Child pages
 • FAQ Seguiment Docent
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Preguntes i respostes més freqüents (FAQ)
Aplicació de suport al seguiment docent

 


Preguntes del PDI
1.- He impartit la classe, per què tinc una incidència?
2.- Quan es produeix una incidència?
3.- Com puc accedir a l'aplicació de seguiment docent?
4.- Què signifiquen els colors que apareixen al calendari "Esdeveniments" de l'aplicació de seguiment docent?
5.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", què he de fer?
6.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", però la incidència ja està oberta (de color taronja)
7.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", però no veig cap incidència pendent.
8.- He rebut un correu amb assumpte "Recordatori d'incidències pendents al Seguiment docent", què he de fer?
9.- He rebut un correu amb assumpte "Sol.licitud de revisió Pla d'incidència", què he de fer?
10.- La docència del grup ja ha acabat, per què s'ha produït la incidència?
11.- La docència de la sessió li corresponia a un altre professor, per què veig la sessió com incidentada i he rebut el correu d'avís?
12.- He fet servir la targeta blanca/genèrica per donar la classe, com he de tractar la incidència produïda?
13.- Tinc una incidència encara vaig passar la targeta pel dispositiu, què pot haver passat?
14.- La sessió ha estat impartida per un altre professor, com he de tractar la incidència?
15.- La sessió s'ha impartit en una altra ubicació, com he de tractar la incidència?
16.- En prémer sobre la incidència en el calendari no puc obrir-la, què he de fer?
17.- No he pogut registrar la sessió perquè falla el dispositiu de registre, què he de fer?
18.- Com puc saber si tinc incidències pendents?
19.- Com puc saber si tinc alguna incidència revocada?
20.- Com puc saber si s'ha resolt una incidència que vaig obrir?
21.- Què vol dir que una incidència que he obert està "auto-resolta"?

 

Preguntes dels responsables acadèmics
22.- He rebut un correu amb assumpte "Informe setmanal d'incidències en el Seguiment docent", què he de fer?
23.- Puc delegar la gestió de les incidències en una altra persona?
24.- Puc resoldre o revocar incidències com a director de titulació?

Preguntes del PDI

1.- He impartit la classe, per què tinc una incidència?

Una incidència no implica que no s'haja impartit la classe. Pot ser deguda a diversos motius:

 • No s'ha registrat la sessió al dispositiu.
 • S'ha passat la targeta fora del marge de + -15 minuts al voltant de l'hora prevista d'inici.
 • La sessió s'ha registrat amb una targeta genèrica / blanca.
 • La sessió l'ha impartit i registrat un professor que no la té assignada en el seu POD.
 • La sessió s'ha registrat una ubicació diferent de la indicada en l'horari.
 • El dispositiu no ha funcionat correctament.
 • La targeta no funciona correctament.

2.- Quan es produeix una incidència?

Es produeix una incidència en una sessió quan cap dels professors que la té assignada en el seu POD ha passat la seva targeta personal pel dispositiu de registre de l'aula assignada en un rang de + -15 minuts al voltant de l'hora prevista d'inici.
També es pot produir si ha fallat el dispositiu de registre o la targeta utilitzada, en aquest cas hauria de comunicar el problema al CAU: cau.uji.es. En aquest cas, el més probable és que a més s'haja apagat la il·luminació de l'aula als 15 minuts d'iniciar-se la sessió.

3.- Com puc accedir a l'aplicació de seguiment docent?

L'aplicació està accessible a l'enllaç "Consulta del registre de Seguiment" de la pestanya "Docència" de l'e-ujier.
La seva adreça web és http://ujiapps.uji.es/cpr.

4.- Què signifiquen els colors que apareixen al calendari "Esdeveniments" de l'aplicació de seguiment docent?

