Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què és UJI Portal?

UJI Portal (UPO) és una aplicació online destinada a gestionar i publicar els continguts de la pàgina web institucional www.uji.es de l'UJI. L'eina cobreix tot el procés, des de la identificació i agrupació dels usuaris en franquícies fins a la publicació final en el portal web. Així mateix, permet personalitzar la forma de mostrar les informacions, en funció de la plantilla web assignada i d'altres característiques que es poden configurar, com és el cas del menú lateral. 

UPO organitza els continguts del web a través de nodes i subnodes, és a dir, carpetes ordenades jeràrquicament en forma d'arbre. Segons els permisos que tinguen, els usuaris poden afegir, eliminar o duplicar nodes, dotar-los d'una estructura concreta i configurar les seves característiques per generar el contingut. A cada node el poden dotar de diferents recursos, ja siguen pàgines html, imatges, vídeos o documents pdf. Des d'UPO es pot editar qualsevol d'aquests recursos, definir les seves característiques de visibilitat o dates de vigència i assenyalar el o la responsable i/o l'autor/a de la informació. I tot, es mostrarà d'una o altra manera, segons el disseny de la plantilla web que s'assigne. 

A més, des de la mateixa aplicació, es pot proposar la publicació de continguts d'unes àrees a unes altres del portal, així com sincronitzar-los, és a dir, automatitzar l'actualizació d'una part del web en funció de la prioritat que s'assigne als continguts, les dates de vigència, un ordre prefixat o la seva data de creació.

A través d'aquesta eina, a més, qualsevol usuari pot previsualitzar una informació del portal per comprovar el seu resultat i veure com es presenta al web. A més de tot això, UPO contempla altres funcions més específiques per a documentació, com ara cerques temàtiques o selectives.

Accés a l'aplicació

A l'aplicació UPO podeu accedir a través de l'enllaç http://www.uji.es/upo/ 

Es recomana utilitzar els navegadors Firefox o Chrome i evitar Internet Explorer ja que, amb aquest últim, algunes funcions de l'aplicació no responen correctament. 

Qui pot utilizar UPO?

L'aplicació pot ser útil per a qualsevol membre de la comunitat universitària de l'UJI que necessite gestionar els continguts, per exemple, de la seva unitat, servei o departament al portal web de la Universitat. Tot usuari ha de tenir, però, dos requisits imprescindibles: 

 • Identificació corporativa com a membre de la comunitat universitària (nom d'usuari i clau d'accés).
 • Una franquícia assignada per l'administrador de l'aplicació. És el permís que identifica un servei, departament, unitat de la Universitat o grup d'usuaris, com a responsable del contingut d'una part del portal, i també determina quines persones concretes poden editar aquesta informació. Podeu consultar Qui pot gestionar contingut? per a obtenir més informació. 

Tots els usuaris poden consultar i visualitzar qualsevol contingut que s'introdueix en el portal, però, dins de la franquícia, hi ha dos tipus de rols i, en base a això, tindran uns permisos o altres i podran fer unes o altres tasques:

 • Editor/a: pot crear, modificar, esborrar i proposar els continguts als quals té accés en unes zones determinades a partir de la franquícia assignada. També pot proposar publicar informacions del seu àmbit d'actuació a d’altres llocs del portal no vinculats a la seva franquícia. No hi ha un número limitat d'usuaris editors, en pot haver-hi tants com siguen necessaris. 
 • Administrador/a: a més de les mateixes funcions que tenen els editors, són els encarregats d'acceptar o rebutjar les propostes de publicacions que li arriben d'usuaris d'altres franquícies (árees) del portal. Quan es fa una proposta, els administradors reben una notificació per correu electrònic perquè l'autoritzen o la deneguen i, per tant, es publique o no al node que administren, és a dir, en el seu àmbit. Una franquícia pot tenir diversos usuaris administradors o no tenir-ne cap i que tots siguen editors. 

La pàgina d'inici d'UPO

Quan accediu a l'aplicació, la pantalla que apareix és com la següent: 

Pàgina d'inici d'UPO

Com podeu observar, la pàgina d'inici es distribueix en tres parts diferenciades: el menú que es desplega a través del botó de les tres barres horitzontals, la finestra lateral esquerra (estructuració de nodes) i la finestra lateral dreta (zona de treball). 

Menú  

Botó que desplega les opcions del menú

A través del botó del menú teniu disponibles les següents opcions: 

 • Operacions: a través d'aquesta opció podeu afegir, eliminar, duplicar i refrescar nodes, canviar-li el nom, generar-ne a partir d'una estructura determinada, gestionar la seva visibilitat i previsualitzar en una finestra nova de navegació com es veuria el contingut d'una de les carpetes en el web en un dels tres idiomes del portal (català, espanyol o anglès). Per a més informació vegeu Operacions amb les carpetes
 • Menús: permet definir i gestionar els menús de navegació lateral de la publicació. Per a més informació vegeu Definir el menú lateral.  
 • Administració: és un espai restringit a l'admnistrador/a de l'aplicació perquè definisca els orígens, és a dir, els serveis, departaments o unitats responsables de la informació i les franquícies, que permeten identificar els usuaris que tenen permís per operar en una àrea del portal. També permet assignar usuaris a una franquícia perquè puguen editar contingut, configurar l'idioma de l'aplicació i agregar tipus de plantilles web a l'aplicació i plantilles de metadades per personalitzar i homogeneitzar continguts. Per a obtenir més informació consulteu Configuració prèvia de l'administrador/a de l'aplicació.
 • Moderació: ací l'usuari administrador d'una franquícia gestiona els continguts que li proposen des d'altres nodes fora de la seva franquícia, és a dir, des d'altres àmbits del portal. Des d'ací, pot aprovar o rebutjar la publicació d'un contingut proposat. Per a tenir més informació vegeu Com es moderen els continguts? 
 • Revista: és un cercador específic per a documentació. Permet buscar continguts per títol, resum, paraules clau, secció, mitjà o períodes de dates. 

Finestra lateral esquerra: estructuració de nodes

Finestra lateral amb l'arbre de nodes

Des d'aquest espai es veu l'estructura en forma d'arbre del portal web a partir de carpetes, conegudes com a nodes. Des d'aquestes carpetes podeu consultar i accedir als recursos corresponents. En aquesta zona de la pàgina d'inici hi ha el Localitzador: un camp que facilita la cerca d'un node a través de la seva ruta d'accés (URL). La ruta equival a tot el camí de nodes des de l'arrel fins al node concret i està separada per barres /ruta/. Per a obtenir més informació consulteu Cercar una carpeta

Finestra lateral dreta: zona de treball

Zona de treball

Finalment, a la part dreta de l'aplicació, es mostra la informació de cada node seleccionat en l'estructura de nodes (al lateral esquerre) a partir de tres pestanyes diferents:

 • Continguts: mostra els recursos que es troben dins del node. Des d'ací, podeu afegir, editar o esborrar aquests elements, tant pàgines html, imatges, documents pdf com vídeos o d'altres elements. Des d'ací també podeu desvincular un recurs de l'original (només en cas que siga un contingut proposat) perquè el pugueu editar com a propi o, també, anar directamental al recurs original. Per a obtenir més informació vegeu Com es publica contingut? 

 • Plantilles: en aquest apartat podeu especificar el tipus de plantilla que assigneu a un node i que marcarà la manera de visualitzar i presentar els continguts en el web. Per més informació podeu consultar Característiques de les plantilles web.

 • Configuració: en aquesta pestanya podeu perfilar les característiques d'un node. Podeu identificar la franquícia a la qual pertany, assignar el menú lateral, aplicar una sincronització per automatitzar l'actualització dels continguts d'una part del portal, especificar si voleu que es mostre informació de les subcarpetes com a contingut relacionat i gestionar la seva privacitat. Per a més informació consulteu Configuració de les característiques d'una carpeta

Dins de la zona de treball, veureu que cada cop que accediu a una carpeta s'obri una pestanya en la part superior. Podeu tancar-les una per una, però si feu clic a sobre amb el botó dret del ratolí tindreu les opcions de Tancar totes o Tancar la resta

Si desitgeu eixir de l'aplicació, heu de fer clic sobre la fotografia que us identifica com a usuari i polsar Logout. Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall el funcionament de l'aplicació i totes les accions i tasques que permet fer a l'usuari.

Configuració prèvia de l'administrador/a de l'aplicació

Els administradors de l'aplicació són els encarregats de fer la configuració abans que els usuaris puguen gestionar els continguts en el portal web. En aquest sentit, l'administrador de l'aplicació ha d'especificar quins són els orígens, és a dir, els serveis, unitats o departaments de l'UJI que es fan responsables de la informació que es publicarà en cadascuna de les parts del portal. L'origen consta en la publicació com a Informació proporcionada per... També és responsabilitat de l'administrador generar les franquícies. És a dir, atorgar els permisos que identifiquen aquestes àrees, com podria ser el Servei d'Informàtica o el Servei de Comunicacions, perquè responguen del contingut d'una part específica del portal i, alhora, determinar quines persones concretes poden editar aquesta informació. Un cop fet aixòcada franquícia pot estar assignada a un o diversos nodes, és a dir, les carpetes a partir de les quals s'estructura la informació del portal de forma jeràrquica i que contenen els recursos que es publiquen en les pàgines web. Els administradors també s'encarreguen de definir i agregar a l'aplicació els tipus de plantilles web i les plantilles de metadades

Qui pot gestionar contingut? 

Per determinar qui pot operar i gestionar continguts al portal, els administradors de l'aplicació han de definir prèviament els orígens i les franquícies. A través de l'opció Administració en el botó del menú, el o la responsable ha d'anar a Orígens. Per agregar-ne un de nou cal que feu clic en Afegir i, seguidament, ompliu els camps obligatoris que es generen en la fila: Nom CatalàNom EspanyolNom Anglès (els noms no solen canviar en els diferents idiomes) i l'URL. Per a obtenir més informació sobre Què és un camp obligatori? consulteu el document Elements comuns de les aplicacions. Per guardar les dades polseu Desar. L'aplicació li atorga un Id automàticament. Fixeu-vos que a cada camp que heu emplenat apareix una marca roja en forma de triangle, a la part superior esquerra, que us indica que aquesta dada encara està pendent de registrar. Quan el sistema la desa desapareix la marca.  

Afegir origen

També és responsabilitat de l'administrador de l'aplicació determinar les Franquícies des de l'opció Administració del botó del menú, com podeu veure en la imatge de sota. Per generar-ne una de nova cal prémer Afegir > omplir els camps > Actualitzar. 

Definir i afegir les franquícies

 • Id: l'aplicació l'atribueix automàticament. 
 • Nom: ací es posa el nom o acrònim que identifica la franquícia. El nom sol ser les sigles del servei o unitat de l'UJI que representa i agrupa la franquícia. 
 • Altres autors: permet identificar l'autor/a o autors del contingut. Per defecte, és el mateix que el Nom i en la publicació correspon a la Font de la informació.
 • Origen informació: seleccioneu un dels orígens definits prèviament i que correspon al responsable d'una informació (Informació proporcionada per...). 

A continuació, a la part inferior de la pantalla, heu d'identificar les persones que podran operar en aquesta franquícia, és a dir, publicar, editar i/o administrar continguts. Com s'indica en la imatge, heu de tenir seleccionada una franquícia i, seguidament, en la part de sota, polsar Afegir, triar una Persona de totes les que es despleguen i assignar-li un Tipus d'usuari: Editor o Administrador. Com s'ha explicat anteriorment, són els dos rols que poden tenir els usuaris i el número és il·limitat. Per a més informació vegeu Qui pot utilitzar UPO?   

Definir els usuaris d'una franquícia

El botó Afegir des de la Franquícia permet agregar els usuaris d'una altra franquícia, d'una sola vegada. S'obri una nova finestra de Selecció Franquícia on heu de marcar el Nom de la Franquícia que voleu incloure i fer clic en Seleccionar.

Afegir des de franquícia

L'administrador de l'aplicació pot autoritzar a operar un usuari que no estiga inclòs en UPO des del l'opció Administració > Usuaris externs del botó del menú. Seguidament, cal que polseu Afegir i, seguidament, fiqueu almenys 3 caràcters en el camp Expressió i feu clic en Cercar. Aleshores podeu Seleccionar el nom de la persona que voleu habilitar com a usuari i polsar Acceptar. Un cop fet això, podreu incloure-la en una franquícia, seguint els passos que s'han descrit anteriorment. Heu de tenir present que sempre han de ser usuaris que tinguen una vinculació amb l'UJI i, per tant, disposen de nom d'usuari i clau d'accés corporativa. 

Agregar usuaris externs

Per a obtenir més informació sobre el funcionament de les Taules de dades consulteu el document Elements comuns de les aplicacions. 

On pot publicar cada usuari? 

A cada node, durant la seva creació, se li ha d'assignar una franquícia que inclou els usuaris que hi podran operar i publicar contingut. Els subnodes que es creen a partir d'aquest node hereten la mateixa franquícia, tot i que es pot modificar en qualsevol moment. Heu de tenir present que una franquícia pot estar associada a més d'un node, però un node no pot tenir més d'una franquícia vinculada. 

L'estructura del portal és jeràrquica i, per tant, hi ha diversos nivells de carpetes, com podeu observar en la imatge de sota. El primer nivell, també nomenat d'arrel, correspon a les principals entrades del web i ve definit per defecte pels administradors de l'aplicació i els usuaris no poden afegir-ne de nous. Com s'explicarà més endavant, en el punt Com es gestionen i organitzen les àrees del portal?, els usuaris només poden crear nodes a partir del nivell al qual se'ls ha donat accés a través de la franquícia. 

Estructura d'arbre de nodes i subnodes del portal

Quines plantilles web utilitza UPO? 

L'administrador de l'aplicació també és l'encarregat d'especificar quines són les plantilles web amb què es pot treballar al portal. Es poden definir des de l'opció Administració > Plantilles del botó del menú. Per introduir-ne una de nova al sistema cal que polseu el botó Afegir; a continuació, ompliu les dades del TipusNom i Fitxer i, per últim, feu clic en Actualitzar. Per conèixer més propietats i peculiaritats dels tipus de plantilles vegeu Característiques de les plantilles web 

Afegir un tipus de plantilla a l'aplicació

Com s'agreguen plantilles de metadades?

També és responsabilitat dels administradors configurar i agregar les plantilles de metadades. Aquestes estan pensades per a continguts que requereixen d'uns camps específics i que no s'ajusten a l'estructura bàsica. A més, permeten homogeneitzar la presentació d'informacions d'una manera uniforme en el web. Així, amb aquestes plantilles, es defineixen uns camps de dades que seran després els que hauran d'omplir els usuaris quan creen o editen un contingut. Les heu de configurar des de l'opció Administració > Plantilles de metadades a través del botó del menú. Per agregar-ne una de nova al sistema només cal que feu clic en el botó Afegir; seguidament especifiqueu el Nom i, finalment, feu clic en Actualitzar. 

Indicacions per afegir una plantilla de metadades

Posteriorment, heu de definir tots els valors o camps de metadades de la plantilla que acabeu de generar. Per crear-ne un cal que tingueu seleccionada una plantilla en la taula de dalt de la pantalla i, a continuació, polseu el botó Afegir de la taula de sota, on apareixen tots els atributs associats a una plantilla.  

