Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introducció

Podeu accedir a l'aplicació a través de la plataforma IGLU

Podeu accedir directament a l'aplicació mitjançant el següent enllaç: Cursos de formació no reglada - Administració (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!uji_formacion.inicio)

Com podeu observar en les imatges de sota, en la pantalla principal, podeu accedir a l'apartat de Recursos humans i, dins, trobareu l'apartat Formació


Accés a l'aplicació

Accés als Cursos de formació no reglada - Administració


Un cop dins, s'obrirà una nova finestra amb totes les pestanyes de l'aplicació: Ubicacions, Cursos, Alumnes, Estadístiques i Permisos

En la següent imatge, podeu veureu un exemple de la pantalla d'inici. En gris, veieu les Ubicacions de forma personal i, en verd i amb una icona a l'esquerra, aquelles que han estat compartides amb vosaltres.

Pàgina d'inici de Cursos de formació reglada

Pantalla principal

En la pantalla principal veureu totes les pestanyes de l'aplicació.

Inicialment apareixen:

 • Ubicacions: es mostren tots els serveis, departaments i oficines que gestioneu. Si feu clic a sobre de qualsevol d'elles desplegareu els cursos d'aquesta ubicació. 

 • Cursos: apareixen tots els cursos de totes les ubicacions que esteu gestionant. Fent clic sobre qualsevol curs, s'obri el mateix per a la seva gestió.  

 • Alumnes: es visualitzen tots els alumnes que s'han inscrit en l'últim mes a algun dels cursos de les ubicacions que gestioneu.

 • Estadístiques: es presenten aquells cursos que seleccioneu per tal de mostrar dades estadístiques.

 • Permisos: ixen les persones que tenen permisos sobre les diferents ubicacions que gestioneu.

Pestanya Ubicaciones

Pestanya UbicacionsQuan feu clic sobre qualsevol de les ubicaciones, es desplega una persiana amb els cursos que corresponen a aquesta ubicació. 

Des d'aquesta zona podeu:

 1. Afegir un nou curs. Heu d'omplir el camp de text i polsar Afegir

 2. Filtrar per dates d'inici i fi de curs. Permet no treballar amb tots els cursos alhora, sinó només amb els que es troben en aquesta franja de dates.

 3. Filtrar per curs acadèmic. Permet no treballar amb tots els cursos alhora, sinó només amb els escollits per curs. 

 4. Elegir les columnes que voleu mostrar en el llistat de cursos. 

 5. Elegir el nombre de cursos que voleu que es visualitzen per cada pantalla. 

 6. Exportar el llistat actual de cursos a un document en format Excel. 

 7. Filtrar els cursos que es visualitzaran, per exemple, pel nombre del curs, per l'estat o, fins i tot, pel DNI dels assistents.

 8. Ordenar els cursos. La taula de cursos mostra una sèrie de dades per columnes, començant per l'Id del curs (a l'esquerra de tot) i seguint pel nom o la data d'inici del curs o la data d'inici de la inscripció. Podeu ordenar els cursos per qualsevol d'aquestes columnes polsant sobre la capçalera de cadascuna d'elles. 

 9. Escollir quina pàgina voleu veure si el llistat de cursos no cap en una única pantalla. 

Pestanya Cursos

Pestanya Cursos
La pestanya de Cursos mostra tots els cursos sobre els quals teniu permisos d'administració. Si teniu cursos de diverses ubicacions, ací apareixeran tots. 

Des d'aquesta pestanya podeu:

 1. Filtrar per dates d'inici i fi de curs. Permet no treballar amb tots els cursos alhora, sinó només els que es troben en aquesta franja de dates. 

 2. Filtrar per curs acadèmic. Permet no treballar amb tots els cursos alhora, sinó només amb els escollits per curs. 

 3. Elegir les columnes que voleu mostrar en el llistat de cursos. 

 4. Especificar el nombre de cursos que voleu visualitzar per cada pantalla. 

 5. Exportar el llistat actual de cursos a un document en format Excel. 

 6. Filtrar els cursos que visualitzareu, per exemple, pel nom del curs, per l'estat o, fins i tot, pel DNI. Per a la recerca per DNI, podeu especificar si busqueu alumnes, professors o coordinadors mitjançant els comodins ALU, PRF i COO. Per exemple, si poseu ALU12345678X buscarà només aquest DNI com a alumne o si fiqueu PRF12345678X només el buscarà com a professor. Si només escriviu el DNI, buscarà tots els cursos en què aparega en qualsevol dels tres rols. 

 7. Ordenar els cursos. La taula de cursos mostra una sèrie de dades per columnes començant per l'Id del curs (a l'esquerra de tot) i seguint pel nom o les dates d'inici del curs o de la inscripció. Podeu ordenar els cursos per qualsevol d'aquestes columnes pitjançant sobre la seva capçalera. 

Pestanya Alumnes

Pestanya Alumnes

Des de la pestanya Alumnes podeu consultar les dades de tots els alumnes que s'hagen inscrit, en els darrers 30 dies, a cursos de les ubicacions que gestioneu vosaltres. Aquesta pestanya és útil per a poder veure quines inscripcions estan pendents d'una forma ràpida, sense haver d'entrar a cadascun dels cursos. 

