Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Renovació a càrrec del Servei d’Informàtica de microordinadors personals obsolets

Introducció

Aquest document estableix les condicions de renovació dels microordinadors personals obsolets i del seu posterior manteniment a càrrec del pressupost de despeses administrades pel Servei d’Informàtica (SI).

Entre les missions del SI està la de dotar a cada lloc de treball del PDI o PAS d’un equipament informàtic bàsic; això mateix també s’aplica a les aules d’informàtica (tant a les de docència com a les de lliure accés). Els ordinadors personals pels quals s’aposta, tenint en compte raons d’eficiència, són de sobretaula basats en processador x86, continuant la línia seguida des de l’any 1996.

L’equipament informàtic bàsic, en funció de diversos factors com les necessitats específiques del lloc de treball, els avanços tècnics (obsolescència) i la disponibilitat pressupostària, necessita ser actualitzat o renovat periòdicament. Amb això s’aconsegueix millorar la productivitat de l’alumnat, PDI i PAS i la qualitat dels processos de l’UJI. Un altre objectiu és unificar plataformes per a reduir costos operatius i eliminar progressivament els equips obsolets i, alhora, reduir, o almenys congelar, la despesa de manteniment (capítol 2).

Com que els factors determinants de la capacitat de l’equip per a ser renovat varien amb el temps, així ho faran els requisits per a poder-se acollir a la renovació, plasmats en el procediment explicat en aquest document. En conseqüència, aquest document s’actualitzarà en cada campanya de renovació i les condicions aplicables seran les que aquest definisca en el moment de sol·licitar-la.

Document a abril de 2019

L’equipament a renovar serà el que estiga declarat com a equip habitual de treball.

Identificació del microordinador de treball

Aquesta operació és molt important, ja que afecta el manteniment de l’equip habitual de treball i a la seua posterior renovació. Noteu que la campanya d’identificació[1], anunciada per correu electrònic, es limita a un breu període de temps (un mes) i s’obri al començament de l’any natural. Afecta tant al PAS com al PDI a temps complet. En el cas dels treballadors o treballadores a temps parcial, que solen compartir l’ordinador, la unitat organitzativa (UO: servei o departament) poden optar per deixar que almenys un d’aquests l’identifique com el seu ordinador de treball, o bé fer-lo ella com a equip d’ús comú[2]. En tots dos casos s’aconsegueix que l’equip estiga cobert pel contracte de manteniment de maquinari dels equips microinformàtics.

En qualsevol cas:

 1. L’usuari o usuària beneficiaris de la renovació del PDI no podrà sol·licitar la renovació de l’equip durant un període de temps prefixat (actualment els cinc anys següents).
 2. L’equip renovat passarà a ser, de forma automàtica i inamovible durant un període de temps prefixat (actualment cinc anys), l’equip identificat com a ordinador de treball de l’usuari beneficiari.
 3. No podrà declarar-se com a equip habitual de treball un la data de compra del qual siga anterior a la del declarat actualment com ordinador de treball, tret que el SI ho autoritze (després d’haver-ho sol·licitat a través d’una incidència en el CAU).
 4. La declaració es realitzarà mitjançant un formulari electrònic (‘Identificació ordinador de treball’). Aquest deixarà, entre el material disponible en el despatx, triar l’equip d’ús habitual. Cal tenir- en compte:

  -        La possibilitat de fer canvis en aquest formulari es redueix a un breu període anual; normalment serà a principi d’any.

  -        Si l’ordinador que teniu assignat és correcte no heu de fer res més. Si l’estat de l’equip prèviament identificat com ordinador de treball ara és obsolet, apareixerà com a tal i seguirà sent el vostre equip mentre no en seleccioneu un de més modern.

  -        L’equipament disponible al vostre despatx es presenta ordenat per data de compra, segons l’Inventari General de Béns de la Universitat. N. B.: El PDI a temps parcial pot seleccionar un equip ja assignat a un altre usuari; el de temps complet no.

  -        Si el formulari no us mostra el vostre equip (noteu que no apareixen els equips considerats obsolets) podeu buscar-ho al formulari ‘Material informàtic personal. En el cas que no tinguéreu més que un ordinador obsolet per triar heu d’adreçar-vos a adm-si@uji.es, cal que ens indiqueu el codi de barres i us el assignarem.

  -        Si tampoc apareix al formulari ‘Material informàtic personal’, pot ocórrer que no estiga ubicat al vostre despatx; per corregir-ho cal adreçar-se a la vostra unitat de gestió o, si no en teniu una assignada, al Servei d’Informació Comptable. Quan el vegeu, si és obsolet, heu d’adreçar-vos a adm-si@uji.es, cal que ens indiqueu el codi de barres i us el assignarem. En altre cas, ho fareu vosaltres mateix en el formulari Identificació de l’ordinador de treball.

  -        Per afegir un monitor, en clicar sobre l’opció "Afegir monitor" s’hauria d'obrir un desplegable, com el de la imatge, en el qual, al introduir el codi de barres corresponent a un dels monitors del departament/servei, i en cas de no haver-hi cap problema tècnic, se li assignarà a l’equip principal i, si escau, s’ubicarà transparentment a la ubicació física de l’usuari.

  Cerca monitor RR0xxxZZ

  Línia Inv Principal

  CB Monitor Nou

  Núm.Serie (permet la cerca amb comodins %)

   

  XXXXXX  Cerca

  -        Aquesta identificació no suposa la incorporació de l’ordinador al contracte de manteniment vigent, sinó que s’usarà per a determinar el parc a cobrir en el següent contracte (en vigor a partir de l’1 d’octubre).[2] ‘Campanya anual d’identificació d'equips d'ús comú’.

Criteris

Noteu que, una vegada renovat, l’equip antic passarà a ser propietat del SI i es retirarà als magatzems especificats per aquest.

Seguidament es detallen els criteris específics per a cada col·lectiu que pot beneficiar-se’n.

PDI a temps complet

Renovació de l’equip identificat com a ordinador de treball del PDI a temps complet. Inclou només professorat i becaris FPU i assimilats. No inclou el personal contractat amb fons propis dels grups de recerca.

Cal considerar-hi:

○     La renovació podrà sol·licitar-se a través del formulari de l’e-UJIER@SPI Renovació d'ordinadors personals. En realitzar la petició, l’usuari o usuària accepta les condicions específiques de la campanya.

○     No haver estat beneficiari de renovació durant els cinc anys anteriors.

○     Perquè la sol·licitud de renovació s’aprove, s’exigirà que l’equip tinga, almenys, un factor d’ús[1] de 0,30. Si no s’aconsegueix, la persona interessada podrà realitzar una incidència en el CAU per a justificar-ho i, en el cas que el SI l’accepte, seguir amb la sol·licitud.

○     Es renovaran només equips de:

 1. Com a mínim set anys d’antiguitat (en alta en l’Inventari General de Béns de la Universitat). En el cas d’equips amb antiguitat menor, però amb capacitats operatives limitades, l’usuari o usuària podrà realitzar un CAU per a demanar l’avaluació de l’equip per un operador del SI; aquest elaborarà un informe, que avaluarà el SI, i, si escau, se li facilitarà a l’usuari o usuària l’accés al SPI Renovació d'ordinadors personals; se l’eximeix, per tant, de la condició d’antiguitat.
 2. Els equips ja renovats i, a petició dels departaments, cedits a aquests, no podran acollir-s’hi.
 3. Durant la fase d’avaluació de la sol·licitud, l’equip candidat a ser renovat quedarà bloquejat en l’Inventari General de Béns de la Universitat (i.e., no es podrà realitzar cap canvi, com el d’ubicació o usuari).

○     El SI subministrarà un equip bàsic (estàndard) amb les característiques que estan definides ací.

Cofinançament

Si la persona interessada considera que l’equip bàsic no s’adapta a les seues, justificables, necessitats específiques, podrà, en el seu lloc, sol·licitar al SI el cofinançament (al 50% de l’import d’adquisició); la part imputable al SI d’aquesta no superarà el cost màxim de l’equip estàndard. En aquest cas, 450 euros (incloent-hi impostos) destinats exclusivament a la renovació a l’equip de característiques requerides, la resta cal finançar-la amb fons propis.

La compra la realitzarà la persona interessada a través de la seua unitat de gestió, encara que el SI podrà conèixer l’expedient i, necessàriament, ha de signar l’acta de recepció, així com verificar, prèviament, que es compleixen totes les condicions.

Cal considerar:

○     El SI/CAU no gestiona la garantia para aquells equips que no hagen estat adquirits a través del Servei de Contractació, doncs, en aquest cas, en el document de comanda, s’hi especifica clarament les condicions del servei a les que s’obliga l’adjudicatari (v.g., el licitador inclourà en les ofertes, i el seu cost estarà inclòs a la proposició econòmica, el manteniment i suport, tant del maquinari com del programari, de l’equipament oferit, a casa del client si fóra necessari per al restabliment del servei. fixant un nivell mínim de cobertura/resposta/reposició) i serveixen de base contractual per a ulteriors reclamacions. Per al SI, el servei postvenda és un factor crític d’èxit i cal tenir-ho en compte en la formació del preu.

○     L'equip així adquirit quedarà exclòs del contracte de manteniment hardware dels equips microinformàtics del SI, de manera que, finalitzada la garantia, la persona interessada ha de fer-se càrrec de les possibles reparacions.

○     Per a acollir-s’hi, l’usuari o usuària ho ha d’indicar en el formulari de l’e-UJIER@SPI Renovació d'ordinadors personals. Una vegada haja estat aprovat, el SI li respondrà i l’indicarà l’estructura pressupostària on carregar l’import del cofinançament i autoritzarà a la seua unitat de gestió a fer-ho.

○     En rebre el nou equip, l’usuari o usuària ha de tornar al SPI i sol·licitar al SI la comprovació de la instal·lació de l’equip. Aquesta és condició necessària perquè el SI procedisca a la signatura de l’acta de recepció del subministrament i consisteix en la generació automàtica d’un CAU perquè un operador comprove, in situ, que l’equip ha estat rebut, instal·lat i traspassades les dades des de l’equip renovat. A més, l’operador li transferirà les dades de xarxa i assignarà el nou equip com a ordinador de treball del beneficiari.[1] Índex sintètic resultat de la mesura, relativa a un equip de referència triat pel SI, de l’activitat en el SSO de l’usuari que ho sol·licita feta des de l’equip a renovar.

PDI a temps parcial

Els professors i professores associats solen compartir ubicacions i equips; la ràtio de dotació en els ‘espais oberts’ és d’un equip per tres professors o professores associats a temps parcial. Per a sol·licitar la renovació el professorat ha de dirigir-se a la direcció del seu departament; aquesta ha de valorar realitzar un CAU per a sol·licitar la revisió de l’equip de treball. Un operador del SI inspeccionarà l’equip i elaborarà un informe, que ha d’avaluar el SI, amb l’aplicació dels mateixos criteris que per al PDI a temps complet, estesos als usuaris a temps parcial de l’equip, per a determinar la idoneïtat de la renovació.

PAS

La renovació d’equipament del PAS la realitza discrecionalment el SI d’acord amb les directrius de l’alta direcció d’aquest.

No obstant això, l’usuari o usuària que experimente deficiències o insuficiències en el seu equip (no s’adapta a les seues, justificables, necessitats específiques) podrà sol·licitar una revisió del mateix via CAU.

Manteniment

Finalitzada la garantia dels equips, el SI els inclourà en el contracte del servei de manteniment del maquinari dels equips microinformàtics, sempre que estiguen identificats com a ordinadors de treball o d’ús comú (com ara impressores, escàners o microordinadors). S’hi exclouen els equips amb contracte de servei específic o tipus pagament per ús (v.g., equips multifunció/fotocopiadores), els equips específics cofinançats, els servidors i els equips dels laboratoris de recerca. Tot sense perjudici de complir la resta de condicions específiques establides en el citat contracte.

Només entren en el pla de manteniment els equips que subministre el SI i els que ja estan actualment en aquest pla.


 • No labels