Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Per a fer ús d'aquesta Base de Dades i les seues ferramentes, heu de sol·licitar el servei fent un CAU SPI.


Validació d'usuaris de la Universitat Jaume I

...