Child pages
 • Gestió de Certificats Oficials

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Amb aquesta aplicació podrem gestionar tot el cicle administratiu per el que viatja un certificat: desde la seva emissió, moderació amb firma digital del Secretari/ària General i posterior publicació en el portafirmes personal del usuari.

Table of Contents

Com accedir

L'accés principal a l'aplicació es troba en http://ujiapps.uji.es/ceo.

Depenent del nostre perfil d'usuari tindrem accés a uns apartats de la gestió, o a uns altres.

Perfils d'usuari

 • Receptor. Es l'usuari/ària que rep el certificat (pot ser de l'UJI o extern).
 • Emissor. Es la persona (o procés) que crea el certificat. Això iniciarà el procés de gestió del certificat en la cadena de moderació.
 • Revisor. Es la persona que revisa que la creació del certificat ha sigut correcta i comprovarà que, abans de firmar-ho, la informació i presentació del certificat es la que deu ser. Aquesta fase de revisió es opcional.
 • Moderador. Es el cap de servei que decideix la aprovació o denegació dels certificats pendents de firmar.

 

Accions a dur a terme per part del revisor

La revisió d'un certificat de un determinat tipus es farà en el seu apartat corresponent dins de l'aplicació, on veurem un llistats de certificats pendents de revisar, que podrem filtrar per diversos criteris. El revisor pot realitzar tres accions:
 • Visualitzar una versió preliminar del certificat previ a la aprovació. Podem veure el certificat en els tres idiomes disponibles.
 • Si estem d'acord amb el contingut i la maquetació, podem aprovar el/s certificat/s per a que el moderador puga emetre'ls. Aquesta acció també enviarà un e-mail a la persona encarregada de moderar aquest tipos de certificat, avisant-li que té certificats pendents de moderar.
 • Si n'hi ha alguna cosa que vulguem rectificar, podrem borrar el certificat. Per que una vegada revisat i aprovat el certificat no podrà eliminar-se.

 

 

Accions a dur a terme per part del moderador

La moderació es la acció més important del procés, perquè firmarà digitalment el/s certificat/s prèviament emesos i revisats en les fases anteriors, i a més avisarà al receptor de la disponibilitat de un nou certificat en el seu apartat personal Portafirmes de 'e-ujier. Les accions a realitzar per el moderador, encara que molt importants, son molt simples:
 • Aprovar el certificat. Implica la firma digital de la informació del certificat amb el certificat del Secretari/ària General i notificació al usuario.
 • Denegació del certificat. El certificat es denega i es registra com a denegat. No es podrà fer l'emissió de aquest certificat de nou ja que ha segut rebutjat en un moment del temps per el moderador. Es una acció que, teòricament, no deuria produïrse mai.

 

 
 
 

Accions a dur a terme per part del emissor

L'emissió d'un certificat de un determinat tipus es pot fer des-de dins de la mateixa aplicació. Primerament deurem assegurar-nos que ja existeix el tipus de certificat que volem emetre.
 
Dispossarem d'un assistent que ens guiarà per el procés de recol·lecció de tota la informació necessària en el certificat. 
 
 

Accions a dur a terme per part del receptor

El destinatari del certificat rebrà una notificació per correu electrònic avisant-li que te una nova notificació telemàtica en el seu apartat corresponent en e-ujier. Aquesta notificació es la confirmació de que pot encontrar un nou certificat oficial disponible en el seu portafirmes. Acceptar o denegar la notificació tememàtica no té cap efecte en el procés d'emissió, el certificat oficial s'emmagatzemarà en el portafirmes de qualsevol forma.
Accedim al "Portafirmes" des de la pantalla inicial de l'uji-er, secció "Carpeta d'expedients electrònics":
 
 
 
Accés a les notiicacions telemàtiques:
 
 
 
Accés al certificats oficials reconeguts: