Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què és Treball de final de grau i màster?

Aquesta és una aplicació pensada per a facilitar als coordinadors i els tutors la creació, gestió i organització de les propostes de les assignatures de Treball de Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM) del curs vigent de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló amb el propòsit que els estudiants puguen escollir-ne una. L'objectiu principal és que l'alumnat puga triar, de forma adequada i ordenada, una proposta. Per fer-ho possible, el programa preveu donar d'alta les propostes recollint les principals característiques, com ara el títol, els objectius, la bibliografia i la descripció, i fixar el número màxim d'alumnes que poden triar cadascuna d'elles. Alhora, a través d'aquesta aplicació, els coordinadors estableixen un criteri d'ordenació, marcat per la nota mitjana de l'expedient o la nota d'accés i que permet planificar i endreçar l'elecció de l'alumnat. D'acord amb aquest ordre, es defineixen els torns, amb dia, hora i número màxim de persones. Així, l'alumnat té un termini d'exclusivitat i pot escollir la proposta que desitja, de forma progressiva i ordenada. A més de gestionar tot el procés d'adjudicació, aquesta eina possibilita als coordinadors supervisar-lo, consultar la càrrega de treball de cada tutor/a i veure si s'ajusta al número de crèdits que consta al seu Pla d'Ordenació Docent (POD). Alhora també poden saber qui és el professor o la professora responsable de tutoritzar cada proposta i quin o quins alumnes estan assignats a cadascuna. Aquesta mateixa aplicació té un accés destinat a l'estudiantat per a què puga consultar tota la informació de l'oferta de propostes de TFG o TFM i, quan s'obri el seu torn, poder inscriure's o, si hi ha la possibilitat, entrar a la llista d'espera. 

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Gestió docent > Treball de fi de grau i màster i presenta dos enllaços d'accés: 

Qui pot utilitzar TFG i TFM?

Aquesta aplicació pot ser útil per a qualsevol persona implicada en el procés de gestió, coordinació i assignació dels TFG i TFM. Això significa que pot ser utilitzada pel Personal Docent i Investigador (PDI), tant els coordinadors com el professorat que té crèdits d'assignatures de TFG o TFM al seu POD, i l'estudiantat que hi està matriculat. Cadascun d'aquests usuaris, però, té un rol diferent i, per tant, pot realitzar unes funcions o accions determinades:

 • Coordinador/a de TFG i TFM: s'encarrega de distribuir el número d'alumnes o propostes a cada professor/a en funció del número de crèdits que tinga al seu POD. També és responsabilitat seva establir els torns perquè els alumnes trien una proposta, fixar una data límit per a què els tutors creen les propostes i supervisar i controlar que tot el procés es realitza correctament. Els coordinadors també poden crear, esborrar o modificar propostes, tant en nom seu com en nom d'un professor/a determinat. 
 • Professor/a: és el tutor o tutora que fa la supervisió i orientació de l'alumne/a que cursa l'assignatura de TFG o TFM. Pot crear, esborrar o modificar propostes i consultar el procés d'assignacions. 
 • Estudiant: a través de l'enllaç específic de l'aplicació per a l'alumnat, pot consultar les propostes oferides a l'assignatura i la informació sobre el dia i hora en què s'obri el seu torn. Aleshores, podrà triar una proposta, inscriure's a la llista d'espera, en cas que estiga habilitada i no hi haja vacants, i comunicar observacions al coordinador/a i tutor/a en casos excepcionals. 

La pàgina d'inici de TFG i TFM

Com a coordinador/a o tutor/a, quan accediu a l'aplicació la primera pantalla que apareix és com la següent: 

Pàgina d'inici de TFG des de l'enllaç per als coordinadors i professors

Des del menú principal de l'aplicació es presenten les següents pestanyes:

