Què és Producció Científica?

Producció Científica (PCI) és una aplicació pensada per a gestionar i comptabilitzar tota la producció científica de l'UJI. També registra altres accions que no recull la base de dades institucional d'Oracle (on es gestiona tota l'activitat científica de l'UJI) i que tenen impacte d'avaluació. Així, aquesta eina informàtica serveix per a contribuir al càlcul de la productivitat dels diversos departaments i instituts de l'UJI i poder fer el repartiment de pressupostos d'investigació de la universitat i del barem d'incentius del personal docent i investigador (PDI). 

L'aplicació cobreix tot el procés d'una producció, des que els administratius dels departaments o instituts l'agreguen al sistema, fins que es completa tota la informació i documentació i la valida i accepta l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), que és l'òrgan responsable de fer el control, supervisió, classificació i validació de qualsevol producció científica que es faça a la universitat. En cas de divergència, una comissió de seguiment s'encarrega de resoldre-ho, tal com estableix la Normativa de grups d'investigació de la Universitat Jaume I (article 25 del Capítol VI). 

D'aquesta manera, el sistema recull el detall de les diverses produccions científiques que realitza el personal de l'UJI, com ara publicacions, llibres, capítols, ponències, patents, accions d'investigació externa, direccions de tesi, programes de doctorat extern, conferències convidades, comitès de congressos, obres musicals, estades, apunts i comitès revistes. Permet, a més, que el PDI consulte i faça un seguiment de la situació en què es troba una producció seua i, alhora, que bona part de la seua activitat de recerca queda registrada, automàticament, en el seu Curriculum Vitae Normalitzat (CVN). Podeu trobar més informació en el manual de Generació del Currículum Vitae Normalitzat - CVN.

Però a més de l'activitat de recerca, l'aplicació PCI també està dissenyada per recollir la producció docent del PDI que és administrada i validada per la Unitat de Suport Educatiu (USE). Les produccions introduïdes com a docents es tindran en compte, entre altres processos, al DOCENTIA (programa d'avaluació de l'activitat docent del PDI), als incentius PDI i als processos de verificació, garantia de la qualitat i renovació de l'acreditació dels títols oficials. És una informació que s'incorporarà igualment al CVN de cada PDI. Així mateix, cal subratllar, que la comissió de seguiment de registre té potestat per dirimir si una producció és de caràcter científic o docent.

Accés a l'aplicació 

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Investigació > Gestio curricular. Podeu accedir-hi a través de l'enllaç http://ujiapps.uji.es/pci/

Qui pot utilitzar PCI?

L'aplicació pot ser útil per a qualsevol persona implicada en el procés de producció, gestió, supervisió i validació de la recerca i producció científica de l'UJI. Això vol dir que la pot utilitzar el personal de l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), la Unitat de Suport Educatiu (USE) i la Biblioteca, el Personal d'Administració i Serveis (PAS) dels diversos departaments i instituts i el Personal Docent i Investigador (PDI). Cadascun d'aquests usuaris, però, té un rol diferent i, per tant, pot realitzar unes funcions o accions determinades dins de l'aplicació.  

La pàgina d'inici de PCI

Quan accediu a l'aplicació, el menú de la pàgina d'inici presenta unes o altres funcions segons el perfil d'usuari que tingueu. Si sou administradors de l'aplicació (OCIT, USE o Biblioteca) la primera pantalla que apareix és com la següent: 

Presentació de la pàgina d'inici de PCI per als administradors de l'aplicació

Des del menú principal de l'aplicació podeu accedir a les següents pestanyes que s'obrin en la zona de treball

Si sou PAS dels departaments o instituts, la primera pantalla que veureu serà com la següent:  

Presentació de la pàgina d'inici de PCI per al PAS

Com podeu observar en la imatge de dalt, teniu accés a les següents pestanyes del menú

I si sou PDI, la pàgina d'inici es mostrarà així: 

Presentació de la pàgina d'inici de PCI per al PDI

Com podeu comprovar en la imatge superior, podeu accedir a les següents pestanyes del menú

Qualsevol usuari que accedisca a l'aplicació veurà, en la zona de treball de la pàgina d'inici, un apartat de notificacions i avisos on se l'informarà de qualsevol qüestió rellevant sobre el funcionament de PCI. 

Per a obtenir més informació vegeu Maneig de la pàgina d'inici del document Elements comuns de les aplicacions

Flux de treball 

L'esquema de la imatge de sota resumeix el procediment que s'ha de seguir per crear o agregar una producció a la base de dades del sistema i totes les fases i estats per les quals ha de passar. 

Esquema del flux de treball

Heu de tenir en compte, a més, que existeix l'estat Correccions pensat per a què l'OCIT o l'USE puguen fer modificacions menors sense que la producció haja de tornar a passar a Revisió i sense que s'haja de remetre, de nou, als administratius del departament o institut. 

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que podeu fer a l'aplicació, segons el vostre perfil d'usuari. 

Què pots fer si ets administrador/a? 

L'OCIT i l'USE, com a administradors de l'aplicació, sou els responsables de configurar diversos paràmetres abans que la resta d'usuaris hi puguen començar a operar i, per tant, puguen agregar produccions a la base de dades. Heu de definir, per exemple, els atributs dels diferents formularis per agregar produccions, els valors dels camps desplegables, els criteris per validar els atributs i els tipus de produccions que es podran afegir, a més de vincular els atributs a cadascun dels tipus de produccions. També us encarregueu de concretar en quins processos s'aplicaran les produccions que es registren en el sistema, d'atorgar permisos específics perquè usuaris tinguen perfil d'Administrador, Biblioteca o USE, de configurar els estats que poden tenir les produccions, d'especificar els administratius responsables de cada departament i institut perquè reben les notificacions sobre els canvis d'estat de les produccions i configurar els avisos o comunicacions que es publiquen en la pàgina d'inici de l'aplicació. També doneu d'alta les editorials en el sistema per tal que, després, el PAS puga introduir produccions vinculades a elles. Cal destacar, a més, que dins del procés de configuració, el servei de Biblioteca, com a administradora col·laboradora, té la responsabilitat de donar d'alta les revistes en la base de dades. Així, després, la resta d'usuaris podran afegir les produccions, com ara articles o ponències, que estiguen associades a una revista. Finalment, des de l'OCIT i l'USE us encarregueu de revisar i verificar les produccions que s'agreguen a la base de dades.  

