Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Què és Certificats oficials?

Certificats oficials (CEO) és una aplicació destinada a gestionar tots els certificats oficials que es generen a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. L'eina informàtica permet cobrir tot el procés administratiu, des del disseny del text del certificat, la seva emissió i posterior revisió, fins a la seva aprovació final perquè s'emeta incorporant la signatura digital del Secretari/ària General. 

CEO possibilita, a més, generar certificats tant des de la mateixa aplicació com des d'altres de la universitat que estiguen integrades, com és el cas, per exemple, de Gestió de cursos de formació. Un cop creat i abans de la seva aprovació definitiva, tot certificat ha de ser revisat, a través de la mateixa aplicació i per part del personal que l'ha emès. 

Una volta revisat, es deriva al cap del servei corresponent perquè l'aprove o el rebutge utilitzant la mateixa eina. És a partir de l'aprovació final quan el mateix sistema afig la signatura digital al document i, alhora de forma automàtica, envia un correu electrònic de notificació per informar a la persona interessada (destinatari/ària) que té un nou certificat oficial publicat en el seu Portafirmes personal. 

Accés a l'aplicació 

A l'aplicació CEO podeu accedir a través de l'enllaç http://ujiapps.uji.es/ceo/

Es recomana utilitzar, preferentment, els navegadors Firefox o Chrome. 

Qui pot utilitzar CEO?

És una eina que agilitza i facilita l'emissió i gestió dels certificats oficials de l'UJI. Per tant, l'aplicació està destinada tant al personal d'administració i serveis (PAS), encarregat de la creació i revisió dels certificats, com als caps de servei a qui Secretaria General delega la responsabilitat d'aprovar o rebutjar la generació del certificat, incorporant la signatura digital. Aquests dos tipus d'usuaris poden fer unes accions determinades, en funció dels permisos que li haja atorgat l'administrador/a de l'aplicació:

 • PAS: pot assumir algunes tasques com si fóra administrador de l'aplicació per dissenyar i configurar els certificats. A més, té el rol d'emissor i revisor, de manera que pot emetre certificats tant des de la mateixa aplicació com des d'altres que estiguen integrades. Un cop creats, els ha de revisar per aprovar-los i portar-los a moderació i que, finalment, siga validat o rebutjat pel cap del servei, que és qui té l'última responsabilitat. 
 • Cap de servei: té el rol de moderador del procés d'emissió dels certificats del seu servei i, per tant, pot aprovar o rebutjar la seva generació incloent la signatura digital. Fins que el cap de servei no done el seu vistiplau, el document no s'emet amb la signatura electrònica i es notifica i s'envia al Portafirmes del destinatari/ària.

La pàgina d'inici de CEO

Quan accediu a l'aplicació, la primera pantalla que apareix és com la següent:

Pàgina d'inici de CEO

Des del menú principal de l'aplicació podeu accedir a les següents pestanyes, en funció del vostre perfil d'usuari:

 • Tipus de certificats: pestanya restringida a l'administrador/a de l'aplicació i a personal emissor amb permís per definir els tipus de certificats. Ací s'especifica la seva descripció i si accepta o no l'emissió manual, és a dir, des de la mateixa aplicació CEO. Alhora, en aquest apartat, també s'autoritza els emissors, és a dir, s'identifica a les persones concretes o el servei de la universitat que pot emetre cadascun dels tipus de certificats i es dissenya la plantilla amb el text que presentarà el document oficial. Per a més informació consulteu Configuracio prèvia
 • Revisió de certificats: en aquesta secció de l'aplicació es recopilen els certificats pendents de revisar. Hi poden accedir tant el personal emissor com els caps de servei. Els emissors supervisen els certificats que han generat i els aproven per a la seva validació final. I els caps de servei consulten els certificats emesos en la seva àrea i que estan pendents de revisió. Per a obtenir més informació vegeu Com es revisa un certificat oficial?
 • Emissió de certificats: aquesta pestanya recull els certificats emesos i indica el seu estat (pendent de revisar, pendent de moderar, aprovat o denegat). Els emissors veuen tots els certificats que han creat i els caps de servei tots els que ha generat personal del seu servei. A més, ací els emissors poden crear de forma manual aquells tipus de certificats que ho prevegen i als quals se li haja autoritzat. Consulteu Com s'emet un certificat oficial? per a més informació.
 • Aprovació de certificats: només està habilitada per als caps de servei que són els responsables últims d'aprovar o rebutjar l'emissió d'un certificat oficial. La validació final permet generar el document amb la signatura digital del Secretari/ària general. Per a més informació consulteu Com s'aprova i es genera un certificat oficial?


