Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

L’usari El membre de la comunitat universitària que, per raons del seu treball, haja gaudit d’equipament TIC mòbil (des de microorfinadors microordinadors portàtils a telèfons mòbils), s’obliga ,  bé quan queda obsolet, finalitza la seua relació amb l'UJI o desaparega la necessitat, s’obliga a tornar-lo a la Unitat Organitzativa que li’l va facilitar en unes condicions raonables d’ús.

L’equip es tornarà havent-li esborrat els fitxers que ell haja introduït al mateix i no formen part o siguen necessaris per al funcionament de l’equip o de les aplicacions corporatives instal·lades pel SI.

...