Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Què és Guies docents?

És una aplicació pensada per a gestionar les guies docents de les assignatures de tots els estudis oficials, tant de grau com de màster, de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Les guies docents són documents que recullen tota la informació de gestió acadèmica relacionada amb una assignatura. Descriuen, per exemple, les competències i els resultats d'aprenentatge, els continguts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, les activitats que estan planificades i el sistema i els criteris d'avaluació. 

L'eina permet activar un curs acadèmic amb totes les guies docents de les assignatures duplicades de l'any anterior. Alhora, des de la mateixa aplicació, es pot assignar cadascuna de les guies a un responsable i aquests poden editar-les i modificar-les, perquè després siguen revisades i validades pels coordinadors de curs o màster. Es tracta, per tant, de cobrir i supervisar tot el procés de creació i d'actualització de les guies docents. 

Accés a l'aplicació

L'aplicació es troba a la plataforma d'informació i gestió en línia IGLU > Gestio docent > Guies docents > Gestió de guies docents. Hi podeu accedir a través del següent enllaç http://ujiapps.uji.es/gdo/ 

Qui pot utilitzar Guies docents?

Qualsevol persona implicada en el procés de creació i actualització de les guies docents pot utilitzar aquesta aplicació. Això implica l'Oficina d'Estudis (OdE) que és l'òrgan responsable de donar suport a la gestió docent; els vicedirectors, els vicedegans i els coordinadors de curs i de màster, com a encarregats de supervisar i validar els canvis que s'hi facen; i el Personal Docent i Investigador (PDI) responsable de cadascuna de les assignatures. Cada tipus d'usuari, però, pot fer unes tasques o d'altres en l'aplicació: 

 • Oficina d'Estudis: com a administradora de l'aplicació, l'OdE s'encarrega d'activar el curs acadèmic amb totes les guies docents incloses i pot afegir permisos extra perquè un usuari determinat faça tasques de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o de coordinador/a de curs o màster. A més, pot fer qualsevol de les accions que es descriuen en aquest manual. 
 • Vicedirectors, vicedegans i coordinadors de curs i de màster: els coordinadors tenen la responsabilitat de revisar i validar les guies docents editades, per donar-les per finalitzades o enviar-les al Servei de Llengües i Terminologia (SLT) perquè les corregisca i les examine lingüísticament. Mentre, els vicedirectors o vicedegans tenen accés a totes les guies del grau per poder-les consultar i comprovar que totes han estat derivades al SLT o estan finalitzades, abans que siguen aprovades per comissió de titulació. 
 • Professorat responsable de l'assignatura: són els encarregats d'editar i modificar les guies docents que tenen assignades. Per a casos puntuals i excepcionals, poden delegar les seues funcions per donar accés a d'altres professors que tinguen docència en la mateixa assignatura i que, així, puguen elaborar la guia de forma conjunta. 

Cal destacar, a més, que el Personal d'Administració i Serveis (PAS) de les Unitats Administratives dels Centres també pot tenir accés a l'aplicació, ja que dóna suport en la traducció al valencià i/o castellà si la guia està elaborada només en un idioma i a copiar la informació en castellà, valencià i/o anglés si el professor/a responsable ha elaborat la guia en una plantilla de word

La pàgina d'inici de Guies docents 

Quan accediu a l'aplicació la primera pantalla es presenta de la següent manera: 

Pàgina d'inici de Guies docents

Com podeu observar en la imatge, en la pàgina d'inici, es mostren en la zona de treball les Estadístiques de les guies docents que recullen un resum de l'estat de les Guies assignades i les Guies per càrrec en dos taules diferents. 

 • Guies assignades: en aquesta taula el professorat responsable veu el número de guies que té assignades per Grau i Màster, el Total d'ambdós i el seu estat. 
 • Guies per càrrec: en la segona taula, els administradors, els vicedirectors o vicedegans i els coordinadors de curs o màster poden consultar el total de guies docents de grau i màster que tenen al seu càrrec i el seu estat. 