Per a obtenir més informació vegeu Maneig de la pàgina d'inici del document Elements comuns de les aplicacions.

A continuació, en els següents punts del manual, s'expliquen amb detall totes les accions i tasques que permet fer el programa.

Configuració prèvia 

És reponsabilitat de l'administrador/a de l'aplicació o dels emissors amb permís establir quins tipus de certificats s'hi podran generar, identificar les persones o el servei de la universitat que podrà emetre'ls i definir la plantilla amb el text que tindrà cadascun d'ells. Tots aquests paràmetres es configuren des de la pestanya Tipus de Certificats del menú principal. 

Definir els tipus de certificats

El primer pas perquè els usuaris puguen començar a emetre certificats és que l'administrador/a o emissor/a amb permís especifique quins són els tipus de certificats que es podran dispensar. Per agregar-ne un, cal que polseu el botó Afegir; a continuació, ompliu la Descripció tant en Català com en Castellà i Anglès i, finalment, seleccioneu si es podrà fer o no l'Emissió manual, és a dir, des de la mateixa aplicació de Certificals oficialsPer a més informació consulteu Emetre certificats des de la mateixa aplicació. Per últim, feu clic en Desar per tal que el sistema registre les dades introduïdes.

Indicacions per afegir un tipus de certificat

Autoritzar els emissors

També és responsabilitat de l'administrador/a o emissor/a amb permís indicar qui són els usuaris o el servei de l'UJI que podrà emetre cadascun dels tipus de certificats definits prèviament, com s'ha explicat en el punt anterior. Per identificar els emissors, cal que tingueu seleccionada en la part superior de la pantalla un tipus de certificat. Seguidament, en la part de sota, agregueu els usuaris individuals des de la pestanya Persones i els serveis des de la d'Ubicacions lògiques.

 • Des de la pestanya Persones, podeu introduir un nou usuari. Només cal que premeu Afegir i seleccioneu la persona a través de la finestra Cercar registre. Podeu buscar-ne una introduint almenys tres caràcters al camp ExpressióSeguidament, el trieu i polseu Seleccionar. Comproveu que en la taula, s'indica el Nom i DNI de la persona a qui autoritzeu a emetre un tipus concret de certificat. També teniu a la vostra disposició el botó Esborrar si necessiteu eliminar algun dels usuaris agregats i retirar-li el permís perquè no puga emetre un certificat determinat.

Autoritzar una persona com a emissor de certificats

 • Des de la pestanya Ubicacions lògiques, també podeu especificar quin servei de l'UJI podrà emetre un tipus de certificat determinat. En aquest cas, s'autoritzarà al conjunt d'usuaris que integren el servei. Com en el cas anterior, cal que polseu Afegir i indiqueu el Nom i l'EMail a través de la finestra Cercar registre. Si necessiteu eliminar-ne algun heu de prémer el botó Esborrar.

Autoritzar un servei de l'UJI com a emissor de certificats 

Dissenyar la plantilla del certificat

Des de la pestanya Tipus de certificats, l'administrador/a o l'emissor/a amb permís també pot definir el text dels certificats que es podran emetre, de forma manual, des de la mateixa aplicació CEO. Us heu de situar en la pestanya Plantilla. Com en els casos anteriors, heu de tenir seleccionat un tipus de certificat en la part superior de la pantalla. Seguidament, cal que introduïu el Text i ho podeu fer en els tres idiomes (a través de les pestanyes Castellà, Català i Anglès) perquè estiga disponible en tots tres. Fixeu-vos que a la part dreta de l'aplicació teniu disponibles els Comodins i les Etiquetes de formateig.