 • Propostes: tenen accés tant el coordinador/a com el professorat (tutor/a). El coordinador/a té la llista completa d'assignatures de TFG o TFM de l'estudi que coordina i pot crear, editar o esborrar propostes en nom seu o d'un professor/a. També pot duplicar l'oferta de propostes del curs anterior. En canvi, el tutor/a pot consultar, crear, editar o esborrar les propostes de les assignatures que consten al seu Pla d'Ordenació Docent (POD). 
 • Càrrega de treball: espai restringit al coordinador/a perquè distribuïsca el número d'alumnes matriculats a cada assignatura per professor/a, en funció dels crèdits assignats en el POD de cada docent. 
 • Compliment d'oferta: permet al coordinador/a consultar quanta de la càrrega prevista per a un professor/a ja té assignada. És a dir, del número d'alumnes que ha de tutoritzar, quants en té d'adjudicats. 
 • Configuració assignatures: des d'ací el coordinador/a pot fixar la data límit perquè el professorat puga crear, editar o esborrar propostes d'una assignatura de TFG o TFM. En aquesta pestanya, també es pot establir el criteri d'ordenació per a què l'alumnat trie una proposta i habilitar o deshabilitar la llista d'espera en una proposta perquè admeta inscriure's als estudiants encara que no hi haja vacants.
 • Assignació d'alumnes a propostes: possibilita al coordinador/a veure a quin alumne/a s'han assignat les propostes oferides. Des d'ací, si fos necessari, també pot modificar, de forma puntual i manual, les assignacions.
 • Pla d'assignacions: funció restringida al coordinador/a per determinar els torns d'acord al criteri d'assignació definit prèviament. S'estableix el dia, hora i número d'alumnes per torn, per a què els estudiants puguen triar les propostes oferides amb un temps d'exclusivitat, fins que entra l'alumne/a o alumnes del següent torn. 
 • Veure pla d'assignacions: a aquesta pestanya tenen accés tant el professorat com el coordinador/a per consultar l'ordre dels alumnes per torns en base al criteri d'assignació establert, ja siga la nota mitjana de l'expedient ja siga la nota d'accés. 

Per conèixer les característiques de la pàgina d'inici de l'aplicació des de l'enllaç de l'estudiantat consulteu Què pots fer si ets alumne/a? 

Si voleu obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici vegeu el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer el programa, en funció del tipus d'usuari.

Què pots fer si ets coordinador/a?

Crear, esborrar o modificar propostes 

Des de la pestanya Propostes del menú principal, podeu afegir, editar o esborrar propostes de les assignatures de TFG o TFM que coordineu . Ho podeu fer com a coordinador/a o en nom d'un professor/a concret.

Pestanya de Propostes

Per afegir una proposta, primer heu de seleccionar una de les assignatures que gestioneu a través del camp Cercar assignatura. Podeu escollir-ne una de les que es despleguen fent clic en la icona  Per a més informació consulteu Afegir un element al document Elements comuns de les aplicacions.

Escollir assignatura

Seguidament, en la taula de sota, apareixerà la informació sobre les propostes ja creades: 

 • Títol: enunciat de la proposta oferida.
 • Professor, 1er. Cognom i 2n Cognom: nom i cognoms del tutor o tutora que s'encarrega de supervisar aquesta proposta.
 • Places: nombre total de places assignades a una proposta. 
 • Places disponibles: número de places que queden vacants en una proposta.
 • Alumnes en espera: número d'alumnes que estan inscrits en llista d'espera quan no queden places disponibles.
 • Estat: s'indica si està complet o si encara queden places disponibles per adjudicar. 

Per a obtenir més informació sobre el funcionament de les Taules de dades consulteu el document Elements comuns de les aplicacions. 

Afegir una proposta

Per crear una nova proposta, només cal que feu clic en el botó Afegir, marcat en roig en la imatge anterior, i ompliu els camps del formulari que s'obri. Algunes de les dades són obligatòries (per a obtenir més informació vegeu Què és un camp obligatori? del document Elements comuns de les aplicacions):  