Una guia pot trobar-se en un dels següents estats: 

 • Inactiva: quan ha estat creada però encara no es pot editar ni s'hi pot aplicar cap canvi. 
 • Introduint dades: moment en què està sent editada la guia i, per tant, el professorat responsable hi pot introduir dades. 
 • Pendent revisar / validar: quan el responsable deriva la guia al coordinador/a de curs o màster perquè la revise i la valide. També fa referència al moment en què el coordinador/a torna la guia al professor/a responsable perquè faça algunes millores o modificacions. 
 • Pendent de traduir: situació que es pot produir quan el vicedirector/a, vicedegà/ana o el coordinador/a de curs o màster envia la guia ja revisada al SLT perquè la supervise o la corregisca. 
 • Finalitzat: és l'últim estat d'una guia docent que es produeix quan el coordinador/a de curs o de màster dóna per acabat el procés de revisió i validació. 

A més, en la pàgina d'inici de l'aplicació, des del menú principal podeu accedir, segons el perfil d'usuari que tingueu, a les següents pestanyes: 

 • Gestió de guies docents: espai des d'on el professorat responsable edita i modifica les guies docents que té assignades. Per a més informació consulteu Editar i aplicar canvis a una guia docent. 
 • Gestió de coordinadors: pestanya des d'on els coordinadors de curs o màster revisen les modificacions que han aplicat els responsables de les guies docents per poder-les validar i finalitzar. Podeu obtenir més informació en Revisar i validar una guia docent.
 • Assignació de professors a assignatures: des d'ací els administradors poden atribuir cadascuna de les guies docents de grau i màster a un usuari concret. Vegeu Assignar una guia docent a un professor/a per a més informació.
 • Gestió de permisos extra: des d'aquesta finestra els administradors de l'aplicació poden atorgar permisos addicionals perquè un usuari tinga el perfil de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o de coordinador/a de curs o màster. Per a més informació vegeu Atorgar permisos extra. 
 • Gestió de cursos: pestanya limitada als administradors de l'aplicació perquè puguen activar un curs acadèmic i, per tant, generar les guies docents de les assignatures corresponents. Per a més informació vegeu el punt del manual Activar un curs acadèmic i les seus guies docents. 

Fixeu-vos que al costat del títol de l'aplicació, en la capçalera, podeu saber el curs que està actiu i, per tant, sobre el qual treballareu en l'aplicació.

Per a obtenir més informació sobre el Maneig de la pàgina d'inici consulteu el document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer aquesta aplicació en funció del tipus d'usuari.

Què pots fer si ets administrador/a?

Com a administradors de l'aplicació, des de l'OdE podreu fer qualsevol de les accions que es recullen en aquest manual. Específicament, però, us encarregueu d'activar el curs acadèmic amb totes les assignatures de grau i màster i les seues guies docents. També podeu autoritzar a usuaris perquè tinguen el perfil de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o coordinador/a de curs o màster i assignar una guia a un professor/a determinat. Cal recordar que quan accediu a l'aplicació, en la pàgina d'inici, els administradors podeu consultar el total de guies docents de grau i màster que hi ha en el sistema i el seu estat, com podeu observar en la imatge de sota.  

Guies per càrrec

Activar un curs acadèmic i les seues guies docents

Com s'ha esmentat, des de l'OdE heu d'activar un curs acadèmic i, com a conseqüència, les guies docents de totes les assignatures de grau i màster que s'ofereixen a l'UJI. És un tràmit que heu de fer des de la pestanya Gestió de cursos del menú principal. Com podeu comprovar en la imatge de sota, apareix una taula amb l'històric de tots els cursos:  

 • Curs: any acadèmic. 
 • Estat: indica si està actiu i, per tant, si s'hi poden editar les guies docents o si està inactiu i el procés d'actualitzacions i modificacions ha finalitzat.
 • Inici visibilitat: data d'inici del període d'edició de les guies docents i, a partir de la qual, el professorat responsable hi pot introduir dades, una vegada haja començat el període de revisió per part del coordinador/a de curs o màster. 
 • Fi visibilitat: data en què acaba el període d'edició de les guies docents, i a partir de la qual, no s'hi poden aplicar canvis, una vegada haja començat el període de revisió per part del coordinador/a de curs o màster. 

Cal que seleccioneu el curs acadèmic i pitgeu el botó Activar curs. Aleshores veureu que canvia l'estat del curs i passa d'Inactiu a Actiu. A partir d'aquest moment, el professorat responsable pot editar i modificar les guies docents que tinga assignades. Per a més informació vegeu Editar i aplicar canvis a una guia docent. Heu de tenir present que l'aplicació només permet tenir un curs acadèmic actiu. Per tant, quan n'activeu un, automàticament s'inhabilita el que ho estava fins ara. 