Des d'aquesta pantalla:

 1. Només es mostren els alumnes inscrits en l'últim mes. 

 2. Cal que marqueu almenys un dels camps perquè apareguen alumnes. Podeu filtrar per Estat en el curs o per l'Estat dels rebuts (respecte el pagament). 

 3. Filtrar els cursos que visualitzareu, per exemple, per nom del curs o per estat. 

 4. La taula d'alumnes mostra la data d'Inscripció, el nom de l'Alumne/a, el seu Estat en el curs i l'estat de Pagament, així com el nom del Curs i les sigles de la Ubicació a la qual pertany. 

Pestanya Estadístiques

Pestanya Estadístiques

Des de la pestanya d'Estadístiques podeu veure una sèrie de dades estadístiques sobre els cursos d'una ubicació seleccionada. 

Cal que seguiu aquestes indicacions:

 1. Seleccioneu opcionalment una Data d'inici i una Data de fi i elegiu una Ubicació.
 2. Apareix un llistat de tots els cursos amb les dades bàsiques d'assistència.
 3. Es mostra un resum de la situació dels cursos mostrats en el llistat de l'esquerra. 

Pestanya Permisos 

Pestanya Permisos

Des d'aquesta pantalla podeu gestionar quines persones tenen accés a les ubicacions que vosaltres gestioneu. Podeu donar d'alta noves persones o eliminar a aquelles que ja estan com a administradores. 

 1. Per agregar una nova persona cal que seleccioneu la Ubicació, escriviu el seu DNI o nom d'usuari i, finalment, polseu Afegir

 2. Quan polseu sobre la icona de la paperera s'elimina la persona seleccionada com a administradora de la ubicació elegida. 

 3. El llistat mostra les persones que actualment són administradores de la ubicació seleccionada. 

Finestra Curs

La finestra de cursos s'obri fent clic sobre qualsevol dels cursos que apareixen dins d'una ubicació determinada en la Pantalla Principal - Pestanya Ubicacions o bé en el llistat de cursos de la Pantalla Principal - Pestanya Cursos. 

Finestra Curs
En la part inferior de la pantalla (1) hi ha disponibles tres botons que permeten realitzar les següents accions: 

 • Duplicar curs: duplica o mou un curs. Manté les dades de configuració bàsica i les dades addicionals. 

 • Esborrar curs: elimina un curs amb tots els seus inscrits. Heu de tenir en compte que si es donen determinades circumstàncies, com ara que hi haja rebuts pagats, no podreu esborrar el curs. 

 • Tancar: permet tancar la finestra actual. 

Des d'aquesta pantalla podeu gestionar totes les dades bàsiques d'un curs. Està dividida en una sèrie de pestanyes, cadascuna amb unes funcions determinades. Heu de tenir en compte que no tots els serveis veuen totes les pestanyes que es descriuen a continuació: 

 • General: gestiona les dades bàsiques del curs. 

 • Dades complementàries: gestiona les dades complementàries del curs. 

 • Categories: defineix les categories a les que podeu afegir el curs. 

 • Visualització: administra la visualització del curs, qui pot veure'l i entre quines dates. 

 • Administració: permet compartir l'administració del curs. 

 • Inscrits: llistat de persones que s'inscriuen al curs. 

 • Professorat: administra el llistat de professors, directors i col·laboradors relacionats amb el curs.

 • Aula virtual: creació del curs en l'Aula Virtual. 

 • Continguts: gestiona els objectius i continguts del curs.

 • Sessions: administra les sessions d'un curs i els seus assistents.  

 • Dades addicionals: permet configurar les dades addicionals que se sol·liciten quan es fa la matrícula al curs. 

 • Preus i rebuts: perfils de pagaments i preus. 

 • Avisos: des d'ací es poden fer enviaments d'avisos a les persones inscrites al curs.

 • Avaluació: permet definir el tipus d'avaluació del curs.

 • Qualificacions: gestiona les qualificacions de cada alumne/a del curs. 

 • Treball autònom: gestiona el treball autònom d'un alumne/a. 

 • Codis de barres: permet vincular cada persona inscrita amb un codi de barres. 

 • Llistats i certificats: zona de llistats i certificats. 

 • Pantalles d'inscripció: configura els textos que s'inclouen en les pantalles de preinscripció. 

 • Portal: realitza la publicació de les dades del curs automàticament en el portal web de l'UJI.

Finestra Curs - Pestanya General 

Pestanya General
La pantalla General manté un registre de les dades bàsiques del curs. L'ús dels camps és el següent: 

 1. Informació del curs seleccionat, així com el nombre d'alumnes inscrits. 

 2. Camps bàsics amb la informació fonamental del curs. 

  1. El Tipus d'inscripció classifica el curs en un determinat tipus d'inscripció. 

  2. L'Idioma i el Nivell apareixeran només per a alguns serveis. 

  3. L'Estat de tràmit serveix per a marcar un curs quan s'ha finalitzat completament la seva gestió. Cal subratllar que el curs no apareixerà en l'expedient si l'estat de tràmit no és Finalitzat. 

