Child pages
 • Actes acadèmiques

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Part I: Introducció

El present manual està estructurat en tres parts clarament diferenciades. La primera pretén ser una introducció al mateix, presentant els antecedents i les possibilitats de la eina, així com la definició dels processos bàsics necessaris per a poder passar les notes a les actes.

La segona, mostra els passos mínims i imprescindibles per a poder passar notes. Si açò no satisfà les necessitats, a la tercera part es detallen altres funcions que amplien (en cap cas substitueixen) les anteriors.

Presentació

Aquest projecte començà a finals de lany 2000, i es va paralitzar per la necessitat de destinar els recursos a altres projectes més urgents. A finals de 2002 es reprèn el projecte i casi s'ha conclòs. Al març de 2003 apareix un projecte relacionat i es decideix reescriure la eina amb una sèrie de millores en quant a les funcions i lús.

Aquesta es una segona versió amb més funcionalitats, i que va adreçada, a més del PDI, al PAS dels departaments, per que tots utilitzen aquesta eina de la mateixa forma.

Possibilitats de la eina

Aquesta eina ens permetrà cobrir totes les fases per les que passa una nota posada en un examen, es a dir, des de la introducció fins els traspàs definitiu a l'acta, passant per la publicació prèvia en el tauler virtual de l'estudiant, la publicació en el panel respectiu i l'enviament de SMS de notificació a l'estudiantat. I amb aquesta nova versió, també la gestió de les diligències i la signatura digital de tots els processos de traspàs.

La eina està dissenyada per a que es puga realitzar un ús progressiu de les seues funcionalitats. Si només es vol utilitzar per a passar les notes a l'acta, no s'haurà de configurar res, només introduir-les, posar una data de revisió, i passada aquesta data, polsar el botó de traspàs a l'acta, que es troba a l'última pestanya, i per últim, imprimir l'acta.

En canvi, si es vol realitzar la publicació prèvia per web, caldrà accedir a la part de configuració i indicar-hi les dates dinici i fi entre les quals s'han de publicar les notes. Es poden indicar també les dates corresponents a la revisió. Enviar notificacions per SMS als estudiants que estiguen subscrits al servei.

També permet indicar el desglossament de la nota en apartats i preguntes, i es pot introduir la nota de cada pregunta per què la eina calcula la nota final segons la configuració realitzada. Suporta també els exàmens de tipus test. I exportar i importar les notes (amb uns formats predefinits) per que cadascú puga fer el tractament i gestió de les notes amb altres programes.

Per últim, també permet signar digitalment (amb un certificat digital) les actes, de forma que aquesta signatura digital substitueix la signatura manual del professor (aquest procediment sols ho podran fer els professors, i no els auxiliars dels departaments).

Procediment

Per a completar el procés d'emplenar les actes s'hauran de realitzar els següents passos:

 • Introduir les notes (amb o sense desglossament, etc).
 • Introduir la data de revisió.
 • Una volta passada la data de revisió, polsar el botó de traspassar a l'acta que apareix a l'última pestanya.
 • Comunicar a la Secretaria del Departament que ja pot imprimir l'acta, amb les notes incloses, amb paper oficial.
 • Signar l'acta pel professor (si l'acta no està signada digitalment).

En el cas de detectar un error amb posterioritat al traspàs de l'acta, caldrà fer la diligència corresponent (també es pot signar digitalment la diligència) i indicar-ho a la Secretaria del Departament per tornar a imprimir l'acta amb la diligència feta.

Accés a l'aplicació

L'aplicació que suporta la introducció, publicació i traspàs de notes a l'acta corresponent, es troba a l'apartat "Docència -> Actes" de l'e-UJIer@.