Definir els atributs de les produccions

Com ja s'ha mencionat, és responsabilitat dels administradors especificar els atributs, és a dir, els camps que tindran els formularis que hauran d'emplenar els administratius per agregar els diferents tipus de produccions a l'aplicació. És una tasca que podeu fer des de la pestanya Atributs del menú principal. Per a crear-ne un de nou, heu de polsar el botó Afegir i, seguidament, en la part de sota de la pantalla, en el Formulari Atributs, indicar les següents dades:  

Un cop tingueu tots els camps emplenats podeu polsar Guardar consulta per registrar les dades en el sistema. Per a obtenir més informació sobre el funcionament de Taules de dades consulteu Elements comuns de les aplicacions

Afegir i definir atributs

Si necessiteu eliminar un atribut, només cal que el seleccioneu i premeu el botó Esborrar.

Heu de tenir present que per als atributs calculats haureu de fixar la relació en la part inferior dreta de la pantalla, com podeu veure en la imatge de sota. Per agregar-ne una cal que polseu Afegir i, en el camp Relació, indiqueu l'Id de l'atribut a partir del qual es calcularà. Per fer la configuració d'aquests atributs, s'aconsella que us poseu en contacte amb la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI (UADTI).

Establir la relació en un atribut calculat

Definir els valors dels atributs desplegables

També es tasca dels administradors determinar els valors que es despleguen en determinats atributs, com ara llistes tancades. Ho heu de fer des de la pestanya Classificacions del menú principal de l'aplicació. Per crear-ne un de nou heu de polsar Afegir i, seguidament, especificar: 

Per guardar-ho premeu Actualitzar. Si desitgeu eliminar-ne un, només cal que el seleccioneu i polseu Esborrar. En la part superior esquerra de la pantalla també disposeu d'una Recerca per buscar valors creats i, així, evitar duplicitats. 

Afegir una classificació a un atribut

Delimitar els criteris de validació dels atributs

Des de la pestanya Validacions, els administradors heu d'establir els criteris que són necessaris per a acceptar un atribut determinat. Això significa que podeu especificar, per exemple, que un camp concret tinga un nombre determinat de dígits o de caràcters. D'aquesta manera, quan l'usuari introdueix al sistema una producció i ompli el camp del formulari sense ajustar-se a aquest criteri, l'aplicació no l'identifica i l'adverteix que el valor no és correcte. Per agregar un nou patró de validació heu de prémer Afegir, emplenar els camps del Formulari Validació que apareix en la part inferior de la pantalla i polsar Guardar consulta. Cal destacar que per a definir i configurar les validacions us heu d'adreçar a la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI (UADTI)

Afegir validacions

Definir els tipus de produccions

Com a administradors, també, cal que determineu quins són els tipus de produccions que podran introduir els departaments i instituts en la base de dades de l'aplicació. És una tasca que podeu fer des de la pestanya Tipus de Produccions del menú principal. Per agregar un nou tipus de producció cal que premeu el botó Afegir i empleneu els camps que es despleguen, com podeu observar en la imatge de sota. 

Si heu d'eliminar algun dels tipus de produccions que hi ha a l'aplicació, només cal que el seleccioneu i polseu el botó Esborrar

Afegir un tipus de producció

Heu de tenir en compte que a l'aplicació ja estan definits els següents tipus de produccions: 

 1. Publicacions periòdiques amb comitè de selecció
 2. Llibres
 3. Capítols de llibre
 4. Ponències a congressos
 5. Patents externes
 6. Accions d'investigació externes 
 7. Direcció de tesi en altres institucions acadèmiques
 8. Lectura de tesi en altres institucions
 9. Participació en programes de doctorat extern 
 10. Conferències invitades en altres centres d'investigació
 11. Comitès de congressos
 12. Referee de publicacions periòdiques 
 13. Exposicions d'art
 14. Obres musicals registrades amb estrena pública 
 15. Estades en altres Centres d'Investigació per a les quals l'UJI no haja obtingut finançament
 16. Estades d'investigadors invitats per a les quals l'UJI no haja obtingut finançament
 17. Edició de monogràfic 
 18. Apunts docents 
 19. Comitè revistes científiques 

Vincular uns atributs a un tipus de producció

Un cop tingueu els atributs i els tipus de producció definits, els administradors heu d'assignar cada atribut o camp a un tipus de producció concreta. Aquesta vinculació l'heu de fer des de la pestanya Atributs per tipus de produccions del menú principal de l'aplicació. Primer, heu de seleccionar el Tipus de Producció al qual voleu assignar uns atributs. N'heu de triar un dels que es despleguen a través de la icona  i que estiguen configurats prèviament. Podeu obtenir més informació en Definir els tipus de produccions. En segon lloc, heu de fer clic en Afegir, omplir els camps que s'obrin i polsar Actualitzar

Vincular atributs a un tipus de producció

En la part de sota de la pantalla, fixeu-vos que es mostra, en una previsualització, com es presenten els atributs que esteu vinculant a un tipus de producció. 

Si, per qualsevol motiu, heu d'eliminar un dels atributs d'un tipus de producció, només cal que el seleccioneu i polseu Esborrar. A més, amb els botons Pujar i Baixar podeu ordenar-los perquè en el formulari de creació d'una producció apareguen d'una manera o d'una altra. Podeu comprovar-ne el resultat en la finestra de previsualització. 

Botons per pujar i baixar en l'ordre els atributs d'un tipus de producció

Establir en quins processos s'aplicaran les produccions

També és responsabilitat dels administradors especificar els processos que es podran tenir en compte en les produccions que s'agreguen al sistema. Els podeu definir des de la pestanya Processos del menú principal de l'aplicació. Per crear-ne un de nou només cal que premeu Afegir, n'apunteu el Nom i polseu Actualitzar. També teniu la possibilitat d'assignar-li un Ordre, com podeu observar en la imatge de sota. 

Afegir un procés perquè es pugue aplicar a una producció

El sistema té definits, en principi, dos processos: 

Podeu trobar més informació en els Processos que en fan ús del Sistema de Dades d'Investigació de l'OCIT. 