 • Blau: La sessió encara no s'ha impartit perquè no ha arribat l'hora o el dia en què s'imparteix.
 • Verd: La sessió té un registre d'entrada correcte, sense incidència. També apareixen en aquest color les sessions amb incidències que es van obrir i van ser resoltes pel responsable acadèmic.
 • Roig: La sessió té algun tipus d'incidència pendent d'obrir. També apareixen en aquest color les incidències que es van obrir i van ser revocades pel responsable acadèmic.
 • Taronja: La sessió tenen una incidència oberta pel professor i encara no resolta pel responsable acadèmic

5.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", què he de fer?

Aquest correu s'envia automàticament quan l'aplicació ha detectat una incidència en alguna sessió del professor del dia anterior.
El correu el reben tots els professors que comparteixen aquesta sessió en el seu POD i tots ells poden gestionar la incidència. En el moment en que un d'ells l'obre, tots la veuran oberta i en el moment en què siga resolta o revocada pel responsable acadèmic, tots ells veuran el corresponent canvi d'estat en accedir a l'aplicació.
Per consultar i obrir la incidència cal seguir els següents passos:

 • Accedir a l'aplicació prement l'enllaç inclòs en el correu<http://ujiapps.uji.es/cpr>
 • Cerca la incidència en el calendari "Esdeveniments". Les incidències pendents apareixen en color roig.
 • Prémer sobre la sessió en roig i utilitzar les opcions incloses en la finestra que s'obre per processar la incidència.

6.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", però la incidència ja està oberta (de color taronja)

Diversos professors comparteixen la sessió en el seu POD i un d'ells l'ha obert.

7.- He rebut un correu amb assumpte "Nova incidència en el Seguiment docent", però no veig cap incidència pendent.

Utilitzar les opcions de la part superior del calendari "Esdeveniments" per desplaçar-se a la data de la incidència indicada en el correu i comprovar si apareix en color roig.
Si no n'hi ha cap, tot està en verd, diversos professors comparteixen la sessió en el seu POD, un d'ells la va obrir i, o bé es va autoresoldre, o va ser resolta per la direcció del departament.

8.- He rebut un correu amb assumpte "Recordatori d'incidències pendents al Seguiment docent", què he de fer?

Aquest correu es rep automàticament els dilluns si el professor té alguna incidència pendent d'obrir o revocada per la direcció del departament en setmanes anteriors.
Es poden consultar les incidències pendents accedint a l'aplicació i prement la pestanya "Incidències pendents" de l'opció "Les meues Incidències".
Les incidències poden trobar-se i obrir-se al calendari "Esdeveniments" movent-se a la data en que va ocórrer. Les incidències apareixeran en color roig.

9.- He rebut un correu amb assumpte "Sol.licitud de revisió Pla d'incidència", què he de fer?

Aquest correu es rep automàticament quan el responsable acadèmic ha revocat una incidència oberta pel professor.
El professor podrà veure la incidència en color roig al calendari i pot tornar a obrir-la afegint els aclariments que consideri oportuns.

10.- La docència del grup ja ha acabat, per què s'ha produït la incidència?

Les sessions que l'aplicació considera a impartir oficialment en cada grup són les que consten en la informació publicada al LLEU.

11.- La docència de la sessió li corresponia a un altre professor, per què veig la sessió com incidentada i he rebut el correu d'avís?

Quan diversos professors comparteixen un grup, si en elaborar el POD del departament no s'han repartit les sessions que correspon a cada un, tots ells veuen en el seu calendari totes les sessions del grup. Si es produeix una incidència, tots els professors del grup poden veure la sessió en roig, poden obrir-la i rebran el correu d'avís.
Quan un d'aquests professors obre la incidència, tots ells la tenen oberta i queden a l'espera de la resolució de la direcció del departament.
En aquests casos, la incidència hauria de ser oberta pel professor a qui li hagi correspost impartir la sessió incidentada.

12.- He fet servir la targeta blanca/genèrica per donar la classe, com he de tractar la incidència produïda?