Noves funcionalitats respecte de la versió anterior

Aquesta versió aporta unes quantes modificacions, per complir normatives o per ampliar funcionalitats. Aquestes modificacions son:

 • Els suspesos han de portar nota numèrica, ja no es pot posar suspès sense nota.
 • Les notes sols es poden passar a l'acta amb un decimal, cosa que afecta a totes les notes introduides a partir del curs acadèmic 2006.
 • La pantalla per introduir les notes ha canviat per no tindre que carregar-la cada volta que es guarden les notes (acò no afecta a la introducció desglossada).
 • La impresió de remeses d'actes

Part II: Funcions bàsiques

Creació duna llista de notes

Aquesta versió de l'aplicació es tant per al PDI com per al PAS dels departaments (auxiliars de departaments).

Des de la pàgina inicial de la gestió dactes cal seleccionar el curs acadèmic i l'assignatura sobre la qual treballarem.

Apareix una llista de convocatòries, prèviament creades, inclosos els parcials. Si la convocatòria o parcial amb el qual volem treballar no apareix a la llista caldrà crear-lo. Per a fer açò, es selecciona de la llista desplegable que apareix al final de la pàgina la convocatòria i el grup i es polsa el botó Crear. Si volem crear un parcial caldrà donar-li un nom.

Una volta definida la convocatòria o parcial que'ns interessa s'ha de fer clic en la lupa que apareix a la dreta. Per a esborrar-lo, feu clic sobre la creu roja. A més, si feu clic sobre la icona de excel, us permet tant descarregar-vos la llista d'alumnes en excel al vostre ordinador, com carregar les notes des de una fulla excel amb un format determinat (açò es detalla en el punt 3.6).

No s'han de crear les convocatòries o parcials fins el moment de utilitzar-les. La creació no inclou els estudiants que ja tenen aprovada l'assignatura, per tant, si a principi de curs es crea la convocatòria de setembre, eixiran tots els alumnes matriculats, mentre que, creant-la després de generar les actes, sols eixiran els que tenen l'assignatura pendent.

Cal recordar que les pantalles son les mateixes, tant per al PAS dels departaments, com per al PDI. La diferència es que la pantalla detecta si l'usuari es PDI, i li mostra en la llista les assignatures del seu POD, o si es PAS, en la qual cosa li mostra la llista de les assignatures de les que el departament al que pertany rep l'acta (si una assignatura pertany a més dun departament, sols un rep l'acta per emplenar-la).

Introducció de notes directes

La eina està dissenyada per a que, una volta creada una llista per a una convocatòria o parcial, es puga introduir les notes a la primera pestanya.

Ací apareix un camp anomenat Nota final, on s'haurà d'introduir la nota corresponent. Si l'estudiant té matrícula d'honor caldrà marcar-lo a la columna M.H..

Respecte de versions anteriors, ara hi ha una barra a la dreta per mostrar les notes, i un únic botó per guardar-les (al clicar en el botó, guarda totes les notes introduides), de forma que es permet guardar i continuar treballant en el mateix lloc on estàvem.

Al guardar les dades, apareix una nova finestra que confirma que les dades s'han guardat correctament.

En principi no cal utilitzar l'altra columna N.P. Marcar aquesta columna implica que a l'acta apareix com a "No presentat", encara que estiga indicada una nota (la nota no es traspassaria a l'acta). Per indicar matrícula de honor cal marcar sempre la casella MH.

Amb l'aplicació de la normativa vigent, els suspesos sempre han de tindre nota, i totes les notes s'introduiran, com a màxim, amb un decimal.

Aquesta pantalla permet ordenar la llista destudiants per nom (nom, primer i segon cognom), per cognom (primer cognom, segon cognom i nom), o per DNI.

A la part esquerra, apareix una icona verda (una volta generada l'acta, l'estudiant SI apareix en l'acta) o roja (o l'acta no ha sigut generada, o l'estudiant no apareix en l'acta). A la part dreta, apareix una creu verda, que permet al professor incloure observacions de l'estudiant, tant publiques (aquestes apareixen a la pantalla de consulta de notes provisionals, si el professor publica les notes a la web - veure apartat 3.1), com privades.

