Child pages
 • Tutorial Seguiment Docent
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Manual de l'aplicació de seguiment docent a l'UJI

Introducció

L'objectiu del present document és, fonamentalment, informar el PDI sobre el funcionament de l'aplicació informàtica de suport al seguiment de l'activitat docent de l'UJI. Aquesta aplicació, accesible al e-UJIer, permet la gestió dels processos implicats en el seguiment de l'activitat docent, des de la simple consulta dels horaris del professorat fins a la detecció d'incidències i la gestió d'aquestes.

Procediment per al seguiment de l'activitat docent

El procediment per al seguiment de l'activitat docent impartida a l'UJI està enfocat a verificar que l'estudiant rep les classes planificades en el seu horari. Per a això, el procés es basa en el registre, per part del professorat, de l'inici de cada classe impartida. Per tant, es tracta de verificar que la docència planificada per a una titulació i que consta en el corresponent horari, s'imparteix tal com està previst (per a això és necessari que l'espai docent on s'imparteix la docència dispose de dispositiu electrònic de registre). Per a poder dur a terme aquest procediment de verificació de manera correcta s'utilitza tant la informació dels horaris de les distintes assignatures mostrada en el Lleu (incloent-hi les dades de les setmanes concretes en què s'imparteixen els distints tipus d'activitats) com la informació disponible en el POD quant a l'assignació de docència al professorat.
Quan el professor o professora acudeix a impartir una classe, ha de registrar l'inici d'aquesta en el dispositiu habilitat a l'aula per mitjà de l'ús del seu carnet universitari o qualsevol targeta que s'haja habilitat a l'efecte. El professor o professora disposa d'un marge de cortesia de 15 minuts per a registrar l'inici de la classe abans i després de l'horari de començament indicat en el Lleu. Aquest registre té lloc simultàniament a l'activació de l'enllumenat i climatització de l'aula, així com a l'obertura de la taula multimèdia. El dispositiu mostra el nom del docent (informació obtinguda a partir de la targeta) i l'assignatura que s'imparteix a l'aula en aqueix moment d'acord amb l'horari registrat en la base de dades. Durant la classe, el professor o professora pot necessitar passar la targeta una altra vegada, per exemple, per a tornar a obrir la taula multimèdia, la qual cosa no representa cap problema.
Tots els registres són enviats i emmagatzemats en una base de dades centrals. Aquestes dades poden ser revisades i gestionades a través de l'aplicació informàtica Seguiment Docent, accessible en l'apartat Docència de l'e-UJIer.
La revisió d'aquests registres és duta a terme, en primer lloc, pel mateix professor o professora, que a través de l'aplicació informàtica, pot accedir a les hores d'entrada que s'han registrat per a cada classe, així com conèixer si el sistema ha detectat algun tipus d'incidència. En aquest cas, ha d'obrir la incidència per a fer els comentaris i justificacions que considere adequats.
Totes les incidències obertes per al professorat d'un departament, incloent-hi els comentaris aportats pel professor o professora afectat, han de ser revisades per la direcció del departament (o persona en qui delegue), qui pot acceptar o rebutjar la justificació donada a la incidència. La direcció de la titulació pot revisar totes les incidències que s'han produït en la seua titulació, encara que no pot intervenir en la gestió d'aquestes des de l'aplicació informàtica.

Les incidències

Durant el seguiment de l'activitat docent poden generar-se diferents tipus d'incidències, algunes de les quals estan relacionades directament amb els registres d'inici de les classes, com ara:

 • No hi ha registre per a una activitat docent que consta en l'horari (es produiria si el professor o professora no realitza el registre o si efectivament la classe no s'ha impartit).
 • No hi ha registre dins del marge de cortesia de 15 minuts abans i després de l'horari previst per a l'inici de l'activitat.