 • Assignatura: es mostra l'assignatura de la qual en sou coordinador/a i a la qual voleu afegir una proposta. 
 • Professor: seleccioneu el nom del personal docent que s'encarregarà de la tutoria d'aquesta proposta. 
 • Títol: enunciat de la proposta que esteu creant. 
 • Places: poseu el nombre de places que voleu que oferisca la proposta. 
 • Càrrega pendent: aquest camp s'ompli automàticament quan s'inicia el procés d'assignació entre els alumnes. Apareix indicat el número de places que queden disponibles per adjudicar. 
 • Objectius: ací podeu descriure els objectius que planteja la proposta. Juntament amb la BibliografiaDescripció i Observacions és informació complementària que podrà observar l'alumne/a quan consulte l'oferta de propostes. Per a més informació vegeu Consultar propostes.
 • Bibliografia: hi ha la possibilitat d'incloure la bibliografia necessària per fer la proposta. 
 • Descripció: l'aplicació ofereix la possibilitat de detallar les característiques de la proposta. 
 • Observacions: podeu afegir comentaris.

Camps per afegir o editar una proposta
Una volta emplenats els camps, per guardar les dades emplenades cal pitjar el botó Desar proposta, situat a la part inferior dreta com es veu en la imatge de dalt. Si per algun motiu, voleu fer canvis en una proposta només cal que la seleccioneu de la llista i feu doble clic o premeu el botó Editar. Aleshores s'obri la finestra on podeu fer les modificacions que necessiteu. Recordeu que per aplicar-les cal que pitgeu el botó Desar proposta. De la mateixa manera, podeu eliminar una proposta marcant-la i fent clic en el botó Borrar.

Els coordinadors també teniu disponible el botó Duplicar, com podeu veure marcat en roig en la imatge de sota, per importar les propostes del curs anterior i poder oferir les mateixes en el present. 

 Duplicar propostes del curs anterior

L'aplicació llançarà un missatge de confirmació com aquest.  

Missatge de confirmació per duplicar l'oferta de propostes del curs anterior

Heu de tenir present que com a coordinadors podeu establir un termini màxim per a què els tutors puguen afegir, modificar o eliminar propostes. Per a més informació consulteu Establir data límit, criteri d'ordenació i llista d'espera

Distribuir càrrega de treball entre el professorat

El coordinador/a és l'encarregat de distribuir la càrrega treball de l'assignatura de TFG o TFM entre el professorat, és a dir, d'especificar el número d'alumnes que ha de tutoritzar cada docent en funció del número de crèdits de l'assignatura que consten al seu POD. Per fer aquest repartiment heu d'anar a la pestanya Càrrega de treball del menú principal. Com podeu veure en la imatge de sota, heu de seleccionar l'assignatura a la qual voleu fer la distribució de càrrega de treball a través del camp Cercar assignatura. 

Distribució de la càrrega de treball

Com podeu observar en la imatge de dalt, un cop indiqueu l'assignatura, en la taula de sota podreu veure per columnes les següents dades: 

 • Nom i cognoms: de cada professor/a que té crédits d'aquesta assignatura en el seu POD.
 • Càrrega: si és la primera vegada que accediu apareixerà indicat Sense assignar. Un cop feu la distribució s'indicarà el número d'alumnes que ha de tutoritzar aquest professor/a.
 • Crèdits: número de crèdits que cada docent té adjudicats en l'assignatura. Podeu observar com al final de la columna apareix indicat la suma del total de crèdits. 

Per fer el repartiment d'alumnes cal seguir els següents passos.  

 1. Primer feu clic en el botó Distribució proporcional, que apareix a la part inferior dreta de la pantalla com podeu veure en la imatge de sota. L'aplicació fa una assignació automàtica i proporcional de la càrrega de treball, de manera que a cada tutor/a se li atribueix un número d'alumnes en funció del número de crèdits que consten al seu POD. 
  Distribució proporcional i automàtica
 2. Si després de fer la distribució proporcional i automàtica necessiteu fer alguna correcció, de forma manual i puntual, podeu fer doble clic sobre la fila que voleu modificar, introduir la nova dada correcta i fer clic en el botó Actualitzar per guardar-ho. Fixeu-vos que apareix una marca en forma de triangle roig a la part superior esquerra del camp. Quan desaparega aquesta marca significarà que el sistema haurà enregistrat correctament la nova informació. 
  Assignació manual

També teniu la possibilitat de traspassar les dades a un document excel pitjant el botó Exportar a Excel, situat en la part superior de la pantalla, i treballar les dades des del vostre equip.