 • Comodins: paraules o conceptes que preveeu que s'han de substituir i personalitzar per una dada concreta, com per exemple el nom o DNI del destinatari/ària o també l'objecte que se certifique, com són els dies i hores d'un curs de formació. Heu de tenir present que alguns dels comodins els substitueix l'aplicació automàticament i d'altres els haurà d'especificar manualment l'emissor durant la creació del certificat. Per a més informació consulteu Emetre certificats des de la mateixa aplicació.  
 • Etiquetes de formateig: és informació enquadrada pels signes menor que i major que < > que indica les característiques que ha de tenir una part del text. Es col·loquen envoltant la paraula o el text per donar-li un format, com ara lletra negreta < b >, cursiva < i > o subratllada < u >, com podeu observar en la imatge de sota. 

Configurar el disseny de la plantilla del certificat

També teniu la possibilitat d'incloure un logo al certificat, a més de l'estatutari de l'UJI que ja està incorporat per defecte. Us heu de situar en la pestanya Logo i fer clic en Seleccionar arxiu per pujar i adjuntar una imatge. Si desitgeu eliminar-la només cal que polseu en Esborrar imatge. 

Agregar un logo a la plantilla d'un certificat

En qualsevol moment, podeu fer clic en el botó Previsualitzar per veure, en una nova finestra, el resultat del disseny de la plantilla. Tingueu present que en aquest moment encara no incorpora la signatura digital, ja que només s'afig quan el cap del servei l'aprova. El document es presenta de la següent forma: 

Exemple de previsualització de la plantilla d'un certificat

Un cop hàgeu introduït tot el detall del certificat podeu fer clic en Desar perquè l'aplicació registre tota la informació. A partir d'aquest moment, els usuaris o el servei autoritzat prèviament podran començar a crear aquest tipus de certificat. 

Com s'emet un certificat oficial?

El sistema permet emetre certificats tant manualment des de la mateixa aplicació CEO com, automàticament, des d'altres de l'UJI que estiguen integrades. 

Abans d'entrar en detall de com s'emeten els certificats, cal que tingueu present que en la pestanya Emissió de certificats els emissors podreu consultar la relació de certificats que hàgeu creat vosaltres, tant des de CEO com des d'altres aplicacions, i com a caps de servei, tindreu accés als que haja generat personal del vostre servei. Com podeu veure en la imatge de sota, aquest llistat apareix en una taula amb diverses columnes de dades. Per a obtenir més informació sobre el funcionament de Taules de dades consulteu Elements comuns de les aplicacions.

Pestanya d'Emissió de Certificats

 • Estat: indica la situació en què es troba un certificat a través d'una boleta. Si passeu per sobre amb el cursor apareixerà la informació de l'estat segons el color: 
  • Marró: pendent de revisar per part de la persona emissora. 
  • Taronja: pendent de moderar i, per tant, a l'espera que el cap del servei l'aprove o el denegue.
  • Roja: certificat denegat per part del cap del servei.
  • Verda: certificat aprovat pel cap del servei i, per tant, si el visualitzeu ja incorpora la signatura digital. A més, significa que ja s'ha enviat la notificació al destinatari/ària. 
 • DNI Destinatari: identificació de la persona a qui va dirigit el certificat.
 • Nom Destinatari 
 • Mail Destinatari
 • Data Creació: indica el dia en què es crea el certificat. És a dir, en el moment en què l'emissor pitja el botó Crea Nou o el genera des d'una aplicació externa. 
 • Data Certificat: data que consta públicament en el certificat com a dia d'emissió, encara que no coincidisca amb el de creació o aprovació en l'aplicació.
 • Data Moderació: dia en què el cap del servei aprova o denega el certificat. Per a més informació consulteu Com s'aprova i es genera un certificat oficial?
 • Data Recollida: només apareix si s'introdueix manualment el dia en què el destinatari/ària recull físicament el certificat oficial. 
   

A més, en la part superior de la pantalla, hi ha uns Filtres que us poden ajudar a buscar un certificat concret. Podeu aplicar un filtre pel Tipus de certificat, per la Descripció o per l'Any. Si voleu desfer el filtre teniu el botó Netejar filtres. Per a obtenir més informació vegeu Filtrar una cerca del document Elements comuns de les aplicacions.

En aquesta pestanya, a més de crear un nou certificat, com s'explicarà a continuació, hi ha d'altres botons a la vostra disposició, com podeu observar en aquesta imatge: 

Botons disponibles en la pestanya Emissió de certificats

 • Imprimir: per generar el certificat en pdf en català, castellà o anglès (sempre que s'haja definit amb anterioritat en els tres idiomes en la Configuració prèvia). Heu de tenir present que si el certificat està pendent de moderació, és a dir, d'aprovació encara no incorporarà la signatura digital. Només s'haurà afegit en els certificats aprovats. 
 • Esborrar: podeu eliminar un dels certificats que hàgeu creat prèviament, sempre que encara no haja estat aprovat pel cap del servei. Si necessiteu esborrar un certificat aprovat, cal que us poseu en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU). En el manual Centre d'Atenció a Usuaris / CAU (usuaris) podeu trobar més informació sobre com crear una incidència al CAU.
 • Editar Data de Recollida: a través d'aquest botó podeu introduir o modificar la data en què el destinatari/ària recull el certificat oficial. Comproveu que quede reflectit en la columna Data Recollida de la taula. 
 • Motiu de rebuig: aquest botó s'activa per als certificats que han estat denegats. Si el polseu podreu consultar, en una nova finestra com la de sota, el motiu pel qual el cap de servei ha rebutjat aprovar-lo. Per a més informació consulteu Com s'aprova i es genera un certificat oficial?
  Finestra on consultar el motiu del rebuig del certificat

Emetre certificats des de la mateixa aplicació

Per crear un certificat des de la mateixa aplicació CEO, cal que aneu a la pestanya Emissió de Certificats del menú principal. Heu de tenir present que podreu generar certificats des de CEO sempre que s'haja especificat prèviament en la configuració. Per a més informació vegeu Definir els tipus de certificats. Per generar un nou certificat cal que polseu el botó Crear Nou i seguiu els passos que s'expliquen a continuació:  

 1. Primer, heu d'escollir obligatòriament el Tipus de certificat que voleu generar (entre aquells que teniu autorització) i prémer Següent.
  Finestra per seleccionar tipus de certificat

 2.  A continuació, cal que indiqueu la Descripció, és a dir, el detall del certificat (si és d'assistència o de formació, per exemple). N'heu de triar una de les que es despleguen a través de la icona . En aquest apartat, també podeu personalitzar el Text de l'anvers, és a dir, la informació addicional o complementària que incorporarà el certificat en la cara anterior. Cal que l'empleneu en cadascun dels idiomes en què estarà disponible el document a través de les pestanyes Català, Castellà i Anglès. Convé subratllar que aquesta informació no incorporarà la signatura digital del Secretari/ària General, només reservada per al text del certificat oficial. Un cop introduïdes aquestes dades torneu a polsar Següent.
  Completar les dades de la descripció del certificat

 3. En tercer lloc, cal que identifiqueu la persona (destinatari/ària) a qui voleu emetre el certificat. Heu d'especificar si el destinatari/ària és un usuari intern de l'UJI o extern.

  • En cas d'un usuari intern, cal que feu clic sobre qualsevol dels camps de DNI, Nom o Email. Aleshores accedireu al cercador de registres. Recordeu que heu d'introduir almenys tres caràcters en Expressió per tal de fer la cerca. En trieu un i polseu Seleccionar
  • En cas d'un usuari extern, heu d'omplir de forma manual els camps amb el seu DNI, Nom i Email

  Un cop empleneu la informació torneu a polsar el botó Següent.
  Identificar el destinatari del certificat

 4. Seguidament, s'obri una nova finestra on veureu la Data d'emissió (correspon a la Data de certificat, és a dir, el dia en què es crea o s'emet el certificat) i la Data d'inici de certificat (indica el dia en què comença l'objecte que se certifica com, per exemple, el dia d'inici d'un curs de formació). Per defecte, l'aplicació les fica de forma automàtica però podeu posar la que desitgeu fent clic a sobre i marcant un dia sobre el calendari que apareix. En aquesta mateixa finestra es mostra el Text del certificat, en cadascun dels idiomes que heu definit prèviament vosaltres com a emissor/a o l'administrador/a. Cal subratllar que aquest text no el podeu modificar des d'ací sinó que s'ha de fer des de la configuració de la plantilla. Fixeu-vos, a més, que apareixen, just a sota, el llistat de Comodins que preveu aquest certificat, definits també prèviament en la plantilla. Com podeu observar en la imatge de sota, alguns els ompli directament l'aplicació, de forma automàtica, amb les dades del destinatari/ària i d'altres els heu de ficar vosaltres de forma manual. Convé que tingueu present que els haureu d'incloure en cadascuna de les pestanyes dels idiomes. Quan hàgeu completat tota la informació, torneu a polsar Següent
  Finestra amb el text del certificat amb els comodins fixats prèviament en la plantilla

