Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introducció

A l'aplicació de Gestió del professorat s'accedeix a través de la plataforma IGLU i permet al professorat accedir a les dades dels cursos que imparteix i gestionar alguns aspectes i característiques. 

Podeu accedir directament a l'aplicació mitjançant el següent enllaçCursos de formació no reglada - Professorat (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!uji_formacion.profesores)

En la pantalla principal, com podeu observar en la imatge de sota, podeu accedir a la secció de Recursos Humans i, dins, trobareu l'apartat Formació. 

Accés a través de la plataforma Iglu

Accés a Cursos de formació no reglada - professorat

Pantalla principal

En la pantalla principal de l'aplicació apareix el llistat de tots els cursos que esteu impartint o coordinant.

En la part superior, trobareu tres tipus de filtres: per dates, per curs acadèmic i per camp de cerca. 

 1. Filtrar per dates d'inici i fi de curs. Aquesta possibilitat permet restringir els cursos a una franja de dates i no haver de treballar amb tots alhora. 

 2. Filtrar per curs acadèmic. Permet mostrar només els cursos d'un any acadèmic i, així, no haver de treballar amb tots alhora.  

 3. Elegir les Columnes que voleu mostrar en el llistat de cursos. 

 4. Mostrar 10 cursos: ací indiqueu el nombre de cursos que voleu que es visualitzen en cada pantalla.

 5. Excel: aquest botó permet exportar el llistat actual de cursos a un document en format Excel.

 6. Filtrar els cursos per id, nom del curs, estat, dates o DNI dels alumnes inscrits. 

 7. Es mostra la taula de cursos amb una sèrie de dades per columnes: Id del curs (a l'esquerra), el nom (Curs) així com la Data d'inici. Podeu ordenar la taula per qualsevol de les columnes de dades, polsant sobre la capçalera. 

 8. A través d'Anterior i Següent i del número de pàgina podeu anar d'una pàgina a una altra si el llistat de curs no cap en una única pantalla.  

Si polseu sobre qualsevol dels cursos, veureu que s'obri una nova finestra on podeu consultar i gestionar tota la seva informació. 

Pàgina d'inici Gestió del professorat

Finestra Curs

La pantalla de Cursos consta d'una sèrie de pestanyes, com podeu observar en la imatge de sota (moltes d'elles, però, són només de lectura).  

Finestra Curs
En la part inferior de la pantalla(1) teniu el botó Tancar per tancar la finestra. 

Des d'aquesta pantalla podreu gestionar totes les dades bàsiques d'un curs. Està dividida en pestanyes i cadascuna té unes funcions determinades. Heu de tenir en compte que no tots els serveis veuen totes les pestanyes: 

 • General: permet visualitzar les dades bàsiques del curs. 

 • Inscrits: llistat de persones que s'inscriuen al curs. 

 • Professors: llistat de professors relacionats amb el curs.

 • Sessions: gestiona les sessions d'un curs i i els seus assistents. 

 • Avaluació: espai on es pot gestionar el tipus d'avaluació del curs. 

 • Qualificacions: permet gestionar les qualificacions de cada alumne del curs. 

 • Llistats i certificats: zona de llistats i certificats. 

Pestanya General

Mostra informació bàsica sobre el curs. Cal subratllar que la pantalla és només de lectura. 

Pestanya General

Pestanya Inscrits

En la pestanya es mostren tots els alumnes acceptats al curs ordenats alfabèticament. Aquesta pantalla és només de lectura. 

Pestanya Inscrits

Pestanya Professorat

En la pestanya es mostren tots els professors i coordinadors del curs ordenats alfabèticament. La pantalla és també només de lectura. 

Pestanya Professorat

Pestanya Sessions 

La pestanya de Sessions permet gestionar les assistències de les persones inscrites a les diferents sessions del curs. 

polsant sobre la icona de la lupa podeu obrir cadascuna de les sessions i indicar les assistències dels alumnes. 

Pestanya Sessions

En la finestra de Gestió d'assistents podeu marcar si l'inscrit Assisteix (2) i consultar les hores que coincideixen amb l'horari laboral (Horari horari laboral). Podeu incloure observacions en el camp Notes. A més, teniu dos botons per a marcar tots els alumnes com assistents (Canviar tots a ASSISTEIX) o com a no assistents (Canviar tots a NO ASSISTEIX). 

 Gestió d'assistents

Pestanya Qualificacions

La pantalla de Qualificacions permet ficar les avaluacions del curs a les persones que hagen estat acceptades. És important que tingueu en compte que només podreu qualificar les persones que hagen estat admeses al curs. 

En funció del tipus de qualificació es mostrarà una pantalla o una altra. N'hi ha quatre de diferents. 

Assistència

És el tipus d'avaluació en què l'assistència és el requisit per a obtenir l'aptitud del curs. 

Pestanya Qualificacions - Assistència


Aprofitament 

Heu de marcar l'Aprofitament per a què les persones inscrites complisquen els requisits d'aptitud del curs, quan hi ha una prova com podria ser un examen. 

Pestanya Qualificacions - Aprofitament

Qualificació numèrica 

En aquest cas, els requisits d'aptitud del curs s'estableixen en base a una nota numèrica mínima. 

Pestanya Qualificacions - Qualificació numèrica

Qualificació numèrica múltiple 

Els requisits d'aptitud del curs s'estableixen en base a diverses notes numèriques amb un mínim per a cadascuna. Com podeu observar en la imatge de sota, hi ha diverses parts d'avaluació i cadascuna amb una nota mínima i un percentatge respecte la nota global. 

Pestanya Qualificacions - Qualificació numèrica múltiplePestanya Treball autònom

En la pestanya de Treball autònom podeu afegir les hores que l'alumnat realitza (1) i consultar totes les hores introduïdes (2).

Pestanya Treball autònom

Pestanya Llistats

Pestanya Llistats

Actas

El llistat Actes permet generar l'acta del curs en format PDF. 

Actes

Acta en format pdfResum d'assistència

El llistat de tipus Resum d'assistència mostra un informe de sessions amb una taula amb informació sobre les sessions i les assistències. 

Assistències

Informe de sessions


Control d'assistència

El llistat de Control d'assistència permet generar un llistat de signatures. 

Control d'assistència

Llistat de signatures


 • No labels