El nom de l'estudiant és un enllaç a la seua fitxa. A més, si existeix enllaç al NIF, és per què aquest estudiant no apareix a l'acta corresponent. Si es fa clic sobre aquest, es pot veure el motiu de la no inclusió.

Documentació

Passades les notes, hi ha tres llistats predefinits per poder-los imprimir. Es troben a la pestanya Documentació.

Aquests llistats són:

 • Llista de notes: amb totes les dades ordenat per DNI.
 • Llista de notes (ordenat per nom): amb totes les dades ordenat per cognoms i nom.
 • Llista de notes (sense nom): llistat adaptat a la LOPD, sols inclou el DNI i la nota obtinguda. Aquesta llista és la que es pot publicar en el panel corresponent per a comunicar la nota a l'alumnat.

Traspàs a l'acta

Introduïdes i verificades totes les notes, a l'última pestanya es pot traspassar les notes a l'acta.

Prèviament al traspàs de l'acta, en la pestanya Configuració, cal introduir la data de revisió, donat que el botó de traspassar a l'acta no s'activarà fins que no estiga introduïda aquesta data.

En aquesta pantalla hi han pestanyes a la part superior, i també a la part esquerra. Les pestanyes de la part superior ja les coneixem. Les de la part esquerra les anomenarem subpestanyes, i permeten accedir a diferents parts de la configuració de l'aplicació de les actes.

Per posar una data de revisió, cal seleccionar els valors desitjats de dia, mes, any i hora d'inici i fi de la revisió i també el lloc, i fer clic en el botó Guardar. Una volta guardada, la data de revisió es mostra en la part superior. Si es vol canviar aquesta data, cal fer clic en l'aspa roja per esborrar-la, i després, tornar a introduir-la. Aquesta data, si no es configura res més (veure apartat 3.1 i 3.2) és simplement informativa, afectant sols al botó de traspassar a l'acta.

Traspàs a l'acta i signatura digital PDI

Introduïda la data de revisió, en la pestanya de traspàs disposem de dos botons. El primer permet traspassar l'acta normalment (veure el punt següent 2.4.2). El segon es per traspassar i signar digitalment. Quan es polsa, les notes es passen a l'acta alerta, aquest és un procés IRREVERSIBLE per tant, només s'haurà de polsar quan s'hagin revisat les notes. Si cal fer una modificació posterior, serà necessari utilitzar les pantalles per fer les diligències.

El següent pas és comunicar a la Secretaria del Departament que l'acta ja es pot imprimir. Si l'acta s'ha signat digitalment, el professor no ha de tornar a signar les actes, ja que al peu de l'acta apareix un text de la signatura (veure part V, impressió de les actes).

Traspàs a l'acta PDI i PAS

Introduïda la data de revisió, en la pestanya de traspàs, únicament disposem del botó Traspassar a l'acta. Quan es polsa, les notes es passen a l'acta alerta, aquest és un procés IRREVERSIBLE per tant, només s'haurà de polsar quan s'hagin revisat les notes. Si cal fer una modificació posterior, serà necessari utilitzar les pantalles per fer les diligències.

Després de traspassar les notes a l'acta, es mostra un detall de com s'ha fet aquest traspàs, indicant les dades traspassades i si hi han incidències en el procés.

Una volta traspassades les notes a l'acta, el botó quedarà desactivat i no es podrà tornar a polsar. Si l'acta l'ha traspassat l'auxiliar del departament, una volta impresa, caldrà emplenar les dades que falten, com el nom del professor, la data i signatura corresponents.

En cap cas la introducció de les notes a l'aplicació substitueix l'acta física en paper amb les notes i signatura del professor/a o amb la signatura digital.

Una volta impreses, si s'han firmat digitalment, o impreses i complimentades, caldrà enviar-les, per al seu arxiu, al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants en els terminis establerts per a cada convocatòria.

