Què és Pràctiques hospitalàries? 

És una eina informàtica destinada a facilitar i agilitzar el procés de selecció de les pràctiques clíniques dels alumnes matriculats al grau en medicina de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. L'aplicació permet als coordinadors definir les característiques de l'oferta de pràctiques en els hospitals per posar-la a disposició de l'estudiantat i que puga fer la tria, per torns. Amb aquest programa, els coordinadors poden especificar els hospitals on es poden fer les estades i alhora classificar les pràctiques per assignatures, blocs (obligatòries, optatives o ambdós) i especialitats, és a dir, per àrees mèdiques o quirúrgiques. També pot establir el nombre de places que s'ofereixen a cada especialitat i hospital.

La mateixa aplicació permet distribuir el calendari del curs acadèmic o del semestre en períodes. Així, cada període té fixada una duració de dies, amb una data d'inici i de final, i cada pràctica conté un número de períodes determinat que serà necessari per poder-les fer i superar. A més, preveu que els coordinadors puguen agrupar les pràctiques en períodes i especialitats per, després, facilitar la selecció a l'alumnat. Alhora, a través del programa, es fixen les fases de matriculació, per curs, per semestre o per pràctiques obligatòries o optatives.

A partir del volum total d'assignatures matriculades i de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, l'aplicació distribueix els torns de matrícula entre l'alumnat. D'aquesta manera, l'estudiantat, prèviament matriculat del grau en medicina, pot accedir, de forma ordenada, al sistema per fer la tria de les pràctiques. L'alumnat té cinc minuts d'exclusivitat, en què pot entrar-hi i elegir, de forma preferent, les pràctiques que vol fer. Si no ho fa en aquest període de temps, quan entra l'estudiant del següent torn, tots dos estan escollint simultàniament i competint, per tant, per les mateixes places. Tot està pensat per facilitar i simplificar la coordinació i selecció de les pràctiques i fer tots els possibles per evitar incompatibilitats. 

Accés a l'aplicació 

L'aplicació presenta dos enllaços d'accés: 

Qui pot utilitzar Pràctiques hospitalàries? 

L'aplicació pot ser útil per al personal implicat en el procés de gestió, coordinació i assignació de les pràctiques hospitalàries del grau en medicina i l'estudiantat que hi està matriculat. Com s'ha assenyalat en el punt anterior, cadascun d'aquests usuaris té una via d'accés al programa i, per tant, pot realitzar unes funcions o accions determinades: 

La pàgina d'inici de Pràctiques hospitalàries

Quan accediu a l'aplicació, com a coordinadors, la primera pantalla que apareix és com la següent: 

Pàgina d'inici de Pràctiques hospitalàries des de l'enllaç dels coordinadors

Des del menú principal de l'aplicació podeu accedir a les següents funcions: 

Per conèixer les característiques de la pàgina d'inici de l'aplicació des de l'enllaç de l'estudiantat consulteu Què pots fer si ets alumne/a? 

Per a obtenir més informació vegeu Maneig de la pàgina d'inici del document Elements comuns de les aplicacions

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer l'aplicació segons el tipus d'usuari.

Què pots fer si ets coordinador/a?

Com s'ha mencionat anteriorment, els coordinadors són els encarregats de dissenyar i introduir en l'aplicació totes les dades i informació de l'oferta de pràctiques clíniques per posar-la a disposició de l'alumnat i, posteriorment, puga fer la selecció i matrícula. És responsabilitat dels coordinadors configurar diversos paràmetres de l'oferta, com són els hospitals on es poden realitzar les pràctiques, les fases de matriculació, els períodes en què es faran les pràctiques i classificar-les per assignatures, blocs i especialitats. També ha de concretar el número de places que ofereix cadascuna de les especialitats per cada curs i hospital i pot agrupar les pràctiques en períodes i especialitats. Finalment, i com a darrer pas, els coordinadors han de generar l'oferta d'una fase perquè l'alumnat en puga fer la matrícula, per torns, des de l'enllaç de l'aplicació per a l'estudiant (per a obtenir més informació vegeu Què pots fer si ets alumne/a?). Totes aquestes accions es descriuen a continuació, d'acord a l'ordre dels passos que han de seguir els coordinadors. 

En quins hospitals es fan les pràctiques?

