Child pages
  • Campanya anual d'identificació d'equips d'ús comú

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aquesta campanya ha de permetre a la unitats organitzatives (UO) seleccionar els equips microinformàtics d'ús comú, com ara impressores, escàners o microordinadors; estan exclosos els perifèrics d’ús personal (normalment ubicats al despatx d’usuari), els servidors i els equips dels laboratoris d'investigació. També servís per a identificar els equips destinats als laboratoris docents que s'hagen de mantenir com a serveis generals.
Sols l'equip identificat es podrà acollir al nou contracte del servei de manteniment hardware dels equips microinformàtics o a qualsevol mecanisme que s'habilite en el futur per a la renovació de microordinadors personals obsolets. Tot sense perjudici de complir la resta de condicions específiques establides en aquests.
Per a identificar l'equip d'ús comú, cal usar el formulari 'Identificació d'equips d'ús comú'. El formulari està pensat per ser accedit pels caps de les UO, que poden delegar en terceres persones de la UO. Aquest formulari de l'e-UJIer@ està a l'apartat 'Personal', sota l'epígraf 'Laboral', tot just baix del 'Identificació ordinador de treball' (https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji04609).
El formulari us deixarà afegir equips, seleccionant primer una ubicació, triant dins del material disponible a la mateixa. Respecte al formulari cal tenir en compte:
-L'equipament disponible a la ubicació es presenta ordenat per data de compra, segons l'Inventari General de Béns de la Universitat. Noteu que no apareixen els equips considerats obsolets, ni tampoc els equips que ja estiguen assignats a un usuari o a una UO. Si el formulari no us mostra l'equip que espereu, suposant que estiga correctament inventariat, pot ocórrer que no estiga correctament ubicat; per corregir-ho cal adreçar-se a la vostra unitat de gestió o, si no en teniu una assignada, al Servei d'Informació Comptable.
-La possibilitat de fer canvis en aquest formulari es redueix a un breu període anual; normalment serà al principi d'any.
-Aquesta identificació no suposa la incorporació de l'ordinador al contracte de manteniment vigent, sinó que s'usarà per a determinar el parc a cobrir en el següent contracte (en vigor a partir de l'1 d'agost).