Part III: Altres funcions

Fins aquest punt, s'ha descrit tot el que és necessari i imprescindible per a introduir les notes dels alumnes i emplenar les actes corresponents. Ara bé, l'aplicació té altres funcionalitats interessants:

 • Revisió de l'examen: permet indicar el lloc, dia i hora en què es farà la revisió de l'examen i si la realitza un o més professors així com quina part revisa cadascú.
 • Publicació en web: Com publicar les notes per web per a que l'estudiantat les puga consultar.
 • Enviament de notes amb missatges curts SMS: juntament amb la publicació de les notes provisionals en la web, es pot enviar un missatge curt SMS a cada estudiant (sols als subscrits al servei) per notificar-li la nota obtinguda i la data de revisió. Aquest enviament sols es podrà fer una volta per assignatura i convocatòria.
 • Configuració del desglossament de notes: permet definir agrupacions per a poder introduir les notes de manera desglossada si l'examen ho permet (teoria, problemes, pràctiques, treballs, etc.) i en preguntes (pregunta 1, 2, etc), amb una fórmula per a calcular les notes.
 • Introducció de les notes desglossades. Si s'ha definit un desglossament de notes, la introducció d'aquestes canvia per a adaptar-se al desglossament definit.

La revisió dexamen

L'alumne, a l'e-UJIer@, disposa de una tauler de notes provisionals on pot consultar les notes avanç de la revisió. En aquesta mateixa pantalla, també pot consultar les dates, l'hora i el lloc on es farà la revisió.

Per que lestudiantat puga accedir a aquesta informació, cal introduint aquestes dades prèviament en la subpestanya Revisió.

Aquesta pantalla té dues parts. A la primera part estan les dades introduïdes, que es poden esborrar, si fora necessari, fent clic sobre laspa roja. A la segona part estan les dades de la revisió: dia, mes, any, hora i minuts d'inici i fi, lloc i observacions. El camp dobservacions pot servir, si l'assignatura la imparteixen diversos professors, per indicar quin professor i quina part de l'examen corregeix en quina data. Així cada professor/a pot tenir el seu horari i lloc de revisió particular.

Introduïda la informació, es polsa el botó guardar i apareixen les dades a la part superior. Si les dades introduïdes son errònies, caldrà esborrar-les (fer clic en laspa roja) i tornar a introduir-les.

Publicació en Web

Introduïdes les notes a l'aplicació web, i per a que siguen accessibles per l'alumnat (aquest disposa d'una pàgina per consultar les notes provisionals en l'apartat Informació Personalitzada, a le-UJIer@), cal configurar dues dates a la pestanya Configuració.

En aquesta pestanya apareix tota la configuració de l'aplicació, i sanirà modificant en funció dels paràmetres definits. Al fer clic en la subpestanya notificació es mostren dues dates, la data dinici i la de fi de la publicació en web i que defineixen el període durant el qual les notes seran accessibles pels alumnes (ambdues incloses). El format per introduir les dues dates està indicat en la pantalla.

Aquestes dues dates semmagatzemen mitjançant el botó guardar i es poden modificar posteriorment.

Cal tenir en compte que els canvis de notes sempre s'han de realitzar fora d'aquestes dates, per a que l'estudiantat només tinga accés a notes correctes. Si el canvi va a fer-se dins dels dies marcats, caldrà modificar-los prèviament.

Missatges curts SMS

A més, en la part inferior de la mateixa pantalla de configuració, disposem de la següent informació: alumnes que apareixen en l'acta, i deixos alumnes, quants s'han subscrit a lenviament de SMS.