Exportar a Excel

Comprovar el compliment del POD de cada tutor/a

Després d'haver fet la distribució de la càrrega de treball, com a coordinadors, podeu vigilar i consultar quants dels alumnes previstos, ja té assignats un professor/a. És a dir, podeu observar si les propostes creades s'ajusten i coincideixen amb el número d'estudiants que té adjudicats cada tutor/a. Aquest control el podeu realitzar des de la pestanya Compliment de l'oferta del menú principal. Ací, heu de seleccionar l'assignatura i, tot seguit, apareixerà la relació de tutors de TFG o TFM:  

 • Nom: nom i cognoms del professor/a. 
 • Càrrega: número d'alumnes que ha de tutoritzar. Al final de la columna apareix indicat la suma total d'alumnes.
 • Oferta: número de propostes oferides per aquest tutor/a. Si l'oferta no s'ajusta a la càrrega de treball distribuïda per a cada tutor/a, el número apareix en roig i, per tant, us adverteix que cal corregir-ho. 

Comprovació del compliment del POD dels tutors

Establir data límit, criteri d'ordenació i llista d'espera

Un cop distribuïda la càrrega de treball entre el professorat, podeu establir una data límit per a què els tutors puguen afegir, editar o esborrar propostes de TFG o TFM. A partir d'aquesta data, podran visualitzar l'oferta, però l'aplicació no els permetrà ni crear ni modificar ni esborrar propostes (per a més informació vegeu Crear, esborrar o modificar propostes dins de Què pots fer si ets tutor/a?). Podeu fixar una data límit des de la pestanya Configuració assignatures, on es veu una taula amb dades, com s'observa en la següent imatge: 

Configuració de les assignatures

 • Codi: que identifica l'assignatura.
 • Nom: de l'assignatura.
 • Data límit per a propostes: per defecte apareix Sense definir, de manera que no hi ha cap termini per a què el professorat cree o edite les propostes. Si voleu incloure una data límit només cal que feu doble clic en aquest camp, l'indiqueu i pitgeu Actualitzar perquè es guarde. 
 • Criteri d'ordenació: per defecte el programa aplicarà l'ordre d'assignació en funció de la nota mitjana de l'expedient. Però també hi ha la possibiltiat de fer-ho a partir de la nota d'accés. Podeu canviar-ho fent doble clic al camp i polsant el botó Actualitzar.
 • Llista d'espera: per defecte la llista d'espera sempre està Habilitada. D'aquesta manera, els alumnes poden sol·licitar igualment una proposta entrant en la llista d'espera encara que s'hagen esgotat les places i no hi haja vacants. Per a obtenir més informació podeu consultar Inscriure's a una proposta. Si us interessa desactivar la llista d'espera només cal que feu doble clic en aquest camp, seleccioneu Deshabilitada i premeu Actualitzar. 
  Habilitar o deshabilitar la llista d'espera

Generar torns 

El coordinador/a ha d'establir i atribuir torns per a què els estudiants puguen entrar a l'aplicació i puguen triar les propostes que s'han creat per a una assignatura en funció del criteri d'ordenació que s'haja fixat prèviament (per a obtenir més informació vegeu Establir data límit, criteri d'ordenació i llista d'espera). La generació de torns es gestiona des de la pestanya Pla d'assignacions del menú principal. Com en la resta de pestanyes, primer heu d'escollir quina és l'Assignatura on voleu fer la distribució de torns. Seguidament, com podeu veure en la imatge de sota, cal que ompliu els camps de dades, com a mínim els obligatoris: 