Atorgar permisos específics

Els administradors de l'aplicació podeu donar permisos extra perquè un usuari tinga el perfil d'Administrador, de Biblioteca o d'Use i, per tant, puga assumir i realitzar les funcions determinades d'aquest rol. Heu d'anar a la pestanya Permisos del menú principal de l'aplicació. Tal com podeu observar en la imatge de sota, quan hi accediu, es mostra el llistat d'usuaris que tenen un d'aquests permisos i el perfil amb el qual tenen autorització. 

Pestanya Permisos per atorgar autoritzacions específiques a usuaris

Per atorgar un permís extra només cal que polseu Afegir i, en la finestra que s'obri de Gestió de permisos, busqueu l'usuari. Per fer una cerca cal que introduïu almenys tres caràcters en el camp Expressió. Per últim, el trieu i polseu Seleccionar.

Finestra per gestionar permisos

Aleshores veureu que, per defecte, l'aplicació indica que el permís és d'Administrador. Si el voleu canviar, heu de fer doble clic a sobre i marcar la casella del perfil que vulgueu concedir-li. Per retirar-li un permís a un usuari, l'heu de seleccionar i polsar Esborrar

Marcar el tipus de permís

Convé subratllar que actualment només s'està utilitzant el perfil de Biblioteca per tal que un usuari puga registrar al sistema les revistes. Per a més informació consulteu Introduir una revista a la base de dades. 

Configurar els estats de les produccions

Des de la pestanya Estats, els administradors cal que especifiqueu els diversos estats, és a dir, les situacions per les quals pot o ha de passar una producció. 

Pestanya on definir els estats de les produccions

En principi, a l'aplicació hi ha definits els següents estats:

Per agregar un nou tipus d'estat heu de prémer Afegir i, a continuació, en la finestra que s'obri indicar les seues característiques a través dels següents camps: 

Un cop definiu tots els camps, heu de polsar el botó Desa. 

Configurar les característiques d'un estat

Per editar i canviar les característiques d'un estat, cal que hi feu doble clic. Aleshores s'obrirà la finestra d'Estats on podeu fer les modificacions que considereu. Recordeu que heu de polsar Desa per guardar els canvis que apliqueu. Si necessiteu eliminar del sistema un estat, només cal que el seleccioneu i premeu Esborrar

Identificar els administratius responsables dels departaments

També us correspon als administradors especificar quins administratius de cada departament o institut són els responsables per tal que reben les notificacions de l'aplicació sobre els canvis d'estat de les produccions. Aquesta identificació l'heu de fer des de la pestanya Administratius del menú principal de l'aplicació. Quan hi accediu, podreu consultar el llistat d'usuaris que són els administratius de cada departament o institut. 

Llistat d'administratius responsables

Per agregar-ne un, cal que polseu Afegir i, en la finestra que s'obri, busqueu l'Auxiliar a través del nom, DNI o nom d'usuari, seleccioneu el Departament corresponent i, per últim, premeu Desa

Finestra per buscar un auxiliar i un departament

Configurar els avisos de la pàgina d'inici

Des de la pestanya Avisos els administradors de l'aplicació podeu afegir i definir comunicacions perquè apareguen publicades en la pàgina d'inici i en tinguen coneixement tots els usuaris. Com podeu veure en la imatge de sota, quan hi accediu apareix el llistat de tots els avisos que s'han agregat a l'aplicació. 

Pestanya d'Avisos

Per agregar-ne un de nou, primer, heu de fer clic en Afegir i, a continuació, emplenar els camps del Formulari Avisos, situat en la part de sota de la pantalla. Cal que indiqueu la Data inici i la Data fi per limitar el període que voleu que aquesta notificació estiga publicada i escriviu el Missatge amb el contingut. Per últim, heu de polsar Guardar consulta. Aleshores veureu com l'avís que acabeu de generar apareix en el llistat de la part superior de la pantalla. Tingueu en compte que es publicarà en el temps que heu especificat en la portada de l'aplicació. Per a més informació vegeu La pàgina d'inici de PCI.  

Afegir una nova notificació en la pàgina d'inici

Si necessiteu modificar alguna dada d'un avís, només cal que el seleccioneu, feu els canvis que considereu en el Formulari Avisos i, per últim, polseu Guardar consulta. Si preciseu eliminar-ne un que hàgeu creat heu de polsar el botó Esborrar. Seguidament, veureu que l'aplicació llança un missatge de confirmació com el següent.

Missatge de confirmació per esborrar un avís

Introduir una editorial a la base de dades

L'OCIT és l'òrgan encarregat de donar d'alta una editorial a l'aplicació perquè, posteriorment, els departaments i instituts puguen agregar produccions vinculades a ella. Heu d'anar a la pestanya Editorials del menú principal. Ací, tant el PAS dels departaments i instituts com el PDI podran consultar el llistat d'editorials que estan incorporades al sistema. Es recomana que abans d'agregar-ne una de nova, els administradors de l'aplicació comproveu a través del camp Recerca si ja està inclosa. Per introduir-ne una de nova, només cal que polseu Afegir, a continuació, especifiqueu el Nom de l'editorial i, finalment, feu clic en Actualitzar. Si necessiteu eliminar una editorial del sistema, cal que la seleccioneu i premeu Esborrar.

Introduir una editorial a la base de dades de l'aplicació

Un cop introduïda l'editorial, en la taula de sota de la pantalla, cada any podeu especificar la Categoria de classificació que se li atorga. Segons recull l'OCIT, el criteri general de classificació és el següent:

Per a especificar la categoria, heu de tenir seleccionada una editorial i polsar el botó Afegir de la taula de sota. Aleshores, ompliu els camps i premeu Actualitzar

Especificar la categoria anual d'una editorial

Introduir una revista a la base de dades

Com s'ha mencionat en Qui pot utilitzar PCI? el servei de Biblioteca és l'encarregat d'incloure les revistes al sistema. D'aquesta manera, els departaments i instituts podran incloure articles o altres produccions publicades en aquestes revistes. Per donar d'alta una revista a l'aplicació heu d'anar a la pestanya Revistes - Sèries monogràfiques del menú principal. És aconsellable que abans d'agregar-ne una de nova, comproveu a través del camp Recerca si ja està introduïda en l'aplicació. Fixeu-vos que podeu consultar tot el llistat de revistes que hi ha registrades amb les següents dades per columnes: 

Introduir una revista a la base de dades de l'aplicació

Com podeu observar en la imatge de dalt, per agregar una nova revista cal que polseu el botó Afegir i empleneu els camps de la pestanya Formulari Revista, que es desplega en la part inferior de la pantalla. 