  4. L'URL apareix en la pantalla d'inscripció del curs com a 'Més informació'. 

 3. Botó Guardar. És molt important que guardeu les dades cada cop que feu algun canvi.  


Estat tràmit

Atenció: el camp Estat tràmit ha de marcar-se com a Finalitzat quan el curs es done per conclòs i els alumnes l'hagen finalitzat. Només en aquest cas es tindrà en compte aquest curs en l'expedient personal.

Finestra Curs - Pestanya Dades complementaris

Pestanya Dades complementaris


La pestanya Dades complementaris permet visualitzar altres dades del curs que no apareixen en la pestanya General

 1. Algunes Dades complementàries del curs.

 2. Informació sobre la Prova de nivell.

 3. Informació sobre les Enquestes d'avaluació docent.

Finestra Curs - Categories

Categories
La pestanya de Categories permet classificar els diferents cursos en base a unes categories prestablertes. Heu de tenir en compte que és una pestanya que només veuen alguns serveis. 

 1. Hi ha categories que es gestionen de forma automàtica (basades en temps).

 2. S'afegeixen a la llista tantes categories com vulgueu.  

Finestra Curs - Pestanya Visualització

Pestanya VisualitzacióLa pestanya Visualització permet configurar quines persones poden veure el curs i entre quines dates estarà publicat. 

 1. En aquesta zona podeu elegir la data d'Inici inscripció i la data de Fi d'inscripció perquè el curs estiga publicat en el web durant un període de temps. En el camp Visible s'ha de ficar Si perquè es mostre, ja que aquest camp té més pes que les dates. El camp Anul·lat serveix per ficar un curs com a anul·lat, marcant-lo visualment amb una línia ratllada en el llistat de cursos, com podeu observar en la imatge de dalt. 

 2. Aquesta zona indica l'Estat de la inscripció, és a dir, l'estat actual de la inscripció web en funció de les dates, del camp visible i del tipus de perfil que hàgeu elegit en la zona (5)

 3. Aquesa zona mostra els URL des dels quals l'usuari pot inscriure's al curs. Els quatre primers són autenticats i, per tant, és necessari posar el nom d'usuari i contrasenya per inscriure's. Els tres últims són formularis ràpids on no és necessari autenticar-se ni passar per totes les pantalles de l'assistent de matrícula. En general, és convenient utilitzar el mètode autenticat, però es pot utilitzar aquest tipus d'inscripció per a aquells cursos on la majoria dels alumnes són de fora de l'UJI i vulgueu evitar que s'hagen de donar d'alta. 

 4. La zona de Perfils permet seleccionar-ne un si voleu que el curs s'oferisca només a un col·lectiu determinat (per exemple, un curs només per a PAS o només per a SAUJI). Si no elegiu cap perfil, el curs estarà disponible per a tot el món i, per tant, serà públic. 

 5. Aquesta zona mostra els Perfils que actualment poden veure el curs. Si algun apareix en gris clar i ratllat, indica que el període de dates seleccionat no coincideix amb la data actual. Les icones del llapis i la paperera permeten editar o esborrar algun dels perfils existents. 

Finestra Curs - Pestanya Administració

Pestanya Administració


La pestanya d'Administració permet compartir el curs per a la seva administració amb dos possibilitats. Podeu compartir el curs amb una altra ubicació completa (per exemple, amb un altre servei departament o unitat de gestió) o podeu compartir el curs amb persones concretes (amb el professorat, per exemple, responsable de la formació). 

 1. Ubicació que pot administrar aquest curs: des d'aquesta zona podeu afegir una única ubicació amb la qual compartireu el curs (Administració compartida amb). Si voleu deixar-lo sense compartir, heu de seleccionar No compartir. Recordeu que heu de polsar el botó Guardar.

 2. Usuaris que podem administrar aquest curs: podeu introduir el nom de l'usuari de correu electrònic (sense @uji.es i mai un àlies estès) o el DNI, elegir si voleu una franja de dates (si ho deixeu en blanc serà indefinit) i polsar el botó Afegir

 3. En aquest llistat veieu les persones addicionals que actualment poden administrar aquest curs en concret. El llapis i la paperera permeten editar i esborrar una persona com a administradora. Si la línia ix en gris clar i ratllada significa que les dates no estan en el període de temps actual. 

Finestra Curs - Pestanya Inscrits

Pestanya InscritsLa pestanya d'Inscrits mostra totes les persones que s'han inscrit al curs a través dels formularis d'inscripció i també aquelles que heu afegit de forma manual. 

 1. Permet Afegir una persona que pertany a l'UJI, mitjançant el seu compte d'usuari (sempre sense @uji.es) o el seu DNI.  

 2. Quan polseu Alta persona externa, s'obri una nova finestra que permet realitzar l'alta d'una persona que no està registrada en l'UJI, tal i com es mostra en la imatge de sota: (1), (2) i (3) són els blocs de dades. El primer correspon a dades obligatòries i els altres dos a opcionals. El botó Afegir (4) fa efectiu el registre d'alta de la persona. 