 • Estudiants per torn: número d'alumnes que podran accedir a cada torn. Podran consultar la informació de les propostes en tot moment, però no podran fer la sol·licitud fins que no arribe el seu torn. Si voleu més informació podeu consultar Inscriure's a una proposta
 • Duració: ací marqueu el temps cada quant voleu que s'obri un nou torn. Això no vol dir que els alumnes només podran triar durant aquest temps, sinó que accediran, de forma progressiva i preferent, a l'aplicació per poder fer la sol·licitud fins que es tanque el període d'assignació. Durant aquest temps, podran escollir la proposta de forma exclusiva. Si no ho fan dins d'aquest termini, després ho hauran de fer, de forma simultània, amb els estudiants del següent torn.
 • Data d'inici: dia en què comença l'assignació de torns. Heu de tenir present que l'aplicació no té en compte ni discrimina els dies festius. 
 • Obertura: hora en què s'inicia l'assignació de propostes i, per tant, els alumnes, per torns, podran accedir al sistema per escollir una proposta. 
 • Tancament: hora en què acabarà el període d'assignació perquè els alumnes trien una proposta.

Una volta definida aquesta informació sobre la creació dels torns, heu de polsar el botó Generar torns, marcat en roig en la imatge següent. 

Generar torns

Seguidament, a la part de sota, es visualitzarà una simulació dels torns finals ordenats amb el Nom de l'alumne/a, el Criteri d'ordenació i el dia i l'hora d'Obertura del període d'assignació. Si voleu que siga efectiva aquesta distribució i quede guardada, és imprescindible que pitgeu el botó Establir torns, situat a la part inferior dreta de la pantalla.

Establir torns

És en aquest moment quan l'aplicació guarda els torns creats i envia als alumnes de l'assignatura un  correu electrònic de notificiació on se'ls informa del dia i hora del seu torn i inclou un enllaç directe a l'aplicació. 

Si, posteriorment, heu de fer alguna correcció puntual sobre els torns generats o fer alguna assignació de forma manual podeu fer doble clic sobre el camp d'Obertura, especificar la data i l'hora i després pitjar Actualitzar. Recordeu que per a què es guarden els canvis introduïts cal que premeu sempre Establir torns i que, cada volta que polseu aquest botó, s'envie un correu de notificació a l'alumnat amb la informació del seu torn.

Un cop generats els torns, el professorat podrà consultar la informació des de la pestanya Veure pla d'assignacions. Igualment com a coordinador/a, també hi teniu accés. Si voleu obtenir més informació aneu a Veure pla d'assignacions.  

Assignar alumnes a propostes

Mentre, l'estudiantat tria les propostes i es fan les assignacions, com a coordinador/a, podeu veure un resum complet i, si és necessari, fer modificacions o adjudicacions manuals des d'Assignació d'alumnes a propostes del menú principal. Quan accediu a aquesta pestanya, apareix un missatge d'avís: "L'actualització de la proposta assignada pot provocar canvis en les assignacions dels altres estudiants", com el de la imatge de sota. És una advertència perquè tingueu present que qualsevol modificació o moviment que feu pot tenir conseqüències en altres persones. Així, per exemple, si allibereu una plaça d'una proposta, s'adjudicarà a un dels alumnes en llista d'espera i la seva assignació, en conseqüència, quedarà vacant.  

Missatge d'advertència quan accediu a la pestanya Assignació d'alumnes a propostes

Per consultar la informació o fer qualsevol canvi, primer, com en tots els procediments, heu de triar l'assignatura. Aleshores, podeu observar que apareixen tres pestanyes amb el detall de: Propostes sense assignarPropostes en llista d'espera i Propostes assignades.

Assignació d'alumnes a propostes

En la pestanya de les Propostes assignades podeu consultar la llista d'alumnes que ja tenen la proposta adjudicada. Com podeu observar en la imatge de sota, apareix per columnes el nom i cognoms de l'alumne/a, el títol de la proposta que ha escollit i entre parèntesi el nom del tutor/a, a més d'informar si la proposta està Acceptada (Estat) i si s'ha afegit algun comentari al respecte.

Propostes assignades

En les Propostes en llista d'espera, podeu consultar la relació d'alumnes que estan en llista d'espera en alguna de les propostes oferides. 

