podrà demanar més espai (veure l'apartat "Petició de" i trieu l'opció "augmentar la quota d'emmagatzematge"). També us recordem que aquest servidor està dimensionat per a allotjar contingut relacionat amb la publicació web estrictament (pàgines web, bases de dades, etc.), amb la qual cosa, no es pot gastar per emmagatzemar altres continguts NO destinats a aquesta finalitat (còpies, etc.).
 2. El Servei d'Informàtica es reserva el dret de tancar l'espai web en cas de superar la quota o usar-lo per a altres fins no autoritzats.
 3. El Servei d'Informàtica NO dona suport al programari desenvolupat pels propis propietaris de l'espai cedit o per tercers.

Des del Servei d'Informàtica s'ha posat en funcionament un servei de hosting per a albergar els espais cedits corresponents a grups d'investigació, departaments, serveis i altres entitats que necesiten publicar informació en la web amb caracter propi i independent d'aquella informació que apareix al Portal de la UJI.

Introducció

Característiques bàsiques

Els avantatges principals d'usar aquest servei són:

Compte FTP i Host Virtual

L'adreça que es facilita a l'espai cedit és un "Host Virtual" dins del domini de la Universitat Jaume I. Per la qual cosa, l'adreça definitiva d'accés a l'espai cedit serà la següent:
- http://<espai_cedit>.uji.es (on espai_cedit pot tindre la sintaxi 'http://www.nom.uji.es' o simplement 'http://nom.uji.es').

Les pàgines web hauran d'ubicar-se al directori "htdocs". L'adreça de connexió al servidor ftp, serà la mateixa que la de l'accés per navegador a l'espai cedit. Normalment:

- ftp://<espai_cedit>.uji.es

Per a connectar-se per ftp us recomanem utilitzar el clients com ara FileZilla o WINSCP.

És obligatori que el client d'FTP siga capaç de negociar una connexió segura SSL/TLS (trovareu esta configuració a clients com fileZilla o WinSCP al gestor de llocs amb una descripció pareguda a "Requerix FTP explícit sota TLS").

Execució del programari

Només es permet l'execució d'scripts en PHP (extensions .php, .php5), no es podran executar scripts en perl, python y/o shell script. Ací teniu uns exemples en aquest llenguatge de programació:

PHP ( http://www.php.net )


Quan programeu una aplicació web és molt recomanable seguir aquestes recomanacions. Es tracta de recomanacions per a PHP però són aplicables a qualsevol altre llenguatge de programació:


Estadístiques setmanals

Tots els espais cedits disposen d'una pàgina on es poden consultar les estadístiques setmanals d'accessos a l'espai cedit. L'adreça d'accés a aquestes estadístiques és la següent:

Aquestes estadístiques ens mostren una relació d'accessos web al nostre espai, amb les següents característiques:

Es pot observar que hi ha gran quantitat de paràmetres, encara que en la majoria dels casos només ens interessaran els següents:

Podeu veure un exemple d'aquesta informació accedint a la URL esmentada abans, on podreu trobar ajuda contextual.

També es disposa de l'opció de rebre aquestes estadístiques per correu electrònic. En aquest cas, heu de comunicar-nos-ho fent un comunicat CAU.


Base de dades.

Es pot fer ús d'una base de dades Mysql ( http://www.mysql.com ) dins de l'espai cedit. Es pot consultar, inserir, modificar i eliminar la informació emmagatzemada en aquesta base de dades mitjançant qualsevol llenguatge de script d'aquells que hem comentat abans. Un exemple d'accés a la base de dades fet amb PHP podria ser el següent:

<html>
 <body>
 <?
 $mysql_id = mysql_connect("localhost","usuari","password");
 $resultado = mysql_db_query("bd", "select * from profesores", $mysql_id);
 echo "<table border=1 width=40% align=center>";
 while ($reg = mysql_fetch_object($resultado)) {
  echo "<tr>";
  echo "<td>".$reg->nombre."</td>";
  echo "<td>".$reg->despacho."</td>";
  echo "<td>".$reg->telefono."</td>";
  echo "<tr>";
 }
 echo "</table>";
 mysql_close($mysql_id);
 ?>
 </body>
 </html>


Aquest exemple fa una connexió a la base de dades mysql, fa una consulta SQL, i mostra el resultat de la consulta a una taula HTML. Podeu trobar més informació de les funcions d'accés a Bases de Dades Mysql del PHP en aquesta adreça: http://www.php.net/manual/en/ref.mysql.php
Per a gestionar l'estructura i informació d'aquesta Base de Dades, també s'ofereix un entorn visual de gestió de Bases de Dades mysql. La URL d'accés a aquest entorn és la següent:

Per a accedir a la gestió cal autenticar-se amb l'usuari i la clau d'accés del sistema.