Alta persona
3. Mostra o oculta Columnes segons les necessitats. Fent clic sobre qualsevol dels camps, podeu visualitzar més columnes amb informació diferent. A més, podeu Canviar a acceptats o Canviar a pendents els incrits prèviament seleccionats, així com exportar el llistat a un fitxer en format Excel o PDF
4. Permet Filtrar dins del llistat  d'alumnes inscrits, per nom, DNI, estat en el curs, perfil o estat de pagament. 
5. La taula d'inscrits mostra totes les persones que estan apuntades al curs. El color en la columna Estat indica si un alumne/a està AcceptatPendent o en Llista d'Espera.
6. Alumnes eliminats: es mostren els alumnes que han estat esborrats del curs. 

Finestra Curs - Pestanya Professorat

Pestanya Professorat


La pestanya Professorat permet realitzar una gestió bàsica dels professors d'una determinada activitat. En concret, podeu afegir o eliminar professors, juntament amb les seves hores de docència i teniu disponible un camp d'observacions. 

També podeu agregar al curs altres perfils. A més del Professorat hi ha disponibles els de: Coordinació, Direcció, Invitació i Col·laboració

Cal destacar que per als professors i directors s'emetran certificats automàticament des de l'aplicació. No passa el mateix per als coordinadors o invitats. 

El rol de col·laboració serveix per a poder emetre certificats personalitzats (per exemple, de moderador/a, ponent...) en aquells cursos que són, per exemple, una Jornada, un Seminari o un Congrés

Podeu consultar aquesta guia específica de com generar certificats personalitzats.

 1. En aquesta zona, especifiqueu el Rol, identifiqueu la persona (a través del DNI o el nom de compte d'usuari/ària), indiqueu les Hores que imparteix i, si voleu, apunteu alguna cosa en Observacions. Finalment heu de polsar Afegir

 2. En aquest llistat podeu consultar els professors d'aquest curs i editar o esborrar algun d'ells mitjançant les icones del llapis i la paperera.  

Finestra Curs - Pestanya Continguts

Pestanya Continguts

La pestanya de Continguts permet introduir els continguts i objectius del curs actual. Aquesta informació pot reflectir-se, si es desitja, en els certificats oficials generats des de l'aplicació. 

 1. Espai per a plasmar els Objectius del curs. 

 2. Espai per a recollir els Continguts del curs. 

Finestra Curs - Pestanya Sessions

Pestanya Sessions  


La pestanya de Sessions permet definir les sessions del curs. En particular, podeu afegir o eliminar cadascuna de les sessions que componen el curs. Això permet, a més, gestionar les assistències a les sessions per part dels inscrits al curs. 

 1. En aquesta zona cal que ompliu els camps per crear una sessió: Data, Hora d'inici i Hora de fi, duració (Hores), si es tracta o no d'una sessió tipus Examen, si es pot realitzar o no en horari Laboral i la Ubicació. Després, heu de polsar Afegir.

 2. El botó Actualitzar hores assistències en totes les sessions permet actualitzar les coincidències en horari laboral per a totes les sessions i tots els inscrits. 

 3. En aquest apartat, podeu veure les sessions d'aquest curs. A través del llapis podeu editar la sessió, amb la paperera eliminar-la i amb la lupa podeu gestionar els seus assistents. 

En la finestra de gestió d'assistents, podeu marcar si l'inscrit assisteix. També veureu les hores que coincideixen amb l'horari laboral i podeu anotar observacions. A més, existeixen dos botons per a indicar que tots els alumnes assisteixen o, per tot el contrari, deixar constància que no assisteixen. 

Finestra Curs - Pestanya Dades addicionals

Pestanya Dades addicionals
En la pestanya de Dades addicionals s'han de'afegir totes aquelles dades que vulgueu sol·licitar en la inscripció, diferents al DNI i el nom de la persona inscrita (aquestes dos dades es demanen sempre). Es recomana sol·licitar, com a mínim, el telèfon de contacte i el correu electrònic per, després, poder utilitzar altres seccions de l'aplicació, com els avisos o l'enviament de rebuts i sol·licituds de pagament. 

 1. El formulari d'introducció de dades addicionals presenta el nom de la dada sol·licitada en tres idiomes (Text) i el camp Tipus us permet elegir entre una de les següents opcions (podeu observar el resultat de com quedaran els diferents tipus de camps en el formulari d'inscripció en la imatge de sota): 

  1. Quadre de text: camp simple d'una línia.

  2. Àrea de text: camp de text de diverses línies. 

  3. Títol: un text literal per a poder crear seccions dins de les dades addicionals. 

  4. Literal: un text literal per al contingut de les seccions.

  5. Desplegable: un camp desplegable on heu d'especificar quines opcions hi haurà disponibles. 

  6. Check: un camp de tipus activat/desactivat.

  7. Camp telèfon mòbil: un camp específic per a indicar la informació del telèfon mòbil de la persona inscrita. 

  8. Camp correu electrònic: un camp específic per a ficar l'adreça de correu electrònic de la persona inscrita.

Tipus de dades addicionals

El desplegable Caràcter permet elegir si és un camp optatiu o obligatori i el desplegable Visible per a permet crear camps que només puguen veure els administradors i que no es mostren en la preinscripció de l'usuari. 