 • Nom i cognoms de l'alumne/a que està en espera 
 • En espera de la proposta: en aquesta columna apareix el títol de la proposta en què l'alumne/a està en llista d'espera. Entre parèntesi s'indica el nom del tutor/a. 
 • Proposta ja acceptada: mostra el títol de la proposta que ha escollit, en primera instància, l'estudiant i entre parèntesi el nom del tutor/a.
 • Estat: aquesta columna indica que està En espera
 • Comentaris: presenta una icona que indica que s'ha introduït una observació.  

Propostes en llista d'espera

I, finalment, en les Propostes sense assignar, com podeu comprovar en la imatge de sota, apareix la següent informació per columnes:

 • Nom i cognoms: de cada l'alumne/a.
 • Proposta ja acceptada: indica que està Sense assignar.
 • Estat: informa també que està Sense assignar.
 • Comentaris: apareix una icona en cas que s'haja introduït alguna observació al respecte.

Propostes sense assignar

Si en qualsevol d'aquestes taules heu de fer algun canvi o alguna assignació, de forma manual, feu doble clic sobre la columna de Proposta, n'escolliu una i polseu Actualitzar. En aquest cas, s'envia un correu electrònic de notificació a l'alumne/a informant-li de la seva proposta i tutor/a. Alhora se n'envia un altre email al professor/a en què se li comunica que ha estat designat com a tutor/a d'un alumne/a i la proposta.

Si ho preferiu, podeu traspassar les dades a un document excel pitjant el botó Exportar a Excel, situat en la part superior de la pantalla, i treballar les dades des del vostre equip.

Què pots fer si ets tutor/a?

Crear, esborrar o modificar propostes

Com s'ha descrit anteriorment en l'apartat dedicat a les accions que pot fer el coordinador/a (per a obtenir més informació vegeu Crear, esborrar o modificar propostes dins de Què pots fer si ets coordinador/a?) des de la pestanya Propostes del menú principal, els tutors podeu consultar, afegir, editar o eliminar propostes de les assignatures que consten al vostre POD. Per crear-ne una, heu de seleccionar una assignatura a través del camp Cercar assignatura. Podeu escollir-ne una de les que es despleguen fent clic en la icona  i, seguidament, en la taula de sota apareixerà la informació de les propostes ja creades (per a obtenir més informació sobre el funcionament de les Taules de dades consulteu el document Elements comuns de les aplicacions)

 • Títol: enunciat de la proposta oferida.
 • Professor, 1er. Cognom i 2n Cognom: nom i cognoms del tutor o tutora que s'encarrega de supervisar aquesta proposta.
 • Places: nombre total de places assignades a una proposta. 
 • Places disponibles: número de places que queden vacants en una proposta.
 • Alumnes en espera: número d'alumnes que estan inscrits en llista d'espera quan a la proposta no queden vacants.
 • Estat: s'indica si la proposta està completa o si queden disponibles per adjudicar. 

Un cop seleccionada l'assignatura, només cal que feu clic en el botó Afegir. Aleshores s'obri una nova finestra i heu d'omplir els camps, alguns dels quals són obligatoris (per obtenir més informació consulteu els apartats Afegir un element i Què és un camp obligatori? del document Elements comuns de les aplicacions):   

 • Assignatura: escolliu l'assignatura a la qual esteu afegint una proposta. 
 • Professor: seleccioneu el vostre nom com a tutor/a de la proposta que esteu generant. 
 • Títol: enunciat de la proposta que esteu creant. 
 • Places: nombre de places que voleu que oferisca la proposta que esteu creant.
 • Càrrega pendent: aquest camp s'ompli automàticament quan s'inicia el procés d'assignació entre els alumnes. Apareix indicat el número de places que queden disponibles per adjudicar. 
 • Objectius: en este camp podeu descriure els objectius que planteja la proposta. Juntament amb la BibliografiaDescripció i Observacions és informació complementària que podrà observar l'alumne/a quan accedisca a l'oferta de propostes. Per a més informació vegeu Consultar propostes.
 • Bibliografia: hi ha la possibilitat d'incloure la bibliografia necessària per fer la proposta. 
 • Descripció: l'aplicació ofereix la possibilitat de detallar les caracterísBtiques de la proposta. 
 • Observacions: podeu incloure comentaris. 