Afegir camps de metadades a una plantilla


Aleshores, com podeu observar en la imatge de sota, s'obri una nova finestra on heu de detallar totes les característiques d'aquest nou valor: 

Finestra per definir les característiques d'una metadada

 • Clau: fiqueu el nom intern amb el qual identificareu el camp de la metadada que esteu creant. 
 • Ordre: ací podeu establir l'ordre de visualització de la metadada. És a dir, l'ordre en què apareixerà el camp que haurà d'omplir després l'usuari quan cree o edite un contingut. 
 • Tipus Metadada: cal que seleccioneu una de les opcions que es despleguen i que marcaran el seu format: 
  • Camp de text: es presentarà un espai per a ficar únicament un breu fragment de text. 
  • Camp de data: es mostrarà un calendari per seleccionar una data. 
  • Àrea de text: s'obrirà un camp per a un text més ampli. 
  • Llista desplegable: es mostrarà en la casella corresponent un desplegable. Podeu definir quines seran aquestes opcions, en la taula inferior de la finestra, com podeu observar en la imatge de sota. Només cal que polseu el botó Afegir, apunteu el Valor en català, espanyol i anglès i, finalmente, polseu Desar. En podeu agregar tants com en necessiteu i si n'heu d'eliminar un només cal que el seleccioneu i premeu el botó Esborrar
   Definir els valors d'una llista desplegable
  • Àrea de text amb editora: s'obrià un camp de text ampli amb un editor en línia, similar al de qualsevol processador de textos. 
 • Nom Clau CA: ací indiqueu la descripció que es mostrarà a l'usuari perquè sàpia quina informació o atribut ha d'omplir en el camp quan afija i cree el contingut. L'heu d'especificar en català, espanyol i anglès. 
 • Valor defecte CA: teniu la possibilitat d'establir un valor perquè aparega, per defecte, en aquest camp. L'usuari el podrà modificar durant la creació o edició del contingut. 
 • Permet blanc: si marqueu aquesta opció permetreu que el camp quede buit i, per tant, no siga obligatori. 
 • Publicable: per defecte el sistema marca aquesta opció perquè el camp de metadada siga publicable i, per tant, es mostre en el web. Però, si voleu que només siga per a ús intern desmarqueu-la. 

Un cop ompliu totes les característiques de la metadada podeu prémer el botó Desar. A continuació veureu que apareix en la taula. Podeu agregar tants valors com necessiteu a una plantilla de metadades. Per a més informació sobre l'ús de les plantilles de metadades vegeu Afegir pàgina html amb metadades.

Com es gestionen i organitzen les àrees del portal? 

Per poder començar a operar i gestionar contingut en el portal institucional de l'UJI és necessari que els usuaris tingueu assignada una franquícia i que aquesta estiga vinculada, com a mínim, a un node. Els continguts del portal web s'estructuren en carpetes de forma jeràrquica, com si fora un arbre. Com ja s'ha mencionat, hi ha unes carpetes de primer nivell (arrel) que estan definides per defecte i són a partir de les quals es desglossen la resta de carpetes, amb els seus continguts. És important que els usuaris sapieu de quina franquícia en formeu part i, per tant, hi podeu operar. Fixeu-vos que teniu permís en aquella carpeta que aparega de color verd . La resta apareixen pintades de color taronja  i en color roig les bloquejades. Els usuaris podeu crear subcarpetes a partir del nivell on teniu accés. Es recomana que en creeu una d'intermèdia a partir de la qual teniu accés, i que la nomeneu 'base'. A partir d'aquesta en genereu, de forma estructurada, tantes com necessiteu o desitgeu.

Operacions amb les carpetes

Per fer qualsevol acció sobre una carpeta, heu seleccionar un node i polsar el botó dret del ratolí o seleccionar l'opció Operacions dins del botó del menú. Com podeu observar en la imatge, es despleguen diverses opcions:

Operacions amb les carpetes

 • Afegir node: crear noves subcarpetes en un node.  
 • Afegir estructura: generar, de forma automàtica, carpetes amb una organització determinada, com per exemple, per any, mes i dia. 
 • Renombrar node: canviar el nom a una carpeta. 
 • Eliminar node: suprimir una carpeta.
 • Duplicar node: clonar la carpeta que teniu seleccionada.
 • Bloquejar node: per a impedir que ningú puga editar el contingut d'un node. 
 • Refrescar node: actualitzar els elements i la informació d'una carpeta. 
 • Visibilitat: gestionar la visibilitat d'un contingut. És a dir, deixar que un contingut siga visible en una publicació o ocultar-lo i que, per tant, no es puga previsualitzar ni estiga publicat al web.
 • Previsualització: comprovar com es veu el contingut de la carpeta en CatalàEspanyol o Anglès

Afegir node

Per  crear un subnode heu de tenir seleccionat el 'pare', al qual teniu accés i des del qual en voleu generar un altre, i prémer el botó dret del ratolí i polsar Afegir node. Aleshores s'obri una nova finestra on heu d'omplir els camps que es descriuen a continuació i fer clic a Crear

Nou node

 • Nom del Node: enunciat que identifica la carpeta. Cal remarcar que el nom que poseu serà el que després s'utilitzarà per l'URL, és a dir, per poder accedir a aquest contingut al web. Per tant, s'aconsella que siga breu i senzill. 
 • Franquícia: per defecte apareix la franquícia de la carpeta 'pare' on esteu generant el nou node. És molt important que tingueu present que si canvieu a una franquícia a la qual no teniu accés, us quedareu fora i perdre-ho el control de la carpeta i no podreu editar el seu contingut.
 • Plantilla Web: en aquest cas també, per defecte, mostra la plantilla web que està assignada a la carpeta 'pare'. La més freqüent és la Base, però podeu canviar-la i posar la que més us interesse. Per a més informació vegeu Característiques de les plantilles web.

Quan genereu un node heu de tenir presents diversos criteris: 

 • Poden ser paraules senceres, en minúscules i sense caràcters especials (ni símbols, ni accents ni les lletres 'ñ' ni 'ç'). Només podeu utilitzar lletres de la 'a' a la 'z' i números de '0' a '9'. 
 • Només podeu utilitzar un màxim de dos paraules per node, sense preposicions ni espais i només separades per un guió mitjà (–).

Igualment, és important que recordeu que hi ha diversos noms reservats per a unes funcions determinades. En aquests casos, l'aplicació identifica el nom de la carpeta amb unes característiques determinades i mostrarà el seu contingut en la publicació d'una o d'altra manera. Per tant, eviteu posar aquests noms als nodes si no voleu que tinguen les funcions que es descriuen a continuació:

 1. /footer/: carpeta que mostra un recurs html a la part inferior del web, a peu de pàgina.
 2. /banner-menu/: carpeta que visualitza una imatge a la part de sota del menú lateral.  
 3. /megabanner/: carpeta que presenta una imatge en la part superior de la pàgina, com a encapçalament.
 4. /destacat/: carpeta que visualitza automàticament un apartat com a destacat en les plantilles que suporten almenys dos nivells de subnodes. 

Per a més informació consulteu el punt Arxius i nodes amb noms reservats. 

Afegir estructura

Aquesta opció permet crear una sèrie de carpetes, dins del nivell que teniu seleccionat, amb una organització automàtica d'acord a uns criteris determinats.

Creació de nodes amb una estructura

Podeu fixar una classificació De data de manera que generareu un seguit de carpetes desglossades per any, mes i dia. Aleshores s'obri una nova finestra de Nou node amb estructura de data on heu d'indicar l'Any i el Mes i, a continuació fer clic en Crear. 

Creació d'un node amb estructura de data  

L'aplicació agrega, de forma automàtica i jeràrquica, un node amb l'any que heu indicat, una subcarpeta amb el mes i, dins, tantes carpetes com dies, com podeu veure en la imatge de sota.  

Node amb estructura de data

UPO també permet que apliqueu una estructura De revista actualitat i De Vox UJI

Renombrar node

A través d'aquesta opció podeu canviar el nom d'una carpeta que tigueu seleccionada. Introduïu el nou nom i feu clic en Renombrar node. Heu de tenir en compte els requisits tècnics esmentats anteriorment.  

Finestra per canviar el nom d'un node

Eliminar node

Heu de tenir en compte que aquesta acció suprimeix el node i també tots els subnodes i recursos que conté. Un cop feu clic en Eliminar node, la carpeta seleccionada es trasllada al node paperera que s'esborra automàticament cada 15 dies. L'aplicació llançarà un missatge de confirmació, com el de la imatge de sota, per recordar-vos que els nodes de la paperera, els seus descendents i tots els continguts seran completament eliminats passats uns dies.

Missatge de confirmació per enviar un node a la paperera

Si desitgeu recuperar una carpeta de la paperera heu de seleccionar-la i arrossegar-la fins al lloc on voleu tornar a tenir-la disponible. Penseu que les carpetes que es traslladen a la paperera mantenen el nom original i s'afig la data i l'hora d'eliminació al final. Aquesta informació us pot facilitar la seva cerca. Si desitgeu esborrar un node permanentment de la paperera heu de seguir el mateix procés: seleccionar el node i amb el botó dret del ratolí polsar Eliminar node.

Carpeta de la paperera

Duplicar node

Aquesta opció permet duplicar la carpeta que tingueu seleccionada en el mateix nivell de classificació o estructura. Quan polseu Duplicar node s'obri una nova finestra on heu d'indicar el Nom del node que esteu clonant. Recordeu que heu de tenir en compte els mateixos criteris que quan poseu el nom a una carpeta i que en un node no hi poden haver dos subnodes amb el mateix nom. 

Finestra per duplicar una carpeta

Teniu dos possibilitats:

 • Duplicar estructura: creeu un nou node només mantenint l'estructura de l'original i dels subnodes (en cas que en tinga) però sense els recursos que continguen.
 • Duplicar estructura i continguts: genereu un nou node amb l'estructura, subcarpetes i tots els recursos que conté l'original. 

També podeu duplicar una carpeta arrossegant-la, amb el ratolí, fins a un altre node on tingueu accés. Quan la solteu, s'obrirà una nova finestra on podeu marcar una de les dos opcions: Duplicar estructura Duplicar estructura i continguts. Per a més informació vegeu Organitzar carpetes. 

Bloquejar node

Per a bloquejar un node i impedir que ningú puga editar el seu contingut heu de prémer aquesta opció. Ningú hi podrà accedir fins que es torne a desbloquejar (polsant el botó dret del ratolí i seleccionant Desbloquejar node). A més, quan un usuari proposa un contingut a un altre node del qual no n'és administrador, queda bloquejat fins que l'administrador l'accepta. Per a més informació vegeu Com es proposa contingut en un altre lloc del portal?  

Opció per bloquejar un node

Refrescar node

Per actualitzar el contingut i elements d'una carpeta s'aconsella polsar aquesta opció. Refresca la carpeta que teniu seleccionada i les que se'n desprenen en nivells inferiors. És una acció que podeu fer en qualsevol de les carpetes de l'aplicació, encara que no tingueu permís per operar-hi.

Refrescar un node

Eviteu fer aquesta operació refrescant la pàgina de l'aplicació, ja que, en aquest cas, actualitzaríeu el sistema i, per tant, es reiniciaria i es plegaria l'arbre de la finestra lateral amb les carpetes, tot i que no perdrieu la informació que tinguéreu guardada fins a aquell moment.

Visibilitat

Cal que sigueu molt conscients que tota la informació que introduïu a UPO és pública i, per tant, la podrà veure qualsevol persona que tinga accés a l'aplicació. Per defecte totes les carpetes són visibles, però podeu indicar si voleu que una carpeta siga oculta i no la puguen consultar ni visualitzar la resta d'usuaris ni tampoc estiga publicada en el web. Una volta feu clic en Visibilitat, s'obri una nova finestra com aquesta:  

Finestra per gestionar la visibilitat d'un node

Si indiqueu que voleu que el contingut d'una carpeta siga No Visible, és a dir, que no es veja, podeu afegir un comentari o observació en el camp Inclou el text alternatiu. I, per últim, podeu  marcar si voleu o no que el criteri s'aplique a totes les subcarpetes que depenen de la que teniu seleccionada. Si marqueu l'opció Aplicar a totes les subcarpetes, les ocultareu totes. Un cop empleneu els camps podeu polsar Desar.

Des d'ací gestioneu la visibilitat d'una carpeta però també podeu configurar la visibilitat d'un recurs concret en la zona de treball (finestra lateral dreta), en la pestanya Continguts. En la columna de Visible heu de comprovar si la boleta és de color verd (visible) o gris (no visible). Per a més informació consulteu Visibilitat dins del punt Afegir pàgina html 

Previsualització

És una opció disponible per a totes les carpetes, independenment de si formeu part o no de la franquícia vinculada a aquesta àrea del portal. Només hi ha una excepció i és que la persona amb perfil d'editor haja indicat que una carpeta no siga visible, com heu pogut veure en l'apartat anterior. Des de Previsualització podeu consultar com es veu el contingut d'una carpeta en el web i ho podeu fer tant en CatalàEspanyol com Anglès

Previsualitzar el contingut d'un node

Veureu, com s'observa en la imatge de sota, que s'obri una nova finestra on podreu comprovar com es mostra un contingut en el web. 

Exemple de previsualització d'un node

Cal insistir que sigueu molt conscients que tota la informació que introduïu a UPO és pública, per defecte, i per tant, la podrà veure qualsevol persona que tinga accés a l'aplicació o, fins i tot, navegant pel portal de l'UJI o fent una cerca a través de Google

Cercar una carpeta 

Cada carpeta o node té la seva ruta d'accés (URL). Aquesta ruta permet visualitzar el contingut de la carpeta directament des del portal web afegint-la a l'adreça principal del portal www.uji.es/...ruta.../. Com podeu observar en la imatge de sota, la ruta d'un node la podeu veure en el Localitzadorsituat al costat del botó del menú desplegable, o des de la barra blava de la zona de treball (finestra lateral dreta), a l'altre costat dels botons Continguts, Plantilles i Configuració. Si copieu i enganxeu aquesta ruta a l'adreça principal del web institucional podreu visualitzar el seu contingut directament. 

Cercar un node

Per això, és important que sigueu conscients que qualsevol contingut que treballeu en UPO es pot visualitzar, tot i que siga difícil de localitzar, ja que es troba publicat a la xarxa.

Igualment, podeu cercar una carpeta concreta en l'arbre de nodes de l'aplicació UPO fent l'operació inversa. En aquest cas, heu introduir en el Localitzador l'URL (la ruta entre barra i barra) i fer clic en Intro. Aleshores s'obrirà automàticament el node que esteu cercant.

Organitzar carpetes

Quan genereu una carpeta, la creeu com una ramificació dins del node al qual teniu accés, però, dins d'aquest àmbit, podeu organitzar-les i canviar el seu ordre com vulgueu. Heu de pensar que l'ordre que apliqueu a les carpetes en l'aplicació UPO serà després amb el qual es presentaran els continguts en la publicació web. Per canviar un node d'ubicació, només cal que el seleccioneu amb el botó esquerre del ratolí i l'arrossegueu mantenint el botó pressionat fins al lloc on voleu moure'l i el solteu. Quan feu aquesta operació podeu veure dos tipus d'icones: 

 • Podeu moure la carpeta sense cap problema. 
 • Adverteix que no esteu enfocant bé on voleu deixar la carpeta i, per tant, no podeu fer l'operació. 

Quan arrossegueu i solteu una carpeta en un altre lloc diferent, s'obri una nova finestra com la de la imatge de sota on, depenent dels permisos, podeu fer les següents accions des del node d'origen: 

 • Arrastrar: arrossegueu el node d'origen fins a una altra destinació on també teniu accés i permís per operar-hi. En aquest cas, convé que tingueu present que el suprimireu de la seva ubicació original i el col·locareu en un lloc nou de l'estructura del portal.
 • Duplicar l'estructura: dupliqueu el node amb l'estructura d'arbre, però sense els recursos que conté, a una destinació on teniu accés. Aquesta mateixa acció la podeu fer a través d'Operacions > Duplicar node
 • Duplicar estructura i continguts: dupliqueu el node amb l'estructura i tots els continguts que inclou a una destinació on teniu accés. 
 • Proposar: suggeriu publicar el contingut d'un node en un altre lloc, encara que no hi tingueu permís. Per a més informació consulteu Com es proposa contingut en un altre lloc del portal?    

Heu de tenir present que no podeu ni arrastrar ni duplicar un node a una destinació on no tingueu permís i accés ni tampoc a un altre lloc on ja existisca un node amb el mateix nom. Si ja hi ha un node amb aquest nom, abans l'haureu de canviar. Per a obtenir més informació vegeu Renombrar node.   

Per qualsevol d'aquestes accions podeu marcar l'opció Incloure tots els nodes descendents. Aleshores totes les subcarpetes també es mouran de lloc o es duplicaran. Si no la marqueu només estareu desplaçant o duplicant el node pare que heu seleccionat.