Una volta tingueu tots els camps emplenats, almenys els obligatoris, podeu polsar Guardar perquè el sistema els registre.

Anualment, l'OCIT s'encarrega d'especificar l'índex d'impacte de cada publicació, és a dir la repercussió que ha obtingut una revista en la comunitat científica, en funció del nombre de citacions que ha rebut durant un període de temps determinat. Aquesta informació la gestiona l'OCIT des de la pestanya Índex impacte-Quartils. Un cop estigueu dins, com podeu observar en la imatge de sota, primer introduïu l'Índex d'impacte en la taula de l'esquerra i, posteriorment, en la de la dreta especifiqueu Quartils. El quartil és un indicador que serveix per a avaluar la importància relativa d'una revista respecte del global de revistes de la seua àrea.

Definir l'índex d'impacte anual d'una revista

Per incloure l'índex d'impacte d'una revista cal que polseu Afegir i a continuació empleneu: 

Per guardar les dades, heu de prémer Actualitzar. Heu de tenir present que per a cada any, en la taula de la dreta d'aquesta pestanya, podeu especificar els Quartils en què es troben. En aquest cas, com podeu veure en la imatge de dalt, també heu de prémer Afegir i emplenar els següents camps:  

Podeu trobar més informació sobre l'origen, les categories i les àrees en l'Escala de valoració dels resultats d'investigacióSi necessiteu donar de baixa una revista, cal que la trieu i premeu Esborrar. També disposeu del botó Duplicar per clonar les característiques i dades d'una revista. En aquest cas, cal que seleccioneu una revista, premeu Duplicar i en la finestra que s'obri, indiqueu l'ISSN de la nova revista que voleu afegir i polseu Duplicar. La revista duplicada mantindrà les característiques i dades de l'original, exceptuant l'ISSN i els índexs d'impacte. 

Duplicar revista

Revisar i verificar una producció

Quan un departament o institut completa la informació d'una producció i la passa a Pendent és l'OCIT o l'USE qui s'encarreguen de validar-la. Per tant, des de l'OCIT o des de l'USE heu de comprovar que totes les dades i documentació són correctes. En aquest sentit, teniu diverses opcions: 

 1. Correccions: passar la producció a Correccions quan es detecten errors menors. En aquest cas, els corregiu l'OCIT o l'USE directament sense passar-ho, de nou, als administratius dels departaments o instituts. Una volta es facen les modificacions oportunes, podeu passar-la a Justificat, per donar-la per validada.  
 2. Revisat: passar la producció a Revisat perquè siga l'administratiu del departament o institut qui s'encarregue de revisar la informació d'una producció i fer els canvis o correccions corresponents. Després, haurà de tornar a passar a Pendent i, des de l'OCIT o l'USE, haureu de verificar que ja està tot correcte. Si és així. la podreu passar a Justificat
 3. Justificat: passar directament a Justificat quan comproveu i valideu que tota la informació de la producció està completa i és correcta. Heu de tenir en compte que és en aquest moment quan la informació de la producció es trasllada i plasma en el CVN de l'autor/a i en el web de l'UJI. A més, s'envia un correu als autors als quals se'ls haja especificat que siguen notificats i al servei de Biblioteca perquè la introduïsca en el repositori. Recordeu que només es traspassen al CVN les següents produccions: publicacions periòdiques amb comitè de selecció, llibres, capítols de llibre, ponències a congressos, patents externes, accions d'investigació externes i direccions de tesis en altres institucions acadèmiques. 
 4. No Acceptat: canviar l'estat de la producció a No Acceptat quan detecteu errors importants i per tant des de l'OCIT o l'USE considereu que la producció no és vàlida. 

Canviar l'estat d'una producció 

Per canviar l'estat d'una producció heu d'anar a la pestanya Produccions, seleccionar una producció i situar-vos en la pestanya Estats. Com podeu veure en la imatge de sota, ací podreu consultar l'històric d'estats d'una producció des de la seua creació. Queda registrada la Data amb el dia i hora en què es va fer, l'Estat, el nom de l'Usuari que l'ha realitzat i si hi ha Observacions

Històric dels estats d'una producció

Per modificar l'estat d'una producció cal que polseu el botó Afegir. A continuació, veureu que s'activa en la part dreta de la pantalla l'Històric d'estats, on heu d'escollir el nou estat al qual voleu que passe. També podeu ficar alguna indicació o comentari en Observacions perquè en quede constància. Finalment, cal que premeu Guardar.

Canviar l'estat d'una producció

Recordeu que el cicle d'una producció pot passar pels següents estats: 

Abans de passar a Justificat una producció, l'OCIT o l'USE han d'especificar en quins processos dels definits prèviament s'aplicarà la producció i han de classificar-la d'acord a les categories de l'Escala de Valoració dels Resultats d'Investigació. I també han d'incloure l'URL al repositori local de l'UJI on està ubicada la producció, un cop estiga disponible. Són tasques que s'expliquen amb detall a continuació. És molt important que tingueu present que, un cop una producció passa a Justificat, encara que no s'aplique a cap procés, les seues dades es publiquen en el CVN de l'autor/a, en la pàgina web de l'UJI i en la fitxa personal de cada investigador/a. Recordeu que només es traspassen al CVN les següents produccions: publicacions periòdiques amb comitè de selecció, llibres, capítols de llibre, ponències a congressos, patents externes, accions d'investigació externes i direccions de tesis en altres institucions acadèmiques. 

Confirmar els processos en què s'aplica una producció 

Per concretar si un procés s'aplicarà o no en una producció, cal que aneu a la pestanya Processos dins d'una producció. Heu de fer doble clic sobre cadascun dels processos definits prèviament i marcar la casella que s'obre en Aplica si sí que es tindrà en compte la producció o deixar-la en blanc quan no comptarà. Per últim, heu de prémer Actualitzar. Automàticament el sistema apuntarà el Tipus a partir del qual es farà el càlcul. A més, en la columna Actualització tipus s'indica el dia i hora de la darrera actualització. L'aplicació fa una actualització un cop al dia. Podeu obtenir més informació consultant els Processos que en fan ús del Sistema de Dades d'Investigació de l'OCIT. 