2. Dades addicionals visibles per a l'usuari: en aquesta zona es mostren les dades addicionals configurades per a aquest curs. Són les que veurà l'usuari quan s'hi inscriga. 

3. Dades addicionals només visibles per a l'administrador: en aquesta zona es mostren les dades addicionals configurades per tal que només les puga veure la persona administradora del curs. D'aquesta forma, podeu utilitzar aquests camps per anotar coses sobre els inscrits, sense que aquests tinguen accés a aquestes dades. 

Finestra Curs - Pestanya Preus i rebuts

La pestanya de Preus i rebuts permet fixar els tipus de preus per a cadascun dels cursos. Haureu de crear tantes entrades com preus diferents tinga el curs, bé perquè estiga orientat a diferents tipus de perfils (un preu, per exemple, per a estudiants i un altre per a PAS) o bé per les dates d'inscripció (exemple: inscripció primerenca més barata o últimes inscripcions més cares).

És molt important que fixeu la línia de finançament per a cada curs, ja que és una dada absolutament necessària per tal que des del Servei de Gestió Econòmica es puga processar correctament l'ingrés.

 1. En aquesta àrea heu d'elegir la Línia de finançament entre les opcions que hi ha disponibles i podem decidir qui gestiona els rebuts per a aquest curs en concret. (Si desconeixeu aquesta dada el Servei de Gestió Econòmica us la proporcionarà). Recordeu que heu de polsar el botó Guardar

 2. Tipus de preus i import per als diferents perfils: ací podeu donar d'alta un nou tipus de preu. Cal que ompliu els camps amb el Text descriptiu i l'Import i, tot seguit, polseu Afegir. Si voleu que aquest tipus de preus només estiga vigent durant un període de temps determinat, haureu d'indicar la Data d'inici i la Data de fi. Si no voleu acotar-ho a una franja de dates, ho podeu deixar en blanc. 

 3. En aquesta zona apareixen tots els tipus de preus que estan actualment disponibles per al curs. Si algun tipus de preus està fora del període de dates actual, apareix ratllat i en color gris més clar. Això vol dir que aquest tipus de pagament no està actualment disponible des de l'assistent d'inscripció. 

També és important destacar que si no poseu cap tipus de preu, no apareixerà a l'hora d'inscriure's mitjançant l'assistent l'opció de pagar amb TPV. Aquesta és la forma de poder crear cursos que no requereixen pagament o cursos que han de ser pagats per altres vies com, per exemple, una transferència bancària. 

Finestra Curs - Pestanya Avisos

Pestanya AvisosLa pantalla d'Avisos permet enviar correus electrònics i missatges SMS a totes les persones que s'hagen apuntat al curs i que hagen completat prèviament els camps corresponents en la pantalla de Dades addicionals. Els avisos només es poden enviar quan prèviament hàgeu demanat el telèfon mòbil i el correu electrònic als inscrits. 

 1. En aquest espai podeu escriure els textos que voleu enviar, tant per correu com per SMS. (Recordeu la limitació de 140 caràcters dels SMS). 

 2. Ací indiqueu en quina Data i Hora voleu fer l'enviament i a quin tipus de Destinataris (tots, acceptats, pendents...). Posteriorment heu de polsar Programar enviament 

 3. Avisos especials: alguns serveis disposen de botons d'enviament d'avisos especials que poden configurar-se. És el cas per exemple d'Enviar llistat d'inscrits als caps de servei. 

 4. En aquesta zona apareix el registre d'avisos pendents o enviats d'un curs. Es poden esborrar si encara no han estat enviats polsant sobre la paperera i consultar-ne el detall polsant el llapis. 

Finestra Curs - Pestanya Avaluació

Pestanya Avaluació

La pantalla Avaluació permet configurar el Tipus d'avaluació del curs entre les següents quatre opcions: 

 • Assistència: és el tipus d'avaluació que marca l'assistència com a requisit perquè l'alumnat obtinga l'apte en el curs i, per tant, el certificat. 
 • Aprofitament: haureu d'escollir aquesta opció quan el curs tinga una prova d'aptitud, com ara un examen.  
 • Qualificació numèrica: en aquest cas els requisits d'aptitud del curs s'estableixen en base a una nota numèrica mínima. 
 • Qualificació numèrica múltiple: els requisits d'aptitud del curs s'estableixen en base a diverses notes numèriques i amb un mínim per a cadascuna. Està pensada per a cursos que tenen diverses parts d'avaluació. És el cas, per exemple, de la teoria i pràctica o en els cursos d'idiomes on hi ha la prova oral, d'escolta i escrita. 

És possible utilitzar una nota única o una combinació de diverses parts. 