Dins de la configuració de l'oferta, el primer que heu de fer, com a coordinadors, és senyalar on se'n poden fer, és a dir, quins són els centres hospitalaris que acullen pràctiques clíniques dels alumnes del grau en medicina de l'UJI. Des de la pestanya Gestió d'Hospitals del menú principal, podeu consultar, afegir, modificar o esborrar centres. A la part de baix es visualitza la taula amb tres tipus de dades per columnes, tal com podeu comprovar a la imatge de sota:

Gestió d'Hospitals

Per agregar un nou hospital, només cal que feu clic en el botó Afegir i, a continuació, ompliu els camps de la fila que es genera, com podeu observar en la imatge de sota. El Codi i el Nom són obligatoris, mentre que l'Ordre és opcional (per a obtenir més informació sobre Què es un camp obligatori? consulteu el document Elements comuns de les aplicacions). Per a guardar les dades que heu ficat, heu de polsar el botó Actualitzar. Si us heu equivocat i no voleu guardar-ho polseu Cancel·lar. Si necessiteu més informació sobre Afegir un element vegeu el document Elements comuns de les aplicacions. 

Afegir hospitals que ofereixen pràctiques clíniques

Per canviar algun camp dels hospitals agregats heu de polsar el botó Editar o fer doble clic sobre el centre que voleu modificar i, després d'introduir la nova dada, fer clic en Actualitzar. Si desitgeu eliminar-lo, podeu polsar Borrar. 

Per refrescar les dades que heu incorporat a la taula podeu fer clic en el botó Recarregar, situat a la part inferior esquerra. Just al costat, podeu observar com apareix en un altre botó el número d'elements que hi ha agregats a la taula, en aquest cas, el número de centres hospitalaris. Aquests dos botons els trobareu a totes les taules de dades de l'aplicació. Per obtenir més informació sobre el funcionament de les Taules de dades vegeu el document d'Elements comuns de les aplicacions 

Botó Recarregar i elements afegits a una taula

Com es configuren les fases de matriculació?

Un altre paràmetre necessari perquè després els alumnes puguen fer la seva tria és dissenyar les fases de matriculació. Una fase és una agrupació d'alumnes que comparteixen uns criteris comuns, com ara curs, semestre o tipus d'assignatures obligatòries o optatives. A cada fase es fixa un dia de matrícula, de manera que en la data establerta s'inscriuran a les pràctiques hospitalàries el conjunt d'estudiants d'aquesta fase, mitjançant torns (per a obtenir més informació consulteu Com es distribueixen els torns?). Des de la pestanya Gestió de Fases del menú principal de l'aplicació podeu afegir, editar o eliminar les diverses fases per realitzar el procés de matriculació de les pràctiques hospitalàries. En la pantalla d'aquesta finestra es visualitza una taula amb les dades següents: 

Gestió de Fases de matriculació

Per crear una fase cal que seguiu els passos habituals: Afegir > emplenar els camps (almenys els obligatoris) > Actualitzar. Quan hàgeu d'indicar la data d'inici i final d'una fase heu de fer clic en la icona del calendari i fer la selecció. Si, per qualsevol motiu, no voleu guardar les dades que heu ficat podeu polsar Cancel·lar. Per canviar algun camp heu de polsar Editar o fer doble clic sobre la fila que voleu modificar i fer clic en Actualitzar. Si desitgeu eliminar-la, heu de polsar Borrar

Heu de ser conscients que l'aplicació només permet fer la matrícula d'una sola fase a la vegada. Per a obtenir més informació vegeu Com es posa l'oferta a disposició dels alumnes? o Com se seleccionen les pràctiques hospitalàries?

Com es fixen les dates dels períodes de pràctiques?

Un cop hàgeu establert les fases de matriculació, heu de definir els períodes de pràctiques. El període és la unitat de temps en què es divideix el calendari d'un curs acadèmic sencer o un semestre i a partir dels quals s'organitzen i distribueixen les pràctiques hospitalàries. Cada període pot tenir una duració de dies i, per tant, una data d'inici i una de final. Cada pràctica pot estar formada per un número de períodes i per uns o d'altres concrets. Des de Gestió de Dates Període del menú principal podeu configurar-los, tant afegir-ne un de nou com modificar alguna dada o, directament, suprimir-lo. Primer, heu de seleccionar una Fase de les quals heu definit prèviament, com podeu veure en la imatge de sota. Per a obtenir més informació vegeu Com es configuren les fases de matriculació? 

Seleccionar Fase des de Gestió de Dates Període

Seguidament, a la pantalla es visualitzarà una taula amb els següents camps: 

Taula de dades a Gestió de Dates Període

Per crear i definir un període cal que seguiu el procés habitual: Afegir > emplenar els camps (almenys els obligatoris) > Actualitzar. Si us equivoqueu teniu el botó Cancel·lar i si voleu canviar paràmetres podeu polsar Editar o fer doble clic sobre el període. Si desitgeu eliminar un període, simplement heu de polsar Borrar

Quines assignatures preveuen pràctiques hospitalàries?