Es pot indicar el dia, mes i any, i l'hora i minuts en les que es vol enviar els missatges curts. I per enviar-los sols caldrà fer clic el botó enviar. Ara bé, cal tindre en compte les següents consideracions:

 • S'enviaran missatges curts (SMS) (sols una vegada per assignatura i convocatòria), amb la nota obtinguda i la data de revisió, als estudiants de l'assignatura que estiguen subscrits. L'estudiantat disposa duna pàgina per subscriures en l'apartat Informació Personalitzada de le-UJIer@,
 • Els missatges no senvien immediatament, sinó que al fer clic el botó enviar, es programen per enviar-los el dia, mes, any, hora i minuts seleccionats. Per aquesta característica, les notes que s'enviaran en els missatges seran les que estiguen guardades en el moment de fer clic al botó. Si després de programar l'enviament dels missatges es fa qualsevol modificació d'una nota, l'estudiant rebrà la nota anterior avanç de modificar-la.
 • Una volta programat l'enviament dels missatges curts, ja no es pot desprogramar automàticament, pel que es recomana que aquesta operació siga l'última, i sols es faça quan les notes ja estiguen revisades pel professor corresponent.

Configuració del desglossament de notes

Es pot configurar un desglossament de notes si no fora suficient amb una nota per examen i es volguera partir en preguntes, o diferenciar teoria i problemes, etc.

Per a poder-les desglossar primer s'ha dindicar a la pestanya configuració, subpestanya configuració, i marcar la casella.

Aquesta casella, per defecte, no està marcada. Quan es marca i es polsa guardar apareix una nova pestanya que sanomena Introducció desglossada on s'introduiran les dades de les notes desglossades dels alumnes, i una nova subpestanya desglossament que permetrà definir les agrupacions i preguntes en que es divideix l'examen.

Per a configurar el desglossament cal tenir en compte com s'ha d'organitzar, segons les següents regles:

 • Un examen es divideix en agrupacions (una o més), per exemple: teoria i problemes.
 • Una agrupació està formada per un conjunt de preguntes.
 • Cada agrupació pot ser de dos tipus: normal o test (existeix una configuració diferent per a cada tipus).
 • En les agrupacions de tipus test, la fórmula per a calcular la nota és l'estàndard: encerts, menys número derrades, dividit pel número d'opcions menys un.
 • La nota final d'un examen sobté a partir de les notes de les agrupacions que tinga definides, segons el seu pes. De la mateixa manera, per a cada agrupació, la nota sobté en funció de les preguntes que conté i del pes de cadascuna d'elles.
 • Independentment del pes de les notes, tant les agrupacions com les preguntes poden ser visibles o no per a lestudiant, és a dir, encara que es desglossen les notes, si no hi ha agrupacions ni preguntes visibles, l'estudiant pot veure únicament la nota final.

 

Per a configurar el desglossament cal accedir a la subpestanya desglossament.

Aquesta pantalla també es divideix en dues part. En la superior estan les dades definides amb la possibilitat deditar-les (fent clic sobre el llapis) o esborrar-les (fent clic sobre laspa roja). Quan s'edita una agrupació passa a la part inferior.

A la part inferior es poden crear agrupacions noves o modificar les ja existents. Sols cal omplir les dades i fer clic en el botó guardar.

Les dades de cada agrupació son: nom, abreviatura, tipus (test o normal), percentatge o pes de l'agrupació al total de l'examen, si serà visible o no per a l'estudiantat, puntuació màxima, ordre en què apareixeran les agrupacions, i per al cas de preguntes tipus test, de quantes preguntes està format el test, i quantes opcions te cada pregunta.

Tindre un percentatge o pes permet posar les notes de diverses formes. Es pot puntuar de 0 a 10 i després traure la nota final segons el percentatge o puntuar amb la nota de cada agrupació i posar un percentatge sempre de 100. D'aquesta manera es sumarien els totals de cada agrupació per a obtenir la nota final.

Per les agrupacions, apareixen a la dreta noves icones (lupa) que ens permetran accedir al detall de les preguntes que formen cada agrupació. Segons el tipus de l'agrupació, la pantalla de configuració de les preguntes serà diferent.