Activar curs

Atorgar permisos extra

L'OdE, com a administradora de l'aplicació, pot donar permisos extra a usuaris perquè assumisquen el paper de vicedirector/a o vicedegà/ana de grau o el de coordinador/a de curs o màster. Això significa que són usuaris que podran revisar i validar les guies docents que edita o actualitza el professorat responsable. Aquestes autoritzacions addicionals les heu de tramitar des de la pestanya Gestió de permisos extra del menú principal. Per agregar-ne un de nou cal que pitgeu el botó Afegir i, a continuació, empleneu els camps de la fila que es desplega. 

Afegir permisos extra

 • Estudi: cal que seleccioneu un dels graus o màsters que es despleguen. 
 • Nom: heu d'indicar el nom de la persona a qui esteu autoritzant. Si feu clic a sobre, s'obrirà una nova finestra on heu de cercar l'usuari, en el camp Expressió introduïnt almenys tres caràcters. Un cop el trobeu, el marqueu i pitgeu Seleccionar
  Cercar registres
 • Usuari: aquest camp l'emplenarà automàticament l'aplicació amb el nom d'usuari de l'UJI. 
 • Permís: heu de triar entre el perfil de Vicedirector/Vicedegà de grau o el de Coordinador
 • Curs: aquest camp només té sentit quan estigueu donant un permís com a coordinador/a de curs, ja que aleshores haureu de concretar de quin.

Una volta tingueu omplits tots els camps, podeu prémer Actualitzar perquè el sistema guarde totes les dades. Si us heu equivocat i no voleu que es registren polseu Cancel·la i si heu de fer el procediment invers i necessiteu treure un permís a un usuari, cal que el seleccioneu i pitgeu el botó Esborrar

Assignar una guia docent a un professor/a

Quan s'activa un curs es dupliquen les guies docents del curs anterior amb tota la informació que tinguen en aquell moment i, per tant, mantenint el nom del professor/a responsable. Tot i això, l'OdE pot canviar-ho i atribuir la guia docent a un altre professor/a responsable, sempre que ho haja demanat el director/a de departament, que és qui té competències en la designació del professorat responsable. En aquest cas, han d'enviar un correu a estudisoficials@uji.es i la mateixa OdE s'encarrega de gestionar directament els canvis oportuns i, posteriorment, els notifica al director/a de departament. 

Per atribuir una assignatura a un usuari concret heu d'anar a la pestanya Assignació de professors a assignatures del menú principal de l'aplicació. Quan hi accediu, heu de seleccionar en el camp Titulació un dels graus o màsters de l'UJI que es despleguen. Heu de tenir present que si sou administradors de l'aplicació podreu triar qualsevol dels estudis de l'UJI però si sou coordinadors només podreu escollir el grau o màster que vosaltres coordineu. 

Pestanya per assignar professors a assignatures

Aleshores, apareixerà el llistat d'assignatures del grau o màster que hàgeu triat amb el professor/a que té assignat cadascuna, com podeu observar en l'exemple de la següent imatge.

Llistat d'assignatures amb el professorat assignat

Si necessiteu canviar el professor/a responsable de la guia docent d'una assignatura heu de fer doble clic a sobre i pitjar el camp del docent.

Canviar professor

A continuació, en la finestra que s'obri, heu de cercar el professor/a a qui voleu assignar la guia docent. En el camp Expressió podeu buscar el nom introduint almenys tres caràcters. Un cop el trobeu, el marqueu i pitgeu Seleccionar. Per últim, heu de polsar Actualitzar perquè el sistema guarde la dada que acabeu de ficar. 

Cercar registre

Heu de ser conscients que, a partir d'aquest moment, el professor/a podrà editar i aplicar modificacions a la guia docent a la qual li heu assignat. 

Què pots fer si ets responsable d'una assignatura?

Com s'ha esmentat en Qui pot utilitzar Guies docents? els responsables de les assignatures sou qui heu d'editar i modificar les guies docents durant el període que habilita l'OdE. És un procediment que heu de realitzar quan les guies es troben en l'estat d'Indroduint dades. Els responsables sou, a més, qui heu de passar les guies a l'estat de Pendent de revisar-validar per tal que els coordinadors les puguen supervisar i aprovar. Com s'ha explicat en la Pàgina d'inici de Guies docents, recordeu que quan accediu a l'aplicació, en la pàgina d'inici, el professorat responsable podreu consultar el número de guies que teniu assignades i el seu estat. En el cas de la imatge de sota, per exemple, el responsable té 2 assignatures assignades de grau, una d'elles en Introduint dades i una altra en Pendent de traduir.