En aquest cas hauria de:

 • Cerca la incidència en el calendari "Esdeveniments" i obrir prement sobre ella.
 • Buscar el registre de la targeta blanca utilitzada en el desplegable "Entrada". Pot identificar-per l'aula i hora en que es va passar pel dispositiu en un rang de + -1 hora al voltant de l'horari d'inici previst.
 • Si es vol, afegir comentaris al requadre "Informe Prof .:"

Si la targeta blanca es va registrar a l'aula indicada en l'horari i durant el rang de + -15 minuts al voltant de l'hora prevista, la incidència s'autoresoldrà.

13.- Tinc una incidència encara vaig passar la targeta pel dispositiu, què pot haver passat?

Poden haver passat tres coses:

 • El dispositiu de registre va fallar. En aquest cas hauria de comunicar el problema al CAU <cau.uji.es>
 • La targeta té algun problema. Caldria comprovar que passa sempre en diversos dispositius i, en aquest cas, sol·licitar una de nova.
 • La targeta es va passar fora del rang de + -15 minuts al voltant de l'horari d'inici previst. En aquest cas cal obrir la incidència i escollir el registre de la targeta en el desplegable "Entrada" en un rang de + -1 hora al voltant de l'hora d'inici.

14.- La sessió ha estat impartida per un altre professor, com he de tractar la incidència?

En aquest cas hauria de:

 • Cerca la incidència en el calendari "Esdeveniments" i obrir prement sobre ella.
 • Marcar l'opció "La classe l'ha donat un Altre professor".
 • Buscar el registre de la targeta d'aquest professor en el desplegable "Usuari". Es mostraran els registres a l'aula de tots els professors de l'àrea o que comparteixin l'assignatura en un rang de + -30 minuts al voltant de l'horari d'inici previst.
 • Si es vol, afegir comentaris al requadre "Informe Prof .:"

Si el altre professor comparteix l'assignatura en el seu POD i va registrar la sessió durant el rang de + -15 minuts al voltant de l'hora prevista, la incidència s'autoresoldrà.

15.- La sessió s'ha impartit en una altra ubicació, com he de tractar la incidència?

En aquest cas hauria de:

 • Cerca la incidència en el calendari "Esdeveniments" i obrir prement sobre ella.
 • Buscar el registre de la targeta personal o la blanca / genèrica utilitzada en l'altra ubicació al desplegable "Entrada". Es mostraran tots els registres de la targeta personal i de les targetes blanques a qualsevol ubicació en un rang de + -1 hora al voltant de l'horari d'inici previst.
 • Si es vol, afegir comentaris al requadre "Informe Prof .:"

Si es va registrar la sessió amb la targeta personal durant el rang de + -15 minuts al voltant de l'hora prevista la incidència s'autoresoldrà sense importar la ubicació.

16.- En prémer sobre la incidència en el calendari no puc obrir-la, què he de fer?

Si la incidència apareix en el calendari en color taronja és perquè ha estat oberta per un altre professor que comparteix la docència del grup. En aquest cas, no pot tornar a obrir-se i està a l'espera de ser resolta per part de la direcció del departament o persona en qui va delegar.
Si la incidència apareix en el calendari en color verd és perquè va ser obert per un altre professor que comparteix la docència del grup i es va autoresoldre o la direcció del departament la va resoldre.

17.- No he pogut registrar la sessió perquè falla el dispositiu de registre, què he de fer?

En aquest cas hauria de comunicar el problema al CAU: cau.uji.es .

18.- Com puc saber si tinc incidències pendents?

Les incidències pendents poden veure en dues ubicacions diferents de l'aplicació:

 • En el calendari "Esdeveniments" es veurà en color roig accedint a la setmana en què es va produir. Si es prem el botó "Mes", es podrà veure en color roig en el calendari mensual.
 • A la pestanya "Incidències pendents" de l'opció "Les meues Incidències" apareixen per defecte llistades totes les incidències pendents de l'últim mes. Es poden veure les d'altres dates usant les opcions "Start:" i "End:" de la part superior.

