Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Bústia UJI és una aplicació informàtica destinada a que què la ciutadania puga exposar i transmetre consultes, queixes, suggeriments o felicitacions sobre qualsevol aspecte de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Cal subratllar, però, que aquestes peticions no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu. Per tant, enviar una petició a través d'aquesta eina no paralitza els terminis que estableix la normativa vigent ni tampoc condiciona l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir les persones interessades. Podeu trobar més informació sobre aquesta eina en https://www.uji.es/comu/forms/bustia/info/que-es/

...

 • Tria el teu perfil: cal que marqueu si sou Estudiantat, PAS PDI i, en cas que no formeu part de cap d'aquests tres col·lectius universitaris, trieu Altres
 • Àmbit de la petició: obligatòriament cal que escolliu una de les opcions que es despleguen en funció del perfil que hàgeu especificat i segons la temàtica de la vostra petició. 
 • Tipus: obligatòriament cal que determineu si la vostra petició és una Consulta, un Suggeriment, una Queixa o una Felicitació.  
 • Text: en aquest espai, obligatòriament, cal que exposeu i argumenteu la vostra petició. Podeu utilitzar fins a un màxim de 2.000 caràcters.  
 • Recordeu que si voleu rebre resposta, n'heu d'indicar la via. Teniu la possibilitat de seleccionar entre Correu electrònic o Telèfon i, a continuació, podeu especificar l'Adreça electrònica, el Nom i/o el Telèfon. Convé que tingueu en compte que si no apunteu cap via de contacte, no rebreu cap resposta a la vostra petició. S'aconsella que, en qualsevol cas, anoteu el vostre correu electrònic perquè, així, a més, podreu fer un seguiment de la vostra petició a través de les notificacions.  

...

 • Activitats esportives UJI
 • Activitats socioculturals UJI
 • Aula Virtual
 • Biblioteca
 • Consell de l'Estudiantat
 • Cursos d'idiomes del Servei de Llengües i Terminologia
 • Desenvolupament de la docència. Estudis de grau: en aquest cas, veureu que apareix el camp Estudi on heu de determinar el grau sobre el qual voleu fer una petició. 
 • Desenvolupament de la docència. Estudis de màster: com en el cas anterior, seleccioneu un màster de l'oferta de l'UJI en el camp Estudi
 • Estades a l'estranger
 • Estades en pràctiques
 • Estudis de postgrau propis
 • Informació acadèmica, Titulacions de 1er1r, 2n cicle i Títols de grau: també haureu de concretar el grau en el camp Estudi. 
 • Informació acadèmica, Màsters Oficials: especifiqueu el màster en la casella Estudi. 
 • Informació acadèmica, Programes de doctorat: en aquest cas, també heu d'establir en l'Estudi el tipus de programa de doctorat al qual voleu fer referència.
 • Informàtica
 • Navegació web UJI
 • Responsabilitat Social Universitària
 • Transició Universitat-Treball
 • Universitat per a majors
 • Usos de les llengües de la universitat
 • Vicedegans / vicedirectors d'ensenyaments de Grau i primer i segon cicle: també cal que especifiqueu el grau en la casella Estudi
 • Coordinadors d'ensenyaments de Màsters: assenyaleu també el màster al qual feu referència en la vostra petició.
 • Coordinadors d'ensenyaments de Doctorat: alhora cal que seleccioneu un programa de doctorat.
 • Altres: podeu marcar aquesta opció en cas que cap dels anteriors àmbits s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

...

 • Activitats esportives UJI
 • Activitats socioculturals UJI
 • Cursos d'idiomes del Servei de Llengües i Terminologia
 • Formació
 • Gerència
 • Gestió de personal
 • Gestió horària
 • Informació acadèmica, Titulacions de 1er1r, 2n cicle i Títols de grau: en aquest àmbit també haureu d'escollir el grau al qual feu referència en la vostra petició a través del camp Estudi.
 • Informació acadèmica, Màsters oficials: concreteu, a més, el màster en el camp Estudi.
 • Informació acadèmica, Programes de doctorat: indiqueu alhora el programa de doctorat al qual voleu fer referència. 
 • Navegació web UJI
 • Responsabilitat Social Universitària
 • Serveis
 • Usos de les llengües de la Universitat
 • Vicerectorats
 • Altres: escolliu aquesta opció en cas que cap dels anteriors àmbits s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

I si sou PDIheu , heu de triar entre un dels àmbits següents: 

 • Activitats esportives UJI
 • Activitats socioculturals UJI
 • Aula Virtual
 • Avaluació de la docència
 • Centres (FCHS-FCJE-FCS-ESTCE)
 • Cursos d'idiomes del Servei de Llengües i Terminologia
 • Gestió econòmica
 • Informàtica
 • Informàtica acadèmica
 • Investigació
 • Laboral
 • Missions docents a l'estranger
 • Navegació web UJI
 • Responsabilitat Social Universitària
 • Serveis
 • Usos de les llengües de la Universitat
 • Vicerectorats
 • AtresAltrestrieu aquest àmbit en cas que cap dels anteriors s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

...

 • Activitats esportives UJI
 • Activitats socioculturals UJI
 • Convenis d'investigació amb empreses
 • Convocatòries places
 • Cursos d'idiomes del Servei de Llengües i Terminoolgia
 • Empreses: Alumnat en pràctiques
 • Estudiant entrant d'intercanvi
 • Estudis de postgrau propis
 • Informació acadèmica, Titulacions de 1er1r, 2n cicle i Títols de grau: en aquest cas igualment heu de concretar el grau al qual feu referència en el camp Estudi.
 • Informació acadèmica, Màsters oficials: indiqueu també el màster en la casella Estudi.
 • Informació acadèmica, Programes de doctorat: alhora determineu el tipus de programa de doctorat en el camp Estudi.
 • Navegació web UJI
 • Responsabilitat Social Universitària
 • Societat d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI)
 • Transició Universitat - Treball
 • Universitat per a majors
 • Altres: podeu escollir aquesta opció si cap dels àmbits anterios anteriors s'ajuste a la temàtica de la vostra petició. 

...