Estadística de les guies assignades

Editar i aplicar canvis a una guia docent

Quan l'OdE activa un curs acadèmic amb totes les guies docents, el seu estat passa a Introduint dades. Qualsevol canvi sobre les guies que tingueu assignades l'heu d'aplicar des de la pestanya Gestió de guies docents del menú principal de l'aplicació. Quan hi accediu veureu que apareix el llistat de les guies docents que teniu assignades i que heu de revisar per comprovar que tota la informació és correcta. Si no veieu alguna de les que teniu assignades, cal que us poseu en contacte amb el director/a del vostre departament per tal que envie la sol·licitud a l'OdE. Podeu buscar una assignatura concreta a través del cercador, situat en la part superior de la pantalla. Per a obtenir més informació sobre les cerques consulteu Filtrar una cerca del document Elements comuns de les aplicacions

Pestanya de Gestió de Guies docents des d'on s'editen les guies

Com podeu observar en la imatge de dalt, podeu aplicar diversos filtres. 

 • Tipus d'estudi: podeu triar entre Grau i Màster
 • Codi assignatura: en aquest cas, indiqueu el codi d'una assignatura concreta o l'encapçalament comú del codi de les assignatures d'un grau o màster. En el cas del grau en Enginyeria Informàtica, per exemple, seria 'EI'. 
 • Estat assignatura: aleshores només es mostraran les guies docents que estiguen en un dels estats que seleccioneu. 
 • Mostrar sols les assignatures amb guia: si marqueu aquesta opció només apareixeran les assignatures que tenen incorporada la guia. Si no el fiqueu us pot mostrar, per exemple, les assignatures inactives que no tenen cap guia. 

Per aplicar la cerca heu de pitjar el botó Filtrar. Si desitgeu esborrar els camps que heu emplenat i fer una nova cerca podeu prémer Netejar filtres. En la taula de sota, es mostraran totes les guies que coincidisquen amb els criteris que heu especificat.

Llistat de guies docents assignades

En el llistat de guies docents veureu que apareixen les següents dades per columnes: 

 • Assignatura: codi i nom que identifica de forma unívoca l'assignatura.
 • Activa: especifica si està activa o no. Si està activa vol dir que està dins del període d'edició i, per tant, si hi podeu introduir dades o no. Heu de tenir en compte que el coordinador/a pot habilitar un període addicional d'edició quan les dates hagen caducat. Un cop estiguen aprovades i publicades al Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) qualsevol canvi de les guies només es pot tramitar a través dels Formularis de peticions (SPI). Per a més informació vegeu Revisar i validar una guia docent. 
 • Estat: informa de l'estat en què es troba. 
 • Nova Implantació: assenyala si es tracta d'una assignatura que s'estrena aquest curs o no. 
 • Comentaris: recull el número de comentaris que ha ficat el coordinador/a sobre els canvis que s'han de realitzar en la guia. Per consultar-ne el contingut només cal que pitgeu el botó Comentaris, situat just a sobre de la taula, com podeu comprovar en la imatge següent.

 • Modificacions: mostra el nombre de canvis que heu apuntat com a professor/a responsable. Podeu explicar els canvis que heu fet respecte la guia del curs anterior a través del botó Modificacions. Penseu que aquesta informació pot facilitar la revisió al coordinador/ de curs o màster. En la nova finestra que s'obri, apunteu l'observació i pitgeu Guardar. Aquests comentaris els podrà consultar el coordinador/a quan li deriveu la guia perquè sàpiga quines modificacions heu aplicat.    

 • Basada en la guia: aquest camp només s'ompli en aquelles assignatures que estan basades en una altra guia docent. Per tant, ací apareix indicat el codi de la guia d'origen. És el cas, per exemple, d'assignatures iguals però impartides en diferents graus. Cal que tingueu en compte que aquestes guies no es poden editar i els canvis i la posterior revisió s'han de realitzar en la guia original. 

