Child pages
 • Tutorial Seguiment Docent

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Verd: la classe té un registre d'entrada correcte, sense incidències.
 • Roig: la classe té algun tipus d'incidència sense processar.
 • Ambre: el professor o professora ha obert una incidència detectada i està a l'espera de resolució per part de la direcció de departament o persona en qui delegue.


L'imatge anterior mostra una possible captura de pantalla de l'aplicació amb la vista setmanal:
El professor o professora ha d'obrir una incidència per a les classes que apareixen en color roig, d'acord amb el procediment següent:

 • S'ha de fer clic damunt de la classe marcada en roig perquè s'òbriga una nova finestra amb informació sobre la incidència (vegeu la finestra de l'esquerra en la següent figura).

  Image Removed Image Added

  Image Removed Image Added


 • Si la classe l'ha impartida el mateix professor o professora usant la seua targeta o una targeta genèrica en la ubicació indicada a l'horari però l'ha registrat fora del marge de cortesia de 15 minuts. El professor o professora ha de punxar en el desplegable "Entrada:" per a obrir-lo i triar el registre associat a l'aula en què ha impartit la classe (vegeu la finestra de la dreta en l'anterior figura).
 • Si la classe l'ha impartida el mateix professor o professora usant la seua targeta o una targeta genèrica en qualsevol ubicació diferent de l'assignada oficialment, l'entrada en aqueixa ubicació haurà quedat registrada. El professor o professora ha de punxar en el desplegable "Entrada:" per a obrir-lo i triar el registre associat a l'aula en què ha impartit la classe (vegeu la finestra de la dreta en l'anterior figura).
 • Si la classe s'ha impartit en l'aula assignada, però per un altre professor o professora de l'assignatura o de l'àrea, s'ha de marcar l'opció "La classe l'ha impartida un altre professor" i es tria el registre corresponent en el desplegable "Entrada:"
 • En qualsevol altre cas, no s'ha de triar cap registre en el desplegable i s'ha de descriure el motiu de la incidència en el requadre "Informe Prof.:"

...

També estan disponibles els comentaris del responsable per a cada incidència. Fent un doble clic sobre una incidència s'obté la informació completa d'aquesta.

Anchor
h.tyjcwt
h.tyjcwt

Image Modified
"Incidències pendents"
Es mostren en forma de taula totes les incidències del professor o professora detectades pel sistema que encara no s'han obert. Obrir les incidències des d'aquesta pantalla és equivalent a fer-ho des de la pantalla del calendari "Esdeveniments".
Diàriament, en el cas que hi haja incidències pendents, el professor o professora rebrà un correu recordant-li la necessitat d'obrir les incidències.

...

En aquesta part de l'aplicació es mostren les estadístiques generals d'ús del sistema, en diferents gràfics o taules, i és d'accés restringit per als responsables acadèmics: directors de departament i de titulació.
L'objectiu és mostrar estadístiques sobre sessions i incidències associades a assignatures i a professors.
Els directors de departament podran accedir a les estadístiques dels professors de les àrees del seu departament i de totes les assignatures que imparteixen. Els directors de titulació podran accedir a les estadístiques de les assignatures de la seva titulació i dels professors que les imparteixen.
Tots dos tipus de responsables acadèmics podran accedir a una pantalla com la de la figura següent si trien l'opció "Estadístiques".
Image Removeddos vistes diferents. Una d'elles els permetrà veure la informació agrupada per assignatura i una altra agrupada per professor. La següents imatge mostra l'aspecte de la vista per assignatura sense cap dada.
Image Added
La pantalla mostra tres desplegables bàsics:

 • "Àrees" permet accedir a la llista d'àrees del departament o de la titulació.
 • "Assignatura": a la vista per assignatura, un cop escollida l'àrea, aquest desplegable mostra totes les assignatures de la mateixa als directors de departament. En el cas dels directors de titulació mostra només les assignatures que l'àrea s' imparteix a la titulació.
 • "Professors": a la vista per titulació, un cop escollida l'àrea, desplega els noms dels seus professors. Si a més de l'àrea es tria una assignatura, només desplega els noms dels En el cas dels directors de titulació mostra només els professors de l'àrea que imparteixen docència a la imparteixentitulació.

