Child pages
  • Protocol per al suport del Servei d'Informàtica a la realització d'exàmens amb requeriments online

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Protocol per al suport del Servei d'Informàtica a la realització d'exàmens amb requeriments online


Antecedents

Encara que la majoria d'exàmens se segueixen fent "en paper", des de l'inici de la Universitat s'han realitzat exàmens amb ordinador. Habitualment es tracta d'activitats de caràcter local, de manera que el requeriment informàtic ha estat bàsicament que l'aula estigués en condicions normals de funcionament, el que és habitual.

...

Els exàmens de tipus 1 requereixen exclusivament suport per part dels operadors, mentre que els de tipus 2 i 3 requereixen addicionalment personal especialitzat del SI .

Cal assenyalar que, en l'actualitat, els exàmens de les titulacions i graus es reparteixen generalment al llarg del període d'exàmens en tres franges horàries : de 9h a 13h, de 13h a 17h i de 17 a 21h. Per la seua banda, la pràctica totalitat del personal del SI que seria necessari per donar suport a la realització d'exàmens té horari de matí (de dilluns a divendres, de 8h a 15h ).

Protocol

1 1. Durant el període de confecció del calendari d'exàmens, els professors de les assignatures que realitzaran exàmens en aules informàtiques informaran via email , via correu-e, als directors de titulació (centres) d'aquesta circumstància, així com del tipus d'examen (1, 2 o 3 ) de què es tracta. Si no s'informa, el SI declina qualsevol responsabilitat en el cas de pèrdua de servei. En el cas dels exàmens de tipus 3, els professors del mateix informaran al SI dels requeriments addicionals per a la realització de l'examen. Es realitzarà mitjançant CAU, amb 15 dies d'antelació com a mínim donat el cost de modificar les instal·lacions.
2. Una vegada aprovat el calendari d'exàmens, els centres remetran al SI la relació d'exàmens que es realitzaran en aules informàtiques, la data de realització i el tipus d'examen.
3. Per tal de poder disposar de suport tècnic si es produeix alguna incidència, en el moment de fixar l'horari dels diferents exàmens els centres tindran en compte que aquells a celebrar en aules informàtiques haurien de tenir horari de matí. Només en casos excepcionals en què el centre sol·liciti i motive adequadament la impossibilitat d'ubicar un examen en horari de matí, el SI podrà preveure i disposar de personal de suport fora de l'horari de matí.

Transitòria per al curs 2013-2014

Els punts 1 i 2 de la proposta hauran de realizar-se durant els mesos de setembre i octubre.
Si no estan les hores d'examen ja establertes, pot aplicar-se el procediment tal qual, però si ja
ho ja ho estan, el SI assumeix la situació i intentarà cobrir els exàmens que estiguen a la vesprada.