 • Tipus còpia: en cas que estiga basada en una altra guia, en aquesta columna, s'assenyala si la còpia és Total o Parcial excepte verificaTotal significa que és exactament igual que l'original i, per tant, qualsevol modificació l'haureu de fer sobre l'original i Parcial excepte verifica vol dir que mostra els apartats de l'original i, per tant, també els haureu de modificar només en la guia original, mentre que la resta de punts tindran la informació de la memòria corresponent. És important que tingueu en compte el tipus de còpia quan aneu a imprimir la guia perquè si és total agafarà tot el contingut de la guia original i només li canviarà el títol amb el nom i codi de l'assignatura, mentre que si és parcial visualitzarà els apartats de la guia original i la resta de dades de la guia en la qual esteu treballant. 
  Informació sobre la guia docent d'origen quan està basada en una altra

En aquesta pantalla també teniu disponible el botó Imprimir guia per visualitzar la guia que esteu editant com si fóra un document en format pdf. Com podeu observar en la imatge de sota, ho podeu fer tant en valencià com en castellà i anglès. 
Imprimir guia en valencià, castellá o anglés

A banda dels botons que s'han mencionat de ComentarisModificacions i Imprimir guia, en la part superior de la taula, hi ha diverses pestanyes per poder editar una guia docent. Cal que tingueu marcada la guia i, aleshores, s'activen les següents opcions: 

Pestanyes disponibles dins de Gestió de guies docents

 • Idiomes docents: pitjant aquesta opció podreu determinar l'idioma en què s'imparteix l'assignatura. Per agregar-ne un cal que seleccioneu l'idioma docent i polseu Afegir. Si l'heu de canviar, primer marqueu l'idioma existent, premeu Esborrar i, a continuació, n'agregueu un de nou.
  Definir els idiomes docents en una guia
 • Apartats: permet accedir a la pestanya on heu d'introduir o modificar les diverses seccions que conformen la guia docent. Com podeu observar en la imatge de sota, en Editant guia us recorda l'assignatura sobre la qual esteu treballant. Vosaltres heu de seleccionar l'Idioma en què voleu treballar i l'Apartat que voleu editar. Fixeu-vos que estan numerats coincidint amb l'índex de la guia i entre parèntesis estan marcats els que obligatòriament heu d'emplenar. És molt important que introduïu els canvis en els diversos idiomes i no poseu informació contradictòria respecte la memòria verificada. 
  Definir els apartats d'una guia docent
  • 2. Justificació (obligatori): breu descripció de l'assignatura i la relació amb altres del títol.  
  • 3. Coneixements previs recomanables (obligatori): prerequisits de la memòria del programa Verifica UJI.  
  • 5. Continguts (obligatori però només s'aplica a màster): descriptors de l'assignatura (es completarà automàticament de la memòria del programa Verifica UJI). 
  • 6. Temari (obligatori): detall dels títols de temes, epígrafs i, eventualment, subepígrafs. 
  • 7.1 Bibliografia bàsica (obligatori)
  • 7.2 Bibliografia complementària
  • 7.3 Adreces web d'interés
  • 7.4 Altres recursos
  • 8. Metodologia didàctica (obligatori): detall de la metodologia a emprar seguint la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior. 
  • 10.2 Criteris de superació de l'assignatura (obligatori): especifica la nota mínima de cadascuna de les proves o la nota global que se li exigeix a l'estudiantat per tal de superar l'assignatura. Alhora també inclou quines són les proves estrictament necessàries per tal que l'estudiantat es considere com a presentat en una convocatòria. 
  • 11. Altra informació: informació complementària que no està disponible en els apartats anteriors
  • 12. Programari específic 
  • URL d'assignatures universitàries: aquest apartat només apareix en el cas dels màsters interuniversitaris i quan la guia l'ha fet un altre centre que no siga l'UJI. Està destinat a introduir l'enllaç a la guia docent de la universitat coordinadora. És el cas de l'exemple de sota.
   Exemple de guia docent d'un màster interuniversitari
  Podeu introduir informació en els apartats a través de l'editor de la finestra de sota, que és com el de qualsevol processador de textos. Un cop fiqueu les dades que desitgeu o feu els canvis que considereu, heu de pitjar el botó Guardar, situat en la part inferior dreta. Cal subratllar que, en la part de sota de la pantalla de Gestió de guies docents, es mostren els Apartats pendents perquè sigueu conscients de quins apartats us queden per omplir. En la imatge de sota, per exemple, podeu observar que queden diversos apartats pendents en valencià i uns altres en anglés. 
  Apartats pendents
 • Avaluacions: a través d'aquesta pestanya només podeu consultar la informació referent al sistema d'avaluació de l'assignatura ja que qualsevol canvi sobre aquesta àrea l'heu de tramitar a través del programa Verifica UJI. 
  Consulta de la informació sobre el sistema d'avaluació
 • Activitats: com en el cas anterior només podreu consultar les dades i qualsevol canvi l'haureu de tramitar a través del programa Verifica UJI.
  Consulta de la informació sobre activitats
 • Competències: passa el mateix que amb Avaluacions i Activitats
  Consulta de la informació sobre competències
 • Resultats aprenentatge: passa el mateix que amb Avaluacions, Activitats i Competències.
  Consulta de la informació sobre resultats d'aprenentatge
 • Delegació de permisosels responsables podeu autoritzar a un altre professor/a que tinga docència en la mateixa assignatura perquè puga actualitzar i introduir dades en la guia, de forma conjunta. Si pitgeu sobre aquesta opció, accedireu a la pestanya on podeu fer aquesta delegació. Només cal que seguiu aquestes indicacions: Afegir > seleccioneu l'usuari en la finestra que s'obri de Cercar registres > Actualitzar. Per desfer aquesta delegació cal que marqueu l'usuari i pitgeu Borrar. 
  Finestra per fer delegacions