En la introducció de l'oferta de pràctiques a l'aplicació, heu d'especificar en quines assignatures, blocs i especialitats s'ofereixen aquestes estades curriculars. L'assignatura és com el primer nivell de classificació i, alhora, es subdivideix en blocs i especialitats. Per tant, primer de tot, heu d'apuntar quines són les assignatures que preveuen pràctiques hospitalàries des de la pestanya Gestió d'Assignatures. Ací, podeu comprovar, afegir, editar o esborrar assignatures. A la taula que apareix podreu consultar, com podeu veure en la imatge de sota, la següent informació per columnes: 

Gestió d'Assignatures

Per agregar-ne una cal que feu el procés habitual: Afegir > emplenar els camps (almenys els obligatoris) > Actualitzar. Si desitgeu canviar alguna dada de les assignatures ja creades podeu polsar Editar o fer doble clic en la fila i si necessiteu eliminar-la simplement polseu Borrar.  

Com es divideix una assignatura en blocs?

El segon nivell de classificació de les pràctiques que s'imparteixen en el grau en medicina són els blocs. Per tant, una assignatura està subdividida en blocs, com a mínim, en un. Solen correspondre a grans àrees mèdiques i poden ser obligatoris, optatius o ambdós. Alhora, els blocs es ramifiquen en especialitats. La catalogació la podeu fer des de la pestanya Gestió de Blocs del menú principal. En la pantalla apareix una taula amb els següents camps: 

Afegir, editar o borrar blocs d'una assignatura

Per crear un nou bloc cal que seguiu els passos habituals: Afegir > emplenar els camps (almenys els obligatoris) > Actualitzar. Si us equivoqueu teniu el botó Cancel·lar i si voleu canviar paràmetres podeu polsar Editar o fer doble clic sobre el bloc. Si desitgeu eliminar-ne un, simplement heu de polsar Borrar

En quines especialitats s'ofereixen pràctiques hospitalàries?

Quan dissenyeu l'oferta de pràctiques hospitalàries, l'últim nivell de classificació són les especialitats. Com s'ha mencionat anteriorment, cada bloc pot tenir diverses especialitats. Les podeu definir des de Gestió d'Especialitats del menú principal. Ací podeu afegir, editar o esborrar especialitats. Primer heu de seleccionar el Curs al qual voleu agregar-ne una. Penseu que una mateixa especialitat pot oferir pràctiques en més d'un curs. 

Seleccionar curs per veure les especialitats oferides

Seguidament, com podeu comprovar en la imatge suprior, es visualitza en la pantalla la taula d'especialitats per columnes. Per agregar-ne una heu de seguir el procés habitualAfegir i emplenar els següents camps (almenys els obligatoris).

Recordeu que per guardar les dades que heu ficat en el camps heu de fer clic en Actualitzar. Si us equivoqueu podeu polsar Cancel·lar i si voleu canviar paràmetres polseu el botó Editar o feu doble clic sobre la fila. Si desitgeu eliminar una especialitat, simplement heu de polsar Borrar

Com es concreta el número de places?

Una volta definits els hospitals, les fases, els períodes, les assignatures, els blocs i les especialitats, cal que concreteu el número de places de pràctiques. Des de Gestió de Places del menú principal, heu de concretar el nombre que n'ofereix cada especialitat i cada hospital. A més, cal que recordeu que una mateixa especialitat pot oferir places en cursos diferents del grau en medicina. Un cop accediu a aquesta pestanya veure una taula amb les següents dades per columnes: 

Indicar número de places per especialitat i per hospital

Per concretar el nombre de places per a una especialitat cal que seguiu els passos habituals: Afegir > emplenar els camps > Actualitzar. Si us equivoqueu teniu el botó Cancel·lar i si voleu canviar paràmetres podeu polsar Editar o fer doble clic sobre la fila. Si desitgeu eliminar-ne una, simplement heu de polsar Borrar

A la part superior dreta teniu uns filtres per ajudar-vos a fixar el número de places per Curs i Especialitat. Per a obtenir més informació sobre com Filtrar una cerca consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

Filtres per facilitar la definició de places per curs i especialitat

Com s'agrupen les pràctiques en períodes i especialitats? 