19.- Com puc saber si tinc alguna incidència revocada?

Les incidències revocades poden conèixer per diversos mitjans:

 • Es rep un correu indicant-ho quan la direcció del departament revoca una incidència que hem obert.
 • A la pestanya "Les meues incidències" apareix amb l'estat "Revocada" escrit en color roig.
 • En el calendari "Esdeveniments" apareix en color roig, com si es tractara d'una incidència pendent d'obrir.

20.- Com puc saber si s'ha resolt una incidència que vaig obrir?

En prémer l'opció "Les meues Incidències", es mostra per defecte la pestanya contenint totes les incidències obertes, resoltes, autoresoltes i revocades del professor.

21.- Què vol dir que una incidència que he obert està "auto-resolta"?

Les incidències s'autoresolen quan s'obren en tres casos:

 • Quan la classe ha estat registrada amb la seva targeta pel professor que la té assignada i l'ha registrat en una ubicació diferent de la prevista en el rang de + -15 minuts al voltant de l'hora d'inici prevista.
 • Quan la classe ha estat registrada a la ubicació prevista però ho ha fet un altre professor amb docència a l'assignatura en el rang de + - 15 minuts al voltant de l'hora d'inici prevista.
 • Quan la classe ha estat registrada a la ubicació prevista en el rang de + -15 minuts voltant de l'hora d'inici prevista però s'ha usat una targeta blanca/genèrica.

Preguntes dels responsables acadèmics

22.- He rebut un correu amb assumpte "Informe setmanal d'incidències en el Seguiment docent", què he de fer?

Aquest correu el reben automàticament els directors de departament i les persones en qui deleguen la gestió de les incidències de alguna àrea. Es rep els dilluns si hi ha alguna incidència oberta o pendent del professorat del departament o de l'àrea delegada.
El responsable acadèmic pot seleccionar incidències i:

 • Resoldre-les prement el botó "Resoldre" i afegint els comentaris que vulgueu a la finestra que s'obri.
 • Revocar prement el botó "Revocar" i afegint els comentaris que vulgueu a la finestra que s'obri.
 • reobrir prement el botó "Re-Obrir" si s'ha resolt per error o es vol afegir algun comentari abans de resoldre-la o revocar-la.

Els responsables poden consultar i processar les incidències prement l'opció "Incidències d'àrea".
Per defecte es mostra el contingut de la pestanya "Incidències d'àrea". Aquesta pestanya conté totes les incidències amb els següents estats:

 • Obert: La incidència ha estat oberta per un dels professors que imparteix el grup i està pendent de ser processada pel responsable acadèmic.
 • Resolt: La incidència ja ha estat resolta pel director del departament o persona en qui ha delegat.
 • Auto-Resolt: La incidència va ser oberta pel professor i es va autoresoldre en estar en un dels casos previstos.
 • Revocat: La incidència va ser revocada pel director del departament o persona en qui va delegar.

Si premem el botó "Anar" o "Recarregar", la pestanya "Incidències pendents" mostra un llistat de les incidències del departament (o àrea delegada) de l'últim mes pendents d'obrir pel professor.

23.- Puc delegar la gestió de les incidències en una altra persona?

Sí, els directors de departament poden delegar la gestió de les incidències de cadascuna de les àrees en una persona diferent.
Per a això han de:

 • Accedir a l'opció "Responsables d'àrea",
 • prémer el botó "Nou" ,
 • seleccionar l'àrea en el desplegable i
 • escriure el nom del PAS o PDI del seu departament en qui es vol delegar la gestió.

24.- Puc resoldre o revocar incidències com a director de titulació?

No, els directors de titulació només poden consultar les incidències de les assignatures de la titulació que dirigeixen. Els únics que poden resoldre o revocar incidències són els directors de departament o persones en qui deleguin.

 • No labels