Child pages
 • Servei de detecció de còpies a l'Aula Virtual
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Introducció

Un servei de detecció de còpia permet obtenir una idea de la similitud d’un document amb altres. A nivell pràctic, dóna al professorat un índex de similitud (%) d'un treball en comparació amb una base de dades de documents formada per informació procedent de fonts públiques i dels propis treballs presentats en la mateixa institució o d'altres.

És important remarcar que es tracta d'una ajuda per al professorat, però aquest servei no distingeix si hi ha plagi o no. És a dir, l'estudiantat pot haver fet ús del dret a cita copiant fragments d'algunes obres, seguint la legislació vigent i citant l’autoria. La decisió última per determinar si la similitud d'un treball amb altres documents suposa una penalització per a l'alumnat correspon al professorat de l'assignatura.

La utilització del servei de detecció de còpies és opcional. El professorat dels cursos és qui decideix si usar-lo o no des de la configuració individual de cada activitat. Per defecte, està desactivat.

L’ús d’aquesta ferramenta i del contingut revelat als informes queda restringida a la finalitat d’avaluar els treballs de l’alumnat de la Universitat Jaume I.

La Universitat Jaume I utilitza el servei de detecció de còpies Ephorus integrat a l'Aula Virtual. Podeu fer arribar els vostres suggeriments i consultes a través del CAU (http://cau.uji.es/).

Alguns punts importants de la utilització del sistema:

 • El servei no suporta tots els tipus de fitxer. En l'apartat Tipus de fitxer i mides suportats podeu consultar el conjunt de formats que es poden emprar amb Ephorus.

 • El servei imposa un límit en la mida de cada fitxer a analitzar. Ephorus estableix aquest límit en 25 MB.

 • L’obtenció de resultats no és immediata. L'obtenció del percentatge de similitud d'un treball amb les fonts revisades requereix d'un temps de processament que depén íntegrament de la càrrega de treball que tinguen els servidors d’Ephorus. Aquest temps sol ser menor a 24 hores.

Funcionament

Així és com funcionaria una configuració normal d’Ephorus:

 1. El professorat configura la tasca per a utilitzar Ephorus.

 2. L'alumnat accedeix a l’apartat per fer una tramesa.

 3. A l’estudiant se li informa que el seu treball serà enviat al sistema Ephorus per ser analitzat i comparat amb altres documents.

 4. L’alumnat accepta que el seu treball s’utilitze amb Ephorus.

 5. Es tramet el treball.

 6. L’Aula Virtual envia el document a Ephorus.

 7. Ephorus rep el document i comença a fer comparacions amb la seua base de dades de documents d’Ephorus per a la Universitat Jaume I i contra fonts públiques d'Internet. En funció del tipus de revisió triat, el comportament canvia lleugerament.

 8. Transcorregut un temps, l’Aula Virtual detecta que l'anàlisi del document s'ha completat i el mostra a l’apartat de correcció de l’activitat del professorat.

 9. En aquest moment el professorat veu el percentatge de similitud amb altres documents. És molt important que faça clic sobre aquest nombre per a accedir a l’informe de similituds per comprovar les possibles fonts de la còpia.

Els documents tramesos en una activitat prèviament a la configuració d’Ephorus NO s'envien a Ephorus.

La comparació de documents es realitza contra les bases de dades de documents d’Ephorus i aquesta està formada per documents de la Universitat Jaume I prèviament tramesos. Per tant, la detecció de còpies de treballs entre alumnat d'un mateix curs de l'Aula Virtual o de cursos diferents, només és detectable si algun dels seus documents està prèviament en aquesta base de dades. O dit d'una altra manera, si l'activitat o activitats es configuren per usar els documents com a referència o per defecte.

Limitacions

Hi ha algunes restriccions que és important tenir en compte. Algunes ja les hem comentat en l'apartat Introducció. 

Activitats que podem configurar per fer ús d’Ephorus

Actualment només les Tasques. Encara que en un futur s’anirà ampliant aquest conjunt.

Tipus de fitxer i mides suportats

 

Tipus de fitxer

Mida màxima

Microsoft Office Word (.doc, .docx)

Word Perfect (.wpd)

Adobe Acrobat (.pdf)

Documents de text (.txt, .rtf)

OpenOffice (.odt, .sxw)

HTML (.html, .htm)

25 MB

 

Configuració d'activitats

En l'apartat de configuració de Tasques trobareu l'apartat Connector de prevenció de plagi Ephorus. En desplegar l'apartat trobareu les següents opcions de configuració:

 • Habilita Ephorus. Activa Ephorus per a eixa activitat

 • Tipus de revisió. Indica com tracta Ephorus, per defecte, els documents tramesos:

  • Privat. Els documents s’emmagatzemen a la base de dades d’Ephorus però no s’utilitzen com a referència en posteriors anàlisis.

  • Per defecte. Els documents s’emmagatzemen a la base de dades d’Ephorus
   i s'utilitzen com a referència en posteriors anàlisis.

  • Referència. Els documents s’emmagatzemen a la base de dades d’Ephorus però no generen informes.

Visibilitat de documents en informes de similitud

Qualsevol document que estiga marcat com a visible (tipus de revisió referència o per defecte) pot ser descarregat en un informe de similitud quan es detecte text copiat amb el mateix. La descàrrega només és possible si s’és professorat del curs on està el fitxer en qüestió.

Només la Universitat Jaume I pot tindre accés a aquestos materials.

El professorat d’una tasca pot canviar el tipus de revisió d’un document prèviament tramés en qualsevol moment. Només cal fer clic a la icona que apareix al costat del percentatge de similitud del mateix. Si es marca com a invisible, el fitxer no s’utilitzarà en posteriors anàlisis.

Preguntes més freqüents

Puc trametre un document del meu estudiantat a Ephorus en el seu nom?

No. L’estudiantat és l’únic que pot enviar els treballs a Ephorus mitjançant l’activitat tasca. No podeu enviar treballs en el seu nom. Tenim que arreplegar el seu consentiment per a utilitzar els seus treballs a Ephorus.

He activat Ephorus però no envia els treballs ja presentats

Efectivament. S’envien els treballs posteriors a l’activació de la ferramenta. És necessari arreplegar el permís dels estudiants per a l’enviament del treballs.

He activat Ephorus però no veig cap informe en trameses dels meus estudiants

Probablement has activat el Tipus de revisió referència. Aquest tipus de revisió NO genera cap informe.

 

 • No labels