Finestra per escollir arrossegar, duplicar o proposar un node

Definir el menú lateral 

Podeu dissenyar els menús laterals de les pàgines del portal a través del botó Menús de la barra superior. Heu de tenir clars els següents conceptes: 

 • Ítem: cadascun dels elements que forma part d'un grup i un menú. Cada ítem enllaça a un contingut del portal.  
 • Grup: agrupació d'ítems que formen part d'un menú. 
 • Menú: llista formada per un conjunt de grups i ítems. Els menús serveixen per donar accés a tota la informació d'una àrea, departament o servei. Permeten enllaçar a altres llocs web, tant de dins de la mateixa institució com de fora.

Identificació del menú, el grup i els ítems

Cal que tingueu present que, per defecte, un node hereta el tipus de menú del node pare, però el podeu canviar i assignar-li el que vosaltres vulgueu. Si el modifiqueu, el nou s'aplicarà a tots els subnodes. Es recomana que primer definiu els ítems, seguidament els grups i per últim el menú. 

Ítems

Per definir els ítems heu de polsar el botó del menú i anar a l'opció Menús > Ítems. Ací podeu consultar tots els que heu generat prèviament o agregar-ne de nous. Cal que feu clic en Afegir, seguidament, introduïu el Nom que vulgueu donar-li (tant en català, espanyol com anglès) i l'URL on voleu que enllaci l'ítem i, per últim, premeu Actualitzar. Si necessiteu eliminar un ítem, el podeu seleccionar i polsar Esborrar. És convenient que abans de crear un ítem, comproveu si ja existeix i si enllaça al contingut que vosaltres desitgeu, per evitar duplicitats. Penseu que els ítems els distribuireu en grups. 

Definir ítems del menú lateral

Grups

Seguidament, podeu concretar els grups que integraran cada conjunt d'ítems a través del botó del menú: Menús > Grups - Ítems. Com passa amb els ítems, comproveu si ja existeix un grup que us puga servir i l'aprofiteu. Per crear-ne un, heu de seguir els passos habituals: Afegir > posar el nom del Grup (en català, espanyol i anglès) > Actualitzar.

Una volta hàgeu generat el grup, a la part de sota de la pantalla, heu d'especificar quins ítems en formen part. A la part de dalt, heu de tenir seleccionat el grup i, a la part de sota, cal que polseu Afegir, trieu un Ítem que estiga definit prèviament, li assigneu un Ordre segons la col·locació que vulgueu dins del grup i, per últim, polseu Actualitzar. Es recomana que l'ordre s'atribuïsca amb valors ascendents de 10 en 10, és a dir, 10 (seria el primer ítem), 20 (el segon) i, així, successivament. Podeu agregar al grup tants ítems com vulgueu, tot i que s'aconsella que siga un nombre reduït per millorar la visualització del menú en la publicació. 

Definir els grups del menú lateral

Menús

El darrer pas és definir els menús, que engloben els grups i ítems que hàgeu especificat prèviament, des de Menús > Menús - Grups dins del botó del menú. Primer cal que li poseu un nom: Afegir > introduir nom Menú > Actualitzar. I a continuació, a la part de sota de la pantalla, detalleu quins grups en formen part. Cal que polseu Afegir, seleccioneu un dels grups que heu creat prèviament i li assigneu un Ordre dins del menú, utilitzant els mateixos valors recomanats en els grups. 

Definir el menú lateral

Un cop tingueu definit el menú, el podeu assignar a un node en la pestanya Configuració. Si desitgeu obtenir més informació consulteu Assignar un menú lateral. 

Configuració de les característiques d'una carpeta

Com s'ha mencionat anteriorment, des de la zona de treball de l'aplicació (finestra lateral dreta), es pot editar i configurar el node que tingueu seleccionat de l'arbre de la part lateral esquerra. Per definir les característiques d'una carpeta heu de situar-vos en la pestanya Configuració i seguidament omplir els diversos apartats que apareixen al formulari.

Pestanya Configuració d'un node

Un cop empleneu els diversos apartats podeu fer clic en el botó Guardar, situat a la part inferior dreta, com podeu veure en la imatge superior. Fixeu-vos que la pestanya no es tanca i que, a la part superior dreta, apareix momentàniament Carregant... indicant que s'està guardant. 

Especificar la franquícia 

Per defecte en l'apartat Franquícies apareix indicat el nom de la Franquícia a la qual està assignat el node on esteu treballant i que s'hereta de la carpeta immeditament superior. Per a més informació consulteu Qui pot gestionar contingut? 

Identificació de la franquícia en la configuració d'un node

Assignar un menú lateral

En l'apartat Menús l'aplicació deixa marcada, per defecte, l'opció Heretat, i per tant, utilitza el menú del node pare, és a dir, del nivell immediatament anterior. Si el voleu canviar, heu de desmarcar Heretat i, a continuació, seleccionar un Menú entre els que s'hagen definit prèviament. Per a més informació vegeu Definir el menú lateral.

Assignar menú lateral a un node

Configurar la sincronització   

La sincronització és una opció que ofereix l'aplicació per automatitzar l'actualització d'una part del portal. Permet que els continguts d'un node es renoven en funció de la prioritat, les dates de vigència, un ordre prefixat o la data de creació. Cal configurar tant la carpeta on s'aplicarà la sincronització com els continguts que hi participaran a partir del node que s'especifique. Per tant, en aquest apartat de la configuració heu d'indicar els detalls de la sincronització de la carpeta. Per defecte, en l'apartat Sincronització, no apareix marcada l'opció Sincronitzat. Si voleu aplicar-ho heu de marcar-la i, a continuació, indicar les següents dades: 

 • Núm Ítems: número de nodes màxim que es mostraran en la publicació. Encara que hi haja més candidats a participar-hi, només es visualitzarà aquest nombre. 

 • Periodicitat: minuts cada quan voleu aplicar la sincronització. Si no n'especifiqueu cap, l'aplicació ho farà automàticament cada 10 minuts. 
 • Núm. nivells: indiqueu el nivell de profunditat dels nodes sincronitzats. Fa referència al nombre de nivells a tindre en compte en la sincronització. Així, per exemple, si fiqueu 2 només agafarà els nodes que tinguen eixa profunditat, els de més de 2 els descartarà automàticament. 
 • Des de Node: ruta del node pare des d'on s'agafaran els nodes i el seus continguts candidats per fer la sincronització. 

Camps per configurar la sincronització d'un node

Per a més informació és convenient que consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Gestionar contingut addicional 

En l'apartat Publicació podeu especificar altres característiques addicionals més específiques del contingut del node que voleu que es mostren en la pàgina web.

Cal que definiu els següents camps: 

 • Títol Català: títol de la publicació en català. En la majoria de plantilles web aquest títol (tant en català, espanyol com anglès) no té cap implicació, però n'hi ha algunes en què substitueix al Títol de la publicació. És el cas, per exemple, dels títols previstos en les barres grises que separen els continguts. Vegeu Plantilla Informació Institucional

 • Títol Espanyol: títol de la publicació en espanyol. 
 • Títol Anglès: títol de la publicació en anglès.
 • URL destí: ací podeu incloure un URL perquè el Títol CatalàEspanyol o Anglès funcione com a enllaç, encara que no hi haja cap recurs html en el node i sempre que la plantilla assignada ho suporte. És el cas de la Plantilla Portada. 
 • Mostrar com contingut relacionat: per defecte aquesta opció sempre apareix marcada. Permet visualitzar en la pàgina web d'un node pare la referència del contingut de les subcarpetes. Mostra el Títol i el Resum de la publicació (sempre que estiguen definits) i una imatge (sempre que tinga l'URL index.jpg). Per a més informació consulteu Afegir pàgina html 
 • Mostrar Rellotge: si marqueu aquesta casella apareixerà un rellotge digital en la publicació, en la part del menú de la dreta.
 • Mostrar menú perfils plegat: per defecte aquesta opció ve marcada perquè, en la publicació, el Menú Perfils lateral es presente plegat. Si voleu que es vegen tots els elements del menú l'heu de desmarcar.
 • Mostrar recursos relacionats: heu de marcar aquesta casella si voleu que recursos que no són html (bàsicament documents pdf) apareguen en la publicació. 
 • Mostrar etiquetes: per defecte apareix marcada perquè, es mostren les etiquetes o paraules clau que hageu ficat en el contingut d'una publicació. Es mostren al principi de la pàgina, sota el títol i per sobre del megabanner i en l'ordre en què consten a la base dades. 
 • Mostrar data modificació: aquesta opció també està marcada, per defecte, perquè aparega la data de modificació de la publicació.
 • Mostrar font: aquesta opció fa que sota el títol de la publicació aparega la font de la informació. 
 • Mostrar xarxes socials: heu de deixar marcada aquesta casella si voleu que sota el títol apareguen les icones per compartir la informació a través de les diferents xarxes socials. 
 • Mostrar informació proporcionada: aquesta opció també ve marcada per defecte per tal que aparega al peu de la publicació el nom de l'òrgan o servei que està proporcionant la informació. 
 • Mostrar barra gris: aquesta casella també està marcada, per defecte, per visualitzar una barra gris que separa els continguts en les plantilles que la contemplen (Índice 2 niveles, Índice 3 niveles y Base 3 columnas). 
 • Paginat: cal que la marqueu quan haja de mostrar un número elevat de recursos, per tal de distribuir-los per pàgines. Convé destacar, però, que no totes les plantilles suporten aquesta opció. 

Definir la publicació del contingut addicional

Gestionar la privacitat

En l'apartat de Privacitat podeu definir si voleu que una carpeta siga privada. Això vol dir que només serà visible per a la comunitat universitària i serà necessari que l'usuari s'autentifique com a membre de l'UJI amb el seu Nom d'usuari i Clau d'accés. Per defecte, l'opció Privat no apareix marcada i, per tant, la publicació és accessible a tothom. 

Com es publica contingut?

Com s'ha explicat en La pàgina d'inici d'UPO, a la finestra lateral esquerra de l'aplicació apareix l'estructura de nodes del portal i a la dreta, la zona de treball, on podeu veure els continguts de cada carpeta, és a dir, els recursos que conté. Des de la pestanya Continguts, podeu afegir nous recursos, editar-los o esborrar-los. Per agregar un recurs a una carpeta heu de fer clic en Afegir i seleccionar el tipus d'element que voleu incorporar i editar: 

 • Pàgina: pàgina web en html. Heu de ser conscients que per a què un node es previsualitze ha de tenir, com a mínim, un recurs amb extensió html. És l'arxiu principal de la carpeta i, per tant, presentarà la informació principal i textual. 
 • Binari: imatges (en format jpg, png o gif) i documents en format pdf, així com altres documents binaris com ara zips, fulls de càlcul, etc.
 • Vídeo UJI: vídeos penjats al Servidor de vídeo de l'UJI
 • Vídeo Youtube: vídeos allotjats en aquesta xarxa social. 
 • Vídeo Vimeo: clips de vídeo albergats en aquesta xarxa social. 
 • Altres tipus: altres recursos html amb camps o metadades personalitzades segons les necessitats concretes dels usuaris com poden ser el ParanimfEstudis, Catàleg procediments, Glossari de termes o Dataset OpenData.

Agregar un recurs a un node

En la pestanya Continguts també teniu el botó Editar per fer qualsevol canvi o modificació en un recurs que ja hàgeu generat, el d'Esborrar per eliminar-lo i el de Duplicar per clonar-lo. Hi ha dos botons més que només s'habiliten quan es tracta d'un contingut proposat: Fer propi des d'Editar o Anar a l'original. Per a obtenir més informació consulteu Com es proposa un contingut en un altre lloc del portal? i Com es moderen els continguts? 

Botons dins de la pestanya Continguts d'un node

A més dels botons, com podeu veure en aquesta imatge, a la taula de sota es mostren les dades dels recursos per columnes.

Taula amb les dades dels recursos d'un node

 • Tipus: a través d'una icona indica el tipus de recurs (pàgina html, imatge, vídeo o pdf). Si es mostra una icona amb tres cubs de colors  significa que s'han pujat continguts de diferents tipus (imatge, text o res) en castellà i en valencià. També apareix assenyalat amb una icona d'un enllaç si es tracta d'un contingut proposat. Per a més informació consulteu Com es proposa un contingut en un altre lloc del portal? 
 • Títol: mostra el títol que s'haja posat al contingut. 
 • URL: l'adreça URL que genera l'aplicació a partir del nom del node amb l'extensió segons el tipus de recurs (.html, .pdf, .jpg...). 
 • Publicable: si la boleta és de color verd i passeu el cursor per sobre apareixerà indicat que el recurs és publicable. Si, en canvi, és gris és no publicable. Per tal que un contingut siga publicable ha de complir obligatòriament dos requisits: que s'hagen emplenat les dades del recurs almenys en català i espanyol i que no tinga cap error d'accessibilitat
 • Visible: en aquest cas la boleta (en verd o gris) informa de la visibilitat o no del recurs. 

Podeu veure més característiques d'un recurs o si té altres recursos associats si desplegueu la icona del signe de la suma que apareix just a l'inici de la fila. Així, podeu comprovar, per exemple, si s'han introduït altres elements en els tres idiomes. Com podeu veure en la imatge de sota, cada recurs associat incorpora un enllaç directe a la seva previsualització a través de la icona. Si voleu ocultar aquestes dades només cal que feu clic en la icona del signe menys

Visualització dels recursos associats

Durant l'edició dels continguts cal que tingueu presents aquestes consideracions: 

 • Tipus de plantilla. És convenient que conegueu les característiques del tipus de plantilla web amb què treballareu, perquè comporta algunes peculiaritats. La més freqüent és la Base però n'hi ha d'altresPodeu trobar més informació al punt Característiques de les plantilles web
 • Editar des de la navegació. Si esteu navegant pel portal dins dels continguts d'una carpeta on teniu permís per operar, a la part superior esquerra de la pàgina, apareix la paraula Editar. Si feu clic a sobre, us enllaçarà directament amb l'aplicació UPO i, automàticament, s'obrirà el node on estàveu perquè pugueu treballar i editar els continguts.  
  Editar des de la navegació
 • Previsualitzar. Podeu veure el resultat o presentació de qualsevol contingut que esteu editant en el web a través del botó dret del ratolí i seleccionant Previsualització (en català, espanyol o anglès) o també introduint la ruta d'accés del node a l'adreça principal del portal web www.uji.es/...ruta.../.
 • Autoguardar. L'aplicació desa, periòdicament i de manera automàtica, el contingut que estigueu treballant en un recurs. Si eixiu sense fer clic al botó Desar, i després torneu a accedir-hi, apareix un missatge d'informació en què us adverteix que és un contingut procedent d'un autoguardat i us recorda que per fer efectius els canvis sempre heu de polsar Desar.
 • Dos usuaris treballant en un recurs. Si accediu a un recurs que està sent editat per un altre usuari, l'aplicació llançarà un missatge d'avís.  

Afegir pàgina html

Si creeu un recurs html (Continguts >Afegir > Pàgina), aleshores s'obri un formulari on heu d'omplir els camps amb la informació i característiques: 

 • Informació del recurs: dades bàsiques de la creació d'una pàgina html. 
 • Títols de la publicacióels enunciats o frases que es mostraran en la publicació en funció del tipus de presentació, fixada pel disseny de la plantilla web. 
 • Contingut principaleditor en línia de la informació principal de la pàgina. 
 • Publicació: ací definiu les dates de vigència del recurs, sempre que vulgueu que siga candidat a participar en una sincronitzacó. 
 • Visibilitatpodeu gestionar si una pàgina és visible o no en la publicació web. 
 • Prioritatassigneu una prioritat al recurs per a la seva sincronització. 
 • Etiquetespodeu afegir paraules clau.
 • Autoriaidentificació de l'autor/a i/o responsable del contingut. 
 • Ordrepermet atribuir un ordre al recurs. 

Característiques d'una pàgina html

Un cop definits tots els camps del recurs necessaris, podeu fer clic en Desar i continuar per guardar les dades emplenades i seguir treballant en el formulari o polsar Desar si voleu guardar-les i eixir d'aquesta pestanya. Teniu el botó Cancel·lar per si us heu equivocat i no voleu guardar cap dada.  