 1. En aquesta àrea seleccioneu el Tipus d'avaluació del curs. És un espai que apareix sempre. 

 2. Nota mínima per a obtindre apte: aquest espai només apareix quan escolliu un curs de qualificació numèrica perquè configureu la nota mínima.  

 3. Ací heu d'especificar, per a cadascuna de les notes parcials, el Text, el Percentatge i el Percentatge mínim per a aconseguir l'apte. És un zona que només apareix quan heu seleccionat el tipus de qualificació numèrica múltiple. 

Finestra Curs - Pestanya Qualificacions

La pantalla de Qualificacions permet ficar les notes del curs a les persones que hi hagen estat acceptades. És important que tingueu en compte que només podreu qualificar aqelles persones que estiguen admeses al curs. 

En funció del tipus de qualificació veureu una pantalla o una altra. N'hi ha quatre de diferents. 

Assistència

En aquest cas l'assistència és l'únic requisit per a obtenir d'aptitud del curs. En aquesta pantalla marqueu si l'alumnat hi ha assistit o no. 

Assistència

Aprofitament

Heu de marcar l'aprofitament (en cas que hi haja una prova) per a què l'inscrit cumplisca els requisits d'aptitud del curs. 

Aprofitament

Qualificació numèrica 

Els requisits d'aptitud del curs, com ja s'ha mencionat, s'estableixen en base a una nota numèrica mínima. 

Qualificació numèrica


Qualificació numèrica múltiple 

Els requisits d'aptitud del curs s'estableixen en base a diverses notes numèriques amb un mínim per a cadascuna. 

Qualificació numèrica múltiple

Finestra Curs - Pestanya Llistats

Pestanya Llistats
La pestanya de Llistats permet elegir algun dels llistats disponibles:  

Llistat personalitzat

El Llistat personalitzat mostra els camps seleccionats en una finestra nova del navegador per a cadascun dels alumnes escollits. Les etiquetes serveixen per a crear columnes buides, amb un encapçalament concret com, per exemple, per un llistat de firmes.  

Llistat personalitzat


Actes

El llistat d'Actes permet generar l'acta del curs en format PDF. 


Actes

Acta en format pdf

Resum d'assistència

El llistat tipus de Resum d'assistència mostra una taula amb informació sobre les sessions i les assistències. 

Assistències


Resum d'assistènciaControl d'assistència

El llistat Control d'assistència permet generar un llistat de firmes. 

Control d'assistència

Llistat control d'assistència

Certificats (No oficial)


Advertència

Aquest tipus de llistat només està disponible per alguns serveis concrets. La resta han d'utilitzar els certificats oficials a través de la pestanya Certificats.


El llistat de tipus de Cerfificats mostra un pdf amb un model de certificat elegit (bilingüe o en valencià) per a cadascun dels alumnes. 

Certificats

Certificat (no oficial)

Certificat bilingüe

Certificat bilingüe en pdf a dos columnes


 Finestra Curs - Pestanya Certificats

La pestanya de Certificats permet generar els certificats oficials signats digitalment tant per als alumnes com per als professors del curs. Aquests certificats s'emeten pel gestor del curs per a totes les persones aptes (alumnes) i per a tots els professors (tenint en compte les hores de docència). 

Certificats oficials

Certificats oficials

En la part superior (1), teniu la configuració bàsica del certificat que aneu a emetre, així com la possibilitat de canviar el text de l'organitzador del curs actual o afegir alsguns textos personalitzats (Consultar amb la Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació - UADTI). 

En la part central (2), que només apareix quan el curs és una Jornada, un Congrés o un Seminari, podeu personalitzar el rol a certificar, com ara moderador o ponent. Si ompliu aquest apartat només es podran emetre els certificats de les persones donades d'alta en la pestanya Professorat amb el rol Col·laboració

En la part central (3), podeu mostrar la previsualització del certificat que aneu a emetre, tant per al professorat i els directors com per als assistents. Aquest text té en compte les dades que heu anat introduint en el curs, en concret, el tipus de curs, el tipus d'avaluació, les dates d'inici i fi, la duració del curs i, en el cas dels professors, les hores impartides. 

En la part inferior (4), es mostren les persones que podran moderar el certificat des de l'aplicació de Certificats oficials. Per a més informació sobre el funcionament d'aquesta aplicació consulteu el manual de Certificats oficials. En aquest apartat es mostren els caps de totes les persones amb permisos d'administració en la branca o àrea actual de cursos. 

En la part inferior (5), teniu informació sobre els certificats que s'emetran i, un cop generats, es mostra la data d'emissió i la data de moderació (data d'aprovació per part del cap del servei). 

En la part inferior (6), disposeu dels botons que permeten generar els certificats i obrir l'aplicació de Certificats oficials 

Quan polseu el botó de Generar certificat oficial el sistema us informarà en una finestra, com la següent, si s'han generat correctament.

Resultat generació certificat
És important que tingueu en comtpe que no és possible generar un certificat dos vegades per a una mateixa persona. Així si hi ha persones del curs que ja tenen el certificat, no es generarà de nou, excepte si prèviament l'esborreu des de l'aplicació Certificats oficials i sempre que encara no ha ja estat moderat. 