 5. Aleshores veureu que s'obri una finestra on podeu previsualitzar el certificat en cadascun dels idiomes que estiguen disponibles per a aquest tipus de certificat. Heu de tenir en compte que si apareix algun camp en roig, com passa en l'exemple de sota, vol dir que és un comodí que no heu emplenat correctament. Per acabar de generar el certificat cal que feu clic en el botó Finalitzar. Comproveu que apareix creat en la taula d'Emissió de certificats. A partir d'aquest moment, podreu fer la seva revisió per remetre'l posteriorment al cap del servei que és qui l'ha d'aprovar o rebutjar. Per a més informació vegeu Com es revisa un certificat oficial?
  Previsualització del resultat del text del certificat en diversos idiomes

Emetre certificats des d'aplicacions integrades 

CEO està integrada amb d'altres aplicacions de l'UJI per tal que es generen automàticament certificats com, per exemple, es fa des de Gestió de cursos de formació. En aquest cas, permet generar alhora un nombre elevat de certificats, sense necessitat de fer-ho un per un. Malgrat que cada aplicació pot tenir un mecanisme diferent, per crear-ne de nous haureu d'anar a l'apartat de certificats de l'aplicació, comprovar la previsualització, el llistat de destinataris i que les dades siguen correctes i, per últim, polsar el botó Generar certificat oficial, com apareix indicat en la imatge de sota. Aleshores ha d'aparèixer un missatge informant que els certificats s'han creat correctament. 

Emetre certificats des d'aplicacions integrades

Un cop creat, l'haureu de revisar i aprovar des de CEO perquè el cap del servei faça la validació final incorporant la signatura digital del Secretari/ària General. Habitualment, les aplicacions disposen del botó Gestió de certificats oficials, com es veu en la imatge superior, que enllaça directament amb CEO on podreu consultar els certificats emesos i tramitar la seva revisió, com s'explica en el punt següent del manual. 


Com es revisa un certificat oficial?

La revisió d'un certificat és un pas necessari abans de l'aprovació definitiva per part del cap del servei, tant si el certificat s'ha creat des de la mateixa aplicació CEO com si s'ha fet des d'una d'externa. Tant els emissors com els caps de servei podeu consultar els certificats emesos pendents de revisió des de la pestanya Revisió de Certificats del menú principal. La presentació d'aquesta pantalla és similar a la d'Emissió de Certificats. Per facilitar-vos la cerca també inclou uns Filtres per buscar certificats per Tipus, Descripció i Any. I en la part inferior es mostra la relació de certificats pendents de revisió en una taula amb el detall per columnes.

Pestanya des d'on es revisen els certificats

Heu de marcar el certificat o certificats que voleu revisar i seguidament podeu fer diverses operacions. Com podeu observar en la imatge superior, teniu el botó Visualitzar per mostrar en la pantalla el resultat del certificat en qualsevol dels idiomes disponibles, sense incloure encara la signatura digital. Un cop hàgeu comprovat que s'ha generat correctament, podeu validar-lo polsant el botó Aprovar. Però, si considereu que conté errors o que s'ha de tornar a crear podeu eliminar-lo a través del botó Esborrar. Per generar, de nou, un certificat seguir les indicacions del punt Com s'emet un certificat oficial?

Convé que tingueu present que un cop feu clic en Aprovar, l'aplicació enviarà, de forma automàtica, un correu electrònic de notificació al cap del vostre servei per informar-li que té certificats pendents d'aprovació. El cap del servei és qui pot i té la responsabilitat de la validació final del certificat. Serà en aquest procés quan s'afegirà la signatura digital al document, com s'explicarà amb detall en el següent punt del manual. 