Informació del recurs 

Ací apareixen les dades bàsiques de creació de la pàgina html: 

 • Publicable: recordeu que si la boleta és de color gris indica que el recurs encara no és publicable. Canviarà a verd quan siga publicable.
 • URL: l'aplicació posa una adreça, de forma automàtica, a partir del nom del node amb l'extensió final .html /nom.htlm/ i que formarà part de la ruta d'accés. 
 • Origen: automàticament s'especifica l'origen de la informació (Informació proporcionada per...), és a dir, el servei o departament de l'UJI responsable d'aquest contingut. 
 • Data de creació: per defecte l'aplicació indica el dia que genereu el recurs, però podeu ficar manualment la data que desitgeu. 

Títols de la publicació

Els següents camps (tant els títols com el contingut principal) els heu d'omplir en les tres pestanyes dels idiomes del web de l'UJI: Català, Espanyol i Anglès (recordeu els requisits perquè un contingut siga publicable): 

 • Títol Llarg: com podeu veure en la imatge de sota és la frase o enunciat que encapçalarà el contingut html i que es visualitza en la majoria de plantilles en què es presenten informacions finals i àmplies. Es recomana que, quan genereu un recurs, com a mínim, inclogueu el Títol Llarg i el Títol, encara que siga el mateix. És convenient que no tinga més d'uns 500 caràcters. 
 • Títol: frase més breu que el Títol Llarg que sol mostrar-se en índexs d'entrada o de referència. Funciona, principalment, com a enllaç quan es mostra el node com a contingut relacionat. Teniu la possibilitat de polsar el botó Copiar per reproduir exactament el Títol Llarg. És convenient que no supere els 150 caràcters. 
 • Subtítol: frase que amplia i complementa el Títol Llarg i que se situa just a sota en les pàgines de contingut ampli, com podeu observar en la imatge de sota. 
 • Resum: escrit que exposa breument el contingut. Com passa amb el Títol, només es veu en índexs d'entrada, quan és un contingut relacionat. L'aplicació us permet Traduir des d'un altre idioma quan ja tingueu emplenada aquesta informació prèviament.
 • Enllaç destí: podeu incloure un URL quan vulgueu canviar la destinació fixada i que en lloc d'enllaçar al contingut del subnode relacionat connecte directament a l'URL que heu indicat. Només en aquest supòsit, connectarà amb l'adreça URL que li indiqueu. 
  Identificació dels títols i elements d'una publicació

Contingut principal 

En aquest apartat del formulari és on heu d'editar el cos central del contingut de la pàgina html. 

A la part superior disposeu d'uns botons, des d'on podeu canviar el tipus de recurs que esteu treballant. Si, per exemple, heu afegit, inicialment, un html podeu canviar a un recurs binari (imatge), però haureu de modificar manualment l'extensió final del recurs a .jpg perquè l'aplicació mantindrà la de l'html. 

En la part immediatament inferior, teniu tots els botons amb les opcions que presenta l'editor en línia, similars a qualsevol processador de textos, com podeu comprovar en la imatge de sota.  

Editor en línia d'un recurs html

A continuació es descriuen els principals:

 • Visualització Prèvia: permet visualitzar el resultat del contingut que esteu editant.
 • Enganxar com a text pla: tant si utilitzeu el teclat (Ctrl+c i Ctrl+v) com aquest botó, l'aplicació automàticament netejarà el text de qualsevol estil previ per evitar problemes d'accessibilitat. Així, qualsevol format que vulgueu l'haureu d'aplicar des d'aquest editor en línia. 
 • Enganxar des del Word: podeu utilitzar aquest botó per enganxar un text procedent de Microsoft Word. L'aplicació també netejarà el text de qualsevol estil previ si utilitzeu el teclat (Ctrl+v) per enganxar-lo.  
 •  Imatge: a través d'aquest botó podeu incloure una imatge dins del contingut html, a banda de la que preveu la plantilla. Per a més informació consulteu Afegir imatge. 
 • Insereix línia horitzontal: per generar una ratlla que separe una secció o dues parts d'un text. 
 • Estil: podeu escollir l'estil de paràgraf o de caràcter. 
 • Format: podeu triar el format del text. Es recomana que només utilitzeu l'Encapçalament 3 i l'Encapçalament 4, ja que l'1 està reservat per al logo de l'UJI i el 2 està per al Títol Llarg de la publicació. Si necessiteu estructurar la pàgina en diversos apartats podeu utilitzar el 3 i el 4, però si preciseu de més subapartats és millor que distribuïu el contingut en diversos subnodes. 
 • Crear una Capa Contenidora: permet crear un bloc de contingut DIV que neix sense cap format ni estil i al qual li heu de definir vosaltres. Es recomana que no l'utilitzeu si no coneixeu les seves característiques. 
 • Insereix / Edita enllaç: podeu incloure un URL, una àncora dins de la mateixa pàgina o un enllaç a un correu electrònic. Una volta polseu el botó heu d'especificar quin tipus de vincle voleu afegir. En el cas d'un URL heu d'introduir l'adreça. Fixeu-vos que el Protocol siga el correcte. Automàticament l'aplicació reconeix el tipus de protocol i el canvia, però cal que ho comproveu per tenir més garanties. Si agregueu l'adreça URL completa (referència absoluta) el sistema l'identificarà com un protocol <http://> o <https://> i si, en canvi, només poseu l'adreça entre barra i barra (referència relativa) l'aplicació indicarà que es tracta d'un protocol <altre>
  Finestra per agregar un enllaç o vincle
 • Netejar HTML: lleva el format i, per tant, suprimeix, per exemple, la lletra negreta, els enllaços o les imatges que continga el text.
 • Finestra d'accessibilitat: a través d'aquest botó heu de revisar que no hi ha cap errada en el codi i, per tant, comprovar si compleix el requisit d'accessibilitat, obligatori perquè el contingut siga publicable.
  Comprovar que el text no té cap problema d'accessibilitat
 • Traduir des de: permet introduir de forma automàtica el text traduït des d'un altre idioma quan ja estiga emplenat prèviament. Igualment, es recomana revisar el text per comprovar que no hi ha cap errada. 

Vigència i dates de l'esdeveniment 

A partir d'aquest apartat la informació torna a ser comuna per als tres idiomes (Vigència i dates de l'esdevenimentVisibilitatPrioritatEtiquetesPersones i Paràmetres).

En aquest cas, heu d'especificar les dates en què voleu que la publicació estiga vigent al portal i la data en què se celebra un esdeveniment . És una informació necessària per a la seva sincronització, és a dir, automatitzar l'actualització d'una part del portal. Si voleu que un node forme part i siga candidat per a una sincronització, en el primer calendari, heu d'especificar la seva Vigència. L'aplicació fica la data d'inici de vigència (Des de...) de forma automàtica coincidint amb la data de creació del recurs. Podeu modificar-la manualment i cal que introduïu la data de final. Un cop les hàgeu definit podeu polsar Afegir rang. Si voleu especificar unes hores concretes de vigència ho podeu fer a través del calendari, escollint primer una data i, després, a la part dreta, seleccionant una Hora d'inici i una Hora de fi i polsant Actualitzar. Igualment haureu de posar les dates de vigència als camps de sota (Des de...a...) i fer clic en Afegir rang. En aquest cas, el contingut d'un node sincronitzat podrà ser publicat fins a 72 hores abans o després de la seva validesa. Si marqueu l'opció Ajustar a dates vigència l'aplicació només l'emprarà en una sincronització en el període que heu delimitat, sense possibilitat que aparega abans o després. Igualment, en el calendari Dates de l'esdeveniment podeu especificar el dia o dies en què es fa un acte. Per a obtenir més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Determinar les dates de vigència d'una publicació i data de l'esdeveniment

Visibilitat

Des d'aquest espai podeu assenyalar si un contingut és visible o no, és a dir, si es veu en la publicació i per tant, es pot previsualitzar. Només cal que marqueu el Si o el No. També podeu incloure un comentari en Introdueix el text alternatiu perquè aparega publicat. Aquesta opció està pensada per a informacions que encara no estan acabades o cal modificar-les. Penseu que si, prèviament, el node està definit com a no visible (vegeu Visibilitat dins d'Operacions amb les carpetes), el contingut també ho serà. Si ho modifiqueu i poseu que el contingut siga visible només afectarà al recurs que esteu treballant, però no a la resta de recursos del node.

Gestionar la visibilitat d'un recurs

Prioritat

L'aplicació ofereix la possibilitat que assigneu una prioritat a un contingut quan vulgueu que forme part d'una sincronització. És el primer criteri que té en compte el sistema. Per fixar una prioritat a un contingut heu d'assenyalar la Data inici i la Data fi i les hores corresponents i, a continuació, determinar si la prioritat és Urgent, Alta, Normal o Baixa. Quanta més prioritat li doneu a un contingut, millor posició ocuparà en la sincronització. Heu de tenir present que si no n'especifiqueu cap, l'aplicació entén que la prioritat és normal. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Fixar una prioritat a un contingut

Etiquetes

Per incloure en el camp Tags paraules clau o tesaurus que puguen, després, facilitar la cerca o la indexació d'un contingut en documentació. Si en fiqueu més d'una han d'estar separades per comes. 

Incloure tags

Autoria

Aquest espai serveix per identificar l'autor/a d'un contingut. Per defecte, s'indica com a Responsable la persona que ha creat el recurs perquè ha accedit a l'aplicació amb el seu nom d'usuari i clau d'accés. I en Altres Autors apareix la informació que s'haja definit prèviament en la franquícia. Podeu modificar aquest camp i posar el nom de l'autor/a que desitgeu perquè aparega com a Font en la publicació. Per a més informació vegeu Qui pot gestionar contingut? 

Identificació del responsable i de l'autor de la informació

Ordre

Per defecte, l'apartat Paràmetres apareix en blanc, però ací podeu assignar un Ordre als recursos d'un node. Està pensat per utilitzar-lo, per exemple, quan heu de pujar diverses imatges i voleu crear una galeria. En aquest cas, fixeu un número a cada recurs perquè els ordene automàticament. Aquest camp també serveix per a ordenar els continguts que participen en una sincronització, sempre que la plantilla web ho contemple. En aquest supòsit, també heu de col·locar un número a cada node que forma part de la sincronització. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Fixar un ordre als recursos d'un node

Afegir imatge

L'aplicació ofereix la possibilitat d'agregar imatges de dos formes: 

 • Com a recurs binari: permet pujar una imatge dins d'una carpeta per als tres idiomes del portal, sota una mateixa adreça URL. 
 • Dins d'una pàgina html: possibilita pujar una imatge dins del contingut principal de la pàgina. En aquest cas, es genera un URL per cada imatge que afegiu.

Afegir imatge com a recurs binari

Podeu incloure una imatge a una carpeta perquè aparega publicada segons el disseny previst en la plantilla. Es recomana que siga en format .jpg, .png o .gif. Per agregar-ne una cal que des de Continguts polseu Afegir i escolliu Binari. Aleshores s'obri un assistent per pujar fitxers: Examina > trieu la imatge > Abrir > un cop estiga pujada Tancar. Aleshores podeu comprovar com la imatge s'ha agregat com a un nou recurs. En aquest cas, es puja la mateixa imatge per als tres idiomes (català, espanyol i anglès) i sota una mateixa adreça URL. 

Afegir una imatge com a recurs binari

Si necessiteu que la imatge siga diferent en cadascun dels idiomes de la publicació heu de seleccionar el recurs en la taula de Continguts i fer doble clic a sobre o polsar Editar > Editar. Aleshores, s'obri el mateix formulari que quan afegiu una pàgina html i apareix el camp Fitxer. Veureu que es mostra la imatge que heu pujat prèviament per als tres idiomes. Us he de situar en la pestanya de l'idioma on voleu canviar-la, fer clic en Seleccionar arxiu, triar-ne una altra i polsar Abrir. També teniu l'opció de marcar Substituir aquest fitxer en els altres idiomes per reemplaçar la imatge que heu agregat, inicialment, per la que acabeu de pujar en els altres dos idiomes. Des d'aci també podeu Descarregar fitxer en el vostre equip o Esborrar fitxer. 

Canviar la imatge per algun dels idiomes de la publicació

Si afegiu més d'una imatge es crearà automàticament una Galeria d'imatges. En aquest cas, si voleu que l'aplicació presente les imatges en un ordre determinat haureu d'especificar-ho en el camp Paràmetres de la pestanya Continguts.

Quan afegiu una imatge com a recurs binari heu tenir present que hi ha un nom reservat: index.jpg. Això vol dir que l'aplicació l'identifica automàticament, li atorga unes funcions determinades i la publica només en el nivell anterior com a contingut relacionat i sempre que ho preveja la plantilla. Si voleu que la mateixa imatge aparega en la publicació final, haureu d'afegir-la com a un altre recurs i amb un nom diferent al d'index. Podeu ampliar la informació en Arxius i nodes amb noms reservats. 

Afegir imatge dins d'una pàgina html

També teniu la possibilitat d'inserir una imatge dins d'un recurs html, a banda de la que preveu la plantilla web. Des del tancament del gestor documental Alfresco, cal que afegiu prèviament la imatge com a recurs binari, tal com s'ha explicat en el punt anterior i, posteriorment, l'enllaceu des de l'editor en línia del Contingut principal del recurs html. Heu de polsar la icona de la imatge i, aleshores, veureu que s'obri una finestra amb la Informació de la imatge. Primer, com podeu veure en la imatge de sota, heu de polsar el botó Veure servidor i, a continuació, en la finestra que s'obri heu de seleccionar la imatge que hàgeu agregat prèviament com a recurs binari i, en tercer lloc, premeu el botó Inserir enllaç. Per últim, cal que polseu D'acord en la finestra de les propietats de la imatge. Seguidament, podreu comprovar com la imatge s'ha col·locat on teníeu posicionat el cursor. 

Indicacions per agregar una imatge a un recurs html

Fixeu-vos que en la finestra Propietats de la imatge podeu definir altres característiques:

 • Text alternatiu: la descripció de la imatge que només servirà, per exemple, per a un lector per a persones invidents. És, per tant, un camp molt important per a complir el requisit d'accessibilitat
 • Amplada: de la imatge. Si voleu que, les dimensions d'amplada i alçada que fiqueu, siguen proporcionals heu de deixar el cadenat tancat . Però si voleu forçar un tamany diferent heu de fer clic en el cadenat per desbloquejar-lo . Podeu restablir el tamany original amb la icona. 
 • Alçada: de la imatge. 
 • Vora: indiqueu l'amplada en píxels si voleu que aparega amb un requadre negre.
 • Espaiat Horitzontal: especifiqueu l'espai en blanc que voleu que hi haja en la part esquerra i dreta de la imatge. 
 • Espaiat Vertical: assenyaleu l'espai en blanc que voleu que hi haja en la part superior i inferior de la imatge. 
 • Alineació: podeu escollir si voleu que la imatge estiga alineada a la dreta o a l'esquerra. 

A mesura que aneu definint aquests valors podeu veure com queda la imatge, junt amb un text d'exemple predefinit, en la finestreta Previsualitza. Un cop comproveu que el resultat és el que desitgeu podeu fer clic en D'acord. Per conèixer quin és l'URL de la imatge que acabeu d'incorporar heu de seleccionar-la amb el cursor i fer doble clic. Es tornarà a obrir la finestra i podreu observar com automàticament se li ha assignat un URL. 

Afegir document pdf

Per agregar un document pdf a un node teniu dos opcions:  

 • Com a recurs binari. Heu de seguir els mateixos passos com si fora una imatge (vegeu Afegir imatge com a recurs binari). En aquest cas, es genera un únic URL que podeu utilitzar com a enllaç. També podeu canviar el pdf segons l'idioma, seguint les instruccions descrites en com pujar una imatge i mantenint una sola adreça URL. Quan afegiu un pdf com a recurs binari heu de tenir present que perquè es vega en la publicació heu de marcar en la Configuració del node l'opció Mostrar com recursos relacionats. Per a més informació vegeu Configuració de les característiques d'una carpeta.  
 • A través d'un enllaç URL dins d'una pàgina html. Cal que agregueu prèviament el document pdf com a recurs binari i després l'enllaceu dins del recurs html. Quan l'hàgeu afegit, heu d'Editar el recurs html on voleu incloure el pdf i introduir l'enllaç a través del botó de l'hipervincle  de l'editor en línia. Apunteu l'adreça URL o enllaceu el document a través del botó Veure Servidor, com podeu observar en la imatge de sota, seguint aquestes indicacions: Veure servidor > seleccionar document > Inserir enllaç > D'acord. En aquest cas, si necessiteu ficar un pdf en cadascun dels idiomes, ho haureu de fer, un per un i generant un URL per cadascun dels documents. 