El certificat que es genera és com el de l'exemple següent: 


Certificat oficial


Certificats personalitzats

Per a emetre aquests certificats heu de seguir aquests passos: 

1. En la pestanya General heu d'especificar el Tipus d'inscripció de l'activitat: Jornada, Congrés o Seminari. Heu de tenir en compte que només en aquests casos podreu emetre aquest tipus de certificats. 

2. En la prestanya Professorat cal que elegiu el Rol en el curs: Professorat, Coordinació, Direcció, Invitació i Col·laboració. Quan s'emeten els certificats, per defecte, només els rols de professor/a i director/a disposaran de certificat. Les figures de coordinador/a i convidat/ada només estan configurades per a donar accés a l'Aula Virtual. 


Tipus d'inscripció des de la pestanya GeneralRol en el curs des de la pestanya Professorat

Si l'activitat és una Jornada, un Congrés o un Seminari, per la qual heu d'emetre certificats especials del tipus moderador, ponent o similar, introduireu a les persones en el rol Col·laboració. Com podeu observar, si elegiu aquest rol immediatament apareixerà la casella de Correu, ja que és necessari disposar d'un compte de correu electrònic perquè pugueu emetre un certificat. Si els col·laboadors són de l'UJI no caldrà que ho introduïu, però ho haureu de fer sempre en cas que siguen externs. 
3. Un cop finalitzat el curs i abans d'emetre els certificats haureu de configurar els certificats que voleu personalitzar. Heu d'anar a la pestanya Certificats. Sempre que es tracte d'una Jornada, un Congrés o un Seminari apareixerà el camp En qualitat de dins de l'apartat de Personalització del rol, on heu d'especificar la figura per la qual voleu emetre el certificat. 

Després d'indicar la figura a certificar, podeu veure com queda el text fent clic sobre Actualitzar previsualització.

Actualitzar previsualització

4. Per finalitzar el procés veureu que, en la part de sota de la pantalla, apareix un llistat amb totes les persones adscrites a aquesta activitat formativa com a col·laboradors. Ací heu d'elegir la persona o persones a les quals voleu emetre aquest tipus de certificat. 

Personalitzar certificats

5. El darrer pas, com amb la resta d'activitats formatives, és emetre els certificats polsant el botó Generar certificat oficial.

Generar certificat oficial

Heu de tenir en compte que en cas que hàgeu optat per emetre certificats personalitzats només s'emetran aquests certificats. Per a l'emissió d'altres certificats (assistent, professor, director...) haureu de realitzar el procés al marge d'aquest (en dos o diverses tandes, en funció de les figures que hàgeu de certificar). 

A continuació, es mostra un exemple de com quedaria un certificat d'aquest tipus:  

Certificat personalitzat


Finestra Curs - Pestanya Pantalles d'inscripció

Pestanya Pantalles d'inscripcióLa pestanya Pantalles d'inscripció permet configurar els textos que voleu que apareguen en les pantalles de preinscripció. Per defecte, apareix la pantalla estàndard, sense textos addicionals, però si afegiu alguna cosa en aquests camps, es mostrarà quan l'alumnat es matricule. 

 1. Primer heu de Triar la pantalla que voleu configurar. 

 2. Tot seguit, cal que ompliu els camps de Text en els tres idiomes.

Finestra Alumne

La finestra de l'alumnat inscrit s'obri fent clic sobre qualsevol de les persones que apareixen dins de la Finestra Curs - Pestanya Inscrits o a través del llistat de persones de la Pantalla Principal - Pestanya Alumnes
En la part superior (1) teniu les diferents pestanyes de l'aplicació. 

En la part inferior (2) disposeu dels botons que permeten realitzar les següents accions: 

 • Moure: per moure un alumne/a.  

 • Esborrar alumne: aquest botó permet eliminar un alumne/a amb totes les seves dades. Heu de tenir en compte que en determinades circumstàncies (com que hi haja rebuts pagats) no podreu suprimir l'alumne/a. 

 • Tancar: per tancar la finestra actual. 

Des d'aquesta pantalla podreu gestionar totes les dades bàsiques d'un alumne. Es divideix en diferents pestanyes i cadascuna té una funció determinada: 

 • General: gestiona les dades bàsiques de l'alumne/a. 

 • Dades extra: permet guardar altres dades que no apareixen en la pestanya General
 • Dades addicionals: mostra i gestiona les dades introduïdes durant el procés de matrícula des de la pantalla de dades addicionals. 
 • Rebuts: gestió i emissió dels rebuts associats a la corresponent inscripció. 
 • Notes: per a aquells cursos que necessiten avaluació, permeten assignar notes i certificats d'aptitud. 
 • Avisos: mostra els avisos que se li han enviat a aquesta persona en concret i permet realitzar nous enviaments. 
 • Altres cursos: historial de la persona amb altres cursos del mateix servei o d'interessos similars. 

Finestra Alumne - Pestanya General

Pestanya GeneralLa pestanya General dels alumnes mostra la informació bàsica de l'alumnat i permet la seva acceptació o rebuig al curs. 