Per a fer ús d'aquesta Base de Dades i les seues ferramentes, heu de sol·licitar el servei fent un SPI.


Validació d'usuaris de la Universitat Jaume I

Es posa a disposició de qualsevol espai cedit una llibreria d'autenticació d'usuaris, que ens permet validar l'accés i mantindre sessió a l'espai cedit (o a una part d'aquest) amb usuaris de la Universitat Jaume I.

Per a fer ús de la llibreria, és necessari utilitzar el llenguatge de programació PHP.
Les tres funcions principals són:

 1. lsm_login(URL, SERVIDOR), on URL: és opcional i indica on s'ha de tornar quan la persona estiga autenticada. Si no es posa res, tornarem al mateix script. SERVIDOR: és opcional, indica el servidor on validar la persona (nuvol.uji.es o anubis.uji.es). Si no es posa res intentarà validar en el servidor adequat en funció del nom d'usuari.
 2. lsm_logout(URL), on URL: és opcional i indica on s'ha de tornar quan la persona haja sortit de la sessió. Si no es posa res, tornarem al mateix script.
 3. lsm_get_login(), que torna el nom d'usuari que s'ha autenticat exitosament o una cadena buïda en cas contrari.

Exemples:

<?PHP
 //Exemple en PHP per validar usuaris
 //S'ha d'incloure este codi al principi
 //de cada script que necessite autenticació.
 
 require_once("lsm/lsm.inc.php");
 
 if (isset($logout)){
     lsm_logout();
 }else{
     lsm_login("");
     $login = lsm_get_login();
     echo "<html>Validat.El teu login :".$login." Ací ja es pot posar el contingut privat.";
     echo "<a href=\"".$PHP_SELF."?logout=yes\">Sortir</a></html>";
 }
 ?>

Existeix una segona opció per autenticar usuaris de la Universitat a eines de tercers instal.lades a qualsevol espai cedit. Es tracta d'usar SAML2 com a protocol d'intercanvi de asercions que facilita a una eina delegar l'autenticació a un Identity Provider (IdP) com ara l'SSO de la Universitat. Aquesta segona opció és preferible a l'us de la llibreria exposada anteriorment donat que es tracta d'un estàndard i resulta mñes factible l'integració amb tot aquell programari que el suporte. Es recomana simplesamlphp com a programari per facilitar la integració amb l'IdP.

En qualsevol dels dos casos haureu de sol.licitar la delegació d'autenticació via CAU, indicant quin és el programari a integrar, i una vegada rebut estudiarem la seua viabilitat.

Servei de Bloc

Aquest programari es basa en el gestor de blocs anomenat WordPress, molt conegut i que us podreu trobar en múltiples llocs. A més, la documentació és molt completa.

L'adreça per accedir a l'administració del vostre bloc és la mateixa que la de l'espai que haveu demanat, afegint al final "/bloc/wp-admin/", per exemple:

Les credencials que heu d'usar són les mateixes que usareu per accedir via ftp. Per tal de vore les entrades de la nostra bitàcola simplement afegim "/bloc/" al final de l'adreça del nostre espai. Per exemple:


Enviament de correu

L'enviament de correu a través del servidor de correu que tenim habilitat en la màquina d'espais cedits s'ha de fer de manera autenticada per evitar riscos de propagació de virus i spam davant d'un accés no autoritzat a un dels comptes dels espais cedits. El següent codi font exposa una funció d'exemple per tal d'enviar correu autenticat (usant les credencials de l'usuari de l'espai cedit):

<?php

set_include_path("/usr/share/php/PHPMailer");

require_once("PHPMailerAutoload.php");


function authMail($destino, $tema , $bodymail, $from, $usuario, $passwd) {

    $mail = new PHPMailer();
    $mail->IsSMTP();
    $mail->CharSet = 'UTF-8';

    $mail->Host    = "localhost";
    $mail->SMTPDebug = 0;     
    $mail->SMTPAuth  = true;   
    $mail->Port    = 25;   
    $mail->Username  = $usuario;
    $mail->Password  = $passwd;

    $mail->From = $from;
    $mail->FromName = $from;
    $mail->addAddress($destino);
    $mail->Subject = $tema;
    $mail->Body = $bodymail;

    if(!$mail->send())
    {
      return false;
    }
    else
    {
      return true;
    }

}


2. Es pot utilitzar qualsevol eina més completa d'enviament de correu. Posem a la vostra disposició diversos enllaços a les eines de gestió de continguts que solen ser més utilitzades.