Una volta emplenada la informació, podeu pitjar Desar proposta. Si per algun motiu, voleu fer canvis en una proposta només cal que la seleccioneu de la llista i feu doble clic o premeu el botó Editar. Aleshores s'obri el formulari on podeu fer les modificacions que necessiteu. Per aplicar-les cal que pitgeu Guardar proposta. De la mateixa manera, podeu eliminar una proposta marcant-la i fent clic en el botó Borrar

Afegir proposta

Heu de tenir present que si el coordinador/a ha fixat una data límit per a la creació, modificació o eliminació de propostes, a partir d'aquest dia no podreu fer cap d'aquestes operacions. Per a obtenir més informació consulteu Establir data límit, criteri d'ordenació i llista d'espera

Veure pla d'assignacions

Un cop el coordinador/a ha generat els torns perquè els alumnes trien les propostes que volen, podeu consultar la informació a la pestanya Veure pla d'assignacions. Podeu observar el llistat d'alumnes d'una assignatura de TFG o TFM per ordre d'adjudicació de proposta, a partir del criteri d'ordenació que haja fixat prèviament el coordinador/a que és qui en té competències. Si desitgeu obtenir més informació consulteu Establir data límit, criteri d'ordenació i llista d'espera Generar torns. Per accedir al llistat heu de triar l'assignatura en el camp Cercar assignatura. Seguidament, com podeu veure en la imatge de sota, apareix la taula amb els estudiants ordenats per nota perquè puguen escollir la proposta que més els interessa. En aquesta taula apareixen les següents dades de cada alumne/a: 

 • Nom i cognoms 
 • Correu electrònic
 • Criteri d'ordenació: nota mtijana de l'expedient o nota d'accés que determina l'ordre d'assignació de les propostes. 
 • Obertura: aquesta columna indica el dia i l'hora d'assignació de cada alumne/a si el coordinador/a ha definit els torns prèviament. Si no ho ha fet, apareix indicat com Sense assignar.

Veure pla d'assignacions

Heu de tenir present que cada cop que s'assigna una proposta a un alumne/a s'envia un correu de notificació al tutor/a corresponent. Se li informa del nom de l'alumne/a i la proposta que ha sol·licitat. Per a obtenir més informació vegeu Inscriure's a una proposta. 

Què pots fer si ets alumne/a?

Consultar propostes

L'alumnat podeu consultar les propostes oferides per a una assignatura de TFG o TFM accedint a l'aplicació des de l'enllaç http://ujiapps.uji.es/tfg/rest/solicitudes/inicio. Fins que no arribe i s'obri el vostre torn, només podreu consultar el contingut de les propostes però no triar-ne cap. En aquesta pantalla, veureu una taula amb la següent informació: 

 • Nom de la proposta: títol de la proposta. 
 • Professor/a: nom del tutor/a que la supervisa.
 • Disponibilitat: si hi ha places o no. 
 • Detall
 • Estatus: informa si una proposta està assignada, sense assignar o en llista d'espera
 • Veure: si feu clic en aquest botó podreu accedir a la informació que haja emplenat prèviament el coordinador/a o professor/a, com ara els objectius, la bibliografia i la descripció, i si han afegit  observacions. 

Accés dels estudiants a les propostes

Un cop el coordinador/a haja definit i generat els torns d'assignació, us arribarà un correu electrònic amb el dia i l'hora i un enllaç directe a l'aplicació. A la vegada, si accediu a l'aplicació, a la part superior, apareixerà un missatge en un requadre destacat en blau informant-vos del vostre torn, com podeu veure en la imatge següent.

Avís sobre el torn de l'alumne des de l'aplicació

Inscriure's a una proposta

Heu de tenir present que, una volta comença el vostre torn, ja podeu accedir a l'aplicació per sol·licitar una proposta (si desitgeu obtenir més informació consulteu Generar torns). Teniu un temps d'exclusivitat (fixat pel coordinador/a prèviament) per fer la inscripció fins que entra el següent torn al sistema amb un altre grup d'alumnes. Si no us apunteu dins d'aquest temps, després hi haurà més alumnes amb possibilitat de fer la sol·licitud i, per tant, sereu més estudiants competint simultàniament per les mateixes propostes. En tot cas, heu de tenir present que podeu fer la sol·licitud fins que acabe el període d'assignació. Per fer la inscripció a una proposta cal que hi accediu a través del botó Veure i feu clic en Sol·licitar, situat a la part inferior dreta de la pantalla, com podeu comprovar a la imatge següent. 