D'altra banda, la informació recollida en la base de dades d'horaris i POD no sempre reflecteix de manera exacta la realitat diària de la docència impartida, la qual cosa pot donar lloc a la generació d'incidències, fins i tot en casos en què la classe s'haja impartit correctament. Açò succeeix, per exemple, si la classe s'ha impartit en una aula diferent de la prevista en l'horari de la titulació o si la classe l'ha impartida un docent diferent del que la té assignada en el POD.
Algunes incidències es poden resoldre automàticament, és a dir, el professor o professora ha d'obrir la incidència i el sistema la resol sense la intervenció del responsable acadèmic. Actualment, poden resoldre's automàticament les següents:

 • La classe s'imparteix en una aula diferent i el professor o professora ha usat la seua targeta personal per al registre.
 • La classe s'ha registrat com a impartida per algun altre dels professors o professores que té assignada docència de l'assignatura en el seu POD.
 • La classe s'imparteix a l'aula i horari indicat però es registra l'inici amb una targeta genèrica.

Descripció de l'aplicació informàtica

L'aplicació informàtica Seguiment Docent està estructurada en un menú que consta de sis parts, amb diferents privilegis d'accés en funció del tipus d'usuari:

 1. Esdeveniments
 2. Les meues incidències
 3. Incidències d'àrea
 4. Incidències de titulació
 5. Responsables d'àrea
 6. Estadístiques

A continuació es detallen les distintes parts de l'aplicació informàtica i s'indiquen les seues funcionalitats.

1. Esdeveniments

Aquesta part permet el professor o professora navegar a través d'un calendari que reflecteix les classes que té assignades d'acord amb la informació disponible en horaris i POD. En la part superior de la pàgina es troben les ordres de navegació que permeten seleccionar el període de consulta.
Les classes que han d'impartir-se en el futur fins a la setmana següent apareixen en color blau clar, mentre les que ja han d'haver sigut impartides es mostren en diferent color segons el seu estat:

 • Verd: la classe té un registre d'entrada correcte, sense incidències.
 • Roig: la classe té algun tipus d'incidència sense processar.
 • Ambre: el professor o professora ha obert una incidència detectada i està a l'espera de resolució per part de la direcció de departament o persona en qui delegue.


L'imatge anterior mostra una possible captura de pantalla de l'aplicació amb la vista setmanal:
El professor o professora ha d'obrir una incidència per a les classes que apareixen en color roig, d'acord amb el procediment següent:

 • S'ha de fer clic damunt de la classe marcada en roig perquè s'òbriga una nova finestra amb informació sobre la incidència (vegeu la finestra de l'esquerra en la següent figura).


 • Si la classe l'ha impartida el mateix professor o professora usant la seua targeta o una targeta genèrica en la ubicació indicada a l'horari però l'ha registrat fora del marge de cortesia de 15 minuts. El professor o professora ha de punxar en el desplegable "Entrada:" per a obrir-lo i triar el registre associat a l'aula en què ha impartit la classe (vegeu la finestra de la dreta en l'anterior figura).
 • Si la classe l'ha impartida el mateix professor o professora usant la seua targeta o una targeta genèrica en qualsevol ubicació diferent de l'assignada oficialment, l'entrada en aqueixa ubicació haurà quedat registrada. El professor o professora ha de punxar en el desplegable "Entrada:" per a obrir-lo i triar el registre associat a l'aula en què ha impartit la classe (vegeu la finestra de la dreta en l'anterior figura).
 • Si la classe s'ha impartit en l'aula assignada, però per un altre professor o professora de l'assignatura o de l'àrea, s'ha de marcar l'opció "La classe l'ha impartida un altre professor" i es tria el registre corresponent en el desplegable "Entrada:"
 • En qualsevol altre cas, no s'ha de triar cap registre en el desplegable i s'ha de descriure el motiu de la incidència en el requadre "Informe Prof.:"

Finalment, si la incidència s'autoresol, canviarà a color verd i, si no, passarà a color ambre, pendent de ser resolta pel responsable acadèmic.

2. Les meues incidències

Es tracta també d'una part de l'aplicació disponible per al professorat que es divideix en dues zones per mitjà de dues pestanyes que es troben en la part superior:
"Les meues incidències"
Es mostra una taula amb una fila per a cada incidència i diferents columnes, en la primera de les quals s'especifica l'estat en què es troba la incidència:

 • Obert: pendent de resolució per part del responsable del departament.
 • Auto-Resolt: resolta automàticament al obrir-la.
 • Resolt: resolta (positivament) pel responsable.
 • Revocat: no acceptada pel responsable.