Com s'aprova i es genera un certificat oficial?

L'aprovació i validació definitiva dels certificats oficials és responsabilitat del cap del servei. Una volta el revisa el personal emissor, com a cap del servei, rebreu un correu electrònic de notificació, com el de la imatge de sota. Us informa que teniu certificats pendents d'aprovació i inclou un enllaç directe a l'aplicació CEO. Aquest procés de moderació, ja siga la validació ja siga la denegació, l'heu de tramitar des de la pestanya Aprovació de Certificats del menú principal. 

Correu de notificació per avisar al cap de servei que té certificats pendents d'aprovar

Aquesta pestanya presenta els mateixos filtres que les pestanyes Emissió de Certificats i Revisió de Certificats. En podeu buscar per Tipus, Descripció o Any. En la taula de sota, també apareix el llistat de certificats pendents d'aprovació en una taula amb la informació per columnes. 

 • DNI Destinatari 
 • Nom Destinatari 
 • Mail Destinatari
 • Data Creació
 • Data Certificat

A través del botó Visualitzar podeu consultar el resultat del certificat i comprovar si tot està correcte. Si no detecteu cap error, podeu polsar Aprovar per tal de validar definitivament el document. Convé que tingueu molt present que és, en aquest moment, quan s'inclou la signatura digital del Secretari/ària General. Aleshores, s'enviarà un correu electrònic de notificació a l'emissor/a per informar-li de l'aprovació del certificat que havia creat. 

Botó per validar un certificat des de la pestanya Aprovació de certificats

Parale·lament, l'aplicació envia un correu electrònic de notificació al destinatari/ària, com el de sota, per informar-li que té un nou certificat oficial publicat en el seu Portafirmes personal. 

Notificació al destinatari d'un nou certificat oficial en el Portafirmes

Com ja s'ha mencionat, a partir d'aquest moment el certificat oficial incorpora la signatura digital amb el codi segur de verificació que identifica de manera unívoca un document electrònic de l'administració pública. Ho podeu veure en l'exemple de sota. 

Certificat oficial amb signatura digital

Si, en canvi, detecteu alguna incidència o error podeu fer clic en Rebutjar per denegar la validació del certificat. En aquest cas, haureu d'apuntar el Motiu en la finestra que s'obri i, per últim, polsar Rebutjar certificat. Així, l'emissor/a sabrà per què no s'ha aprovat el certificat que havia creat en la pestanya Emissió de certificats. Vegeu Com s'emet un certificat oficial? per a obtenir més informació.

Rebutjar el certificat i indicar-ne el motiu

Quan el cap de servei rebutja un certificat, automàticament, s'envia un correu de notificació a l'emissor/a per informar-li que ha estat denegat, com podeu veure en l'exemple de sota. També incorpora un enllaç directe a l'aplicació CEO.

Correu de notificació per informar que s'ha denegat un certificat nou

Resolució de dubtes

Per qualsevol dubte o consulta relativa al funcionament o desenvolupament de l'aplicació, heu de contactar amb María Asuncion Verchili Andreu del Servei de Recursos Humans. Podeu enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica verchili@uji.es

Resolució de problemes

Davant qualsevol problema en el funcionament de l'aplicació, us podeu posar en contacte amb el Centre d'Atenció a Usuaris (CAU) del Servei d'Informàtica de la Universitat Jaume I de Castelló. Podeu telefonar al CAU al (964 38) 7400 dins de l'horari d'atenció telefònica (de dilluns a dijous de 08.30 a 19.00h i els divendres de 09.30 a 17.00h), enviar les vostres consultes a l'adreça electrònica cau@uji.es o crear una incidència a través de l'aplicació CAU. Serà atesa tan ràpidament com siga possible i amb el millor servei disponible. 