Especificar els processos en què s'aplica una producció

La resta d'usuaris de l'aplicació, tant el PAS dels departaments i instituts com el PDI, poden accedir a aquesta pestanya per consultar quins processos s'apliquen i quins no a una producció. 

Classificar una producció 

Des de l'OCIT també us encarregueu de classificar la producció en funció d'una de les categories (A, B, C o D). El departament o institut fa una proposta quan agrega la producció, a través del formulari de creació, i posa una justificació. Per a més informació vegeu Agregar una nova producció. Tot i això, la decisió final sobre la classificació correspon a l'OCIT. En aquest cas, cal que seleccioneu la producció en la pestanya Produccions i, un cop dins, aneu directament a la finestra de la dreta Producció Detall. Com podeu veure en la imatge de sota, cal que especifiqueu la Categoria i en el camp Categoria Justificació n'argumenteu els motius. També podeu incloure unes Observacions internes que només podreu veure els administradors de l'aplicació. Per últim, cal que polseu el botó Guardar detall

Finestra de Producció Detall on especificar la Categoria d'una producció

Concretar l'URL de la producció al repositori de l'UJI

El servei de Biblioteca s'encarrega d'informar a l'OCIT i els autors d'una investigació quan aquesta es troba en el repositori local de l'UJI. En aquest cas, des de l'OCIT rebreu un correu de notificació perquè pugueu indicar aquest URL en el camp Handle repositori de la pestanya Biblioteca d'una producció. Recordeu que heu de polsar Guardar perquè el sistema registre les dades introduïdes. Cal destacar que el handle el podreu ficar sempre a través d'aquesta pestanya, independentment de l'estat en què es trobe la producció. A més, el handle també serveix perquè es puga visualitzar el document des del CVN o pàgina web. L'aplicació es fixa primer en si hi ha DOI, després si hi ha handle i, per últim, l'URL. 

Concretar l'URL de la producció al repositori de l'UJI

Què pots fer si ets PAS dels departaments o instituts?

El personal d'administració dels departaments i instituts sou els responsables d'introduir les produccions en la base de dades de l'aplicació. Podeu agregar tota mena de produccions, com ara llibres, articles, capítols de llibres o ponències d'un congrés. A més, sou els encarregats d'examinar tots els ítems i dades d'una producció quan està en Revisió, és a dir, després que l'haja mirat l'OCIT o l'USE. També podeu consultar les editorials que haja agregat al sistema l'OCIT i cercar les produccions que estiguen vinculades al vostre departament o institut per fer-ne un seguiment. Per a conèixer més informació sobre com buscar-les vegeu el punt del manual Cercar produccions. 

Consultar les editorials donades d'alta

Com s'ha mencionat prèviament, tant el PAS dels departaments i instituts com el PDI teniu accés a la pestanya Editorials però només de consulta. Ací podeu veure quines editorials ha donat d'alta en el sistema l'OCIT. Per a més informació vegeu Introduir una editorial a la base de dades. En la part superior de la pantalla, com podeu observar en la imatge de sota, podeu buscar una editorial per comprovar si està introduïda o no en l'aplicació i si la seleccioneu, en la part de sota, podreu comprovar quina és la seua categoria de classificació segons els criteris que recull l'OCIT

Pestanya Editorials per consultar les que hi ha donades d'alta al sistema

Agregar una nova producció 

El PDI (autors), l'OCIT o l'USE són els encarregats d'entregar al departament o l'institut corresponent la documentació que justifique una nova producció perquè la introduïsquen a l'aplicació. Una vegada es comprova la documentació i es verifica que es tracta d'una nova producció i que està completa, els administratius dels departaments sou els responsables de crear una nova producció des de la pestanya Produccions del menú principal. Com podeu observar en la imatge de sota, quan hi accediu la pantalla es divideix en quatre parts. 

Pestanya produccions des d'on cercar, agregar o consultar produccions

 1. Cercador: es desplega en la part superior de la pantalla polsant la fletxa que apareix just per sota de l'enunciat Recerca o la del marge superior dret. Us permet aplicar filtres per buscar produccions a les quals tingueu accés. Per a més informació vegeu Cercar produccions
 2. Llistat de produccions: just per sota del cercador, es mostren en una taula els resultats de les cerques i, a més, és l'espai des d'on podeu afegir les noves produccions. 
 3. Detall d'una producció: espai, situat en la part dreta de la pantalla, que només poden editar els administradors de l'aplicació (OCIT) per assignar una categoria a una producció. També mostra el nom de la persona que ha creat la producció en l'aplicació. La resta d'usuaris només poden consultar la informació d'aquest apartat. Si voleu conèixer més detalls vegeu Revisar i verificar una producció
 4. Pestanyes per editar i introduir dades a una producció: en la part inferior de la pantalla, s'obrin les pestanyes de Producció, Autors, Fitxers, Projectes, Processos, Estats i Biblioteca des d'on introduïu les característiques d'una producció i des d'on l'OCIT gestiona el seu estat i indica els processos en què s'hi aplica. El PDI només pot accedir a aquestes pestanyes per consultar la informació i fer un seguiment de l'estat d'una producció. Per a més informació vegeu Revisar i verificar una producció.

Per crear una nova producció en l'aplicació heu de fer clic en el botó Afegir i indicar obligatòriament: 

Un cop tingueu emplenats aquests camps polseu Actualitzar. Heu de tenir en compte que haureu generat una nova producció en estat Inicial. Aleshores, s'habilitaran les pestanyes de sota de la pantalla. En la primera, la de Producció, veureu el formulari on heu d'especificar les seues característiques. Segons el tipus de producció que acabeu de crear, es mostrarà un formulari o un altre amb uns camps o altres per emplenar. Consulteu Dades identificatives d'una producció si desitgeu més informació sobre aquesta pestanya. 