Després que hàgeu fet totes les modificacions que considereu, podeu canviar l'estat de la guia i passar-la d'Introduint dades a Pendent de revisar-validar. Per fer-ho, cal que feu doble clic sobre la guia i, en la columna Estat, el modifiqueu i pitgeu Actualitzar. Aleshores, el coordinador/a rep un correu de notificació en què se li informa que té una guia pendent de revisar i validar. A partir d'aquesta moment, és responsabilitat seua comprovar que tot està correcte i ratificar-la i donar-la per finalitzada. Per a més informació consulteu el punt següent del manual Revisar i validar una guia docent. Si considera que tot està correcte, el coordinador/a la donarà per finalitzada i vosaltres, com a responsables, rebreu un correu electrònic de notificació. 

Heu de tenir present, però, que si el coordinador/a detecte algun error o considere que cal fer alguna millora, ha de passar la guia de nou a l'estat Introduint dades perquè apliqueu els canvis que estime. En aquest cas, rebreu un correu de notificació i la guia tornarà a l'estat d'Introduint dades. Aleshores, com a professorat responsable haureu de seguir les mateixes indicacions que s'han explicat en aquest punt del manual per tornar a editar la guia i, finalment, derivar-la, de nou al vostre coordinador/a. 

Què pots fer si ets coordinador/a?

Com s'ha mencionat en diverses ocasions, els coordinadors de curs o de màster sou els responsables de revisar les dades i els canvis que realitza el professorat responsable en les guies per poder-les validar i finalitzar. Com s'ha mencionat en la Pàgina d'inici de Guies docents, recordeu que quan accediu a l'aplicació, en la pàgina d'inici, els coordinadors podeu consultar l'estadística de guies docents que teniu al vostre càrrec, tal com podeu observar en la imatge de sota. 

Guies per càrrec

Revisar i validar una guia docent

Com a coordinadors, heu de tenir present que quan un professor/a responsable passa una guia a l'estat de Pendent de revisar-validar us arriba un correu electrònic de notificació. 

Quan reviseu una guia docent és important que tingueu en compte les següents indicacions: 

 1. Comproveu que la informació de la guia no està en contradicció amb la memòria verificada, especialment en l'apartat 10.2 de Criteris de superació de l'assignatura on s'han de respectar els percentatges que figuren al 10.1 de Tipus de prova. Per comprovar si els criteris de superació són correctes podeu consultar la Normativa d'avaluació dels estudis de grau i màster i les Instruccions per al desenvolupament i interpretació de la Normativa d'Avaluació
 2. Fixeu-vos que les guies tenen la informació completa en valencià i castellà i, en anglés, si escau. 