En el cas de grups de tipus normal, i de manera similar a pantalles anterior, també hi ha dos parts: a la part superior estan les dades introduïdes, amb la possibilitat deditar-les o esborrar-les o a la part inferior podem introduir o modificar les dades de cada pregunta.

De la mateixa manera que per les agrupacions, i per a obtenir la nota global de l'agrupació, les preguntes també tenen un pes (percentatge) respecte del total de l'agrupació.

Per a facilitar la detecció d'errades en la introducció de les notes, es pot indicar per cada pregunta una nota màxima i mínima, que no es podran sobrepassar, ja que l'aplicació ens avisarà en el moment dintroduir la nota.

Igualment, les preguntes també poden ser visibles o no per part de lestudiantat. Per a tornar a la pantalla anterior de configuració, cal fer clic en la fletxa a l'esquerra de color blau (baix de tot).

A les agrupacions de tipus test, i donada la peculiaritat de les preguntes, la pantalla de configuració és diferent, i només és necessari configurar el nom, l'abreviatura i si és visible o no per a lestudiant.

Les modificacions realitzades es guarden quan es fa clic en la icona del disquet.

Introducció de notes desglossades

Una volta establert el desglossament de les notes, la pantalla dintroducció de notes canvia. Apareix una nova pestanya per anar a la introducció desglossada de les notes. I també apareix una lupa, que també va a la introducció desglossada, però que es situa directament en lalumne on hem fet clic a la lupa.

Aquesta pantalla presenta una nova icona que es una lupa. Aquesta permet anar directament a la introducció de notes per a un alumne, de forma desglossada (si s'ha definit un desglossament de la nota en preguntes).

La nova pantalla per introduir les notes desglossades té un aspecte una mica diferent, però s'adapta a la configuració d'agrupacions i preguntes introduïdes per a cada acta. Segons el desglossament definit, la pantalla tindrà un aspecte o un altre, però sempre tindrà unes parts clarament diferenciades.

Quan s'introdueixen les notes de forma desglossada es passa de tindre una llista d'alumnes a accedir d'un en un. Per a accedir a un altre estudiantat disposem de dos botons: Anterior i Següent per a canviar a l'anterior o el posterior. Amb el botó Llista podem accedir a la llista de tot l'estudiantat per a introduir les notes totals de l'examen, o per poder anar més ràpid a un altre alumne que anar passant d'un en un (es el mateix que fer clic en la pestanya Introducció notes).

De la mateixa manera que s'explica en la introducció simple de notes, disposem de la fitxa de l'estudiant quan fem clic sobre el seu nom. Si el NIF és un enllaç podem veure perquè no està inclòs a l'acta, la nota total de l'examen i les caselles de no presentat (N.P.) i matrícula d'honor (M.H.).

A més a més, i sempre en funció de les agrupacions i preguntes definits (així com el seu tipus) ens mostra, una darrere l'altra, amb una casella per pregunta per introduir les notes. També es mostra el pes de la pregunta en el total de l'agrupació, així com el pes de cada agrupació en la nota total en el conjunt de l'examen.

Les dades es guarden quan es polsa sobre els botons Anterior o Següent i s'accedeix a un altre estudiant.

Una consideració molt important que cal tenir em comte és que, qualsevol que siga la nota obtinguda del càlcul de les preguntes i el seu pes corresponent o el pes dels grups, si s'introdueix una nota en la casella Nota final serà aquesta la que realment es passa a l'acta, així com els modificadors NP i MH.

Exportar i importar notes

Per exportar i importar notes hi ha una pantalla específica per fer-ho.

En la primera part de la pantalla, es pot descarregar les dades amb excel o en format gnumeric, per després poder treballar en lordinador personal la llista dels alumnes.