Glossari 

 • Administrador/a. Persona que té la responsabilitat d'implementar, configurar, parametritzar i mantenir el correcte funcionament de l'aplicació. 
 • Anvers. Cara anterior del certificat amb informació addicional o complementària que no incorpora signatura digital. 
 • Aprovar. Considerar vàlid i adequat un certificat oficial. És el darrer procés pel qual el cap del servei autoritza que s'incloga la signatura digital del Secretari/ària General i s'envie al Portafirmes del destinatari/ària. 
 • Certificat. Document, expedit per un funcionari públic competent o per una persona autoritzada legalment, que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les dades que consten en arxius, registres o llibres d'actes.
 • CSV (codi segur de verificació). Codi format per una combinació de lletres i xifres que identifica de manera unívoca un document electrònic dins l'administració pública, i permet comprovar i demostrar l'autenticitat i la integritat de les còpies impreses del document electrònic. 
 • Comodí. Caràcter utilitzat en la plantilla d'un certificat per a substituir, automàticament o manualment, per una dada concreta. Habitualment són informació del destinatari/ària, com el nom o el DNI o de l'objecte que se certifique, com els dies i hores d'un curs. 
 • Data de certificat (o d'emissió). Data que consta públicament en el certificat com a dia d'emissió, encara que no coincidisca amb el de creació o aprovació en l'aplicació.
 • Data de creació. Dia en què es crea un certificat. Indica el moment en què l'emissor crea el certificat, ja siga des de la mateixa aplicació CEO ja siga des d'una altra d'externa que estiga integrada. 
 • Data d'inici de certificat. Dia en què comença l'objecte que se certifica com, per exemple, el dia d'inici d'un curs de formació. 
 • Data de moderació. Dia en què el cap del servei aprova o denega el certificat. Si el valida, automàticament, el certificat incorpora la signatura digital del Secretari/ària General.
 • Data de recollida. Data en què el destinatari/ària recull físicament el certificat oficial. En cas que es produïsca aquest supòsit, la data s'haurà d'incloure manualment en l'aplicació. 
 • Destinatari/ària. Persona a la qual va adreçada el certificat oficial. 
 • Emissor/a. Persona o servei de l'UJI que pot emetre un tipus determinat de certificat oficial. 
 • Estat. Situació en què es troba un certificat oficial: pendent de revisar, pendent de moderar, aprovat o denegat.
 • Etiquetes de formateig. Informació enquadrada pels signes menor que i major que <  > que indica característiques diverses d'una part del text de la plantilla d'un certificat. Es col·loquen envoltant la paraula o el text per donar-li un format, com ara lletra negreta < b >, cursiva < i > o subratllada < u >. 
 • Moderador/a. Cap de servei encarregat d'aprovar o rebutjar, finalment, la generació del certificat amb signatura digital. L'aprovació o rebuig es produeix després que l'emissor/a haja revisat el certificat. 
 • Portafirmes. Eina informàtica que permet als membres de la comunitat universitària, als responsables dels òrgans i unitats administratives de l'UJI i als ciutadans en general, una vegada identificats, rebre documents de les aplicacions de l'IGLU per a la seua firma electrònica així com consultar tots els documents electrònics firmats en els diferents expedients. És l'espai on els destinataris reben els certificats amb la signatura digital. 
 • Pendent de moderar. Estat en què es troba un certificat quan ha estat revisat per part de l'emissor/a i falta que l'aprove o el rebutge el o la cap del servei. 
 • Pendent de revisar. Estat en què es troba un certificat quan ha estat emès i falta que l'emissor(a el revise, abans de derivar-lo al cap del servei per tal que l'aprove o el denegue.
 • Rebutjar. No acceptar o denegar l'aprovació d'un certificat oficial. 
 • Revisar. Procés en què l'emissor/a examina el certificat que ha creat. És un pas previ i imprescindible abans de derivar-lo al cap del servei per a la seva aprovació definitiva. 
 • Revisor/a. Persona que s'encarrega de revisar el certificat oficial per dur-lo a l'aprovació final, a càrrec del cap de servei.
 • Signatura digital. Dades situades generalment al final del certificat, amb informació xifrada que n'identifica l'autor de la signatura i permet comprovar-ne l'origen i la validesa i evitar-ne la falsificació.
 • Ubicació lògica. Servei de l'UJI que pot emetre un tipus de certificat. És l'administrador/a de l'aplicació qui autoritza un servei determinat per a poder generar un tipus de certificat. 


A més de conèixer el significat d'aquests conceptes també us pot ajudar consultar el Glossari de termes clau. 


 • No labels