Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aquest és un procediment extraordinari per al cas d'ús en que una persona no recorda amb quin NIF, mòbil, nom i cognoms exactes es va fer el seu registre inicial a la Universitat. Es requereix la intervenció d'una persona, i, per tant, no és automàtic. Això vol dir que un funcionari /funcionària avaluarà les dades facilitades per l'usuari en aquest formulari.
Seguidament trobaràs una descripció detallada del procés, comentant les dificultats més habituals.

...