Child pages
  • Treball fi de grau
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Com accedir

L'accés principal a l'aplicació es troba en http://ujiapps.uji.es/tfg.

Accions a dur a terme per part del professor

Propostes

Per a poder fer qualsevol acció de consulta i/o edició de propostes, serà obligatori sempre seleccionar la assignatura involucrada al desplegable que s'ofereix a la plantalla.

Consulta de propostes

El professor podrà accedir a l'aplicació per tal de consultar les propostes que ha creat en les distintes assignatures en les que té POD.

Inserció de noves propostes

Si vol afegir una proposta nova, el professor farà clic en el botó d'afegir i ompliarà el formulari de creació:

Edició o esborrat de propostes

Es poden editar una proposta seleccionat-la a la llista i fent clic al botó d'edició, encara que també funciona el clic dobre en la llista de les propostes.

De la mateix forma, al seleccionar una proposta, podrà ser esborrada fent clic al botó d'esborrar.

Veure pla d'assignacions

El pla d'assignacions representa com els alumnes d'una assignatura han estat ordenats per torns en base a la nota mitjana de l'expedient.

Aquesta ordenació els permetrà triar la proposta que mes els interese en funció de la seua nota.

Es el coordinar el qui defineix el dia i hora d'apertura de la fase de selecció de propostes, definint quantes persones entren a cada torn i de cada quant de temps es crea un torn nou.

Accions a dur a terme per part del coordinador

Propostes

El coodinador tindrà accés sempre a la llista completa d'assignatures de treball de fi de grau de l'estudi que coordina.

En cas de ser necessari, podrà editar propostes o inclús crear propostes en nom d'un professor.

Càrrega de treball

Per tal de poder asignar la càrrega de treball que genera el treball de fi de grau entre els professorts amb POD en la asignatura, en la pantalla de càrrega de treball el coodinador podrà vore quina es la actual assignació de crèdits del professorat per tal d'assignar la càrrega final.

Per altra banda, si el que vol fer el coordinador és una assignació proporcional de la càrrega, ho podrà fer fent clic al botó de "distribució proporcional" que tindrà a la part inferior dreta de la pantalla.

El resultat serà una distribució completa com la que's pot vore a continuació:

Si, a banda de l'assignació automàtica, es vol fer alguna corrècció puntual, sempre es podrà fent doble clic a la fila a editar:

Compliment de l'oferta

En aquesta pantalla, el coordinador té la possibilitat de consultar quanta de la càrrega prevista, ja té asignada el profesor:

Configuració d'assignatures

Per a cada asignatura de fi de grau, el professor podrà establir la data límit per a que el professorat puga introduïr, editar o esborrar propostes. A partir d'aquesta data, es podrà visualitzar la oferta, pero no ser modificada per part del professor.

Assignació d'alumnes a propostes

Una volta l'estudiantat tria les propostes que s'oferten, el coordinador podrà vore un resum complet en aquesta pantalla. Addicionalment, tindrà la possibilitat de modificar les assignacions si fos necesari.

Pla d'assignacions

Per a que'ls estudiants puguen entrar a triar les propostes existentes, es necesari assignar-los un torn. La generació d'aquestos torns es realitzarà desde el formulari següent:

En aquest formulari, es podrà establir el día d'inici de l'assignació de torns, quants alumnes podràn accedir en eixe torn, cada quant hi haurà un nou torn d'accés i quin horari es contemplarà a l'hora d'accedir (no es tenen en compte els dies festius).

Una volta definida la informació de creació dels torns, serà necesari polsar el botó "Generar torns", de forma que veurem una simulació del que serien els torns finals.

Si volem fer efectiu aquest repartiment, sols tindrem que polsar el botó de la part inferior dreta que té el text de "Establir torns":

Accions a dur a terme per part del estudiant

L'estudiant podrá accedir a les propostes que disponibles per a una assignatura en sols lectura. Açò vol dir que podrà consultar el contingut de les propostes, pero no la podrà triar fins que arribe el seu torn.

Com accedir

Per a completar el procés, l'adreça a accedir será la següent:

http://ujiapps.uji.es/tfg/rest/solicitudes/inicio

Accés a propostes

En la següent captura podem vore el llistat que podrà consultar l'estudiant:

I ací com l'informarem de que el seu torn no ha arribat i a partir de quan pot començar a triar propostes:

Inscripció a propostes

Una volta ha arrbiat el torn de l'estudiant, quan entre en una de les propostes tindrà actiu el botó de solicitar la proposta:

Per últim, si la proposta que l'interesa a l'estudiant no conta amb vacans lliures, sempre es podrà apuntar a la llista d'espera:

En tots els casos, l'estudiant conta amb un camp d'observacions per tal d'informar al coordinador de situacions excepcionals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels