Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

El membre de la comunitat universitària que, per raons del seu treball, haja gaudit d’equipament TIC mòbil (des de microordinadors portàtils a telèfons mòbils),  bé quan queda obsolet, finalitza la seua relació amb l'UJI o desaparega la necessitat, s’obliga a tornar-lo a la Unitat Organitzativa que li’l va facilitar en unes condicions raonables d’ús.

L’equip es tornarà havent-li esborrat els fitxers que ell haja introduït al mateix i no formen part o siguen necessaris per al funcionament de l’equip o de les aplicacions corporatives instal·lades pel SI.

En cas de dubte, pot sol·licitar al SI, via CAU, ajuda per a l'esborrat segur.