 1. Aquesta zona mostra la informació del curs i de l'alumne/a, la data d'inscripció, l'estat actual i permet Imprimir un comprovant de la inscripció. 

 2. El primer botó (Canviar a acceptatpermet passar a l'alumne/a a acceptat o deixar-lo com a pendent en el curs. El segon botó (Posar en llista d'espera) deixa l'alumne/a en llista d'espera o, en el cas contrari, l'elimina de la llista d'espera.  

 3. Motiu d'acceptació o rebuig: de manera opcional, podeu escriure el motiu pel qual s'accepta o es rebutja la seva inscripció al curs. Recordeu que heu de polsar el botó Guardar per registrar qualsevol canvi.  
 4. En aquesta zona es mostren els Vincles de l'alumne/a amb l'UJI. 
 5. Ací apareixen els Perfils personals de l'alumne/a en l'UJI. 
 6. En aquesta àrea podeu veure les Matrícules de l'alumne/a a titulacions oficials.

Finestra Alumne - Pestanya Dades extra

Pestanya Dades extra
La pestanya Dades extra permet guardar altres dades que no apareixen en la pestanya General.  

 1. Permet elegir si l'alumne/a és de Matrícula lliure i si realitza o no la Prova de nivell. 

Finestra Alumne - Pestanya Dades addicionals

Pestanya Dades addicionalsLa pestanya Dades addicionals permet visualitzar i modificar les dades introduïdes per l'alumnat en les pantalles d'inscripció. 

 1. Dades visibles per a l'usuari a les pantalles de dades addicionals: podeu editar i visualitzar les dades ficades per l'alumnat. 

 2. Dades només visibles per a l'administrador/a: podeu editar i visualitzar les dades que hagen introduït els administradors de l'aplicació (mai visibles per a l'alumnat). 

Finestra Alumne - Pestanya Rebuts

Pestanya Rebuts
La pestanya Rebuts permet consultar i gestionar els rebuts generats per l'alumnat en la inscripció a un curs. Pot generar-se un rebut  nou des de zero o bé gestionar un que ja haja estat generat. 

 1. Tipus de pagament: seleccioneu el tipus de perfil per emetre un rebut nou. 

 2. En aquest espai podeu consultar els rebuts ja emesos. 

 3. Fent clic sobre el Concepte enllaceu a la factura corresponent (sempre que ja s'haja pagat, si no es generarà un rebut de pagament en lloc d'una factura) . 

 4. Gestionar rebuts: permet enllaçar a l'aplicació de Gestió de rebuts

Finestra Alumne - Pestanya Autoritzacions

Pestanya Autoritzacions
La pestanya Autoritzacions permet gestionar les autoritzacions del Personal d'Administració i Serveis (PAS) de la Universitat per assistir als cursos de formació del PAS.  

 1. Zona per indicar si un usuari Necessita o no autorització i, en cas que sí, podeu escollir la Persona que ho autoritza

 2. Espai on es mostren totes les autoritzacions.  

Finestra Alumne - Pestanya Qualificacions

La pantalla de Qualificacions permet posar les notes del curs.  

En funció del tipus d'avaluació disposeu de quatre pantalles diferents:

Assistència

Recordeu que és el tipus d'avaluació en què l'assistència és l'únic requisit per a obtenir l'aptitud del curs. 

Aprofitament

Heu de marcar l'aprofitament per a què l'inscrit complisca els requisits d'aptitud del curs que en aquest cas és una prova d'aptitud (un examen, per exemple).Calificació numèrica

Els requisits d'aptitud del curs s'estableixen en base a una nota numèrica mínima.  

Qualificació numèrica múltiple 

En aquest cas, els requisits d'aptitud del curs s'estableixen en base a diverses notes numèriques amb un mínim per a cadascuna, com podeu observar en l'exemple de la imatge de sota. 

Finestra Alumne - Pestanya Avisos

Pestanya AvisosLa pestanya Avisos permet realitzar enviaments de missatges SMS o correus electrònics a la persona seleccionada. Podeu escriure el text i programar l'enviament per fer-ho en el moment que desitgeu. 

 1. Escriviu l'Assumpte i el Text, així com el Text de l'SMS. Podeu escriure només un o tots dos si és necessari. 

 2. En cas que vulgueu programar l'enviament escolliu la Data i l'Hora i, seguidament, polseu Programar enviament. 

 3. En la part de sota de la pantalla es mostra un històric dels enviaments realitzats. En cas que siga un missatge encara no enviat, podeu eliminar-lo polsant sobre la icona de la papera o editar-lo amb el llapis. 

Finestra Alumne - Pestanya Altres cursos

Pestanya Altres cursos
La pestanya Altres cursos permet obtenir més informació sobre els cursos que ha realitzat l'alumnat, així com el nivell d'idiomes acreditat.

 1. Altres cursos d'aquest mateix servei realitzats per l'alumne/a. 

 2. Nivell de llengua acreditat i validat.

 3. Consulta expedient: enllaç a l'expedient personal de l'alumne/a. 

 

 • No labels