També estan disponibles els comentaris del responsable per a cada incidència. Fent un doble clic sobre una incidència s'obté la informació completa d'aquesta.


"Incidències pendents"
Es mostren en forma de taula totes les incidències del professor o professora detectades pel sistema que encara no s'han obert. Obrir les incidències des d'aquesta pantalla és equivalent a fer-ho des de la pantalla del calendari "Esdeveniments".
Diàriament, en el cas que hi haja incidències pendents, el professor o professora rebrà un correu recordant-li la necessitat d'obrir les incidències.

3. Incidències d'àrea

Aquesta part de l'aplicació és visible tan sols per a la direcció del departament o persona en qui delegue la responsabilitat per a una àrea concreta. De manera semblant a la secció anterior, es mostra una taula amb les incidències, en aquest cas, d'un departament o àrea concreta.
La direcció del departament (o responsable de l'àrea en qui delegue) pot resoldre una incidència seleccionant-la i, sense fer doble clic, polsant el botó "Resoldre" que es troba en la part superior dreta de la pantalla. En polsar aquest botó, s'obri una finestra que permet introduir comentaris, i posteriorment la incidència queda resolta positivament. Alternativament, és possible també no acceptar la incidència polsant el botó "Revocar" i introduint els comentaris oportuns. Hi ha la possibilitat de modificar la decisió inicial reobrint novament la incidència per mitjà del botó "Re-obrir" disponible també en la part superior dreta de la pantalla.
També està disponible en aquesta part de l'aplicació, de manera semblant a la secció anterior, el llistat d'incidències pendents per a tota l'àrea que el professorat no ha obert ni justificat. És possible seleccionar un interval de temps per a limitar el nombre d'incidències mostrades.
La direcció del departament (i el responsable d'àrea, si n'hi ha) rebrà setmanalment un avís si hi ha incidències (estiguen o no obertes) en el seu departament o àrea.

4. Incidències de titulació

Es tracta d'una part de l'aplicació visible tan sols per a les direccions de titulació, en la qual, en un format de taula semblant al de les dues seccions anteriors, es mostren totes les incidències de la titulació. Així, el responsable de la titulació disposa, d'una banda, de les incidències ja justificades pel professorat, resoltes o revocades per la direcció del departament o responsable en qui delega i, d'una altra, de les incidències pendents. De nou hi ha la possibilitat d'establir un interval de temps per a limitar a un període concret les incidències que es mostren en la taula.
La direcció de titulació rebrà un correu setmanal si hi ha incidències.

5. Responsables d'àrea

En aquesta part de l'aplicació informàtica la direcció del departament pot delegar la gestió de les incidències d'una àrea de coneixement en un responsable, que pot ser tant un membre del PDI com del PAS del departament. Per a això, ha de punxar en el botó "Nou", seleccionar una àrea en la finestra que s'obri i escriure el nom del responsable. Una vegada triat, polsant el botó "Afegeix", queda designat el nou responsable de l'àrea que apareixerà en la taula.
En la part dreta de la pantalla apareixen les àrees que tenen un responsable d'àrea i punxant sobre elles la taula s'actualitza amb la informació del responsable de la dita àrea.
Una vegada s'ha donat d'alta un responsable d'àrea nou, aquest ja pot gestionar les incidències d'aquesta.

6. Estadístiques

En aquesta part de l'aplicació es mostren les estadístiques generals d'ús del sistema, en diferents gràfics o taules, i és d'accés restringit per als responsables acadèmics: directors de departament i de titulació.
L'objectiu és mostrar estadístiques sobre sessions i incidències associades a assignatures i a professors.
Els directors de departament podran accedir a les estadístiques dels professors de les àrees del seu departament i de totes les assignatures que imparteixen. Els directors de titulació podran accedir a les estadístiques de les assignatures de la seva titulació i dels professors que les imparteixen.
Tots dos tipus de responsables acadèmics podran accedir a dos vistes diferents. Una d'elles els permetrà veure la informació agrupada per assignatura i una altra agrupada per professor. La següents imatge mostra l'aspecte de la vista per assignatura sense cap dada.

