Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Només es permet l'execució d'scripts en PHP (extensions .php, .php5), no es podran executar scripts en perl, python y/o shell script. Ací teniu uns exemples en aquest llenguatge de programació:

PHP ( http://www.php.net )


Quant Quan programeu una aplicació web és molt recomanable seguir aquestes recomanacions. Es tracta de recomanacions per a PHP però són aplicables a qualsevol altre llenguatge de programació:

...