Enllaçar un document pdf dins d'una pàgina html

Afegir altres documents binaris

Per agregar altres tipus de documents binaris, com ara zips, fulls de càlcul o altres heu de seguir les mateixes indicacions que s'han explicat en el punt anterior del manual (Afegir document pdf).  

Afegir vídeo

Podeu agregar un vídeo a un node perquè aparega en la publicació d'acord al disseny que preveu la plantilla. Heu de tenir present que el vídeo, en algunes plantilles, prevaldrà sobre les imatges i, per tant, ocuparà el lloc reservat per a la imatge en la publicació. L'aplicació UPO permet incloure vídeos a través de tres vies. Per incloure'n un cal que feu clic en Afegir i escolliu una de les següents opcions: 

Vídeo UJI

Podeu incloure vídeos que hagen estat penjats prèviament pel Servidor de vídeo de l'UJI. Per fer-ho heu de fer clic en Afegir i seleccionar Vídeo UJI. S'obrirà el formulari amb les característiques del recurs. Com s'ha mencionat, s'aconsella que almenys introduïu el Títol Llarg i el Títol i, seguidament, ompliu els camps que es descriuen a continuació:

 • Fitxer MP4: enganxeu l'adreça que us facilite el personal del Servei de Comunicació i Publicacions que gestiona el Servidor de vídeo de l'UJI. Assegure-vos que és l'adreça de l'arxiu mp4. 
 • Imatge poster: heu d'espeficar l'enllaç URL de l'arxiu .jpg i que s'utilitzarà com a clip de portada del vídeo. Si no en poseu cap, emprarà el clip del primer frame del vídeo (en molts casos, un clip en negre).  

Característiques d'un vídeo del Servidor UJI

Vídeo Youtube

Per agregar un vídeo des de la plataforma Youtube heu d'introduir l'adreça del vídeo al camp URL vídeo. Per tenir més garanties es recomana que agafeu l'enllaç del vídeo des de Compartir > Insertar > copiar l'adreça src > enganxar en URL vídeo. Aquesta xarxa social permet agregar el vídeo des d'un punt determinat. L'heu d'assenyalar en el camp Començar en: minuts i segons. 

Indicacions per insertar URL d'un vídeo de Youtube

Vídeo Vimeo

L'aplicació també permet incloure vídeos des d'aquesta altra xarxa social. En aquest cas, també heu d'enganxar l'adreça del vídeo de Vimeo al camp URL vídeo. Com en el cas de Youtube s'aconsella que obtingueu l'URL del vídeo fent clic en Compartir > Insertar > copiar adreça src > enganxar en URL vídeo.  

Indicacions per insertar URL d'un vídeo de Vimeo

Afegir pàgina html amb metadades 

A través de l'opció Altres tipus podeu agregar pàgines web html amb metadades. Com podeu veure en la imatge de sota, podeu escollir una de les plantilles de metadades que hagen definit i personalitzat prèviament els administradors l'aplicació. Per a més informació consulteu Com s'agreguen plantilles de metadades? 

Afegir una pàgina html amb metadades personalitzades

Un cop escolliu el tipus de plantilla, veureu que s'obri un formulari igual que el dels recursos html, on heu d'omplir els camps amb la informació i característiques del contingut. Vegeu Afegir pàgina html per a conèixer més detalls. L'única diferència, com podeu veure en l'exemple de la imatge de sota, és que entre els apartats Contingut i Publicació es mostren tots els camps de metadades que té aquesta plantilla per a què els empleneu. En alguns només haureu posar un text i, en d'altres, haureu d'escollir una data del calendari o triar una opció entre una llista desplegable. 

Exemple de camps de metadades en un contingut

Com passa amb les pàgines html, un cop definits tots els camps, podeu fer clic en Desar i continuar per guardar les dades emplenades i seguir treballant en el formulari o polsar Desar si voleu guardar-les i eixir d'aquesta pestanya. Teniu el botó Cancel·lar per si us heu equivocat i no voleu guardar cap dada.  

Arxius i nodes amb noms reservats

Com s'ha mencionat, hi ha diversos noms reservats, tant per a arxius com per a nodes. És una manera de distingir-los de la resta, de manera que l'aplicació identifica el nom de la imatge o de la carpeta amb unes característiques determinades i, per tant, mostra el contingut en la publicació d'una o d'altra forma.  

index.jpg 

Aquest nom es reserva per a les imatges que es volen mostrar únicament en el nivell anterior acompanyant a les referències (enllaços) al contingut relacionat (en la portada d'un servei, per exemple) i sempre que ho preveja la plantilla amb què estigueu treballant. Per tant, el node ha de contenir la imatge amb el nom index.jpg i, així, en el node anterior es mostrarà la imatge acompanyada d'un enllaç al seu contingut. Per a treballar amb aquest tipus d'elements heu de tenir en compte aquestes consideracions: 

 • En un node no pot haver-hi més d'una imatge amb el nom index.jpg. Si intenteu afegir una altra imatge amb aquest nom, el sistema mostrarà un missatge d'avís i no us deixarà.
 • Si voleu que la mateixa imatge aparega en la publicació final, haureu d'afegir-la com a un altre recurs i amb un nom diferent al d'index.jpg.
 • La imatge index.jpg ha de tenir unes mides concretes en funció del tipus de plantilla per mantenir una estètica i un criteri comú. Podeu trobar més informació en Imatges al Portal UJI. Guia de formats. 

Exemple d'imatges amb el nom reservat index.jpg

megabanner

És un nom reservat per a subnodes. Permet presentar una o més imatges en la part superior de la pàgina, com a encapçalament, ocupant tot l'ample de la pantalla. Haureu de crear una subcarpeta amb el nom /megabanner/ i, dins un subnode per a cada imatge que vulgueu afegir. Cal que tingueu en compte les següents indicacions: 

 • Ha d'incorporar una imatge en .jpg o .png. Per a obtenir més informació vegeu Afegir imatge
 • El recurs imatge (en la pestanya Continguts) ha de constar de Títol (com a mínim en valencià i castellà). Aquest títol es mostra en una franja semitransparent acompanyant la imatge en la publicació.
 • Podeu incorporar a cada imatge un Enllaç destí, és a dir, un enllaç a la pàgina que completa el contingut o informació. 
 • Si voleu que roten diverses imatges en el megabanner, heu de crear un subnode per cadascuna d'elles. En aquest cas, en la publicació es mostren uns punts a la part inferior esquerra que permet anar d'un banner a un altre.

Cal subratllar que amb la plantilla web Portada el megabanner se situa just sota la capçalera del web i té algunes peculiaritats específiques. Vegeu Plantilla Portada per a tenir més informació. També és convenient que consulteu les normes i pautes d'estil en la Guia d'estil. Megabanner (portada).


Identificació del megabanner en la publicació

footer

És un nom reservat per a un subnode que mostra automàticament el contingut d'un recurs html en la part inferior del web, a peu de pàgina. Com podeu veure en la imatge de sota, apareix just després del contingut relacionat, a peu de pàgina i just per sobre de l'origen de la informació. Per a què es mostre en la publicació cal que creeu un subnode amb el nom /footer/ i afegiu el recurs html del qual vulgueu mostrar el contingut. Heu de tenir en compte que no totes les plantilles suporten aquest tipus de node. Per a més informació vegeu Característiques de les plantilles web.

Identificació del footer en una publicació

banner-menu

El node que té aquest nom reservat visualitza, de forma automàtica, una o més imatges en la part de sota del menú lateral, com podeu observar en l'exemple de sota. Cal que creeu un subnode amb el nom /banner-menu/ i, dins, un subnode per imatge. Així, si voleu incorporar més d'una imatge, perquè es vegen en forma de rotatori, haureu de crear un subnode diferent per a cadascuna de les imatge.

Heu de tenir en compte que el contingut de /banner-menu/ s'heretarà als nodes de nivells inferiors al que s'ha definit.

Identificació del banner-menu

destacat

El node amb el nom reservat /destacat/ mostra automàticament un apartat com a destacat en les plantilles que suporten almenys 2 nivells de subnodes. Tot el contingut d'aquesta carpeta es mostra entre ratlletes, entre el contingut del node i la relació de subnodes. Per defecte, fica el text en negreta Et pot interessar , tot i que es pot personalitzar (pestanya Configuració > Publicació). Tots els subnodes que continga es mostren dins del destacat en forma de llista amb enllaços. Ara per ara, el suporten les plantilles Indice 2 niveles, Indice 3 niveles Base 3 columnes. 

Heu de tenir en compte que aquest node està pensat per a destacar de manera temporal, informació de la pàgina web. Per això,es recomana que els continguts del subnode siguen proposats des d'altres llocs. D'aquesta manera, quan ja no cal destacar un contingut, es pot esborrar en el node /destacat/, sense perdre la informació original. 
Exemple d'un destacat

Com es proposa un contingut en un altre lloc del portal?  

Un usuari editor pot proposar publicar el o els continguts d'una carpeta en una altra encara que no tinga permisos per operar-hi. Si l'usuari suggereix un contingut a un altre node on no té permisos, serà l'administrador de la franquícia l'encarregat d'acceptar o rebutjar la seva publicació. Heu de tenir en compte que quan feu la proposta, el node quedarà bloquejat (en color roig) fins que l'administrador ho aprove. Per proposar un contingut, teniu dos opcions: 

 • Proposta de tots els continguts d'un node. Us heu de situar en l'arbre de nodes de la part esquerra de l'aplicació i cal que arrossegueu el node que voleu proposar i el solteu dins del lloc on voleu que tots els recursos que conté apareguen publicats. Aleshores, s'obri una finestra on heu de polsar el botó Proposar per confirmar que voleu suggerir la publicació de tots els recursos d'un node en un altre lloc. Recordeu que si també voleu proposar els continguts dels subnodes també heu de marcar l'opció Incloure tots els nodes descendents
  Missatge per confirmar la proposta d'un node i els seus continguts
 • Proposta d'un únic recurs. Si només voleu suggerir la publicació d'una pàgina html, una imatge o un vídeo, cal que arrossegueu el recurs fins al node on voleu proposar-lo. A continuació, s'obri un missatge de confirmació per assegurar que voleu donar curs a la proposta. 
  Missatge per confirmar la proposta d'un únic recurs

La proposta no duplica el contingut sinó que habilita un accés directe a l'origen de la informació. Podeu comprovar que es tracta d'un contingut proposat perquè va acompanyat de la icona d'un enllaç. Heu de tenir present que si esborreu un contingut proposat, també s'eliminarà de la carpeta de destí on heu fet el suggeriment, excepte si l'administrador de la franquícia l'ha fet propi. 

Si feu la proposta en un node on teniu accés i hi podeu operar, veureu que en la pestanya de Continguts del node de destinació s'activen dos opcions: 

 • Fer propi (Editar>Fer propi): permet desvincular el recurs del lloc d'origen perquè el pugueu editar. Heu de ser conscients que si feu aquest pas i l'original canvia, el vostre contingut no es modificarà perquè ja no està associat a l'origen. Podeu observar que si feu propi un contingut proposat, desapareix la icona de l'enllaç del recurs corresponent.
 • Anar a l'original: permet situar-vos directament en el recurs original i, si teniu permís, el podreu editar i treballar sobre ell. 

En cas que la proposta la feu a una carpeta on no teniu permís per actuar, l'administrador de la franquícia de destí rep un correu de notificació per cadascun dels recursos que proposeu en què s'informa que té un contingut pendent de Moderar. Aleshores podrà aprovar o rebutjar la seva publicació, com s'explica en el punt següent del manual. 

Botons habilitats de Fer propi i Anar a l'original

Com es moderen els continguts? 

Com ja s'ha esmentat, són els administradors d'una franquícia els responsables de moderar els continguts que els proposen altres usuaris, és a dir, d'acceptar o rebutjar publicar-los en un node que gestionen. Quan un usuari faça una proposta a un node del qual en sigueu administrador us arribarà un correu electrònic de notificació, un per cada recurs proposat.

Correu per informar-vos que teniu un contingut pendent de moderar

Heu de gestionar les propostes polsant Moderació des del botó del menú. Ací veureu en dos pestanyes les propostes que encara estiguen Pendents d'aprovar o rebutjar i l'Històric amb el detall de totes les que heu gestionat.  

Moderació per aprovar o rebutjar un contingut proposat

En la pestanya Pendents veureu que hi ha una taula amb totes les propostes que han fet als vostres nodes. En la part de dalt es mostren els nodes i, en la de sota, els continguts pendents de moderar que depenen d'ells (imatges, pàgines html o documents). Cal que seleccioneu els nodes i/o continguts i feu clic en Aprovar perquè es publiquen o Rebutjar per evitar la seva publicació en el vostre node i que només es mantinguen en el lloc d'origen. Cal que tingueu en compte que si aproveu o rebutgeu un node, tots els continguts pendents de moderar que pengen d'ell i els seus descendents seran aprovats o rebutjats de cop. Com podeu observar en la imatge de sota, en la taula de dalt apareix el Codi de la proposta i l'URL del node i, en la de sota, el Codi, el Títol que li ha ficat el seu autor/a, l'URL completa i si està publicat en català, espanyol o anglès. A més, els recursos proposats incorporen un enllaç directeperquè pugueu previsualitzar el contingut i decidir si el voleu acceptar o no. En aquesta pantalla disposeu del botó Accedir node per anar directament al node que s'està proposant.  

Continguts pendents de moderació

Convé remarcar que quan s'aprova o es denega un node o un contingut s'envia un missatge a la persona que ha fet la proposta perquè en tinga constància. També és convenient destacar que l'aplicació mostra en roig els recursos que han estat proposats però que estan pendents d'aprovació per part de l'administrador de la franquícia. A més, com s'ha explicat en Com es proposa contingut en un altre lloc del portal? quan us facen una proposta, en la pestanya Continguts, s'activaran els botons Fer propi i Anar a l'original. 

Com se sincronitzen els continguts d'un node?

La sincronització és una opció que ofereix l'aplicació per automatitzar l'actualització d'una part del portal. Per tal que els continguts d'un node formen part d'una sincronització han de ser vigentsvisibles i publicables. UPO aplica una sincronització sobre un conjunt de recursos d'un node, perquè apareguen en una publicació organitzats periòdicament a partir dels criteris de prioritat, dates de vigència, ordre prefixat i data de creació (per aquest ordre). Per tant, heu de configurar tant els nodes d'origen (els candidats) com el de destí on es farà la sincronització.

Primer, heu de configurar des de la pestanya Continguts els nodes que voleu sincronitzar. Per a obtenir més informació vegeu Afegir pàgina html. Si definiu tots els criteris, el sistema organitzarà els continguts fixant-se primer en la prioritat, després en les dates de vigència i, per últim, en l'ordre. Si no en fiqueu cap ho farà a partir de la data de creació de cada recurs. 

 • Prioritat: quan l'aplicació fa una sincronització és el primer criteri en què es fixa. Podeu assignar-li'n una perquè el sistema li done una preferència i, per tant, el situe en una posició o una altra. Heu d'especificar les dates i hores en què voleu que el recurs tinga una prioritat i l'heu de definir segons aquesta classificació: 
  • Urgent: per al contingut que vulgueu que aparega en primera posició. 
  • Alta: per al recurs que ha de situar-se en segona posició. 
  • Normal: equival a quan el contingut no té cap tipus de prioritat. Per tant, si no n'especifiqueu cap, l'aplicació entén que és normal. 
  • Baixa: per a la informació que voleu que estiga en l'última posició. 
 • Vigència: heu d'especificar les dates de vigència des de l'apartat PublicacióRecordeu que si marqueu Ajustar a dates de vigència l'aplicació només utlitizarà el contingut per a una sincronització dins del termini establert, mai abans o després. 
 • Ordre: dins de l'apartat Paràmetres podeu indicar l'ordre en què voleu que apareguen els continguts d'un node. 
 • Data de creació: és la data que indica el dia de la creació d'un recurs en la pestanya Continguts. L'aplicació assenyala automàticament la data en què es genera un recurs, però es pot modificar manualment.

En segon lloc, heu de configurar el node on es farà la sincronització. Així, heu d'apuntar el número de recursos que voleu que participen en la sincronització, cada quan temps voleu que es faça i a partir de quin node de l'estructura es troben els continguts candidats. Són característiques que heu de ficar en l'apartat Sincronització de la pestanya Configuració del node. Primer, heu de marcar l'opció Sincronitzat i, seguidament, assenyalar el Núm Items, la Periodicitat, el Número de nivells de profunditat dels subnodes que se sincronitzen i la ruta del node que acull els subnodes que participen en la sincronització (Des de Node). Heu de tenir present que si no especifiqueu la periodicitat, l'aplicarà cada 10 minuts. Per a més informació consulteu Configuració de les característiques d'una carpetaÉs important que tingueu en compte que en un node sincronitzat, no podeu crear un subnode, de forma manual, ja que l'aplicació l'esborrarà quan l'aplicació es refresque automàticament de forma periòdica. 

Característiques de les plantilles web

Les plantilles són el patró d'estil i format per presentar i visualitzar un contingut. N'hi ha de diversos tipus i, segons la plantilla que assigneu a un node, els continguts que tinga es mostraran d'una manera o d'una altra. Per defecte, quan s'afig un node, aquest hereta la plantilla del node pare, és a dir, del nivell immediatament superior al qual esteu treballant. És important que sigueu conscients amb quin tipus de plantilla esteu treballant perquè això condicionarà la presentació dels continguts, ja que cadascuna té unes peculiaritats. 

Assignar plantilla a una carpeta 

Per definir o canviar la plantilla d'un node heu de situar-vos en la pestanya Plantilles de la part dreta de la pantalla, fer clic en Afegir i seguidament, omplir els següents camps: 

 • Nom: trieu el tipus de plantilla entre les opcions que es despleguen. 
 • Nivell: especifiqueu el nivell de plantilla, és a dir, l'escala de subnodes que es visualitzen com a contingut relacionat. Cada plantilla en pot suportar un de diferent i marca el nivell de subnodes que es mostren en la pàgina web. Així, per exemple, el nivell 0 no visualitza el contingut de cap subnode relacionat, l'1 els dels subnodes situats en la posició immediatament inferior i, el 2 fins a dos nivells inferiors al node en què esteu treballant. Habitualment, es treballa amb plantilles que suporten els nivell 0 i 1, malgrat que n'hi ha alguna que en pot arribar a mostrar fins a 4.  

Assignar plantilla web a un node

Quan definiu la plantilla d'un node heu de tenir presents els següents condicionants:

 • Cada node ha de tenir assignada únicament una plantilla. Si l'heu de canviar, primer cal que l'esborreu i, després, n'afegiu una de nova. 
 • Per tal que la referència a un subnode es veja en una publicació s'ha de especificar que es mostre com a contingut relacionat. Si no teniu marcada aquesta opció, encara que la plantilla permeta visualitzar diversos nivells no apareixerà el contingut en la publicació (Configuració node > Publicació > Mostrar com a contingut relacionat). Per a més informació vegeu Gestionar contingut addicional.

Plantilla Base

La plantilla Base és la més freqüent i utilitzada en la gestió i presentació de continguts del portal de l'UJI. Aquest tipus de plantilla ha de tenir almenys un recurs html que és el principal, però també pot incloure imatges, documents pdf o vídeos. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. Els usuaris podeu editar el contingut principal i el contingut relacionat, a més de tenir la possibilitat d'afegir un /megabanner/ i un /footer/. Per defecte, amb la Plantilla Base ve definit el nivell 1. En aquest cas, es mostren les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. També suporta el nivell 0, però en aquest cas heu de ser conscients que no es veurien aquest tipus de continguts i només mostraria el contingut del node principal.

Plantilla Base

Contingut principal

És el contingut que es visualitza en la part central de la pantalla. Cal que tingueu presents aquestes consideracions:

 • El recurs principal és una pàgina html i ha d'incorporar almenys el Títol Llarg i el Títol (encara que coincidisquen). Per a més informació consulteu Títols de la publicació en el punt Afegir pàgina htmlA més, podeu incorporar informació textual en el camp Contingut de l'html.
 • Si afegiu una imatge es visualitzarà a la part dreta de la pantalla i en un tamany predefinit, just abans del menú lateral. Vegeu com Afegir imatge per tenir més informació.
 • Si agregueu més d'una imatge, automàticament, es mostraran en forma de rotatiu i es generarà una galeria d'imatges on podreu visualitzar-les totes. Podeu aplicar un ordre en el camp Paràmetres del recurs. 
 • Si pugeu un vídeo, aquest prevaldrà sobre la imatge ocupant el seu lloc. Si necessiteu més informació podeu consultar Afegir vídeo.
 • També podeu agregar un document pdf, tant com a recurs binari (recurs relacionat) com a través d'un enllaç dins d'un recurs html. Per a més informació consulteu Afegir document pdf. 

Contingut relacionat

És la referència al contingut dels subnodes, que es visualitzarà just després d'una línia de color gris que fa de separador. Igualment entre un contingut relacionat i un altre també es mostra una ratlla grisa. Cal que tingueu en compte les següents indicacions: 

 • Recordeu que per tal que aquest contingut es veja ha d'estar marcada en la Configuració del node l'opció Mostrar com contingut relacionat (l'aplicació la marca per defecte). Per a obtenir més informació consulteu Configuració de les característiques d'una carpeta. 
 • Quan genereu el recurs ha de constar, almenys, de Títol i Resum perquè es veja com a contingut relacionat. Per a més informació consulteu Títols de la publicació en el punt Afegir recurs html.
 • Si voleu que es mostre una imatge del contingut relacionat s'ha de nomenar index.jpg (nom reservat/URL). Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins de l'enllaç de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 

Megabanner

Amb el disseny de la plantilla base teniu la possibilitat d'incloure un banner a la part superior, just per sota del Títol Llarg del contingut principal. Perquè es mostre heu de crear un node amb el nom /megabanneri afegir una imatge. Si voleu que roten diverses imatges, heu de crear un subnode per cadascuna d'elles. 

Footer

Aquesta plantilla també preveu que pugueu incloure una informació a peu de pàgina, en la part inferior de la pantalla després del contingut relacionat i just damunt de l'origen (Informació proporcionada per...). Recordeu que perquè es mostre heu de crear un node amb el nom /footeri afegir un recurs html. 

Plantilla Portada 

És el tipus de plantilla que s'usa principalment per a presentar els continguts de la portada del web institucional de l'UJI. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina, amb la informació de contacte de l'UJI. A banda d'això, consta de quatre parts diferenciades que són les que els usuaris podeu configurar: 

 • Megabanner: un banner de grans dimensions ocupant tota l'amplada de la pàgina. 
 • Destacats: apartat ubicat sota el Megabanner, a la part esquerra de la pantalla. 
 • Agenda: secció situada sota el Megabanner, a la part dreta de la pantalla, just al costat dels Destacats.
 • Notícies: espai col·locat en la part final, sota els Destacats i l'Agenda. Ocupa tota l'amplada de la pàgina.

Per utilitzar aquesta plantilla, obligatòriament, heu de crear quatre subnodes amb noms determinats que correspondran a cadascuna d'aquestes seccions citades. El nivell de la plantilla Portada ha de ser el 3, per a què mostre el contingut de les subcarpetes fins a tres nivells inferiors al node en què esteu treballant. 

Plantilla Portada

Megabanner

Heu de crear una carpeta que s'anomene /megabanner/ i que correspon al banner de grans dimensions de portada. En principi, ha d'ocupar el mateix espai de la pantalla que l'apartat Notícies. Cal que tingueu en compte les següents indicacions: 

 • Ha d'incorporar una imatge en .jpg o .png. Per a obtenir més informació vegeu Afegir imatge
 • El recurs imatge (en la pestanya Continguts) ha de constar de Títol i Resum. Recordeu que ho heu d'incloure en els tres idiomes de la pàgina. Consulteu Títols de la publicació per conèixer més detalls.
 • També ha d'incorporar un Enllaç destí, és a dir, un enllaç a la pàgina que completa el contingut o informació. 
 • En l'apartat Etiquetes heu d'incloure el tag megabanner. 
 • Si voleu que roten diverses imatges en el megabanner, heu de crear un subnode per cadascuna d'elles. El més idoni és que n'hi haja entre 5 i 6. En aquest cas, en la publicació es mostren uns punts a la part inferior esquerra que permet anar d'un banner a un altre.
 • En la portada del web UJI aquest node està sincronitzat perquè, periòdicament, les imatges del banner s'actualitzen de forma automàtica. És important, per tant, que quan creeu els recursos d'imatge especifiqueu les dates de vigència i marqueu l'opció Ajustar a dates vigència. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Per conèixer més informació sobre les normes i pautes d'estil d'aquest apartat de la portada consulteu Guia d'estil. Megabanner (portada).

Destacats

Perquè es mostre aquest apartat en la pàgina de portada heu de crear una altra carpeta amb el nom /actualitat/. Equival a la secció Destacats, situada just sota el megabanner, a la part esquerra. Quan treballeu en aquest node tingueu presents les següents consideracions:

 • Visualitza fins a nou recursos html: 8 entrades més l'enllaç fix a Tauler d'Anuncis Oficials
 • El Tauler d'Anuncis Oficials és un enllaç que sempre es mostra en primera posició. És un node amb un recurs html que incorpora un Enllaç destí amb l'adreça URL on ha de dirigir-se. Perquè sempre estiga en primera posició, aquest contingut té una prioritat Urgent. Per a més informació vegeu Afegir pàgina html.
 • Després de l'apartat fix, el primer destacat sempre apareix amb una imatge en portada. Per tant, el node d'aquests continguts sempre ha de contenir una imatge amb el nom index.jpg (URL). Penseu que si voleu que la imatge també es veja dins de l'enllaç de la pàgina, heu de pujar-ne una altra amb un nom diferent, que no siga index.jpg (URL). 
 • Inclou predefinit l'enllaç Llegir-ne més que connecta amb la pàgina que actua com a índex de tots els destacats. 
 • Podeu personalitzar el títol de l'apartat i substituir el predefinit (Destacats). Cal que inclogueu un Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la l'apartat Publicació de la Configuració del node. 
 • En la portada de l'UJI aquest apartat està sincronitzat de manera que els continguts s'actualitzen, de forma automàtica, a partir de la prioritat, dates de vigència o ordre. Per tant, és important que, almenys, fixeu les dates de vigència del recurs que formarà part de Destacats. Per a mes informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Per conèixer més informació sobre les normes i pautes d'estil d'aquest apartat de la portada vegeu Guia d'estil. Destacats (portada).  

Agenda

Obligatòriament aquesta plantilla ha de constar d'una carpeta amb el nom /agenda/. És l'apartat que se situa just sota el Megabanner a la part dreta, al costat dels Destacats. És important que tingueu en compte aquestes indicacions: 

 • Visualitza les primeres 5 activitats més pròximes a la data actual (recursos html). 
 • Mostra definides, per defecte, dues dates: l'actual i l'endemà.  
 • Inclou predefinit l'enllaç Llegir-ne més que connecta amb la pàgina que actua com a índex de tots els actes de l'agenda. 
 • Com passa amb Destacats, podeu personalitzar el títol de l'apartat i substituir el predefinit (Agenda). En aquest cas, cal que inclogueu un Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en l'apartat Publicació de la Configuració del node. 
 • En la portada de l'UJI aquest apartat està sincronitzat de manera que els actes s'actualitzen, de forma automàtica, a partir de les dates de vigència. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Per conèixer més informació sobre les normes i pautes d'estil d'aquest apartat de la portada consulteu Guia d'estil. Agenda (portada) 

Notícies

Perquè es veja aquest apartat cal que creeu una carpeta amb el nom /noticies/. Aquest espai està situat sota els Destacats i l'Agenda, ocupant tota l'amplada de la pàgina. És important que tingueu presents les següents consideracions: 

 • Visualitza fins a 7 continguts. 
 • Les 3 primeres notícies es mostren amb imatge o vídeo. Per tant, com passa amb l'apartat de Destacats, cada contingut ha d'incorporar, obligatòriament, una imatge nomenada index.jpg (URL). Si la notícia té un vídeo incorporat, prevaldrà sobre la imatge i es visualitzarà en la portada. 
 • Com passa amb Destacats i Agenda, podeu personalitzar el títol de l'apartat i substituir el predefinit (Notícies). Cal que inclogueu un Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en l'apartat Publicació de la Configuració del node. 
 • Inclou predefinit l'enllaç Llegir-ne més que connecta amb la pàgina que actua com a índex de totes les notícies. 
 • En la portada del web de l'UJI aquest apartat està sincronitzat i, per tant, les notícies que apareixen en portada s'actualizen de forma automàtica. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Plantilla Base 2 nivells

Aquest tipus de plantilla manté el disseny de la Base però mostra els continguts de dos nivells de subnodes. Com succeeix amb la Base, ha de tenir almenys un recurs html i pot incloure imatges, documents pdf o vídeos. Aquesta plantilla ja incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. Els usuaris podeu editar el contingut principal i el contingut relacionat, a més de tenir la possibilitat d'afegir un /megabanner/ i un /footer/. Vegeu Plantilla Base per conèixer com personalitzar aquestes parts de la pàgina. La plantilla Base 2 nivells ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.    

Plantilla Base 2 nivells

 Quan treballeu amb aquest tipus de plantilles heu de tenir presents unes consideracions en el contingut relacionat dels subnodes: 

 • Els subnodes de primer nivell només mostren el Títol de la publicació com a referència. Aquest funciona d'enllaç a l'ampliació de la informació. No mostren, en canvi, ni el Resum ni la imatge index.jpg (URL) encara que en tinguen. Vegeu els Títols de la publicació per tenir més informació. 
 • Els subnodes de segon nivell mostren el Títol, el Resum i la imatge que tinga el nom index.jpg (URL). 

Plantilla Informació institucional

La plantilla web Informació institucional manté el disseny de la Base però mostra els continguts de dos nivells de subnodes en dos columnes i separats per una franja grisa que incorpora un títol. Com succeeix amb la Base, ha de tenir almenys un recurs html i pot incloure imatges, documents pdf o vídeos. Aquesta plantilla ja incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. Els usuaris podeu editar el contingut principal i el contingut relacionat, a més de tenir la possibilitat d'afegir un /megabanner/ i un /footer/. Vegeu Plantilla Base per conèixer com personalitzar aquestes parts de la pàgina. La plantilla Informació institucional ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.

Plantilla Informació institucional

El disseny d'aquesta plantilla preveu separar amb una barra de color gris el contingut principal del contingut relacionat dels subnodes. Aquesta franja incorpora un títol i, inicialment, utilitza el Títol Llarg de la pàgina html. Si voleu personalitzar-lo, cal que fiqueu el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node.

Sota la franja grisa apareixen els continguts dels subnodes (fins a dos nivells) distribuïts en dos columnes i ordenats d'esquerra a dreta. És convenient que treballeu amb un número de subnodes par, perquè si és impar es mostrarà molt espai en blanc. A més, la plantilla presenta unes línies grises més estretes per separar alhora els subnodes del primer nivell dels del segon. 

Com passa amb la plantilla Base 2 nivells hi ha uns condicionants amb els subnodes:  

 • Els subnodes de primer nivell només mostren el Títol de la publicació. No mostren ni el Resum ni la imatge index.jpg (URL) encara que en tinguen. Vegeu els Títols de la publicació per tenir més informació.
 • Els subnodes de segon nivell mostren el Títol, el Resum i la imatge que tinga el nom index.jpg (URL).

Plantilla Informació Institucional compacta

La plantilla web Informació institucional compacta manté el disseny de la Base però mostra els continguts de dos nivells de profunditat en forma de llistat. Com succeeix amb la Base, ha de tenir almenys un recurs html i pot incloure imatges, documents pdf o vídeos. Aquesta plantilla ja incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. Els usuaris podeu editar el contingut principal i el contingut relacionat, a més de tenir la possibilitat d'afegir un /megabanneri un /footer/. Vegeu Plantilla Base per conèixer com personalitzar aquestes parts de la pàgina. La plantilla Informació institucional compacta ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.

Plantilla Informació Institucional compacta 2017

Com passa amb la plantilla Base 2 nivells té un condicionant amb els subnodes:  

 • Els subnodes, tant de primer nivell com de segon, només mostren el Títol de la publicació. No visualitzen ni el Resum ni la imatge index.jpg (URL) encara que en tinguen. Vegeu els Títols de la publicació per tenir més informació.

Plantilla Agenda 

La plantilla web Agenda està pensada per a mostrar la relació d'activitats i esdeveniments que programa l'UJI diàriament. Com en totes les plantilles, incorpora per defecte la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. A més, té predefinits el títol i el buscador en la part superior de la pàgina, situats just sota la capçalera. Aquesta plantilla ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

 • Títol: la plantilla està dissenyada perquè el títol Agenda encapçale la pàgina. No es pot personalitzar el seu enunciat. 
 • Buscador: està predefinit i permet fer una cerca per text o per un període de dates determinat, únicament, sobre el node /com/agenda/ on hi ha tots els esdeveniments i activitats de la Universitat. 

Plantilla Agenda

Per defecte, la plantilla pot mostrar fins a 40 continguts, tot i que aquest nombre es pot personalitzar des de la configuració del node. Una línia fina de color gris separa cadascun dels esdeveniments que sempre presenten: 

 • Títol: títol de la publicació que, a més, fa d'enllaç a la informació completa de l'activitat. Per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina html.  
 • Data: mostra la data en què l'acte encara és vigent. Així per exemple, si es tracta d'un congrés que dura dos jornades, en la pàgina web, dies abans, es veurà la data del primer dia i, un cop haja passat el primer, canviarà i mostrarà la del dia següent.   
 • Resum: una breu descripció de l'activitat. 
 • Imatge: heu de tenir present que només la mostrarà quan el recurs n'incorpore una amb el nom index.jpg (URL).  

En la Agenda de l'UJI aquest apartat està sincronitzat i, per tant, les activitats que es mostren s'actualitzen de forma automàtica. Si no s'aplica una prioritat concreta a una activitat, la sincronització s'aplicarà d'acord a les dates de vigència i, per tant, es presentaran els actes més pròxims a la data actual. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Cal remarcar que aquesta plantilla no suporta ni el /megabanner/ ni el /footer/ i únicament podeu personalitzar el banner del menú lateral (/banner-menu/). 

Plantilla Notícies

El disseny de la plantilla Notícies  és igual que el de l'Agenda però en lloc de mostrar la relació d'activitats de l'UJI, presenta les informacions institucionals de la Universitat. Així, també preveu, per defecte, la capçalera i el peu de pàgina i incorpora, predefinits, el títol i el buscador en la part superior de la pàgina, sota la capçalera. Com amb la plantilla Agenda, aquesta ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

 • Títol: la plantilla està dissenyada perquè el títol Notícies encapçale la pàgina. No es pot personalitzar el seu enunciat. 
 • Buscador: permet fer una cerca per text o per un període de dates determinat, únicament, sobre el node /com/noticies/ on hi ha totes les notícies institucionals de l'UJI.

Plantilla Notícies

Per defecte, la plantilla pot mostrar fins a 20 continguts, tot i que aquest nombre es pot personalitzar des de la configuració del node. Una línia de color gris separa cadascuna de les notícies que mostren: 

 • Títol: títol de la publicació que, a més, fa d'enllaç a l'ampliació de la informació. Per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina html.  
 • Data: dia de creació de la informació. 
 • Resum: entradeta de la notícia. 
 • Imatge: és important que tingueu present que la mostrarà sempre que el recurs n'incorpore una amb el nom index.jpg (URL). 

Aquest apartat del portal UJI està sincronitzat i, per tant, les notícies que es mostren s'actualizen de forma automàtica. Recordeu que si no apliqueu cap altre criteri, el sistema les sincronitzarà en funció de les dates de creació. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

Cal subratllar, a més, que aquesta plantilla no suporta ni el /megabanner/ ni el /footer/ i únicament podeu personalitzar el banner del menú lateral (/banner-menu/). 

Plantilla Ciència

La plantilla Ciència també incorpora per defecte la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. A més, presenta dos parts diferenciades, separades per una barra de color gris: una superior que manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i una inferior que mostra, amb unes peculiaritats concretes, els continguts relacionats dels subnodes. La plantilla Ciència ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes de fins a dos nivells per sota.  

Plantilla Ciència

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs html amb un Títol Llarg. També pot incorporar un vídeo o una imatge i suporta un /megabanner/ i un /footer/. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base. Si no afegiu ni un recurs html ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. 

Com s'ha mencionat, la part superior està separada de la inferior a través d'una franja de color gris que incorpora un títol. Inicialment, utilitza el Títol Llarg de la pàgina html (per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina html), però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node. 

Sota la franja grisa apareixen els continguts de dos subnodes distribuïts en dos columnes: 

 • Esquerra: el primer subnode que creeu es mostrarà en la columna esquerra i ha de tenir, almenys, una pàgina html amb el títol Ciència UJI TV (el podeu personalitzar i posar l'enunciat que desitgeu). Aquest apartat està pensat per a mostrar el contingut d'un subnode amb un vídeo. Per tant, ha de contenir, almenys, un recurs html amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum i un vídeo. En cas que no tinga vídeo també pot mostrar una imatge, sempre que el nom siga index.jpg (URL). Heu de tenir present que encara que hi haja més continguts, en la pàgina web únicament es mostrarà un, seguint el disseny de la plantilla.     
 • Dreta: heu de crear un segon subnode amb el títol Notícies científiques (també el podeu personalitzar). Aquesta secció està dissenyada per a mostrar el contingut de dos subnodes. La plantilla permet incloure'n més però heu de tenir en compte que estèticament no quedarà bé perquè deixarà molt d'espai en blanc, sota la columna esquerra. Per tant, com a mínim, aquests subnodes han de tenir un recurs html (amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació i un Resum) i una imatge amb el nom index.jpg (URL). En aquest cas, encara que incloga un vídeo, la plantilla no el visualitzarà. En aquest punt és important subratllar que l'aplicació, automàticament, comprova que les informacions que van en aquesta columna no estiguen en la columna esquerra per evitar duplicitats en una mateixa pàgina. Si detecta que la mateixa informació ja està a la columna esquerra, no el mostra i presenta el contingut d'un altre subnode.

Aquestes dos columnes estan sincronitzades, de manera, que els continguts que apareixen es renoven, de forma automàtica. Per a més informació consulteu Com se sincronitzen els continguts d'un node?  

Plantilla Ciència TV 

Com la majoria de plantilles, aquesta també té predefinida la capçalera, amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior, i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. Aquesta plantilla té l'estructura de blog, de manera que les informacions o continguts s'ordenen, en principi, de forma cronològica. La plantilla Ciència TV ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

Plantilla Ciència TV

Aquesta plantilla incorpora, per defecte, el títol que encapçala la pàgina Ciència TV i no es pot personalitzar. A més, està pensada per presentar el contingut de subnodes, un darrere de l'altre i ocupant tota l'amplada de la pàgina. Per tant, aquests subnodes han de tenir almenys:

Cadascun dels continguts dels subnodes inclouen predefinit l'enllaç Llegir-ne més que connecta també amb la informació completa, igual que fa el Títol. A més, aquesta plantilla preveu el paginat de manera que distribueix fins a 10 continguts per pàgina.

El sistema ordena els continguts automàticament a partir de la data de creació que s'ha fixat en la pestanya Continguts del recurs. Recordeu que la podeu modificar quan vulgueu. Convé subratllar, a més, que aquesta data, en cap cas, anul·la la resta de criteris de sincronització si els definiu. Per tant, si prèviament fixeu una prioritat, els continguts s'ordenaran tenint-ho en compte. Per a més informació vegeu Com se sincronitzen els continguts d'un node? 

A més cal que tingueu present que aquesta plantilla no suporta ni un /megabanner/ ni un /footer/

Plantilla Videoblog 

Aquesta plantilla és molt similar a la de Ciència TVTambé té l'estructura de blog, tot i que a diferència de la plantilla Ciència TV permet mostrar contingut propi al començament de la pàgina. També té predefinida la capçalera, amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior, i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. La plantilla Videoblog ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat. 

Exemple de plantilla Videocoblog 2017

Aquesta plantilla està pensada per presentar el contingut dels subnodes, un darrere de l'altre i ocupant tota l'amplada de la pàgina. Per tant, aquests subnodes han de tenir almenys:

Cadascun dels continguts dels subnodes inclouen predefinit l'enllaç Llegir-ne més que connecta també amb la informació completa, igual que fa el Títol. A més, aquesta plantilla preveu el paginat de manera que distribueix fins a 10 continguts per pàgina.

Cal que tingueu en compte que aquesta plantilla no suporta ni un /megabanner/ ni un /footer/

Plantilla VoxUJI: Detalle fotonoticia

Aquesta plantilla està pensada per a publicar una galeria d'imatges. Permet mostrar contingut únicament textual en la part superior de la pàgina, com la plantilla Base però sense que aparega cap imatge en el marge dret. Les imatges, en forma de miniatura, apareixen en la part inferior de la pantalla. La plantilla VoxUJI: Detalle fotonoticia ve definida amb el nivell 2 i, per tant, mostra el contingut de les subcarpetes fins a dos nivells inferiors. 

En aquesta plantilla heu de tenir en compte els següents condicionants: 

 • Ha de tenir almenys un subnode amb el nom /fotos/ perquè puga mostrar les imatges en miniatura (600x400) i dins d'ell, alhora, ha de tenir un subnode amb el nom /grans/ on heu de ficar les mateixes imatges en un tamany superior (lliure). Per tal que el sistema faça la correspondència i les imatges en miniatura estiguen enllaçades amb les grans, és imprescindible que tinguen el mateix nom, és a dir, el mateix camp URL tant en el node /fotos/ com en el subnode /grans/D'aquesta manera, en el portal web, quan l'usuari fa clic sobre una de les imatges en miniatura s'obri en una altra finestra la seua imatge corresponent en una mida més gran. Les imatges miniatura apareixen publicades en l'ordre que tenen dins del node /fotos/.
 • Es recomana que utilitzeu imatges horitzontals, però en cas que hageu de posar una imatge en vertical haureu de reomplir la miniatura amb un fons blanc quedant com a dues franges blanques als costats (amb un programa d'edició de fotografia) fins a ajustar-la a la proporció adequada (600x400). Podeu fixar-vos en l'exemple de dalt on apareixen dues imatges en vertical. Les fotos grans corresponents a les miniatures d'imatges verticals no cal que les modifiqueu. 
 • Si voleu signar l'autoria de les fotos, podeu utilitzar el camp Altres autors dins de l'apartat Persones del Contingut html del node principal. Ho podeu especificiar seguint l'exemple: FOTOS: DAMIÁN LLORENS Apareixerà al costat de la data, en la part superior de la pantalla, just sota el Títol
 • També podeu ficar un text com a peu de foto en les miniatures, emplenant el Resum de cadascuna de les imatges en el node /fotos/
 • Aquest tipus de plantilla pot incloure un /megabanner/

Plantilla Indice 2 niveles 

La plantilla Indice 2 niveles se sol utilitzar per a estructurar la informació en forma d'índex i incloure enllaços directes a altres pàgines relacionades. Per defecte incorpora la capçalera, amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior, i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. La plantilla s'organitza en dos parts diferenciades, separades per una barra horitzontal de color gris (que per defecte inclou el títol d'un node). En la part superior es manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i una inferior que mostra, en forma d'índex, els continguts relacionats dels subnodes. El nivell de la plantilla Indice 2 niveles ha de ser, com a màxim, el 2 per a què mostre el contingut de les subcarpetes fins a dos nivells inferiors al node en què esteu treballant, tot i que també podeu utilitzar-ne només d'un nivell o inclús 0.

Plantilla Indice 2 niveles

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs html amb un Títol Llarg. També pot incorporar un vídeo o una imatge i suporta un megabanner i un footer. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base. Si no afegiu ni un recurs html ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. 

Com s'ha mencionat, la part superior està separada de la inferior a través d'una franja de color gris que pot incorporar un títol. Inicialment, utilitza el Títol Llarg de la pàgina html (per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina html), però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node. 

Sota la franja grisa apareixen els continguts dels subnodes distribuïts en dos columnes. El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra i el següent a la dreta i, així, successivament. Els subnodes han de tenir, almenys, una pàgina html amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació. També poden incloure un Resum i una imatge (en format 600x150 i amb el nom index.jpg). Els subnodes de cada node (els de segon nivell amb almenys un recurs html amb un Títol) es mostren en forma de llista separats per una barra vertical |.  

Aquest tipus de plantilla pot incloure tant un /megabanner/ com un /footer/. I suporta també un apartat conegut com a /destacat/. Es tracta d'un nom de node reservat (URL), com ho són també el footer o el megabanner. En aquest cas, tot el contingut de la carpeta /destacat/ es mostra entre ratlletes i, per defecte, fica el text en negreta Et pot interessar (tot i que es pot personalitzar en la seua pestanya de configuració). Dins del destacat es visualitzen, en forma de llista, tots els subnodes que tinga.

Plantilla Indice 3 niveles 

La plantilla Indice 3 niveles és com la plantilla Indice 2 niveles però suporta fins a 3 nivells, és a dir, que mostra el contingut de les subcarpetes fins a tres nivells inferiors al node en què us trobeu. Tot i això, també pot presentar menys nivells. Per defecte incorpora la capçalera, amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior, i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. La plantilla s'organitza en dues parts diferenciades, separades per una barra horitzontal de color gris (que pot incloure el títol d'un node). En la part superior es manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i en la inferior mostra, en forma d'índex, els continguts relacionats dels subnodes. 

Plantilla Indice 3 niveles

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs html amb un Títol Llarg. També pot incorporar un vídeo o una imatge i suporta un megabanner i un footer. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base. Si no afegiu ni un recurs html ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. 

Com s'ha mencionat, la part superior està separada de la inferior a través d'una franja de color gris que incorpora un títol. Inicialment, utilitza el Títol Llarg de la pàgina html (per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina html), però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node. 

Sota la franja grisa apareixen els continguts dels subnodes distribuïts en dos columnes. El primer subnode (de primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra i el següent a la dreta i, així, successivament. Els subnodes han de tenir, almenys, una pàgina html amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació i que siga l'encapçalament. Aquest subnodes de primer nivell poden incloure un Resum i una imatge (en format 600x150 i amb el nom index.jpg). Just per sota apareix una línia de color gris que fa de separador amb els subnodes de segon nivell que també han de tenir, com a mínim, un recurs html amb un Títol. Aquests també poden incloure un Resum i una imatge (en aquest cas, en format 600x400 i amb el nom index.jpg). Els subnodes de tercer nivell (amb una pàgina html amb un Títol) es mostren en forma de llista separats per una barra vertical |. En el cas dels subnodes del tercer nivell, no mostra cap imatge en aquest nivell encara que la fiqueu com a index.jpg

Aquest tipus de plantilla pot incloure tant un /megabanner/ com un /footer/. I suporta també un /destacat/, com també ho fa la plantilla Indice 2 niveles. Es tracta d'un nom reservat (URL), com ho són també el footer o el megabanner. En aquest cas, tot el contingut de la carpeta /destacat/ es mostra entre ratlletes i, per defecte, fica el text en negreta Et pot interessar (tot i que es pot personalitzar en la seua pestanya de configuració). Dins del destacat es visualitzen, en forma de llista, tots els subnodes que tinga.

Plantilla Base 3 columnes 

Aquest tipus de plantilla s'utilitza per a estructurar continguts a través de tres columnes i que inclouen enllaços directes a altres pàgines relaciones. Incorpora, per defecte, el disseny de la capçalera amb el logo de la Universitat i els botons del menú superior i el peu de pàgina amb la informació de contacte de l'UJI. La plantilla s'organitza en dos parts diferenciades per una barra horitzontal de color gris (que per defecte inclou el títol del node). En la part superior es manté l'estructura i característiques de la plantilla Base i una inferior que mostra, en tres columnes, els continguts relacionats dels subnodes. La plantilla Base 3 columnes ve definida amb el nivell 1 i, per tant, mostra les subcarpetes del primer nivell, com a contingut relacionat, per sota de la barra de color gris. Si destigeu que es mostren altres continguts com el megabanner o el footer haureu de canviar el nivell de la plantilla a 2 en la configuració del node.

Exemple de Plantilla Base 3 columnes

La part superior de la pàgina és opcional. Si voleu que es veja, com a mínim, ha de tenir un recurs html amb un Títol Llarg. També pot incorporar un vídeo o una imatge (600x...) i suporta un megabanner i un footer. Per a obtenir més informació vegeu les característiques de la Plantilla Base. Si no afegiu ni un recurs html ni una imatge, aquesta part de la pàgina queda anul·lada i la part inferior es desplaça i ocupa aquest lloc. 

Com s'ha mencionat, la part superior està separada de la inferior a través d'una franja de color gris que pot incorporar un títol. Inicialment, utilitza el Títol Llarg de la pàgina html (per a més detalls consulteu Títols de la publicació en Afegir pàgina html), però el podeu personalitzar, ficant el Títol CatalàTítol Espanyol i Títol Anglès en la configuració de la Publicació del node. 

Sota la franja grisa apareixen els continguts dels subnodes distribuïts en tres columnes. El primer subnode (del primer nivell) que creeu es mostrarà en la columna de l'esquerra, el següent al mig i el tercer, a la dreta i, així, successivament. Els subnodes han de tenir, almenys, una pàgina html amb un Títol que faça d'enllaç a l'ampliació de la informació. També poden incloure un Resum i una imatge (en format 600x150 i amb el nom index.jpg). 

Aquest tipus de plantilla pot incloure tant un /megabanner/ com un /footer/. I suporta també un apartat conegut com a /destacat/. Es tracta d'un nom de node reservat (URL), com ho són també el footer o el megabanner. En aquest cas, tot el contingut de la carpeta /destacat/ es mostra entre ratlletes i, per defecte, fica el text en negreta Et pot interessar (tot i que es pot personalitzar en la seua pestanya de configuració). Dins del destacat es visualitzen, en forma de llista, tots els subnodes que tinga. 

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb David González de la Unitat de Tecnologia de la Informació i la Comunicació del Servei de Comunicacions i Publicacions de l'UJI. Podeu telefonar al 964 72 88 29 o enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica sic@uji.es.

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Accessibilitat. Qualitat d'un portal o una pàgina web que permet que qualsevol usuari hi accedisca o l'utilitze amb independència de les seves limitacions visuals, sensorials, motrius o cognitives o d'aquelles que es deriven del context tecnològic o ambiental (com ara una connexió lenta o la necessitat d'adaptació als diferents tipus de dispositius). Això vol dir que tots els usuaris poden accedir als continguts en condicions d'igualtat.
 • Administrador/a de l'aplicació. Persona que té la responsabilitat d'implementar, configurar, parametritzar i mantenir el correcte funcionament de l'aplicació. S'encarrega, per exemple, d'atorgar els permisos i  assignar les franquícies als usuaris, perquè puguen gestionar contingut al portal web de l'UJI. També és responsabilitat seva definir els nodes principals, d'arrel, que marquen l'estructura inicial del portal. 
 • Administrador/a de la franquícia. Un dels dos tipus d'usuari d'una franquícia. Té permís per a crear, modificar o eliminar continguts i per a aprovar o rebutjar la publicació d'informacions que li proposa un altre usuari des d'una franquícia diferent a la seva, és a dir, des d'un altre espai diferent. S’encarrega d'acceptar la proposta o rebutjar-la. 
 • Anar a l'original. Acció que permet anar directament des d'un recurs proposat a l'original, situat en una altra carpeta diferent a la qual esteu treballant en aquell moment. 
 • Arbre. Representació de l'estructura de nodes o carpetes del portal relacionats jeràrquicament entre si. Hi ha un node que fa d'arrel de l'estructura i a partir d'ell es desglossen la resta en forma d'arbre.
 • Autor/a. Font d'una informació. L'autor/a sol coincidir amb l'acrònim atorgat a la franquícia però es pot canviar per identificar una persona o servei en concret. 
 • Banner. Imatge en format anunci i generalment de forma rectangular, a la qual, quan s'hi fa clic, permet accedir a una altra pàgina del portal de l'UJI.  
 • Banner-menu. Nom reservat per al node que mostra automàticament una imatge a la part de sota del menú lateral. Pot incorporar diverses imatges perquè es vegen en forma de rotatori. En aquest cas, cadascuna d'elles ha d'estar en un subnode diferent, en el mateix nivell d'estructura i amb el títol banner-menu. Podeu ampliar la informació en el punt Arxius i nodes amb noms reservats
 • Binari. Tipus de recurs que pot contenir un node, i que pot ser tant una imatge com un document pdf o altres elements binaris, com ara zips o fulls de càlcul.  
 • Contingut. Informació en format digital que es genera a partir dels recursos que conté un o més nodes. Un node pot tenir un o més recursos. El principal és el que té l'extensió .html. A cada node se li assigna una plantilla i, per tant, segons el seu disseny presentarà d'una o altra manera el contingut dels recursos. 
 • Contingut relacionat. És el contingut que actua com a referència a un subnode i que algunes plantilles permeten visualitzar en la pàgina del node pare (Títol i Resum del recurs). 
  Contingut relacionat en una publicació
 • Destacat. Nom reservat (URL) per a la carpeta que visualitza automàticament un apartat com a destacat en les plantilles que suporten almenys 2 nivells de subnodes. Tot el contingut d'aquesta carpeta es mostra entre ratlletes i, per defecte, fica el text en negreta Et pot interessar (tot i que es pot personalitzar). Tots els subnodes que continga es visualitzen dins del destacat en forma de llista. Ara per ara, el suporten les plantilles Indice 2 niveles, Indice 3 niveles i Base 3 columnes. 
 • Editor/a. Un dels dos tipus d'usuari d'una franquícia. Pot crear, modificar i esborrar els continguts als quals té accés a partir de la franquícia assignada i proposar publicar informacions del seu àmbit d'actuació a d’altres llocs del portal (nodes). Els encarregats d'aprovar o rebutjar aquestes propostes só els administradors de la franquícia a través de l'opció Moderació del menú principal.
 • Editor en línia. Part de l'aplicació que serveix per editar el contingut principal de les pàgines html. A través de diversos botons ofereix les mateixes opcions bàsiques que qualsevol processador de textos.
 • Etiqueta (tag). Paraula clau que identifica un element. Si es configura, es poden mostrar les etiquetes que s'hagen vinculat a una publicació. Apareixen per sota del títol i per sobre de la resta de continguts.  

Visualització de les etiquetes en una publicació

 • Fer propi. Acció que permet desvincular un recurs proposat del lloc d'origen per poder-lo editar com si fóra propi. 
 • Footer. Nom reservat per al node que mostra automàticament el contingut en la part inferior del web, després del contingut relacionat, a peu de pàgina, just per sobre de l'origen de la informació. Hi ha algunes plantilles que no suporten aquest tipus de node. Per a ampliar la informació vegeu Arxius i nodes amb noms reservats

 • Franquícia. Permís que identifica un servei, departament o unitat de la Universitat, com a responsable del contingut d'una part del portal, i també determina quines persones concretes poden editar contingut en aquest àmbit. 
 • Galeria d'imatges. Successió d'imatges de forma contínua una darrera d'una altra. Se genera, automàticament, quan s'afegeixen a una carpeta més d'una imatge com a recurs binari.
 • Grup. Agrupació d'ítems. Els grups formen part d'un menú i inclouen ítems que permeten enllaçar a continguts del portal. 
  Index.jpg. Nom reservat (URL) per a la imatge d'un node que es mostra automàticament en una publicació del nivell anterior al seu com a contingut relacionat. 
 • Ítem. Cadascun dels elements que formen part d'un grup i un menú. Cada ítem enllaça a un contingut del portal. Podeu trobar més informació en Arxius i nodes amb noms reservats
 • Megabanner. Nom reservat (URL) per a la carpeta que visualitza automàticament una imatge o diverses imatges en la part superior de la pàgina, sota de l'encapçalament. És a dir, si una pàgina ha de mostrar un megabanner ha de tenir un node amb aquest nom amb una imatge com a mínim. A més, pot mostrar diverses imatges en forma de rotatori. En aquest cas, cadascuna ha d'estar dins d'un subnode diferent, en el mateix nivell d'estructura. Consulteu Arxius i nodes amb noms reservats per a ampliar més informació. 
 • Menú. Llista lateral formada per un conjunt de grups i ítems que permeten enllaçar a un contingut del portal. 
 • Moderació. Acció d'aprovar o rebutjar la publicació d'un contingut proposat per un usuari en un node on no té permisos per operar. L'encarregat de moderar les propostes és l'adminsitrador/a o adminsitradors de la franquícia.
 • Navegació. Acció de moure's pels diversos serveis, recursos i continguts del portal web de l'UJI.
 • Nivell. Escala de subnodes que pot visualitzar un node pare en una publicació com a contingut relacionat i definit per la plantilla que se li aplica. Cada plantilla en suporta un de diferent i marca el nivell de subnodes màxim que es mostren en la pàgina web. Així, per exemple, el nivell 0 no mostra el contingut de cap subnode (únicament presenta el contingut del node principal), l'1 el dels subnodes situats en la posició immediatament inferior i, el 2 fins a dos nivells inferiors al node amb què esteu treballant. Habitualment, es treballa amb plantilles que suporten els nivell 0 i 1. 
 • Node. Carpeta a partir de les qual s'estructura la informació del portal de forma jeràrquica en la part esquerra de l'aplicació. Hi ha diversos nivells de nodes i, alhora, es poden subdividir en més nodes. Cadascun ha d'estar assignat a una única franquícia, però una mateixa franquícia pot gestionar diversos nodes. A més, cadascun pot contindre diversos recursos (html, imatge, vídeo o pdf) que serà el contingut que es publica en el portal. Cal destacar que es poden trobar nodes sense recursos, però que tinguen subnodes amb contingut i que actuen com estructuradors.
 • Node arrel (principal). És el node principal, a partir del qual es desenvolupa tota l'estructura arbòria del portal. Els nodes arrel són les carpetes de primer nivell que correspondrien a les pàgines principals del web i a partir de les quals s'organitzen tota la resta de subcarpetes del portal. 
 • Node base. Node intermedi que es recomana crear a l'usuari i a partir del qual genera altres subnodes per estructurar tots els continguts de l'àrea on pot operar. S'aconsella utilitzar-lo com a arxiu.
 • Node fill. És un node descendent directe d'un altre node, que respresenta un nivell immediatament posterior a l'estadi precedent. Els nodes fills són carpetes que neixen d'un node pare i que alhora poden subdividir-se en múltiples nodes formant l'estructura d'un arbre. 
 • Node pare. És un node que representa un nivell immediatament anterior i del qual es desglossen diverses subcarpetes (nodes fills). 
 • Nom reservat. Nomenclatura específica per a alguns nodes o imatges i que fa que l'aplicació automàticament li atribuïsca unes funcions determinades i només les publique i mostre en uns supòsits. 
 • Podeu trobar més informació en Arxius i nodes amb noms reservats
 • Origen. És el servei, unitat o departament que es resposabilitza d'una informació o contingut. En les pàgines del portal, l'identifica on apareix Informació proporcionada per.  
  Identificació de l'origen de la informació
 • Pàgina html. Document d'hipertext que es difon al portal web. És el principal recurs que conté un node. 
 • Plantilla. Patró d'estil i format per presentar i visualitzar un contingut. N'hi ha de diversos tipus i segons la selecció que faça l'usuari el contingut es veurà en el portal d'una manera o d'una altra. 
 • Plantilla Base. Tipus de plantilla web utilitzada en l'aplicació UPO. És la més freqüent a tot el portal i ha de contenir almenys un recurs html, tot i que pot incorporar també imatges, vídeos i documents pdf. 
 • Plantilla Portada. Tipus de plantilla web utilitzada en l'aplicació UPO. S'usa bàsicament per a gestionar els continguts de la portada del portal institucional de l'UJI i consta de quatre parts diferenciades: Megabanner, Destacats, Agenda i Notícies.
 • Portal. Lloc web institucional de l'UJI que allotja un conjunt de continguts, recursos i serveis relacionats amb la comunitat i vida universitària. 
 • Privacitat. Condició d'una carpeta que fa que el contingut només siga visible per a la comunitat universitària i, per tant, siga necessari que l'usuari s'autentifique com a membre de l'UJI amb el seu Nom d'usuari i Clau d'accés.
 • Proposar. Acció en què un usuari proposa publicar un o diversos continguts d'un node en un altre, encara que no tinga permís per operar-hi. En aquest darrer cas, és l'administrador de la franquícia qui rep un correu de notificació perquè accepte o rebutge la proposta de publicació. 
 • Protocol. Conjunt de característiques que regulen l'intercanvi o la transferència d'informació en una xarxa de telecomunicacions. Hi ha, per exemple, el protocol http:// , el https:// o el ftp://. 
 • Publicable. Contingut que es pot publicar perquè compleix obligatòriament dos requisits: que s'hagen emplenat les dades del recurs almenys en català i espanyol i que no tinga cap error d'accessibilitat. A l'aplicació UPO s'indica que un recurs és publicable amb una boleta de color verd. Si no ho és, apareix en gris.
 • Recurs. Cadascun dels elements que conformen un node, ja siga una pàgina html, un document pdf, una imatge o un vídeo. El node ha de contenir almenys un recurs html per poder visualitzar-se en la publicació. 
 • Recurs relacionatSón documents pdf o word que es mostren en la publicació d'una pàgina amb un enllaç directe que permet la seva visualització completa. Perquè es veja ha de tenir, com a mínim, el Títol que servirà per construir l'enllaç. 
  Recurs relacionat en una publicació
 • Resum. Escrit que exposa breument un contingut. Només es veu quan és un contingut relacionat en un node d'un nivell anterior. 
 • Ruta d'accés (URL). Localització exacta d'una carpeta o node. Equival a tot el camí de nodes des de l'arrel fins al node concret, està separada per barres i vindria a ser la relació de nodes que formen part d'aquest recorregut. Per visualitzar el contingut d'una carpeta en el portal web només cal que afegiu la seva ruta a l'adreça principal del portal www.uji.es/...ruta.../. Permet fer la mateixa operació que Previsualització. Podeu comprovar la ruta d'un node (que tingueu seleccionat) des del Localitzador o des de la barra blava de la zona de treball (finestra lateral dreta) seleccionant el camí de barra a barra.
 • Sincronització. Opció que permet automatitzar l'actualització d'una part del portal. L'aplicació agafa els continguts d'un node i els organitza periòdicament en funció de la prioritat, dates de vigència, un ordre prefixat o les dates de creació. S'ha de configurar tant el node on es fa la sincronització com el node on hi ha els continguts (també els subnodes si en té) que seran candidats a ser sincronitzats. 
 • Subtítol. Frase que amplia i complementa el Títol Llarg, ja que se situa just a sota. Es visualitza en les publicacions completes. 
 • Títol. Frase més breu que el Títol Llarg i que, funciona, principalment com a enllaç quan es mostra el node com a contingut relacionat. És convenient que no tinga més d'uns 150 caràcters. 
 • Títol Llarg. Frase que encapçala el contingut html que es visualitza en la majoria de plantilles en què es presenten informacions àmplies. És convenient que no tinga més d'uns 500 caràcters. 
 • Vigència. Temps en el qual un contingut pot ser candidat a ser sincronitzat.
 • Visibilitat. Qualitat d'un contingut pel qual és visible en la publicació i per tant, es pot previsualitzar.

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.


 • No labels