L'aplicació permet que agrupeu les pràctiques en períodes i especialitats per després facilitar la selecció a l'alumnat. Es tracta d'associar, sota un mateix grup, uns períodes i especialitats determinades perquè quan l'estudiant faça clic sobre part de l'oferta, automàticament, se li seleccione tota la que està vinculada. Aquesta opció està pensada per crear itineraris de pràctiques que agilitzen el procés de matrícula a l'alumnat. Per a obtenir més informació consulteu Com se seleccionen les pràctiques? Podeu crear, editar o eliminar els grups des de la pestanya Gestió de grups del menú principal. Per afegir-ne un de nou, heu de seguir els següents passos. 

 1. Seleccionar Fase. Abans que res, com podeu observar a la imatge de sota a la part superior de la pantalla, heu d'especificar la Fase en què voleu generar grups. Per a obtenir més informació podeu consultar Com es configuren les fases de matriculació?
  Seleccionar fase en la pestanya Gestió de Grups
 2. Afegir i posar un nom. En segon lloc, heu d'indicar la denominació del grup que esteu creant. Per fer-ho cal que seguiu els passos habituals: Afegir > omplir el camp > Actualitzar. Recordeu que podeu fer canvis amb el botó Editar i eliminar-lo amb Borrar. 

  Afegir i posar nom a un grup
 3. Escollir períodes i especialitats. En tercer i darrer lloc, heu d'assenyalar els períodes i especialitats que hàgeu definit prèviament i que voleu vincular. Per a obtenir més informació podeu consultar Com es fixen les dates dels períodes de pràctiques? i En quines especialitats s'ofereixen pràctiques hospitalàries? A la part superior de la pantalla, heu de tenir seleccionat el Grup i, a la inferior, des de Detall del Grup, feu clic en Afegir i després escolliru el Període que voleu agrupar a través de les opcions que es despleguen amb la icona . Tot seguit, heu de fer el mateix amb el camp Especialitat. Per guardar les dades que heu ficat, polseu Actualitzar. Recordeu que podeu fer canvis amb el botó Editar o eliminar-lo amb Borrar. 
  Escollir períodes i especialitats per vincular-los a un grup
  Quan associeu períodes i especialitats heu de tenir presents aquests condicionants:

Com es distribueixen els torns?

L'aplicació distribueix els alumnes per torns, de forma automàtica, a partir d'un criteri mixt entre el número d'assignatures a les quals s'ha matriculat l'estudiant i la nota mitjana de l'expedient acadèmic. Per tant, aquells que tenen matrícula completa i les notes més altes ocupen els primers llocs i són els primers en escollir. S'obri un nou torn cada cinc minuts perquè l'alumnat puga accedir, de forma individual, a l'aplicació i puga fer la matrícula. Tot i tenir assignat uns torns, poden fer la inscripció des de l'inici del seu torn i fins que finalitza la fase de matriculació (les 23.59h del dia fixat). Per obtenir més informació podeu consultar Com se seleccionen les pràctiques? 

Per consultar el repartiment de torns que fa l'aplicació heu d'anar a Gestió de Torns del menú principal. Ací veureu l'ordre del torns amb tres columnes: 

Consulta dels torns dels alumnes perquè facen la matrícula

Heu de tenir present que un cop es generen els torns, l'alumnat rep un correu electrònic de notificació amb un enllaç directe a l'aplicació on podrà consultar el dia i hora del seu torn de matrícula.

Si, de forma puntual i excepcional, heu de canviar el torn d'algun alumne o alumna ho podeu fer manualment. Primer heu de cercar-lo a través de Buscar alumne, seleccionar-lo i, a continuació, fer doble clic sobre qualsevol punt de la fila de l'estudiant o polsar el botó Canviar data. Aleshores, com podeu veure en la imatge de sota, s'obri una finestra on heu d'indicar la data i l'hora correcta i polsar Guardar. Heu de ser conscients que si apliqueu qualsevol canvi en els torns, li ho haureu de comunicar a l'estudiant afectat.

Canviar manualment el torn d'un alumne de forma excepcional

*En procés de millora 

Com es posa l'oferta a disposició dels alumnes?

Un cop definida tota l'oferta de pràctiques hospitalàries, l'heu de generar per posar-la a disposició de l'alumnat. És el darrer pas fonamental i imprescindible perquè els estudiants puguen veure-la en el seu tauler i puguen fer la selecció i matrícula. Heu d'anar a Generació d'oferta del menú principal. Cal que seleccioneu una Fase i, seguidament, polseu el botó Generar oferta. Aleshores l'aplicació llançarà un missatge informant-vos que l'oferta s'ha generat correctament. Si apareix un missatge en què us adverteix que s'ha produït algun error heu de revisar que la introducció de l'oferta s'haja fet correctament i, en cas de persistir l'error, podeu posar-vos en contacte amb la Unitat d'anàlisi i desenvolupament TI de l'UJI. 