La pantalla mostra tres desplegables bàsics:

 • "Àrees" permet accedir a la llista d'àrees del departament o de la titulació.
 • "Assignatura": a la vista per assignatura, un cop escollida l'àrea, aquest desplegable mostra totes les assignatures de la mateixa als directors de departament. En el cas dels directors de titulació mostra només les assignatures que l'àrea imparteix a la titulació.
 • "Professors": a la vista per titulació, un cop escollida l'àrea, desplega els noms dels seus professors. En el cas dels directors de titulació mostra només els professors de l'àrea que imparteixen docència a la titulació.

El botó "Netejar" permet esborrar les opcions seleccionades en els desplegables.
El botó "Cerca" realitza la cerca en base a les opcions seleccionades en els desplegables.
El desplegable "Descarrega" permet descarregar un fitxer en format pdf o csv que resumeix les estadístiques acumulades per a totes les assignatures o professors, depenent de la vista utilitzada. Si s'ha triat una àrea concreta, només s'inclou la informació de la mateixa visible pel responsable corresponent.

Usos de la pantalla d'Estadístiques per assignatura:

Si es volen veure les estadístiques de totes les assignatures del departament o titulació, n'hi ha prou amb prémer el botó Cerca, sense triar cap opció a cap dels dos desplegables.
Si es volen veure les estadístiques de totes les assignatures d'un àrea, es tria l'àrea en el desplegable corresponent i es prem el botó Cerca.
Si es volen veure només les estadístiques dels grups d'una assignatura impartits per un àrea, es tria l'àrea, es selecciona l'assignatura i el es prem el botó Cerca.
La següent figura mostra les dades recopilades en les estadístiques. En aquest cas s'ha triat mostrar les dades de totes les assignatures d'una àrea i s'estan visualitzant només les dues primeres assignatures.

Les assignatures es mostren per ordre alfabètic de codi. Per cada assignatura es mostra el seu codi i nom i la següent informació per columnes de cadascun dels grups impartits per professors de l'àrea:

 • Codis dels grups: TE1, TE2, ..., PR1, ..., LA1, etc.
 • Sessions: Total d' sessions programades en l'horari del grup fins a la data en què es consulten les estadístiques.
 • Incidentades: sessions incidentades i percentatge que suposen sobre el total inclòs a la columna anterior.
 • les següents columnes es refereixen als tipus d'incidències i el percentatge que suposen sobre el total de sessions mostrat a la columna "Sessions":
  • Inc. Pendents: amb incidència pendent d'obrir pel professor.
  • Inc. Obertes: amb incidència oberta i encara no resolta.
  • Inc. Resoltes: amb incidència ja resolta pel responsable acadèmic.
  • Inc. Auto-Resoltes: amb incidència auto-resolta.
  • Inc. Revocades: incidències revocades que poden haver estat o no reobertes pel professor.

Al final de cada assignatura es mostren les dades acumulades de la mateixa. Al final de la pantalla es mostren les dades acumulades de totes les assignatures mostrades.
Si les assignatures no caben en una sola pantalla, podem moure'ns a la següent o l'anterior usant les fletxes de la part inferior.

Usos de la pantalla d'Estadístiques per professor :

Si es volen veure les estadístiques de tots els professors d'un àrea, es tria aquesta al desplegable "Àrea" i es prem el botó Cerca.
Si es volen veure les estadístiques d'un professor, es tria l'àrea, després professor i es prem el botó Cerca.
Les estadístiques mostrades als directors de departament inclouen totes les sessions del professors en totes les assignatures. Les estadístiques mostrades als directors de titulació només inclouen les sessions impartides pels professors en les assignatures de la seva titulació.
La següent figura mostra les estadístiques mostrades a un director de departament per a tots els professors d'una àrea donada.

Les columnes mostrades són les mateixes que en les estadístiques per assignatura llevat que la primera mostra els noms dels professors.
Es mostren en color vermell les estadístiques dels professors que en el moment d'obtenir-les tenen més d'un 5% de sessions amb incidències pendents d'obrir o revocades, seguint que estableix la "Normativa sobre el seguiment de l'activitat docent impartida a la universitat Jaume I".
Al final de cada àrea es mostren les dades acumulades de la mateixa. Al final de la pantalla es mostren les dades acumulades de totes les àrees del departament o titulació, depenent del responsable acadèmic.

 • No labels