En la segona part, es permet insertar les notes a l'aplicació de les actes, però amb unes limitacions:

 • Es permet importar dades amb format excel guardat com a XML. Es obligatori que les notes estiguen a la primera fulla del llibre de treball.
 • En la fulla on estan les notes sols hi pot haver dos columnes amb les etiquetes:
  • DNI (D). Es necesari que el títol de la columna continga el valor "(D)", incloent els parèntesis i sense les cometes dobles.
  • NOTA (N). Es necesari que el títol de la columna continga el valor "(N)", incloent els parèntesis i sense les cometes dobles.

Al fer clic en el botó Examinar, sobre una finestra per buscar el fitxer que conté les notes. Després de buscar el fitxer, al fer clic en Actualitzar l'acta, es traspassaran les notes del fitxer a l'aplicació de les actes, i es mostrarà el resultat de la càrrega de les dades en la part inferior.

Quan les notes han segut carregades corrèctament, és obligatori pulsar el botó "Guardar les notes importades a l'acta" per completar el procés e incorporar definitivament les notes a l'acta final.

El importar dades daquesta forma, sols importa les dades a l'aplicació de les actes, però igualment cal fer el traspàs a l'expedient dels alumnes (pestanya traspàs, punts 2.4.1 i 2.4.2).

<h1

La gestió de les diligències es pot fer per un altra pantalla, també disponible a l'e-UJIer@, apartat de docència, sota l'accés a la gestió de les actes.

Les diligències a les actes ha de fer-les el PDI, atès que és qui té la facultat de signar l'acta. Si es vol utilitzar la signatura digital per les diligències, ha de fer-les obligatòriament el PDI. Però si no es vol utilitzar la signatura digital, pot fer-les també l'auxiliar del departament.

Al accedir a la pantalla de les diligències, aquesta identifica a l'usuari (PAS o PDI), de forma que a cadascú li mostra, per curs i convocatòria, les actes disponibles per diligenciar.

Als auxiliars de departament els mostrarà totes les actes de les assignatures que el departament rep l'acta, i al PDI aquelles assignatures de les que te docència en el POD.

Sel·leccionada una convicatòria i assignatura, apareix la següent pantalla:

En aquesta pantalla, cal indicar la nova qualificació (amb text i numèrica), i una volta modificades totes les notes que es vulguen diligenciar, fer clic en els botons per registrar la diligència.

El botó de la dreta, Registrar diligència i signar digitalment es per que el PDI puga traspassar les diligències a l'acta i signar-les digitalment. Per poder fer-ho cal disposar del certificat digital i tindre instal·lat el programari necessari. El procés per signar digitalment les diligències es similar al de les actes.

El botó de lesquerra, Registrar diligència, es tant per al PAS com per al PDI. Tots poden utilitzar-ho per traspassar les diligències a l'acta. Al fer clic en el botó, apareixerà una alerta indicant si s'ha traspassat correctament.

Després del traspàs, en la pantalla apareixeran icones verdes, per indicar que els alumnes tenen diligències sobre la seua nota.

Al fer clic en la icona verda, mostra la última nota anterior de l'alumne.

Traspassades les diligències, caldrà tornar a imprimir l'acta i, si no s'ha signat digitalment, emplenar les dades corresponents i tornar a signar-la per part del professor (veure la part V Impressió de les actes).

Aquestes actes amb les diligències també caldrà enviar-les al Servei de la Gestió de la Docència i Estudiants.

Part V: Impressió de les actes i les diligències

Impressió de les actes

Els auxiliars dels departaments podran imprimir les actes en accedir a una nova pantalla, que també està disponible en l'e-UJIer@, docència, apartat d'actes.

Primer de tot, quan es traspassa un acta, l'auxiliar reb un correu indicat-li que l'acta ha sigut traspassada i que ja pot anar a imprimir-la.

Al entrar en la impressió de les actes, els auxiliars dels departaments tindran accés, per curs i convocatòria, a totes les actes.

En aquesta pantalla, es mostra lestat de les actes i, amb les caselles de la dreta, es podrà seleccionar una o més actes, per imprimir-les. Un acta es podrà imprimir tantes voltes com es vulga. Per facilitar la tasca d'imprimir, hi ha un desplegable amb les opcions: Cap, Tots, Invertir. Aquestes opcions permeten fer la selecció de les actes a imprimir més còmodament.