 3. Assegureu-vos que la informació en els diferents idiomes no és contradictòria.

Per revisar les guies pendents heu d'anar a la pestanya Gestió de coordinadors del menú principal. Com podeu veure en la imatge de sota, heu d'escollir el grau o màster del qual sou coordinador/a en el camp Titulació i, en cas que ho sigueu de grau, també el Curs (Primer, Segon, Tercer, Quart o Tots)

Pestanya Gestió de coordinadors des d'on es revisen i validen les guies

A continuació, veureu que apareix el llistat de guies que haureu de revisar i validar amb les següents dades per columnes: 

 • Assignatura: codi i nom que identifica l'assignatura. 
 • Curs: indica el curs en què s'imparteix. 
 • Basada en: codi de l'assignatura d'origen en què es basa aquesta guia docent. És el cas, per exemple, d'assignatures iguals que s'imparteixen en diferents graus. 
 • Nova Implantació: si es tracta o no d'una assignatura nova. 
 • Estat: apunta l'estat en què es troba una guia. 
 • Comentaris: assenyala el nombre de comentaris que fiqueu els coordinadors sobre la guia que esteu revisant perquè els veja el professor/a responsable. Per agregar-ne un cal que premeu el botó Comentaris a la validació i, a continuació, en la finestra que s'obri podeu apuntar qualsevol observació perquè després la puga consultar el o la responsable. Cal que obligatòriament trieu l'Idioma, escriviu el Comentari i pitgeu Afegir. En podeu ficar tants com desitgeu i es recullen tots en la taula de sota. Si necessiteu eliminar-ne un, l'heu de seleccionar i prémer Borrar

 • Modificacions: us informa del nombre de modificacions que ha aplicat i ha deixat constància el professor/a responsable. Podreu consultar-ne el contingut si pitgeu el botó Veure Modificacions, com podeu observar en la imatge de sota.  

 • Inici visibilitat: els coordinadors heu d'habilitar un temps addicional d'edició quan s'acabe el període establert per l'OdE perquè el responsable puga acabar d'aplicar canvis. En aquest cas, feu clic a sobre i indiqueu en el calendari que es desplega la data d'inici d'aquesta franja extra. 
  Habilitar període extra d'edició
 • Fi visibilitat: si obriu un període extra d'edició, ací marqueu com en el camp anterior la data de fi. 
 • Valencià, Espanyol i Anglés: en aquestes columnes s'informa si queden apartats de la guia docent per omplir. Fixeu-vos que s'indica el número d'apartats emplenats respecte el total i que, a més, apareixen boletes de dos colors diferents.
  Informació sobre els apartats de la guia docent
  • Groc: per a les guies que tenen tots els apartats degudament emplenats. Quan estan tots enllestits i els reviseu, els podeu validar fent clic a sobre, marcant la casella que es desplega i polsant Actualitzar, com podeu veure en la imatge de sota. 
   Validar els apartats quan estan tots plens
   Aleshores s'oculta la boleta i apareix un símbol de vist o tick  per deixar constància que els apartats estan correctes. 
   Apartat validat
  •  Roig: per a quan encara queden pendents alguns apartats. En la part de sota de la pantalla podeu consultar quins són els apartats que estan pendents. En l'exemple de la imatge de sota hi ha pendents diversos apartats en valencià i en anglés. 
   Informació sobre els apartats pendents
 • F. Fin: ací s'indica la data de la primera vegada que el professor/a responsable passa la guia a Pendent de revisar-validar. Heu de tenir present que aquesta data ja no canviarà encara que es facen modificacions posteriorment. 

També teniu a la vostra disposició el botó Imprimir guia per visualitzar-la com en un document pdf, tant en valencià com en castellà i anglés. Podeu utilitzar aquesta opció per revisar el contingut de la guia i comprovar si tot està correcte. 

