Child pages
 • Catàleg de procediments
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INSTRUCCIONS PER A CREAR, SUPRIMIR O FER CORRECCIONS AL CATÀLEG DE PROCEDIMENTS


I. CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE PROCEDIMENTS

Per a crear un nou procediment al catàleg cal accedir a l'SPI creat amb aquesta finalitat:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=638&p_tema=12 El mateix cal fer per a suprimir un procediment del catàleg, en aquest cas a través del procediment "Baixa de procediments en el catàleg":

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=639&p_tema=12

Al crear un procediment cal assignar-lo a una carpeta d'UPO. Cada unitat administrativa o servei que va proposar procediments té una carpeta creada. Si no en tinguéreu, cal que la demaneu a través d'un CAU.

II. MODIFICACIÓ I REVISIÓ DELS PROCEDIMENTS JA CREATS

La modificació dels procediments ja creats es fa a través d'UPO. A més, una vegada creat cal accedir igualment a UPO per enllaçar la normativa i els documents.

El procés de creació d'un procediment és autoritzat per la Secretaria General. La modificació d'un procediment no requereix autorització, però només pot utilitzar-se per a canvis accessoris en els procediments o per actualitzacions que no impliquen una modificació substancial dels continguts. En cas que la modificació siga substancial, cal donar de baixa l'anterior procediment i crear-ne un de nou. Qualsevol canvi lingüístic ha d'assegurar-ne la correcció.

Quan es dóna d'alta un procediment a través de l'SPI, l'SLT fa una revisió lingüística. Per facilitar aquesta revisió cal que tingueu en compte els següents criteris:

 • Poseu els textos en la llengua que correspon a la pestanya en UPO o a l'apartat corresponent de l'SPI.
 • Passeu el corrector del Word o de qualsevol altra aplicació semblant, si més no, abans de penjar els textos.
 • Comproveu que el contingut del text en català és el mateix que en espanyol.
 • Reviseu que no es repetisquen exactament els mateixos textos en el camp "Contingut" que en el "Descripció del procediment". Com es dirà després, aquests camps tenen una finalitat diferent.
 • Citeu correctament la normativa (vegeu l'apartat 4, del capítol Majúscules i minúscules del Manual de documents i llenguatge administratius; pàg. 181).
 • Assegureu-vos de la coherència textual entre el títol de cada apartat i el seu contingut.

 Els caps de cada unitat han de revisar la informació introduïda. A més, cada servei o unitat és responsable de mantindre actualizada la informació dels seus procediments. Per tant, si hi ha algun canvi que els afecta, per exemple, de normativa, cal que facen els canvis pertinents.

El catàleg de procediments recull els procediments genèrics. En el cas de procediments recurrents no cal obrir un procediment nou cada any. El que cal fer és actualitzar, si escau, la normativa que el regula i la resta d'informació.

A més, la fitxa dels procediments estarà enllaçada amb el TAO, que mostrarà les convocatòries vigents de cada procediment.
El procés per actualitzar i revisar una fitxa és el següent:

 1. Accediu a la url http://ujiapps.uji.es/upo/
 2. Aneu a l'apartat del Portal SEU/CATALEG/Nom del vostre servei. Hi trobareu una carpeta per procediment.
 3. Entreu en el procediment que voleu revisar/modificar. Cliqueu en la pàgina i després, en Editar.
 4. Per poder fer canvis heu de tindre permisos. Es pot comprovar fàcilment, ja que si no en teniu no us apareixerà l'opció Guardar. S'han donat permisos a algunes persones de cada servei o unitat, però si qui ha de fer els canvis no té permís cal que el demaneu a través d'un CAU:
 5. A continuació heu de revisar que en el camp Origen aparega el servei o unitat que proporciona la informació. Si no apareix, cal que ho canvieu. 
 6. En el camp "Contingut", s'ha d'escriure un resum d'una o dues línies del procediment, fent referència al seu objecte o finalitat. Recordeu que NO s'ha de repetir el mateix text que s'ha posat en la descripció del procediment. Si es considera convenient, des d'aquest camp es pot remetre al web del servei responsable del procediment en què apareix la seua informació completa amb el text: "Més informació" (amb el linc ocult). Exemple: La Universitat Jaume I convoca anualment ajudes per a projectes d'innovació educativa. Més informació
 7. En el camp "Descripció del procediment" cal descriure els tràmits del procediment.
 8. El camp "Normativa que regula el procediment" és editable. En aquest camp heu d'enllaçar la normativa amb hipervincles i expressar-ho de la manera més visual possible (paràgrafs, pics...). 
 9. El camp "url tramitació electrònica" ha de contindre l'enllaç a l'aplicació de l'eujier de la tramitació o, si no n'hi ha, l'enllaç a la sol·licitud genèrica del Registre:

  http://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica
 10. El camp "url normativa" desapareixerà en la versió final que es mostrarà als usuaris.

 11. El camp "Resolució del procediment" ha de contindre el nom de l'òrgan que resol el procediment. En cap cas, s'ha de posar el nom de la persona.

 12. El camp "Documentació que se demana" també és editable. Si són diversos documents cal fer una llista de pics o vinyetes. I a més, cal enllaçar el document perquè es puga descarregar. Aquest camp també es pot utilitzar per indicar com i on lliurar, si escau, la documentació que no pot ser enviada telemàticament. 

 13. La informació de les fitxes de procediments (tots els camps) cal omplir-la en valencià i en espanyol, i cada llengua a la respectiva pestanya.

 • No labels