A partir d'aquest moment, s'envia un correu electrònic al professor/a en què se li informa del nom de l'alumne/a que ha estat assignat a la proposta que ell tutoritza. Si necessiteu fer algun comentari al coordinador/a o tutor/a per una situació excepcional podeu fer-ho des del camp Afegir observacions

En cas que una proposta ja tinga totes les places adjudicades i no tinga vacants, podeu apuntar-vos a la llista d'espera (si està habilitada) pitjant el botó Entrar en llista d'espera. En aquest cas, si s'allibera una plaça, el sistema us informarà per correu electrònic de l'assignació.

Entrar en llista d'espera

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Dolores Ten Beltrán de l'Oficina d'Estudis (OdE). Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica dten@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU http://cau.uji.es/. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari

 • Assignació. Acció d'adjudicar una proposta (o tutor/a) a un alumne/a. 
 • Càrrega de treball. Número d'alumnes que ha de tutoritzar un professor/a en funció del número de crèdits d'una assignatura que consten al seu POD. 
 • Coordinador/a. Persona que té la funció de gestionar tot el procés d'assignació de propostes de TFG o TFM als alumnes. Ha d'organitzar les propostes de temes que duguen a terme els professors, assignar a cada alumne/a un tutor/a i fer pública la relació de temes, generar els torns de l'alumnat i gestionar les adjudicacions dels estudiants. 
 • Criteri d'ordenació. Factor que s'utilitza per aplicar l'ordre d'assignació dels alumnes. En aquesta aplicació es pot fer en funció de la nota mitjana de l'expedient o de la nota d'accés. 
 • Oferta. Número total de propostes d'una assignatura de TFG o TFM. Cada proposta ha de tenir assignat un tutor/a i pot tenir una o diverses places. 
 • Pla d'assignacions. Taula on s'estableixen els torns dels alumnes d'acord al criteri d'ordenació (la nota mitjana de l'expedient o la nota d'accés). Per ordre, hi consta el nom de l'alumne/a, el correu electrònic, el criteri d'ordenació i la informació sobre si està assignat, sense assignar o en llista d'espera.
 • Pla d'Ordenació Docent (POD). Pla que recull la suma total de crèdits a impartir per cada professor/a. Especifica, amb detall, el nombre de crèdits de cadascuna de les assignatures que té assignades i, per tant, els que ha de tutoritzar en TFG o TFM. 
 • Proposta. És el tipus de treball o tema que pot elegir l'alumne/a per a realitzar el TFG o el TFM. Els responsables de cada títol fixen el personal docent responsable de la seva tutela, el número de persones que poden elegir-lo i els criteris d'assignació, que sol ser la nota mitjana de l'expedient.
 • TFG. Treball de final de grau és una assignatura del pla d'estudis de tots els títols oficials de grau segons recull la Normativa dels treballs finals de grau de l'UJI.  Es tracta d'un treball personal i autònom que l'alumne o alumna confecciona, sota la tutela d'un tutor o tutora, i en què integra i desenvolupa els coneixements i competències adquirides en el transcurs d'una titulació.
 • TFM. Treball final de màster consituteix una assignatura del pla d'estudis de tots els títols oficials de màster universitari, tal com plasma la Normativa dels treballs de final de màster de l'UJIÉs el resultat d’un treball personal i autònom de l’estudiantat realitzat sota la tutela d’un professor o professora que ha de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública i ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster universitari. 
 • Tutor/a acadèmic. Professor o professora responsable de supervisar i exposar a l'estudiantat les característiques del TFG o TFM, d'assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat, abans de la presentació.  

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar consultar el Glossari de termes clau. 

 • No labels