Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

L'aplicació "Tramitació i signatura de resolucions" permet gestionar electrònicament les propostes de resolucions i la seua signatura pel rectorat o vicerrectorats amb la signatura delegada. També permet portar un registre de resolucions, gestionar la seua publicació al BOUJI o al tauler d'anuncis oficial de l'UJI i gestionar l'arxiu de les resolucions agrupades, si escau, per expedients.

La tramitació de resolució passa per diferents fases.Alguns dels camps s'emplenen automàticament i altres cal fer-ho manualment, bé triant d'una llista de valors pleestablerta, marcant una opció o escrivint el text lliure que corresponga. Els camps senyalats amb el símbol (star) són d'introducció obligatoria. L'aplicació valida que s'hagen omplit aquests camps. Les dades de la capçalera: Sol·licitant i Data d'inici  apareixeràn a totes les pantalles. 

Al final de cada fase s'enviarà una notificació a la persona o servei a qui va dirigit.

1.- Fase Inicial de tramitació de la resolució


S'introduiran les dades bàsiques de sol·licitud de resolució. 

  1. Unitat o servei que inicia la resolució: Per defecte es mostrarà la unitat a la que pertany la persona que tramita la sol·licitud.
  2. Títol de la resolució: texte lliure.
  3. Categoria: hi ha una llista desplegable de valors.
  4. Resum.
  5. Corregit per SLT: indica si el document que adjuntarem posteriorment on consta el texte de la resolució ha segut revisat pel Servei de Llengues.
  6. Publicació: en cas afirmatiu hi ha que marcar obligatoriament el mitjà on publicar.


Al prèmer el símbol de navegar a la pantalla següent  es sol·licitarà la següent informació:

  1. Procedimient. Permet selecionar-ne un de la llista del catàleg de procediments. 
  2. Inicia procediment: Indica si la resolució inicia procediment (per exemple, una resolucío de convocatoria). En cas de no iniciar procediment cal triar la resolució inicial vinculada (per exemple, una resolució d'adjudicació de beques estarà vinculada a la resolució de convocatòria).
  3. Òrgan que signa: per defecte apareix el vicerrectorat del que depen la unitat o servei de la persona que està fent la sol·licitud.

Pantalla resum de la proposta de resolució amb les dades recollides en aquesta fase Inicial. Ací es on es puja el/s arxiu/s amb el texte de la resolució. Si es tracta d'una versió definitva per a la signatura cal adjuntar-lo en pdf. La proposta inicial per a la seua revisió s'ha d'adjuntar en un format editable.

Després de premer el botó remetre, es generarà un número de tràmit SPI. Secretaría General rebrà un correu per a acceptar la tramitació de la proposta de resolució (punt 2).

Cadascuna de les fases que venen a continuació contenen una pantalla inicial de resum de dades de la proposta així com informació les fases de tramitació de la proposta de resolució.

2.-Revisió de la proposta de resolució

Si SG considera que la tramitació de la proposta resulta procedent l'acceptarà. En cas contrari la denegarà.

Si la tramitació s'aprova SG triarà les següents fases en la tramitació: bé passar-la directament a signatura de l'òrgan competent o remetre-la a revisió per part de l'Assessoria Jurídica. També es pot remetre al SLT si cal fer una correcció llingüística o tornar de nou a la unitat o servei que ha inicial la proposta.

SG podrà afegir documents, correccions o comentaris en la tramitació de la proposta de resolució. 

Aquesta pantalla es comú per a totes les revisions de SG. Per tant la selecció del document a signar sols s'empleanarà quan la resolució se remitisca a l'òrgan compentent per a eixa finalitat.


En cas de denegar la tramitació de la proposta de resolució es mostrarà la següent pantalla on igualment es podrà afegir un arxiu i/u observacions :

3.- Devolució al servei o unitat d'origen

Amb aquesta acció la proposta de resolució es tornada per SG al servei o unitat administrativa que la ha generada perquè la complete o modifique. Al accedir es mostrarà un resum les dades de la proposta de resolució i informació de les fases de tramitació. L'usuari podrà continuar en el procés (acceptar) o Donar-lo per finalitzat (Denegar).  Si continua amb la tramitació, pot adjuntar un nou document i afegir comentaris. La proposta s'enviarà de nou a SG per a continuar en el procés de revisió.4.- Revisió per l'Assessoria Jurídica

L'Assessoria Jurídica AJ revisarà les propostes de resolucions que li siguen remeses per SG. Al accedir es mostrarà un resum les dades de la proposta de resolució i informació de les fases de tramitació. No hi ha opció de Denegar

Al prémer Aprovar s'arribarà a aquesta pantalla on serà obligatoria l'inserció d'un fitxer adjunt amb el resultat de l'informe/revisió. Al prémer "remetre" la proposta tornarà a SG per a una nova revisió.5.- Revisión SLT

SLT revisarà les propostes de resolucions que li siguen remeses per SG. Al accedir es mostrarà un resum les dades de la proposta de resolució i informació de les fases de tramitació. No hi ha opció de Denegar


Al prémer Aprovar s'arribarà a aquesta pantalla on serà obligatoria l'inserció d'un fitxer adjunt amb el resultat de l'informe/revisió. Al prémer "remetre" la proposta tornarà a SG per a una nova revisió.

6.- Revisió de SG (per a enviar a signar)

En aquesta fase SG validarà definitivament la proposta de resolució i la remetrà a la signatura. En concret, triarà quin document es el que passa a firma de l'òrgan competent de la llista desplegable on apareixeràn tots els documents que s'han anat incorporant al llarg del procés. 7.- Signatura de l'organ competent

En aquesta fase la persona al càrrec de l'òrgan a qui corresponga pot signar electrònicament les propostes de resolucions. Al accedir es mostrarà un resum les dades de la proposta de resolució i informació de les fases de tramitació. Apareixerà etiquetat el document a signar, ja que al llarg del procés es poden introduir varies versions. Aquet serà el document triat en la fase anterior per SG.

La signatura es farà electrònicament amb caracter general. Per tal de permetre el arxiu electrònic de les resolucions que es signen en paper l'aplicació també permet pujar un document escaneigat signat manualment.

Al prémer Signar la resolució es signarà electrònicament a través del portafirmes per l'òrgan competent.


8.- Publicació o notificació de la resolució

Una vegada signada la resolució, es notificarà la seua signatura a la unitat o servei que ha inicial la tramitació per a que éste informae de les dates de publicació si escau. Si la resolució porta associada notificació es procedirà de manera automàtica enviat una notificació a la persona indicada.

Al fer click en el enllaç Publicar i Tancar  es mostrarà la següent pantalla on es reompliràn les dates d'inici i fí de publicació, així com les dates de presentació d'instàncies. En cas de que la resolució no porte associada publicació

Deixarem les dades en blanc. En aquest punt el procés finalitza.
  • No labels