Seleccionar una fase per generar l'oferta

Quan genereu l'oferta és primordial que tingueu en compte els següents condicionants: 

Com es comprova l'oferta que veuen els alumnes?

Si una volta genereu l'oferta, necessiteu comprovar com la veu l'alumnat heu d'anar a Previsualització de taulers del menú principal. És indispensable que, prèviament, hàgeu generat l'oferta (si desitgeu tenir més informació podeu consultar Com es posa l'oferta a disposició dels alumnes?). Des de la pestanya Previsualització de taulers, podeu accedir exactament a la mateixa pantalla on l'estudiant veu l'oferta de pràctiques i on ha de fer la selecció. Primer heu d'escollir el Curs i l'Alumne, perquè es pot donar el cas que un estudiant estiga matriculat en diversos cursos, i a continuació, fer clic en el botó Veure tauler matrícula, situat just a sota. 

Seleccionar curs i alumne per veure el tauler de matrícula

Una volta polseu Veure tauler matrícula, apareix la pantalla on l'alumnat veu tota l'oferta de pràctiques hospitalàries. Com podeu veure en la imatge de sota, fixeu-vos que fins que no arriba el torn de l'alumnat, apareix indicat com a que no està actiu en el botó de color salmó, situat a la part superior dreta. 

Exemple de tauler de matrícula d'un alumne

Què pots fer si ets alumne/a?

Com s'accedeix a l'aplicació?

Un cop es genera l'oferta de pràctiques per a una fase, l'alumnat rebeu un correu electrònic, com el de la imatge de sota, amb un enllaç directe a l'aplicació http://ujiapps.uji.es/pho on podeu consultar el dia i hora del vostre torn per fer la matrícula. Heu de tenir present que només podeu accedir a l'oferta de pràctiques hospitalàries en el moment en què s'òbriga el vostre torn, fixat per un criteri mixt a partir del número total d'assignatures a les quals us heu matriculat i la nota del vostre expedient acadèmic. És a dir, els estudiants que tingueu matrícula completa i les notes més altes sereu els primers en triar. Durant el vostre torn, disposareu de cinc minuts d'exclusivitat, en què estareu vosaltres sols elegint les pràctiques. Un cop s'exhaurisca aquest temps, entrarà l'alumnat del següent torn i si no heu acabat, estareu tots dos matriculant-vos simultàniament i, per tant, estareu competint per les mateixes pràctiques. Tot i això, podeu fer l'elecció fins que finalitza el dia (23:59h) marcat per a la fase de matrícula. 

Correu electrònic de notificació del torn de matrícula

Quan accediu a l'aplicació, la pàgina d'inici que apareix és com la següent: 

Pàgina d'inici a la Matrícula en pràctiques hospitalàries

En la pàgina d'inici, veieu la vostra identificació, el torn de matrícula (dia i hora) que teniu assignat per a cada fase i el temps que falta perquè arribi el vostre torn. Si desitgeu obtenir més informació podeu consultar Com es configuren les fases de matriculació? i Com es distribueixen els torns?

A la part inferior de la pantalla podeu veure un apartat d'Ajuda amb la llegenda dels colors que poden tenir els diversos períodes quan accediu al tauler per fer la selecció de les pràctiques: 

Quan s'obri el vostre torn s'activa el botó Accedir, per entrar al tauler amb l'oferta i fer la selecció.  

Botó Accedir per entrar al tauler

Com se seleccionen les pràctiques hospitalàries?

A través del botó Accedir des de la pàgina d'inici entreu al vostre tauler amb l'oferta de pràctiques. Com podeu veure en la imatge de sota, a la part superior esquerra s'indica el grau, l'any acadèmic, la fase i el curs de medicina en que esteu fent la matrícula, a més del vostre nom i DNI. A la dreta, veieu cinc botons diferents: 

En aquesta pantalla, veureu l'oferta de pràctiques de les assignatures a les quals us heu matriculat prèviament. Es visualitzen en taules quadriculades els blocs i les especialitats, amb tots els períodes possibles, i en la part esquerra els hospitals on podeu fer les pràctiques. Com se us ha informat anteriorment, apareixen en color verd les caselles dels períodes que estan lliures en totes les especialitats en què heu de fer estades curriculars. Aleshores, heu de marcar el període i l'hospital en què us interessa fer cada especialitat. 

Tauler de l'oferta de pràctiques hospitalàries

És molt important que quan seleccioneu l'oferta tingueu presents les següents consideracions: 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Francisco Javier Vicente Soler de la Facultat de Ciències de la Salut. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica fvicente@uji.es 

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema amb el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAUSerà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.