Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definicions

  • Visitant: és aquell que no té un vincle (laboral, discent, contractual, etc.) amb la Universitat Jaume I.
  • Amfitrió: és aquell que sí que té un vincle laboral amb la Universitat Jaume I

Consideracions prèvies

El visitant que formalitza un vincle amb l'UJI rebrà la seua credencial d'usuari de part de la unitat organitzativa (RRHH, Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, etc.) amb la qual formalitze el mateix. Aquest seria el cas del personal acadèmic visitant (personal acadèmic pertanyent a la plantilla d'una altra universitat o centre d'investigació que ve a l'UJI a fer una estada docent o d'investigació per un temps limitat i sense vinculació contractual amb l'UJI) adscrit al 'PROGRAMA DEL PERSONAL ACADÈMIC VISITANT (PAV)'; durant el seu temps d'estada tindrà reconeguts uns drets mínims.

Si el visitant ve d'un centre afiliat a eduroam i porta el seu propi dispositiu, pot accedir a Internet amb les credencials dels seus centres d'origen.

Supòsits

  1. Estada curta (igual o inferior a 15 dies)

L'amfitrió pot, mitjançant el el formulari 'Habilitar accés xarxa sense fil' obtenir unes claus que li permeten accedir a Internet usant el portal captiu o obrir un túnel (amb un client VPN) amb la UJInet. Aquest formulari de l'e-UJIer@ està a l'apartat 'personal', sota l'epígraf 'Altres serveis' (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji21080).

  1. Estada mitjana (igual o inferior a 3 mesos)

Si el visitant necessita accedir als equips informàtics de l'UJI. L'amfitrió pot sol·licitar, a través del formulari de l'e-UJIer@SPI Sol·licitud d'usuaris generics d'accés temporal, unes credencials que permetran al visitant iniciar una sessió en els equips de les aules d'informàtica de l'UJI. En el mateix, pot sol·licitar, explícitament, accés als equips de les taules multimèdia de les aules docents (v.g per donar una classe).

  1. Estada llarga

El visitant sol·licitarà un compte d'usuari, avalat per l'amfitrió, utilitzant el formulari PDF, Compte d'usuari (Personal Extern del tipus GUEST). Si ja disposa d'un compte (actiu), encara que derivada d'un altre vincle, pot utilitzar el formulari de l'e-UJIer@ SPI Sol·licitud d'ampliació de compte d'usuari UJI.

Consideracions finals

Si el visitant necessita accedir a equips d'una unitat organitzativa diferent de la que el vincle amb l'UJI li garantix l'accés, haurà de sol·licitar accés mitjançant el formulari de l'e-UJIer @ SPI Sol·licitud del dret d'inici de sessió als ordinadors de l'UJI.

  • No labels