Una volta feta la selecció, al final de la pantalla hi ha un botó per generar el document amb les actes per poder-les imprimir. El generar un acta es molt simple, però generar totes les actes costa prou. Per açò, al fer clic en el botó, s'enviarà una petició de generació de les actes. El document amb les actes el rebrem al nostre correu amb un adjunt, o si el document és molt gran, rebrem per correu un enllaç des don podrà descarregar-se'l.

Es rebrà un correu electrònic on sinclourà un link per poder descarregar-se el document generat (i si es vol, guardar en disc).

Aquest document tindrà un format pdf, i es podrà imprimir quan es vulga, o imprimir sols algunes fulles (com al imprimir qualsevol altre document).

L'aspecte daquest document es el següent:

El peu de l'acta, amb signatura digital serà com el següent:

Impressió de les diligències

Després de fer una diligència en un acta, es torna a enviar un correu electrònic a l'auxiliar del departament, per notificar-li la diligència, i que puga preparar l'acta per que el professor la signe.

Les diligències no es poden imprimir a banda de les actes. Al imprimir l'acta, també simprimeixen les diligències (si hi ha).

L'aspecte de l'acta es modifica de forma que en la llista d'alumnes i notes, l'alumne té la nova nota a la llista, amb una marca que indica que més endavant, hi ha el detall de la diligència, que indica, per a cada alumne, la nota anterior i la nova nota.

Llistat resum dactes generades

Una altra opció únicament per als auxiliars es el resum de les actes generades amb el detall del nombre de alumnes que hi ha en cada acta.

En aquesta pantalla es pot triar el curs, la convocatòria i el semestre. També es pot triar entre llistar sols les assignatures lliurades, o llistar totes les assignatures.

Al clicar en el botó Generar llistat, genera un llistat com el següent:

Part VI: Programari relacionat

Per utilitzar l'aplicació de les actes, no cal tindre instal·lat cap programari especial. Per utilitzar la signatura digital, cal tindre instal·lat el software del clauer (o tindre instal·lats els certificats en local).

Clauer

En ladreça http://clauer.uji.es es troba el software i els manuals per poder instal·lar-se els controladors del clauer. En aquesta pàgina estan disponibles sempre les últimes versions estables disponibles. També indica dels requeriments per poder instal·lar-lo i les instruccions per fer-ho.

Part VII: Portafirmes

El portafirmes es pot trobar a le-UJIer@, apartar personal, subapartat signatura digital. Aquest es el contenidor on es guarden els documents pendents de signar digitalment. A més, amb l'històric, també es poden consultar i imprimir els documents signats digitalment.

Al entrar en el portafirmes, per defecte, es mostren els documents pendents de signatura digital per l'usuari, en la pestanya pendent.

En la segona pestanya es pot accedir al històric de documents signats digitalment per l'usuari.

Aquesta pantalla permet accedir als diferents documents, amb possibilitats de recerca i filtrar.

També es pot accedir al document en dos formats. Al fer clic en el link PDF, es mostra una finestra amb l'acta seleccionada. L'aspecte d'aquest document es el mateix que es mostra en la part V, impressió de les actes.

Com en aquesta pantalla sols apareixen documents signats digitalment, i en aquest cas es tracta d'actes, al peu d'aquestes actes sempre figurarà el text específic de la signatura digital.

Diligències

En el cas de diligències de actes, també estan al portafirmes. Cal ressaltar que les diligències canvien en el sentit de que en la part superior de l'acta sempre apareixerà la última nota de l'alumne. I si hi ha diligència, es mostrarà una marca que, al peu de les notes, indicarà la o les notes anteriors a la actual. Per veure un exemple, cal anar a la part V, impressió de les actes i diligències.