Afegir una nova producció a l'aplicació

També teniu la possibilitat de clonar una producció ja existent a través del botó Duplicar. En aquest cas, copiareu tots els valors i característiques de la producció original i també la creareu en estat Inicial. Cal que seleccioneu la producció que vulgueu clonar; polseu el botó Duplicar; en la finestra que s'obri definiu el Departament i, finalment, polseu Duplicar. Aquesta acció és especialment útil per a introduir capítols d'un mateix llibre o ponències d'un mateix congrés.

Duplicar una producció

És molt important que tingueu en compte que només podreu introduir i editar les dades en una producció quan estiga en estat Inicial o, posteriorment, aplicar modificacions si l'OCIT la passe a Revisió. Com s'explica amb detall a continuació, a través de les pestanyes de Producció, Autors, Fitxers i Projectes, els administratius dels departaments i instituts podreu ficar tota la informació o aplicar canvis i guardar-ho, en successives ocasions, sempre polsant el botó Guardar, situat en la part inferior dreta. Només heu de polsar el botó Guardar i passar a Pendent quan ja hàgeu completat totes les dades i vulgueu que l'OCIT valide la producció. 

Botons Guardar i Guardar i passa a Pendent

Si heu d'eliminar una producció de l'aplicació, tingueu en compte que només ho podreu fer quan estiga en estat Inicial a través del botó Esborrar. Una volta la passeu a Pendent, recordeu que ni podreu editar-la ni eliminar-la. 

Dades identificatives d'una producció 

Segons el tipus de producció que estigueu afegint, en la pestanya Producció es desplegarà un formulari o un altre amb uns camps determinats. Si feu clic en Guardar, apareixeran marcats en roig tant els obligatoris com els que heu emplenat amb un format incorrecte. Si voleu saber Què és un camp obligatori? consulteu el document Elements comuns de les aplicacions. Per a més informació sobre els diferents formularis de produccions vegeu Agregar un llibre, Agregar un article, Agregar un capítol d'un llibre o Agregar una ponència d'un congrés

Formulari per agregar una producció

Identificar els autors d'una producció 

Des de la pestanya Autors, podeu afegir els investigadors d'una producció, sempre que estiga en un estat en què es puga editar (Inicial, Revisió o Correccions). Depenent del tipus de producció, el significat d'autor/a serà diferent, perquè potser, per exemple, inventor/a per a patents, investigador/a de l'equip del projecte per a accions externes o director/a de tesi per a tesis llegides en altres institucions. Per agregar un nou autor/a a una producció heu de polsar els botons Afegir Afegir UJI.

Agregar i identificar els autors d'una producció

 1. A través del botó Afegir podreu agregar qualsevol autor/a, estiga o no registrat en la base de dades de l'UJI. Quan polseu Afegir, s'obri una finestra com la de la imatge de sota. Ací podeu buscar directament un usuari de l'UJI a través del camp Autor o ficar totes les dades d'un investigador/a que no conste en el registre de l'UJI. 
  Finestra per introduir i gestionar els autors d'una producció
 2. Amb el botó Afegir UJI, en canvi, només podreu introduir un autor/a que estiga registrat en la base de dades de l'UJI. Quan el polseu, veureu que s'obri una nova finestra i, en el camp Identificació, cal que poseu el seu DNI o el PerID. Un cop polseu el botó Desa, l'aplicació automàticament introduirà les dades de la persona (Nom, Cognoms, Email, Organisme i Ordre). També marcarà l'opció perquè reba Notificacions. Però si voleu aplicar canvis o marcar altres opcions com la d'Interlocutor o Rol Destacat, que s'han explicat en el botó anterior, haureu de fer doble clic sobre l'autor/a. Aleshores s'obrirà la finestra de Gestió d'Autors, ja descrita. 
  Finestra per identificar els autors registrats a l'UJI

Podeu eliminar un autor/a d'una producció que hàgeu introduït prèviament polsant el botó Esborrar

És important que tots els autors UJI estiguen introduïts amb el seu PerID, encara que siguen d'un departament o institut diferent del qual agrega la producció. D'aquesta manera, quan, des de qualsevol departament o institut, feu una cerca també us apareixeran aquelles produccions que ha afegit una altra unitat administrativa però que tenen algun autor/a del vostre departament.

Finalment, heu de tenir en compte que per a la valoració dels processos de productivitat i/o incentius els autors han de tenir un InvID. És el codi que identifica un autor/a com a investigador/a de l'UJI. Per tant, si quan introduïu autors de la base de dades de l'UJI us apareix alguna persona que no en tinga podeu demanar a l'OCIT que la cree.

Agregar la documentació d'una producció 

Des de la pestanya Fitxers, els departaments o instituts heu d'adjuntar la documentació i els arxius justificatius d'una producció, sempre que estiga en un estat en què es puga editar (Inicial, Revisió o Correccions). Per pujar-ne un només cal que trieu el fitxer a través del botó Seleccionar i, seguidament, polseu Afegir. Aleshores veureu, com en la imatge de sota, que el document apareix en el llistat de sota identificat amb un Id i un Nom

Agregar la documentació i fitxers a una producció

Podeu incloure una breu descripció fent doble clic sobre el fitxer que heu agregat. Aleshores, com podeu observar en la imatge, cal que escriviu l'explicació i feu clic en Actualitzar

Indicacions per incloure la descripció d'un fitxer
Si necessiteu eliminar un fitxer que hàgeu incorporat prèviament a una producció només cal que polseu Esborrar. També teniu el botó Baixar per descarregar en el vostre equip un document i poder-lo consultar.

Assenyalar els projectes en què participa una producció 

En la pestanya Projectes, cal que especifiqueu si la producció està lligada a un projecte d'una convocatòria gestionada per l'OCIT. En definitiva, aquest pas busca aportar informació sobre el finançament rebut per a la realització de la investigació. 

Pestanya on indicar els projectes en què participa una producció
Per agregar un nou projecte només cal que premeu Afegir. Aleshores, com podeu observar en la imatge de sota, s'obri la finestra de Gestió de projectes, on heu de buscar-ne un introduint el codi o almenys tres caràcters en el camp Expressió. Un cop el trobeu, el marqueu i polseu Seleccionar.  

Finestra per buscar i agregar un projecte a una producció

Finalitzar la creació i guardar una nova producció 

Quan tingueu introduïdes totes les dades, autors, fitxers i projectes d'una producció i comproveu que tota la informació és correcta podeu passar-la a Pendent perquè la verifique l'OCIT. Recordeu que per fer-ho heu de polsar el botó Guardar i passar a Pendent. Aleshores, l'aplicació us llançarà un missatge de confirmació com el següent. 

Missatge de confirmació per guardar i passar a pendent una producció

Seguidament, quan feu clic en Sí, es mostrarà un altre missatge per informar-vos que la producció ha estat guardada i que ara es troba pendent de revisió.

Missatge per informar que la producció ha estat guardada i es troba pendent de revisió

Si consulteu la pestanya Estats de la producció, veureu com ha canviat d'Inicial a Pendent. Recordeu que, a partir d'aquest moment, no podreu introduir cap nova dada ni fer cap modificació. 

Presentació d'una producció pendent de revisió

Ara, ha de ser l'OCIT o l'USE qui s'encarregue de validar la producció i de canviar el seu estat, a més de classificar-la, especificar en quins processos s'aplica i apuntar el handle al repositori local, és a dir, l'URL on s'ubica. Per a més informació consulteu el punt del manual Revisar i verificar una producció. Cal destacar, a més, que quan l'OCIT o l'USE valida la producció, passa a Revisió i serà, en aquest moment, quan els administratius haureu de tornar a revisar les dades i certificar que els ítems són correctes.  

Convé subratllar, a més, que si comenceu a introduir una producció però, pel motiu que siga, no l'acabeu de completar o no s'utilitzarà és convenient que l'esborreu del sistema. 

A continuació, s'expliquen amb detall les indicacions que heu de seguir per afegir els principals tipus de produccions en l'aplicació: llibre, article, capítol de llibre o ponència d'un congrés.  

Agregar un llibre

Heu de tenir present que abans d'agregar, com una producció, un llibre, un capítol d'un llibre o una ponència publicada, heu de donar d'alta el dit llibre al sistema.

Donar d'alta un llibre en l'aplicació 

És un pas que heu de tramitar des de la pestanya Llibres del menú principal, on apareix el llistat de tots els que estan inclosos en l'aplicació. Es recomana que abans de registrar un nou llibre, comproveu a través del camp Recerca si ja està introduït en la base de dades. El podeu buscar per l'ISBN sense guionets.

Cercar un llibre per comprovar si ja està introduït a l'aplicació

Per agregar-ne un de nou, cal que polseu el botó Afegir i, seguidament, empleneu els camps del Formulari Llibre que es desplega en la part de sota de la pantalla (recordeu que apareixeran marcats en roig els que són obligatoris).

Formulari per agregar un llibre

Quan tingueu emplenades totes les dades heu de polsar Guardar Consulta. Aleshores, ha de ser l'OCIT o l'USE qui revise i verifique la informació i canvie l'estat del llibre de ProvisionalAcceptat si les dades són correctes o a No acceptat si detecta algun error. L'OCIT o l'USE poden argumentar per què accepten o per què no en el camp Justificació del mateix formulari i poden incloure anotacions internes en Observacions. Aquests comentaris només els podran veure l'OCIT i l'USE. Heu de tenir present que si el llibre està com a No acceptat no es podran agregar produccions que estiguen vinculades amb aquest llibre, ja que és com si no constarà a la base de dades. 

Agregar un llibre com una producció 

Després de donar d'alta en el sistema un llibre, podreu agregar-lo com una producció. En aquest cas, heu d'anar a la pestanya Producció, polsar Afegir i, com podeu observar en la imatge, indicar el Departament i polsar Actualitzar

Agregar un llibre com una producció

A continuació, veureu que s'obri, en la part de sota de la pantalla, la pestanya Producció amb el formulari específic per a la creació de llibres.

Formulari per agregar un llibre com una producció

Cal que empleneu els següents camps: 

Un cop tingueu els camps emplenats podeu polsar Guardar o continuar introduint dades a través de les pestanyes d'Autors, Fitxers, Projectes i Processos. Recordeu que quan hàgeu completat totes les dades i documentació la podreu passar a Pendent perquè la valide l'OCIT o l'USE. Vegeu Agregar una nova producció per a obtenir més informació. Recordeu, a més, que quan l'OCIT o l'USE validen la producció, i passe a Revisió i els administratius haureu de tornar a revisar les dades i certificar que els ítems són correctes.  

Agregar un article

Quan vulgueu introduir un article a la base de dades de l'aplicació haureu d'escollir el tipus Publicacions periòdiques amb comitè de selecció, com podeu observar en la imatge, especificar el Departament i fer clic en Actualitzar.

Agregar un article a l'aplicació

Aleshores, s'obri a la part inferior de la pantalla un formulari amb tots els camps que heu d'emplenar en la pestanya Producció (estan marcats en roig els que són obligatoris). 

Formulari per agregar un article

Un cop tingueu els camps emplenats podeu polsar Guardar o continuar introduint dades a través de les pestanyes d'AutorsFitxersProjectes i Processos. Recordeu, a més, que quan hàgeu completat totes les dades i documentació la podreu passar a Pendent perquè la valide l'OCIT o l'USE. Vegeu Agregar una nova producció per a obtenir més informació. Penseu, a més, que quan l'OCIT o l'USE validen la producció, i passe a Revisió, els administratius haureu de tornar a revisar les dades i certificar que els ítems són correctes.  

Agregar un capítol de llibre

Si necessiteu afegir el capítol d'un llibre a l'aplicació, heu de triar el tipus Capítols de llibre, com podeu observar en la imatge, indicar el Departament i polsar Actualitzar

Agregar un capítol de llibre

A continuació, veureu que s'obri en la pestanya Producció, en la part de sota de la pantalla, un formulari específic amb els camps que heu d'emplenar. Recordeu que es marquen en roig aquells que són obligatoris. 

Formulari per agregar un capítol d'un llibre

Un cop empleneu tots els camps podeu polsar Guardar o continuar introduint dades a través de les pestanyes d'AutorsFitxersProjectes i Processos. Recordeu que només podeu editar les característiques i dades d'una producció mentre el seu estat siga Inicial. A més, penseu que quan hàgeu completat totes les dades i documentació la podreu passar a Pendent perquè la valide l'OCIT o l'USE. Vegeu Agregar una nova producció per a obtenir més informació. Recordeu, a més, que quan l'OCIT o l'USE validen la producció, i passe a Revisió, els administratius haureu de tornar a revisar les dades i certificar que els ítems són correctes.  

Agregar una ponència d'un congrés

Si necessiteu introduir la ponència d'un congrés a l'aplicació, heu de triar el tipus Ponències a congressos, com podeu veure en la imatge, indicar el Departament i polsar Actualitzar

Agregar una ponència d'un congrés

Seguidament, en la part de sota de la pantalla, en la pestanya Producció, es mostra el formulari específic per a ponències amb tots els camps que heu d'emplenar (es marquen en roig els que són obligatoris). Heu de tenir en compte que, primer, haureu d'introduir la participació en un congrés i, posteriorment, quan ja estiga publicada en actes. 

Formulari per agregar una ponència d'un congrés

Els camps següents s'emplenen quan s'introdueix la participació en un congrés, però encara no ha derivat en una publicació: 

Aquests altres camps se solen omplir quan el congrés ja s'ha publicat en actes

Els següents camps només els heu d'emplenar si la ponència s'ha publicat amb ISBN, és a dir, en un llibre: 

Els següents camps només els heu d'emplenar en cas que s'haja publicat amb ISSN, és a dir, en una revista:  

En qualsevol dels casos (tant si s'ha publicat amb ISBN com amb ISSN) podeu indicar la resta dels camps associats a la publicació:

Per agregar ponències al sistema heu de tenir en compte aquests condicionants:

Una volta hàgeu emplenat tots els camps podeu polsar Guardar o continuar introduint dades a través de les pestanyes d'AutorsFitxersProjectes i Processos. Recordeu que només podeu editar les característiques i dades d'una producció mentre el seu estat siga Inicial. A més, penseu que quan hàgeu completat totes les dades i documentació la podreu passar a Pendent perquè la valide l'OCIT o l'USE. Vegeu Agregar una nova producció per a obtenir més informació. Cal afegir, a més, que després que l'examine i la valide l'OCIT o l'USE, la producció passarà a Revisió. Serà en aquest moment quan els administratius haureu de tornar a examinar les dades i comprovar que els ítems són correctes. 

Què pots fer si ets PDI?

El PDI podeu cercar aquelles produccions en què consteu com a autors per consultar-les i fer un seguiment del seu estat. A més, també podeu accedir a les editorials per saber quines estan registrades en el sistema. Per a més informació vegeu Consultar les editorials donades d'alta.

Cercar produccions 

Per a buscar una producció concreta o per a veure si un element ja ha sigut introduït al sistema, existeix una eina de recerca de produccions, ubicada en la part superior de la pestanya Produccions del menú principal. El cercador es desplega fent clic sobre una de les dues fletxes marcades en roig en la imatge de sota, la que està al mig de la pantalla just sota Recerca o la que es troba al marge superior dret. Cal destacar que el PDI només podreu buscar aquelles produccions en les quals consteu com a autors. El PAS podrà cercar qualsevol producció del seu departament o institut.

Desplegar cercador de produccions

Podeu aplicar els següents filtres de cerca:

Un cop definiu els filtres podeu polsar el botó Recerca perquè mostre en la taula de sota totes les produccions que coincidisquen amb els criteris de la vostra cerca. Si el nombre de produccions és molt elevat, s'activa la paginació i haureu de passar de pàgina a través dels botons situats sota la taula. Per a obtenir més informació sobre el funcionament de Taules de dades consulteu Elements comuns de les aplicacions. També teniu el botó Netejar per si voleu esborrar els camps que heu ficat en una cerca i fer-ne una altra.

Resultat d'una cerca de produccions

Si seleccioneu una de les produccions de la vostra cerca, podreu consulta tota la informació que té a través de les diferents pestanyes que es despleguen en la part de sota de la pantalla: 

Annex: atributs per a buscar i valors per tipus de producció

Atributs

Valors

Us en produccions tipus

autor

per_id, nom, dni

01,02,03,04,05,06, 07, 09, 10, 11,12,13, 14, 16, 17,18

investigador

inv_id

01,02,03,04,05,06, 07, 09, 10, 11,12,13, 14, 16, 17,18

titol

títol de l’article, títol del capítol, títol del treball publicat/presentat congrés, títol de la patent, títol de la acció externa, títol de la tesi, Assignatura/mòdul progr. Doct, Títol de la conferència, Títol exposició/obra artística, títol obra musical, títol treball desenvolupat en la estància, títol del material docent

01,03,04,05,06, 07, 09, 10, 13, 14, 16,17, 18

doi

Doi

01, 03,04

RevistaResumen o ISSN

ISSN, nom revista

01, 04, 12

LibroResumen o ISBN

títol llibre, ISBN, editorial, doi

02, 03, 04

Nom

nom del congrés, nom doctorand-investigador convidat, cognom1 doctorand-investigador convidat, cognom2 doctorand-investigador convidat, nom del programa de doctorat, nom revista monogràfic, ISSN monogràfic

04, 07,09,11,16,17

numeroPatente

número de patent/ número de patent prioritària

05

CodiExtern

referència de projecte

06

Lugar

lloc d’impartició conferència, lloc exposició, lloc d’estrena musical

10, 13, 14

entidadOrganizadora

nom entitat organitza congrés

11

InstitucioOrigen

Institució d'origen

16

Caracter01

Científic/Docent

01

Caracter02

Científic/Tesi doctoral/Docent/Catàleg obra artística/Creació literària

02

Caracter03

Científic/Tesi doctoral/Docent/Catàleg obra artística/Creació literària

03

Caracter04

Científic/Docent

04

Aquesta no és una llista d'atributs tancada, ja que els administradors de l'aplicació (OCIT i USE) poden configurar-los. Per a més informació vegeu Definir els atributs de les produccions i Vincular un atribut a un tipus de producció

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb l'Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica bustia_sdi@uji.es  

Cal destacar, però, que si teniu qualsevol dubte sobre dades o qüestions relatives a les publicacions docents us heu de posar en contacte amb la Unitat de Suport Educatiu (USE) a través del correu electrònic innoedu@uji.es  

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema amb el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.