El botó "Netejar" permet esborrar les opcions seleccionades en els desplegables.
El botó "Cerca" realitza la cerca en base a les opcions seleccionades en els desplegables.
El desplegable "Descarrega" permet descarregar un fitxer en format pdf o csv que resumeix , agrupades per àrea, les estadístiques acumulades per a totes les assignatures del departament o la titulació.
professors, depenent de la vista utilitzada. Si s'ha triat una àrea concreta, només s'inclou la informació de la mateixa visible pel responsable corresponent.

Anchor
h.uxlxacf091f3
h.uxlxacf091f3
Usos de la pantalla d'Estadístiques per assignatura:

Si es volen veure les estadístiques de totes les assignatures del departament o titulació, només cal n'hi ha prou amb prémer el botó " Cerca", sense triar cap opció a cap dels tres dos desplegables.
Si es volen veure les estadístiques de totes les assignatures d'un àrea, es tria l'àrea en el desplegable corresponent i es prem el botó " Cerca".
Si es volen veure només les estadístiques de tots els dels grups d'una assignatura impartit impartits per un àrea, es tria l'àrea, es selecciona l'assignatura i la seva prem el botó "Cerca".
Si es volen veure les estadístiques de totes les assignatures d'un professor, es tria la seua àrea, es selecciona el professor en el desplegable corresponent i es prem el botó " Cerca".
Si es volen veure les estadístiques d'un professor en una assignatura, es tria l'àrea, després l'assignatura i finalment el professor. En prémer el botó "Cerca" només apareixeran els grups impartits per aquest professor en l'assignatura.
La següent figura mostra les dades recopilades en les estadístiques. En aquest cas s'ha triat mostrar les dades de totes les assignatures d'una àrea donada i s'estan visualitzant només les dues primeres assignatures.
Image Removed Image Added
Les assignatures es mostren per ordre alfabètic de codi. Per cada assignatura es mostra el seu codi i nom i la següent informació per columnes de cada un cadascun dels grups impartits per professors de l'àrea:

 • Codis dels grups: TE1, TE2, ..., PR1, ..., LA1, etc.
 • Sessions: Total d' sessions programades en l'horari del grup fins a la data en què es consulten les estadístiques.
 • Sense Incidència: Sessions sense incidència Incidentades: sessions incidentades i percentatge que suposen sobre el total inclòs en a la columna anterior.
 • Les les següents columnes es refereixen als tipus d'incidències i el percentatge que suposen sobre les sessions amb incidènciael total de sessions mostrat a la columna "Sessions":
  • Inc. Pendents: amb incidència pendent d'obrir pel professor.
  • Inc. Obertes: amb incidència oberta i encara no resolta.
  • Inc. Resoltes: amb incidència ja resolta pel responsable acadèmic.
  • Inc. AutorAuto-Resoltes: amb incidència auto-resolta.
  • Inc. Revocades: incidències revocades que poden haver estat o no reobertes pel professor.

Al final de cada assignatura es mostren les dades acumulades de la mateixa. Al final de la pantalla es mostren les dades acumulades de totes les assignatures mostrades.
Si les assignatures no caben en una sola pantalla, podem moure'ns a la següent o l'anterior usant les fletxes de la part inferior.

Anchor
h.8mxqyjtx356s
h.8mxqyjtx356s
Usos de la pantalla d'Estadístiques per professor :

Si es volen veure les estadístiques de tots els professors d'un àrea, es tria aquesta al desplegable "Àrea" i es prem el botó Cerca.
Si es volen veure les estadístiques d'un professor, es tria l'àrea, després professor i es prem el botó Cerca.
Les estadístiques mostrades als directors de departament inclouen totes les sessions del professors en totes les assignatures. Les estadístiques mostrades als directors de titulació només inclouen les sessions impartides pels professors en les assignatures de la seva titulació.
La següent figura mostra les estadístiques mostrades a un director de departament per a tots els professors d'una àrea donada.
Image Added
Les columnes mostrades són les mateixes que en les estadístiques per assignatura llevat que la primera mostra els noms dels professors.
Es mostren en color vermell les estadístiques dels professors que en el moment d'obtenir-les tenen més d'un 5% de sessions amb incidències pendents d'obrir o revocades, seguint que estableix la "Normativa sobre el seguiment de l'activitat docent impartida a la universitat Jaume I".
Al final de cada àrea es mostren les dades acumulades de la mateixa. Al final de la pantalla es mostren les dades acumulades de totes les àrees del departament o titulació, depenent del responsable acadèmic.