Botó per imprimir guia

Un cop reviseu la guia teniu tres opcions: 

 1. Tornar la guia al professor/a responsable perquè aplique alguna modificació o correcció. En aquest cas, heu de fer clic a sobre de la guia i canviar l'Estat de Pendent de revisar-validar a Introduint dades. A més, cal que fiqueu una data d'inici i de fi de visibilitat per tal que el professorat responsable puga introduir els canvis oportuns. Aleshores, el professor/a que té assignada la guia rebrà un correu de notificació perquè en els propers cinc dies aplique els canvis que li hàgeu especificat. Un cop ho faça us la tornarà a remetre perquè la reviseu i la valideu. 
 2. Enviar la guia al SLT perquè la corregisca. Podeu derivar la guia al SLT quan necessiteu que siga revisada lingüísticament. En aquest cas, el SLT rep un correu de notificació i serà aquest servei qui, un cop feta la correcció, done per finalitzada la guia.
 3. Finalitzar la guia. Quan comproveu que la guia està correcta i considereu que no cal fer-hi cap modificació podeu validar-la. Per fer-ho, cal que li canvieu l'Estat Finalitzat. Cal subratllar que, si posteriorment haguéreu de fer alguna modificació, hauríeu de tornar a canviar l'estat. Una volta doneu per finalitzada la guia, el professor/a responsable rebrà un correu electrònic de notificació.  

Canviar l'estat de la guia docent d'una assignatura

Cal subratllar que els vicedirectors o vicedegans també tenen permís per finalitzar una guia, tot i que la funció està assignada al coordinador/a de cada curs o de màster. Els vicedirectors o vicedegans, que tenen accés a totes les guies del grau, tenen la responsabilitat de comprovar que totes estan en estat SLT o Finalitzades, abans que s'aproven en comissió de titulació. 

Modificacions extraordinàries en les guies docents 

Heu de tenir present que, una vegada les guies docents han estat aprovades i publicades al Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), només es poden fer canvis puntuals que no afecten als criteris de superació de l'assignatura. Per tal de tramitar una modificació extraordinària cal que seguiu aquestes indicacions: IGLU > Formularis peticions (SPI) del menú lateral > Nova sol·licitiud > Acadèmica > Oficina d'Estudis > Modificació de guies docents fora de termini. Aleshores en el formulari que s'obri heu d'indicar el codi de l'assignatura, així com els apartats que voleu modificar. Podeu obtenir més informació sobre el funcionament dels Formularis de peticions en el manual d'SPI

Indicacions per fer modificacions extraordinàries en les guies docents

Si el vicedegà/ana o el vicedirector/a autoritza la petició, el vicerectorat d’Estudis resol de forma favorable i el professor/a responsable de l’assignatura té cinc dies per tal d’introduir els canvis oportuns. Una vegada realitzades les modificacions, el professor/a haurà de passar la guia a Pendent de revisar-validar perquè el coordinador/a de curs o màster ratifique que la informació és correcta. És important que el professorat responsable informe als alumnes dels canvis realitzats ja que les guies estan disponibles des de la publicació del SIA. 

Resolució de dubtes

Per a qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb Dolores Ten Beltrán de l'Oficina d'Estudis. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica dten@uji.es 

Resolució de problemes 

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU http://cau.uji.es/. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible.

Glossari 

 • Apartat. Cadascun dels continguts de la guia docent ordenats per punts en un índex. Fan referència, per exemple, als coneixements previs recomanables, als continguts, el temari, la bibliografia bàsica o la metodologia docent. N'hi ha alguns d'obligatoris i d'altres d'opcionals. 
 • Finalitzada. Darrer estat d'una guia docent. Es produeix quan el vicedirector/a, el vicedegà/ana o el coordinador/a de curs o de màster dóna per acabat el procés de revisió i validació. 
 • Guia docent. Document que plasma tota la informació acadèmica i les característiques d'una assignatura de grau o màster. Recull qüestions com les competències, els resultats d'aprenentatge, els contingnuts, el temari, la bibliografia, la metodologia didàctica, la planificació d'activitats i el sistema d'avaluació. 
 • Inactiva. Estat d'una guia docent quan ha estat creada però encara no es pot editar ni s'hi pot aplicar cap canvi. 
 • Introduint dades. Estat d'una guia en el moment en què s'està editant i, per tant, el professorat responsable hi està ficant dades. 
 • Pendent de revisar / validar. Estat d'una guia docent quan el PDI responsable deriva la guia al vicedirector/a, el vicedegà/ana o el coordinador/a de curs o màster perquè la revise i la valide. També fa referència al moment en què el coordinador/a torna la guia al professor/a responsable perquè faça algunes modificacions. 
 • Pendent de traduir. Estat d'una guia docent que es pot produir quan el vicedirector/a, el vicedegà/ana o el coordinador/a de curs o màster envia la guia ja revisada al SLT perquè la corregisca. 

A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar el Glossari de termes clau.

 • No labels